Avsluttende Executive Master of Management oppgaver fra Handelshøyskolen BI. Oppgaver med karakter A eller B oppbevares. Konfidensielle oppgaver blir ikke gjort tilgjengelig. / Executive Master of Management theses from BI Norwegian Business School. Only grades A or B are published. Confidential theses are not available.

Recent Submissions

 • Is there anybody alive out there? 

  Falchenberg, Sofia Hedman (Master thesis, 2018)
  Hva er den drivkraft som får enkelte ledere til å lykkes i å drive en virksomhet eller et prosjekt mot de virkelig store prestasjoner? De som starter fra ingenting og når helt til topps? Å lykkes stort avhenger helt ...
 • Skattefunnordningen 

  Haukeland, Jarle (Master thesis, 2018)
  Skattefunn har blitt en viktig finansieringsmåte for bedrifter som driver med forskning og utvikling (FOU). Alle bedrifter, med skatteplikt til Norge, som har et definert og avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt ...
 • "Principal purpose test" i skatteavtaler 

  Andersen, Katrine Østervold (Master thesis, 2018)
  OECD har gjennom sitt arbeid med BEPS «Base Erosion and Profit Shifting» foreslått at det innføres en generell omgåelsesregel i mønsteravtalen, artikkel 29 paragraf 9. Hovedpunktene i OECD sitt BEPS-arbeidet vil bli ...
 • Prising av viderefakturering ved felles innkjøp ved konsernintern momsomsetning 

  Sandven, Vegard Rongved (Master thesis, 2018)
  Mange konsern sentraliserer innkjøpsfunksjonen gjennom et innkjøpsselskap for at tjenester skal tilpasses konsernets behov i sin helhet og at disse anskaffes på sentralt nivå før de viderefaktureres til andre selskap i ...
 • Kan en server etablere fast driftssted etter OECD art. 5 (1) 

  Starberg, Wenche (Master thesis, 2018)
  For at en server skal kunne etablere fast driftssted etter definisjonsbestemmelsen i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (1) er det flere vilkår som må være oppfylt. I OECDs kommentarer til artikkelen er det gitt nærmere ...
 • Mestringsklima i Arbeids-og Inkluderingsbedrifter 

  Grimstad, Monica (Master thesis, 2018)
  Utgangspunktet for denne oppgaven er å undersøke om ansatte i Arbeid og Inkluderingsbransjen opplever at mestringsklima er det rådende motivasjonsklimaet i egne bedrifter, og om mestringsklima korrelerer med variabler ...
 • Between freedom and lawlessness PGMs and state relations: An analysis of the Ukrainian volunteer battalions 

  Håkonsholm, Helen (Master thesis, 2018)
  The volunteer battalions that emerged in Ukraine in the post-Maidan period, have been accentuated as a case of strong pro-government militias (PGMs) with capabilities to evolve into state parallel formations. However, ...
 • På hvilken måte kan sårbarhet være en styrke i utøvelse av lederrolen? 

  Aarre, Brit Christin Nyman (Master thesis, 2018)
  Denne oppgaven er en avsluttende masteroppgave innen faget «Ledelse, makt og mening» på Handelskolen BI. Tematikken for oppgaven er å skrive om en lederfigur som inspirerer meg både faglig og personlig og valget falt på ...
 • Skatteloven § 13-1: Gjeldene rett etter Ikea-dommen 

  Schatvet, Leif Marius (Master thesis, 2018)
  Sktl. § 13-1 er en av flere såkalte omgåelses- og gjennomskjæringsregler. Regelen gir skattemyndighetene hjemmel til å foreta endringer i skattyteres skattemelding på grunnlag av det foreligger «inntekts- eller ...
 • Skattemessig behandling ved overdragelse av fiskerirettigheter 

  Andersen, Solfrid (Master thesis, 2018)
  Fisket er samfunnets felles ressurs. Fiskeressursene utgjør betydelige verdier og reguleres av det offentlige gjennom kvotesystemer. Det har opparbeidet seg et marked for omsetning av tildelte fiskerettigheter, som i dag ...
 • Effektivitetsbetingelser i bataljonsstab 

  Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
  Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven tar sikte på å øke forståelsen for hvordan teameffektivitetsbetingelsene som beskrives i forskeren J. Richard Hackman ...
 • En studie av i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever IIA standardens krav til forebygging og avdekking av misligheter 

  Skjelbred-Eriksen, Hege; Kvinge, Veronica S. (Master thesis, 2018)
  Formålet med oppgaven er å vurdere i hvilken grad norske internrevisjoner etterlever kravene i IIA standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon, knyttet til forebygging og avdekking av misligheter. Dette har vi ...
 • Ahmad Shah Massoud : un nuove principe me kathará chéria? 

  Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
  Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Ledelse; makt og mening ved Handelshøyskolen BI. Undertittelen på denne oppgaven er Un nuove principe me kathará chéria? Dette er en sammenstilling av italiensk og gresk og ...
 • Endelig tap ved grenseoverskridende konsernbidrag 

  Petersen, Hildeborg Cathrine (Master thesis, 2018)
  Denne oppgaven har som mål å belyse regelverket og problematikken som ligger i det å yte konsernbidrag fra norsk mor til utenlandsk datter med underskudd. Ytelse fra norsk mor til utenlandsk datter med underskudd har ...
 • Preventive Measures Against The Nordic Resistance Movement 

  Langseth, Magne; Løland, Stian (Master thesis, 2017)
  The Nordic Resistance Movement, declaring themselves as national socialists, displaying values closely related to those of the World War II Nazi regime, are rapidly expanding in Scandinavia, with Sweden as their base of ...
 • En kjærlighetshistorie : Var Mariss Jansons en karismatisk leder for Oslo-Filharmonien? 

  Rørmark, Bjarte (Master thesis, 2018)
  Denne oppgaven undersøker lederegenskapene til Mariss Jansons i lys av teori om karismatisk lederskap. Jansons var dirigent og kunstnerisk leder i Oslo- Filharmonien fra 1979 til 2002. I den perioden løftet han orkesteret ...
 • Når det haster : Prestasjoner i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler 

  Kjøllesdal, Janne Kristin (Master thesis, 2018)
 • Masteroppgave i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse 

  Birkeland, Tom; Grønvold, Jim (Master thesis, 2017)
  This master thesis has information processing in the form of intelligence as a theme, and is based on a qualitative survey conducted during the spring of 2017. It is argued that the national information processing ...
 • På vei mot en saksbehandler 

  Iversen, Margrethe Stornes (Master thesis, 2017)
  Brukertorget - helse, omsorg og boligrådgiving, er en virksomhet innen Helse og omsorg i Asker kommune. Virksomheten har som et av sine mål at brukerne skal få en opplevelse av å ha en saksbehandler å forholde seg til i ...
 • Internasjonal terrorisme : Virker det for ISIL? 

  Hognestad, Eirik Wabakken; Ulvund, Ivar Hildre (Master thesis, 2017)
  I 2014 var verden vitne til et fase skifte i ISILs strategi hvor organisasjonen beveget seg fra et regionalt fokus og en kamp om terreng i Irak og Syria, til også å inkludere bruk av internasjonal terrorisme. Denne ...

View more