Recent Submissions

 • Fleire dyr på sommerferie? Evaluering av beiteordningene 

  Hegrenes, Agnar; Hval, Julie Nåvik; Asheim, Leif Jarle; Svennerud, Mads (NILF Notat;2012-7, Research report, 2012-03)
  Ved jordbruksforhandlingene i 2011 ble partene enige om det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av tilskuddsordningene som har som formål å stimulere til beiting. I evalueringen skulle en foreta en gjennomgang av ...
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland. Trendar og økonomisk utvikling 2001–2010. Tabellsamling 2006–2010 

  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2012-14, Research report, 2012-05)
  Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 850 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande ...
 • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2010 

  Hansen, Øyvind (NILF Notat;2012-8, Research report, 2012-03)
  NILFs årlige regnskapsundersøkelse, driftsgranskingene for jord- og skogbruk, er basert på driftsregnskap fra jordbruksbedrifter fra hele landet. For regnskapsåret 2010 omfattet granskingen 835 bedrifter. Resultatene er ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling 2001–2010 

  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2012-13, Research report, 2012-05)
  Driftsgranskingane er ei årleg rekneskapsgransking som omfattar om lag 850 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den landsdekkande ...
 • Økonomien i landbruket i Trøndelag i 2010. Utviklingstrekk 2001–2010. Tabellsamling 2006–2010 

  Knutsen, Inger Sofie Murvold; Holien, Svein Olav; Krokann, Knut; Paulsen Rye, Siv Karin; Folstad, Kristin Stokke (NILF Notat;2012-9, Research report, 2012-04)
  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med om lag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med 130 bruk. I tillegg til ...
 • Betalingsvillighet for landbrukets produksjon av kollektive goder. En litteraturgjennomgang. 

  Spissøy, Arild; Milford, Anna Birgitte; Prestegard, Sjur Spildo (NILF Notat;2012-11, Research report, 2012-04)
  NILF gjennomførte i 2011 et mindre oppdrag for Landbruks- og matdepartementet (LMD) der det ble foretatt en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur med hensyn til hvor forskningen står når det gjelder befolkningens ...
 • Melding om årsveksten 2011. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

  Wågbø, Ola; Hjukse, Oddmund (NILF Notat;2012-12, Research report, 2012-05)
  Rapporten «Melding om årsveksten» gir en oversikt over vær- og vekstforhold i landsdelene samt foreløpige avlingstall og planteproduksjon. Endelige avlingstall som utarbeides av Statistisk Sentralbyrå, foreligger noe ...
 • Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen 

  Kvakkestad, Valborg; Aalerud, Ellen Henrikke (NILF Notat;2012-23, Research report, 2012)
  I forbindelse med ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2012–30.06.2013 bestemte avtalepartene at det skulle gjennomføres en gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene over reindriftsavtalen. Det første ...
 • En gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementet med betydning for økosystemtjenester 

  Kvakkestad, Valborg; Nebell, Ingunn; Rålm, Per Christian (NILF Notat;2012-22, Research report, 2012-11)
  Det har de siste årene vært rettet mye oppmerksomhet mot ulike økosystemtjenester og verdien disse representerer. Dette notatet er en gjennomgang av virkemidler under Landbruks- og matdepartementets virkeområde som kan ha ...
 • Grensehandel – utvikling, årsaker og virkning 

  Milford, Anna Birgitte; Spissøy, Arild; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-17, Research report, 2012-10)
  • Det har vært en betydelig økning i grensehandel siden midten på 1990-tallet. Fra 2008 til 2011 økte det totale grensehandelbeløpet med 29 % til 11,5 milliarder, mens antallet turer økte med 21 % til 7 millioner (SSB ...
 • Verdiskaping i Møre og Romsdal 

  Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2012-20, Research report, 2012-11)
  Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Møre og Romsdal på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike ...
 • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Rogaland 

  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-19, Research report, 2012-10)
  Det var 7 676 landbrukseigedomar med busetting i Rogaland i 2010. I alt var 32 455 personar busette på ein landbrukseigedom. Frå 2001 til 2010 gjekk talet på jordbruksbedrifter ned frå 5 977 til 4 753. Av desse søkte 4 657 ...
 • Utbyggingsbruk i Østfold og Akershus 

  Ruud-Wethal, Gry-Heidi; Rustad, Lars Johan; Fjellstad Luke, Ingrid (NILF Notat;2012-18, Research report, 2012-10)
  Det er de senere årene gjennomført flere store utbygginger innen tradisjonelt landbruk, og Innovasjon Norge har gjennom investeringsstøtte innenfor Bygdutviklingsordningen bidratt med relativt store beløp i finansieringen ...
 • Utbyggingsbruk i Hordaland. Del 2 

  Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2012-16, Research report, 2012-09)
  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking har på oppdrag frå Storfeprosjektet i Hordaland utført ei oppfølging av eit tidlegare prosjekt. Resultat frå spørjeundersøking, gjennomgang av driftsplanar og rekneskapsresultat ...
 • Økologisk frukt og bær i Norge. Hvor mye produseres og hvordan omsettes det? 

  Milford, Anna Birgitte (NILF Notat;2012-15, Research report, 2012-06)
  Dette notatet gir en oversikt over produksjonen av økologisk frukt og bær i Norge i 2010. Notatet er basert på en spørreundersøkelse som ble sendt alle Debio-godkjente frukt- og bærprodusenter høsten 2011, samt tallmateriale ...
 • Fordeling av produktivitetsframgang. Enkelte teorielement og litt empiri 

  Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2012-25, Research report, 2012-11)
  Produktiviteten i norsk jordbruk aukar, slik produktiviteten gjer i mange lands jordbruk. Produktivitetsvekst fører til at kostnadene vert mindre per produsert eining, og at produsentane vil produsere meir til ein gitt ...
 • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge 2012/2013 

  Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2012-24, Research report, 2012-12)
  Årets utgave av dekningsbidragskalkyler for Nord-Norge er en oppdatering av kalkylene som ble utgitt i 2010. Det er først og fremst prisene på salgsprodukter og produksjonsmidler som er justert til dagens nivå. I storfèholdet ...
 • Pelsdyrhold i Norge – avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform 

  Hovland, Ivar; Bøe, Erik (NILF Notat;2012-21, Research report, 2012-11)
  Formålet med undersøkelsen var å belyse ulike forhold ved pelsdyrfarmere som har sluttet i næringa. Det er i notatet også gjort en vurdering av arbeidsforbruket i pelsdyrholdet og en opptelling av ulike selskapsformer blant ...
 • Environmental and climate analysis for the Norwegian agriculture and food sector and assessment of actions 

  Hille, John; Solli, Christian; Refsgaard, Karen; Krokann, Knut; Berglann, Helge (NILF Notat;2012-1, Research report, 2012-01)
  Working paper 2012-1 presents the outcome of the project “Miljø- og klimaanalyse for norsk landbruk og matsektor” (Analysis of Environmental and Climate-related aspects of Norwegian agri-food sector). The project has been ...
 • Handlingsrommet for konkurransedyktige verdikjeder for mat 

  Aalerud, Ellen Henrikke; Hval, Julie Nåvik; Pettersen, Ivar; Kjuus, Johanne (NILF Notat;2012-6, Research report, 2012-03)
  Norsk jordbruk har høy produktivitetsvekst og omstillingstakt. Investeringene er økende de siste årene. Matindustrien har gjennomført omfattende endringer i anleggsstrukturen, og er investeringstakten relativt høy. Samlet ...

View more