Recent Submissions

 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader Vokterhunder på patrulje 

  Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(20) 2006, Research report, 2006)
  Tradisjonelt bruk av vokterhunder har hatt god tapsforebyggende effekt i utlandet, men et effektivt predatorvern forutsetter at sauene går i flokk. Dersom vokterhund skal bli et effektivt tiltak under norske forhold må ...
 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Bruk av vokterhunder i Norge 

  Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(18) 2006, Research report, 2006)
  Bruk av vokterhund som forebyggende tiltak har århundre lange tradisjoner i Sør- og Øst-Europa, Midtøsten og Asia. I USA ble vokterhunder introdusert på 1970-tallet. Amerikanske forskere har dokumentert at vokterhunder kan ...
 • Tapsundersøkelser. Dødsårsak blant lam i rode 5 i Beiarn 2002 

  Nilsen, Paul A.; Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(12) 2006, Research report, 2006)
  Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere (”dødsvarslere”) har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
 • Tapsundersøkelser. Dødsårsak blant lam i "Klubben og Kjeipen" beiteområde, Hemnes kommune 2001 

  Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(11) 2006, Research report, 2006)
  Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere (”dødsvarslere”) har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Selektiv smaksaversjon 

  Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(19) 2006, Research report, 2006)
  Mange dyrearter utvikler avsky overfor typer av fôr som tidligere har ført til uvelhet eller sjukdom. Koblingen mellom handling (eting av bytte) og konsekvens (uvelhet) etableres raskt og har langvarig virkning. Kan ...
 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Antipredatoratferd hos ulike saueraser 

  Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(5) 2006, Research report, 2006)
  Arter som blir utsatt for predasjon gjennom mange generasjoner utvikler såkalte antipredatorstrategier, d.v.s. atferder som reduserer sannsynligheten for å bli tatt av rovvilt. Nålevende ville sauer viser sterk antipredatoratferd, ...
 • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

  Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
  Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
 • Gjødselprodukter og biostimulanter til sandbaserte golfgreener 

  Aamlid, Trygve (Bioforsk TEMA;1(23) 2006, Research report, 2006)
  Foreløpige resultater fra et nytt Bioforsk-prosjekt viser: - Tilførsel av nitrogenrik organisk gjødsel før såing gir raskere etablering, men kan ikke erstatte hyppig tilførsel av mineralgjødsel seinere i vekstsesongen. - ...
 • Bladfall i kristtorn (Ilex aquifolium) 

  Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Sundbye, Anette; Pundsnes, Terje; Klemsdal, Sonja; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;1(1) 2006, Research report, 2006)
  Innan vintergrøne lauvtre er kristtorn den klart største klyppegrøntkulturen. Mykje kristtorn vert i dag tatt ut frå villbestand, særleg i Rogaland. Kristtornproduksjonen i dette fylket har ein årleg førstehandsverdi på ...
 • Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil 

  Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;1(4) 2006, Research report, 2006)
  Six cropping systems, ranging from conventional arable without livestock to organic livestock farming dominated by ley, have been compared in 1990 and 2004 in SE Norway. Ley in the crop rotation increased density and biomass ...
 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Rovviltklaver 

  Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;1(9) 2006, Research report, 2006)
  Det finnes ulike typer rovviltklaver av plast, metall eller nylon på markedet. Felles for disse er at den breie klaven/halsbåndet fysisk skal hindre strupe- og nakkebitt forårsaket av rovvilt på sau og lam.
 • Snegler som skadedyr på planter 

  Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;1(22) 2006, Research report, 2006)
  Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
 • Grasarter- og sorter til golfgreener 

  Molteberg, Bjørn; Aamlid, Trygve (Bioforsk TEMA;1(25) 2006, Research report, 2006)
  Foreløpige resultater fra prosjektet viser: - Hundekvein – Agrostis canina er et alternativ til krypkvein på golfbaner med høyt budsjett og ambisjonsnivå. ’CIS AC1’ (’Villa’) er en lovende sort både i nordlig / kontinental ...
 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Rovdyrsikker inngjerding 

  Hansen, Inger; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(8) 2006, Research report, 2006)
  Med rovdyrsikker inngjerding menes gjerder som fysisk hindrer rovvilt fra å komme inn på beiteområdene for husdyr. Som oftest innebærer denne rovviltsikringen en eller annen form for elektrisk inngjerding. Erfaringer med ...
 • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking på friland 2001-2005 

  Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;1(26) 2006, Research report, 2006)
  Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
 • Forebyggende tiltak mot rovviltskader. Utsatt slipp og tidlig sanking 

  Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;1(10) 2006, Research report, 2006)
  Utsatt slipp til utmark om våren og tidlig nedsanking av sau om høsten kan bidra til å redusere tapene av sau og lam til rovvilt. Tiltaket krever god tilgang på inngjerdete beitearealer. Det er viktig at vegetasjonen på ...
 • Økologisk kornproduksjon: Belgvekster til modning 

  Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(38) 2006, Research report, 2006)
  Frø av belgvekster er viktige proteinkilder i kraftfôrproduksjonen. De viktigste belgvekstene til kraftfôr er soya, lupiner, åkerbønner og erter. Klimaet i Norge begrenser hvilke arter som kan dyrkes. Erter er dyrkingssikre ...
 • Økologisk kornproduksjon: Arts- og sortsvalg 

  Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(36) 2006, Research report, 2006)
  Artsvalg har generelt større betydning for endelig resultat ved økologisk korndyrking enn valg av sort. Lokalt klima avgjør hvilke arter som er aktuelle. Sammen med avsetningsmulighet og –pris, bestemmer næringstilgang, ...
 • Økologisk kornproduksjon: Omlegging 

  Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(43) 2006, Research report, 2006)
  Omlegging til økologisk drift bør planlegges nøye. Personlige ressurser og interesser, gårdens naturgitte, tekniske og økonomiske ressurser og samfunnets rammebetingelser for økologisk landbruk må tas med i vurderingen. ...
 • Økologisk kornproduksjon: Såkorndyrking 

  Frøseth, Randi Berland (Bioforsk TEMA;1(41) 2006, Research report, 2006)
  Kontroll av sykdommer og ugras er to viktige utfordringer ved produksjon av økologisk såkorn. Friskt utgangsmateriale (uten stripesyke og sotsykdommer) er spesielt viktig. Fokus på valg av vekstfølge, god ugraskamp og ...

View more