Recent Submissions

 • Minerfluer på korn og gras 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(117) 2003, Research report, 2003)
  Artikkelen beskriver arter, utbredelse, utseende, biologi, vertplanter, skadeomfang, bekjempelse for forskjellige minerfluer som går på korn og gras. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 9/89.
 • God dyrkingspraksis for hagesalat i veksthus- og frilandsdyrking med sikte på redusert nitratinnhold 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;7(133) 2003, Research report, 2003)
  I 1997 vedtok EU en forordning som setter maksimalgrenser for konsentrasjon (her referert til som innhold) av nitrat i salat. Forordningen gjelder fra 17.9.1998, - også for Norge. Det er dyrkeren som er ansvarlig for at ...
 • Polyfage predatorer i jordbruksområder 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(114) 2003, Research report, 2003)
  Mange insektgrupper inneholder rovdyr som er nyttige i jordbruksområder ved å spise skadedyr. Mest kjent er vel marihøner, som er spesialister på å spise bladlus. De er fargerike og dagaktive, noe som gjør at vi lett blir ...
 • Nematoder som nyttedyr i jordbærproduksjon 

  Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(128) 2003, Research report, 2003)
  Nyttenematoder (insektpatogene nematoder: Steinernema og Heterorhabditis) kan brukes til mikrobiologisk bekjempelse av insektskadedyr. I dag finnes nematodene på markedet og brukes mest mot hærmygg i veksthus. I Norge er ...
 • Sortsvalg i artar av urter for produksjon av te og krydder 

  Børtnes, Gunnhild (Grønn kunnskap e;8(120C) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
 • Ugrasmidler i potet 

  Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(130) 2003, Research report, 2003)
  Handelspreparatene Fenix, Titus 25 DF og Agil 100 EC ble i 1996 godkjent mot ugras i potetåker. Disse preparatene virker mot ulike ugrasarter. Delvis supplerer de virkeområdet til tidligere godkjente preparat slik at flere ...
 • Fagrapport fra konferansen PHYTOPHARM 2004 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120I) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
 • Rasjonelle opplegg for høsting av urter til ulike markeder. En oversikt over teknisk utstyr, resultat og erfaringer 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120F) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004. Sammendrag fra Planteforsk Grønn forskning nr 30, 2002, 25 sider.
 • Hvorfor mislykkes ofte direktesåing i grasmark? 

  Haugland, Espen (Grønn kunnskap e;7(107) 2003, Research report, 2003)
  I mange situasjoner er det ønskelig å fornye grasmarka uten å pløye. Store deler av den norske grasmarka er for grunnlendt, full av stein eller for bratt til at den kan pløyes. Ved pløying øker også faren for utvasking av ...
 • Hvor kan urtedyrkerne få veiledning? 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120G) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. A) Sorter som er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(11) 2003, Research report, 2003-07)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
 • Virussjukdommer i potet 

  Munthe, Tor (Grønn kunnskap e;7(131) 2003, Research report, 2003)
  Potet er sterkt utsatt for virussjukdommer. Det er særlig to grunner til dette: 1. Potet er mottakelig for flere ulike virus enn de fleste andre planteslag. 2. De fleste plantevirus sprer seg systemisk til alle deler ...
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Sharka 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112D) 2004, Research report, 2004)
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Breeding 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112C) 2004, Research report, 2004)
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Propagation and growing techniques 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112F) 2004, Research report, 2004)
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Plant protection and ecological production 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112I) 2004, Research report, 2004)
 • Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap. Landskapspleie med beitedyr 

  Rosef, Line (Grønn kunnskap e;8(121) 2004, Research report, 2004)
  Det biologiske mangfoldet økte svakt etter fire år med beite, men svært få av artene som økte i mengde var arter som indikerte ingen bruk av gjødsel og sen slått og/eller beite. Dette tyder på at det er vanskelig å restaurere ...
 • Har kantene i jordbrukslandskapet betydning for det biologiske mangfoldet? 

  Hovd, Hege (Grønn kunnskap e;8(102) 2004, Research report, 2004)
  Mange planter og dyr som fantes i det tradisjonelle jordbrukslandskapet har mista sine leveområder på grunn av forandringer i driftsmåter i jordbruket. Noen av disse artene kan overleve i forskjellige kanter, som for ...
 • Bladlus på korn 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(104) 2003, Research report, 2003)
  Artikkelen beskriver utseende, biologi, arter, utbredelse, naturlige fiender og kjemisk bekjemlpelse av de økonomisk viktige bladlusene på korn i Norge. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 10/92.
 • Slurv med vask gir sprøyteskade 

  Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(122) 2003, Research report, 2003)
  Slurv med vask av sprøyteutstyr fører hvert år til sprøyteskader. Det er ikke alltid tilstrekkelig å vaske sprøyta bare med vann. Det sikreste er å bruke et av de anbefalte vaskemiddel, og da fortrinnsvis det som er oppgitt ...

View more