Now showing items 1-20 of 227

  • Østersurt (Mertensia maritima L.) - en arktisk strandplante med et navn som beskriver smaken 

   Dragland, Steinar; Skarpaas, Olav (Bioforsk TEMA;1(27) 2006, Research report, 2006)
   Østersurt, oyster plant eller oyster leaf, - bare navnet kan sette i gang produksjonen av fordøyelsesvæsker i munn og mage. De saftige blågrønne bladene hevdes å smake som østers, og det skiller produktet fra de andre ...
  • Organic Eprints – database for forskning innen økologisk landbruk 

   Holten, Jon Magne; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;1(2) 2006, Research report, 2006)
   Organic Eprints er en internasjonal database hvor forskning innen økologisk landbruk og økologiske matvaresystemer gjøres synlig og søkbart. Søk etter artikler, prosjekter, program og forskningsinstitutt. Legg inn egne ...
  • Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer) 

   Aasen, Roald; Molland, Ove (Bioforsk TEMA;1(16) 2006, Research report, 2006)
   Denne publikasjonen beskriver biologiske avløpsfrie toaletter; funksjon, fordeler og ulemper, miljømerking, valg av store eller små biodoer samt veiledning for installasjon og tips om stell vedlikehold av biodoer. Informasjonen ...
  • Økologisk kornproduksjon: Mekanisering 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(42) 2006, Research report, 2006)
   Mekaniseringsbehovet i økologisk korndyrking uten husdyr avviker lite fra konvensjonell korndyrking. I tillegg til de tradisjonelle redskapene må en ha tilgang til ugrasharv og utstyr for å pusse grønngjødslingsareal og ...
  • Økologisk kornproduksjon: Økonomi 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(37) 2006, Research report, 2006)
   Økonomien i økologisk korndyrking er med dagens betingelser god selv om avlingene kan gå ned med 40-50 % sammenlignet med konvensjonell dyrking. Nøkkelen til suksess er god jordkultur og et gjennomtenkt vekstskifte som ...
  • Fangdammer rundt overflatekummer 

   Hauge, Atle (Bioforsk TEMA;1(50) 2006, Research report, 2006)
   Det er et paradoks at det anlegges vegetasjonssoner langs vannveier for å hindre avrenning av næringsstoffer og partikler fra landbruksarealene til bekkene, mens en lager en kortslutning av dette systemet ved å plassere ...
  • Økologisk kornproduksjon: Soppsykdommer og skadedyr 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(40) 2006, Research report, 2006)
   Frisk såvare og et allsidig vekstskifte er de to viktigste tiltakene for å redusere skade av soppsykdommer og skadedyr ved økologisk korndyrking. God pløying vil ha stor betydning for kontroll av sykdommer når vekstskiftet ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Flytting til rovviltfrie beiteområder 

   Hansen, Inger; Mogstad, Dordi K. (Bioforsk TEMA;1(7) 2006, Research report, 2006)
   Flytting av sau til et mindre rovdyrutsatt beiteområde har naturlig nok god tapsforebyggende effekt. Kostnadene ved tiltaket kan imidlertid bli betydelige, men det finnes gode støtteordninger til slike formål.
  • Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;1(4) 2006, Research report, 2006)
   Six cropping systems, ranging from conventional arable without livestock to organic livestock farming dominated by ley, have been compared in 1990 and 2004 in SE Norway. Ley in the crop rotation increased density and biomass ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Rovviltklaver 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(9) 2006, Research report, 2006)
   Det finnes ulike typer rovviltklaver av plast, metall eller nylon på markedet. Felles for disse er at den breie klaven/halsbåndet fysisk skal hindre strupe- og nakkebitt forårsaket av rovvilt på sau og lam.
  • Økologisk kornproduksjon: Belgvekster til modning 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(38) 2006, Research report, 2006)
   Frø av belgvekster er viktige proteinkilder i kraftfôrproduksjonen. De viktigste belgvekstene til kraftfôr er soya, lupiner, åkerbønner og erter. Klimaet i Norge begrenser hvilke arter som kan dyrkes. Erter er dyrkingssikre ...
  • Økologisk kornproduksjon: Arts- og sortsvalg 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(36) 2006, Research report, 2006)
   Artsvalg har generelt større betydning for endelig resultat ved økologisk korndyrking enn valg av sort. Lokalt klima avgjør hvilke arter som er aktuelle. Sammen med avsetningsmulighet og –pris, bestemmer næringstilgang, ...
  • Økologisk kornproduksjon: Omlegging 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(43) 2006, Research report, 2006)
   Omlegging til økologisk drift bør planlegges nøye. Personlige ressurser og interesser, gårdens naturgitte, tekniske og økonomiske ressurser og samfunnets rammebetingelser for økologisk landbruk må tas med i vurderingen. ...
  • Økologisk kornproduksjon: Såkorndyrking 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(41) 2006, Research report, 2006)
   Kontroll av sykdommer og ugras er to viktige utfordringer ved produksjon av økologisk såkorn. Friskt utgangsmateriale (uten stripesyke og sotsykdommer) er spesielt viktig. Fokus på valg av vekstfølge, god ugraskamp og ...
  • Økologisk kornproduksjon: Vekstskifte 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(39) 2006, Research report, 2006)
   På bruk med lite eller ingen husdyr er vektskifte enda viktigare for næringsstofforsyning, jordstruktur og plantevern enn på bruk med husdyr. Vekstskifte er å skifte vekstslag på same jordteig, og i streng forstand er det ...
  • Fosforindeks - vurdering av risiko for fosfortap 

   Bechmann, Marianne (Bioforsk TEMA;1(48) 2006, Research report, 2006)
   Raske og effektive reduksjoner i fosfortilførsler til ferskvann fra dyrka mark kan oppnås dersom en fokuserer på de arealene som bidrar med de største tapene. Det krever både kunnskap om prosesser som fører til fosfortap, ...
  • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Beiting på innmark 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(6) 2006, Research report, 2006)
   I områder med årlige svært høge tap til rovvilt kan eneste løsning være å legge om sauedrifta til innmarks- eller kulturmarksbasert beitedrift. Forutsetningen er at man har tilstrekkelige arealer tilgjengelig for dette ...
  • Sosialisering av vokterhunder 

   Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(17) 2006, Research report, 2006)
   Tradisjonelt baserer vokterhundprinsippet seg på en gjensidig sosial binding mellom hund og sau. Men sosialiseringsmetoden er avhengig av bruksmåte. Jo mer selvstendig hundene skal jobbe i lag med sau, dess sterkere sosial ...
  • Variasjoner i rosenrot (Rhodiola rosea) fra 97 steder i Norge 

   Dragland, Steinar; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;1(47) 2006, Research report, 2006)
   Rosenrot har i løpet av få år blitt et etterspurt råstoff for produksjon av tabletter, kapsler, ekstrakter m.m. som til sammen utgjør en vesentlig andel av omsetningen av kostholdsproduktene her i landet og også i flere ...
  • Økologisk kornproduksjon: Frøugras 

   Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(33) 2006, Research report, 2006)
   Ugrasharving er det viktigste direkte tiltaket mot frøugras. Effekten av ugrasharving er størst når ugraset er på et tidlig utviklingsstadium, det vil si fram til frøbladstadiet. Ugrasharving utføres derfor vanligvis rett ...