Recent Submissions

 • Lyssiv og knappsiv: aukande problemugras i eng og beite - biologi, årsaker og tiltak 

  Østrem, Liv; Øpstad, Samson; Netland, Jan (Others, 2017)
  Lyssiv (Jûncus effûsus L.) og knappsiv (Jûncus conglomerâtus L.) har vorte eit svært synleg ugras dei siste tiåra. Auken har vore mest synleg i kystområda og litt innover i landet. Siv er lett synleg i ekstensivt driven ...
 • Ti bud for jordvern 

  Unknown author (Others, 2017)
  Matjorda er menneskehetens tause allierte. Den har gitt grunnlag for en eksplosiv befolkningsvekst de siste hundre årene. Men få har spurt seg hvordan det står til med vårt tause livsgrunnlag. 2015 ble utnevnt til FNs ...
 • Fjellfrø. Norsk frø til norske fjell 

  Aamlid, Trygve (Others, 2017)
  Frø fra stedegne grasarter som vokser i den norske fjellheimen vil gi et mer naturlig og varig plantebestand på hyttetak, rundt hyttene, i veiskråninger og ved revegetering av andre sår i naturen.
 • Arealressurskart AR5 

  Tenge, Ingrid Midtsundstad (Others, 2016-10-18)
  AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksproduksjon og ...
 • Tilbakeblikk. Norsk landskap i endring 

  Puschmann, Oskar (2016)
  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ansvar for å framskaffe vitenskapelig, statistisk informasjon om landskapsendringene i Norge. Dette inngår i et nasjonalt program for overvåking av tilstand og endringer i jordbrukets ...
 • Jordkalender for 2016 

  Svendgård-Stokke, Siri (Others, 2015)