Collections

Recent Submissions

 • Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel. Resultater fra fire nedbørfelt i JOVA-programmet 

  Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;3(60) 2008, Research report, 2008-05-30)
  Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel er undersøkt i fire av feltene i det nasjonale Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Tilført mengde fosfor til eng og bygg var til dels betydelig over anbefalt ...
 • Current Cereal Growing Situation In Five Northern Regions And The Potential For Using Local Cereals In Food And Drink Products 

  Martin, Peter; Reykdal, Olafur; Halland, Hilde (Northern Cereals Project Report;Deliverables T1.2.1 and T1.3.1, Research report, 2016)
  The status of cereal cultivation in Iceland, northern Norway, Faroe Islands, Orkney and Newfoundland has been studied in a project supported by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). In Orkney, Iceland and ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 1995-2008 

  Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;5(84) 2010, Research report, 2010-05-27)
  Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i 2008 og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver i perioden 1995-2008. Det er undersøkt resipienter i ulike deler av landet. Miljøeffektene av funnene ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

  Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket 2006. Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 

  Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;3(33) 2008, Research report, 2008-01-20)
  Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i 2006 og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver i perioden 1995-2006. Det er undersøkt resipienter i ulike deler av landet. Miljøeffektene av funnene ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 

  Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Engebretsen, Alexander Melvold; Ludvigsen, Gro Hege; Pedersen, Rikard; Tveiti, Geir; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;3(164) 2008, Research report, 2008-12-16)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

  Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(130) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Arealbarometer for Nordland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-18, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Nordland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Troms fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-19, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Troms fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Finnmark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-20, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Finnmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2008 

  Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Selnes, Svein; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;4(164) 2009, Research report, 2009-12-07)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med flere andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Plan for genbanken for fjørfe. 2011-2015 

  Unknown author (Report, 2011)
 • Bevaring av genetiske ressurser på fjørfe i Norge. Rapport fra et utvalg nedsatt av Genressursutvalget for husdyr 

  Sæther, Nina; Tutein Brenøe, Ulrik (Report, 2002-10)
  Utvalget har kommet fram til at det bør drives bevaringsarbeid for det norske genmaterialet på verpehøns på tre ulike nivå. Noe av dyrematerialet bør forvaltes i en sentral genbank, noe bør sikres ved å overvåkes i ...
 • Status og fremtidsscenarioer for Norsk Genbank for verpehøns 

  Lund, Benedicte (Report, 2010-04)
  Rapporten skal gi en statusoversikt for dagens drift og funksjonalitet ved Genbanken, og NordGens oppfatning av fremtidige muligheter.
 • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Mørdrebekken 2010 

  Hauken, Marit (Research report, 2012)
  Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2010 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere i overvåkingsperioden. Det var svært høye middel-konsentrasjoner av partikler (495 mg SS/l) og fosfor (752 μg ...
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Naurstadbekken 2009 

  Dreyer, Lill-Iren; Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne (Research report, 2011)
  Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av langvarig eng. I 2009 ble det ikke dyrket helsæd/grønnfôr. Totale mengder tilført fosfor og nitrogen i 2009 var betydelig høyere enn de rekordlave nivåene i 2008. Fosforkonsentrasjoner ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2013 

  Hauken, Marit (Research report, 2015)

View more