Recent Submissions

 • Integrert plantevern 

  Hofsvang, Trond (Bioforsk TEMA;5(12) 2010, Research report, 2010)
  Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr som ble resistente mot kjemiske plantevernmidler, samtidig som skadedyrenes naturlige fiender forsvant, førte forskere inn på nye ...
 • Kulturspor i trær - en biologisk kulturarv i utmarka 

  Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk TEMA;7(7) 2012, Research report, 2012)
  Skogsområdene og utmarka har til uminnelige tider gitt oss verdifulle ressurser blant anna i form av beiter, myrslåtter, setervoller, tømmer, ved, kull og tjære. Kulturspor i trær er synlige spor eller merker som kan ...
 • Fugletårn, fugleskjul og fuglestier - anlegg for økt naturopplevelse. Veileder for prosjektering av publikumsanlegg og eksempler på tilrettelegging for gode fugleopplevelser i Norge og internasjonalt 

  Bangjord, Georg; Frantzen, Bjørn; Günther, Morten (Bioforsk TEMA;8(13) 2013, Research report, 2013-11)
  Dette heftet er laget som en del av prosjektet “Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark”. Målet var å lage en praktisk veiledning for turistbedrifter og andre som ønsker å legge til rette for gode fugleopplevelser gjennom ...
 • Økologisk hagebruk i Stjernehagen ved Bioforsk Økologisk 

  Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk TEMA;8(7) 2013, Research report, 2013)
  Stjernehagen på Tingvoll gard har gjennom flere årtier vært demonstrasjonshage for økologiske prinsipper og metoder. I tillegg til å være demonstrasjonshage tjener hagen til å bevare sjeldne vekster og trekker på denne ...
 • Erfaringer fra 20 år med miljøovervåking i landbruket 

  Hauken, Marit (Bioforsk TEMA;8(8) 2013, Research report, 2013)
  Bioforsk har overvåket avrenning fra landbruk i over 20 år i JOVA-programmet. Overvåkingen omfatter nå 11 nedbørfelt. I alle feltene måles tap av jord og næringsstoffer, og i halvparten av feltene måles også tap av ...
 • Økonomi i økologisk potetdyrking 

  Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari; Grøtta, Maud (Bioforsk TEMA;8(14) 2013, Research report, 2013)
  Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets ...
 • Hvordan redusere risiko for mykotoksiner i korn? 

  Hofgaard, Ingerd; Brodal, Guro; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar (Bioforsk TEMA;8(5) 2013, Research report, 2013)
  Aksfusariose er en kornsjukdom som kan angripe alle kornarter. Sjukdommen forårsakes av sopparter innen slekta Fusarium. Ulike Fusarium-arter kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner (soppgifter). Grenseverdier for ...
 • Phytophthora spp. - en trussel mot blåbær i Skandinavia? 

  Talgø, Venche; Herrero, Maria; Sundbye, Anette; Brurberg, May Bente; Kitchingman, Louisa; Telfer, Kari H.; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;8(4) 2013, Research report, 2013)
  På vestkysten av England gjør flere Phytophthora-arter alvorlig skade på blåbær (Vaccinium myrtillus); P. kernoviae, P. pseudosyringae og P. ramorum. De to sistnevnte artene er også funnet på blåbær i Norge. Selv om det ...
 • Været i vekstsesongen 2013 

  Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;8(12) 2013, Research report, 2013)
  Sesongen 2013 var preget av en kald april i hele landet, mens det ble en varm og relativt tørr mai, spesielt i NordNorge. Dette medførte en tilnærmet normal sesongstart i nord, men forsinket våronn i sørlige deler av landet. ...
 • Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet 

  Hansen, Sissel; Frøseth, Randi (Bioforsk TEMA;8(2) 2013, Research report, 2013)
  En vil kunne få økte kornavlinger dersom grønnmassen blir liggende på jorda etter slått, med størst effekt der jorda har minst næring. Hvor stor del av grønnmassen som kan bli liggende uten fare for utvasking, avhenger av ...
 • Livet i ferskvann 

  Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(15) 2013, Research report, 2013)
  Vann og småkryp fasinerer barn i alle aldre. Det å se på småkryp i vann og bunnsedimenter kan føre til spennende spørsmål: Hvilke dyr er dette? Hvordan puster dyrene i vann? Lever de der hele tiden? Hva spiser de? Vi trenger ...
 • Trær, greiner og løv - biologi og bruk 

  Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(11) 2013, Research report, 2013)
  Det å studere trær i og rundt skolehagen, gir rom for læring i flere fag. Vi kan gjenkjenne ulike trær ved å studere bladene, knoppene, frøene eller stammen. Vi kan følge årssyklusen til et tre. Vi kan dyrke ulike frukttrær ...
 • Dyrkingsforsøk i skolehagen: "Møkkaprosjektet" 

  Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(9) 2013, Research report, 2013)
  Her presenteres et prosjekt med dyrking av løk og bruk av fem ulike gjødselslag. Elever i 4.-5. klasse ved Tingvoll barne- og ungdomsskole var med å planlegge og gjennomføre det. Prosjektet viser hvor tverrfaglig et prosjekt, ...
 • Fosforgjødsling og vannkvalitet 

  Øgaard, Anne K. Falk (Bioforsk TEMA;8(3) 2013, Research report, 2013)
  Jordas fosforinnhold har stor betydning for risikoen for fosfortap. Skal miljømålene i vannforskriften nås, bør jordas fosforinnhold reduseres der dette er unødvendig høyt. I dette faktaarket gis det informasjon om hvordan ...
 • Småkryp i skolehagen 

  Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(16) 2013, Research report, 2013)
  Når elever studerer insekter og småkryp øver de opp evnen til å observere detaljer. De lærer å bruke enkle artsnøkler, de må notere, studere og fortelle litt om resultatene de har funnet. Noe informasjon, eksempelvis om ...
 • Rester av plantevernmidler i maten vi spiser 

  Skretteberg, Lise; Holen, Børge; Lyrån, Birgitte (Bioforsk TEMA;8(10) 2013, Research report, 2013)
  Plantevernmidler benyttes for å forhindre skade på planter forårsaket av sopper, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade på ...
 • Sjokoladekonfekt med urter 

  Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;8(17) 2013, Research report, 2013)
  Hvem skulle tro at det å lage «godteri» kan skape rom for læring? I denne aktiviteten kan vi snakke om smeltepunktet og andre egenskaper ved sjokolade, lære å følge en oppskrift, diskutere smakstilsetninger i mat, reklame, ...
 • Climate change and vulnerability in Bangladesh 

  Xenarios, Stefanos; Nemes, Attila; Nagothu, Sekhar; Sarker, G.; Biswas, J.; Maniruzzaman, Md (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
  It is predicted that climate change will aggravate the presence of sudden (e.g. cyclones, floods etc.) and chronic (e.g. drought, erosion) hazards to agrarian communities in Bangladesh. According to the Intergovernmental ...
 • Været i vekstsesongen 2014 

  Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
  Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. En tidlig vår gikk over i en sommer med rekordvarme fra nord til sør og deretter en lang og varm høst. Varmen ga grunnlag for svært gode avlinger mange ...
 • The cultural impact of electronic devices in reindeer husbandry 

  Hind, Liv Jorunn; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Aanensen, Lise; Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
  Modernization of traditional animal husbandry is never easy if it is perceived as forced. An important element of all modernization is thus that is comes at the right time and for the right reasons. Bioforsk performed a ...

View more