Recent Submissions

 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1998-2007 

  Haukås, Torbjørn; Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-4, Research report, 2009-02)
  «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det inngår ca. 900 bruk over heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass til i den ...
 • Verdiskaping i jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringar i Hordaland og Sogn og Fjordane 

  Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Solberg, Lars Ragnar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-14, Research report, 2009-10)
  Formålet med analysen har vore å vise utviklingstrekk for jordbruket i Hordaland og Sogn og Fjordane og å kartlegge verdiskaping, omsetning og sysselsetting innan hovudproduksjonane i jordbruket på fylkes- og kommunebasis. ...
 • Aukande usikkerheit omkring prisar på internasjonale jordbruksråvarer 

  Svennerud, Mads; Hval, Julie Nåvik (NILF Notat;2009-13, Research report, 2009-08)
  2008 var året då matprisane nådde eit historisk høgt nivå, og verda opplevde både matkrise, petroleumskrise og finanskrise på same tid. Med finanskrise blei prisauke erstatta med prisnedgang, og i januar 2009 låg prisane ...
 • Konkurransesituasjonen for norsk bakervarebransje 

  Utgård, Jakob; Nordlund, Anders; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-7, Research report, 2009-04)
  Formålet med dette notatet er å beskrive status og utvikling på sentrale områder for bakervarebransjen, herunder sysselsetting, antall foretak, produksjonsverdi, import og eksport med mer, samt å vurdere de politiske ...
 • Hest som tilleggsnæring 

  Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Lyng, Ane Margrethe (NILF Notat;2009-19, Research report, 2009-12)
  Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og hestenæring er en viktig del av drifta på mange bruk, enten ...
 • Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling 

  Holien, Svein Olav (NILF Notat;2009-18, Research report, 2009-12)
  Produksjon av slaktekylling har økt sterkt de senere årene. For mange bønder har det som før var en tilleggsproduksjon til andre jordbruksproduksjoner, fått stadig større betydning. Forbruket av slaktekylling har økt sterkt, ...
 • Omsettelige melkekvoter. Betalingsevne og effekter 

  Nordlund, Anders; Stornes, Ole Kristian; Hegrenes, Agnar; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2009-11, Research report, 2009-05)
  En partssammensatt arbeidsgruppe vurderte i 2006 2007 omsetningsordningen for melkekvoter. NILF fikk i oppdrag å belyse enkelte sider ved kvoteomsetning og å gi innspill til arbeidsgruppa på utvalgte temaer. Disse temaene ...
 • Dekningsbidragskalkylar Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 2009/2010 

  Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-9, Research report, 2009-03)
  Dekningsbidragskalkylar for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer Rogaland og Agder, og er ei oppdatering av tidlegare utgjevne kalkylehefte. Kalkylane er no tekne inn i NILFs ...
 • Dekningsbidragskalkylar Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 2009/2010 

  Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-10, Research report, 2009-03)
  Dekningsbidragskalkylar for Vestlandet for 2009/2010 er utarbeida av NILF, distriktskontoret i Bergen. Kalkylane dekkjer dei tre vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og er ei oppdatering av tidlegare ...
 • Prisutjevning melk - kontroll for første halvår 2007 

  Nordlund, Anders; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-15, Research report, 2009-09)
  Systemet med etterkontroll og etterregning er basert på Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 som ble endret 13.06.06 med ikrafttredelse 01.07.06, og det er forskriften slik den ...
 • Melding om årsveksten 2008. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

  Wågbø, Ola; Hjukse, Oddmund (NILF Notat;2009-8, Research report, 2009-04)
  NILFs rapport «Melding om årsveksten» har erstattet den tradisjonsrike «Landbruksdirektørens melding om årsveksten». I de siste årene har rapporten bare kommet en gang i året, basert på den informasjonen som har vært ...
 • Kvinners deltakelse i samdrift 

  Forsberg, Ellen-Marie; Melhuus, Sigrid Hagerup; Lie, Svenn Arne; Kongsvoll, Ragnhild; Svennerud, Mads (NILF Notat;2009-6, Research report, 2009-03)
  Landbruket er en mannsdominert næring, og vår undersøkelse viser at samdriftsetableringer har langt på vei forsterket dette mønsteret. Kvinner utgjør i dag ca. 14 prosent av det totale antallet bønder i Norge, fortrinnsvis ...
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland. Trendar og økonomisk utvikling 1998-2007. Tabellsamling 2003-2007 

  Grønningsæter, Inger; Olsen, Anastasia; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2009-5, Research report, 2009-02)
 • Gjeld og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 

  Haukås, Torbjørn; Hovland, Ivar; Olsen, Anastasia (NILF Notat;2009-20, Research report, 2009-12)
  På oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) gjennomført en gjeldsundersøkelse på basis av driftsgranskingene for 2008. Formålet med undersøkelsen er å se på gjeldsforhold og ...
 • Økonomien i jordbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1998- 2007. Tabellsamling 2003 2007 

  Sjelmo, Otto; Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2009-1, Research report, 2009)
  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med i overkant av 900 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med knapt 150 bruk. I ...
 • Begrensede konsekvenser av fjørfedirektivet – Utredning av konsekvenser av EUs fjørfedirektiv 

  Eriksen, Lars Øystein; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2010-1, Research report, 2010-01)
  EUs nye fjørfedirektiv stiller strengere grenser for total logistikktid for slakteferdig kylling og strengere krav til dyretetthet i kyllinghusene. I korte trekk går direktivet (rådsdirektiv 2007/43/EC) ut på at total ...
 • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1999-2008. Tabellsamling 2004-2008 

  Staven, Kjell; Bonesmo, Helge Sverre; Frislid, Liv Grethe Berge; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2010-4, Research report, 2010-01)
 • Produktivitetsutvikling i norsk jordbruk 1990–2009. Analyse basert på jordbrukets totalrekneskap 

  Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2010-14, Research report, 2010-11)
  Dette notatet er ein del av det strategiske programmer Produktivitet og konkurranseevne i jordbruket – Samanlikning av Noreg og Finland. Programmet er finansiert av Noregs forskingsråd. Formålet med dette notatet er å ...
 • WTO og subsidier. Regelverk og tvisteløsning på landbruksområdet 

  Veggeland, Frode (NILF Notat;2010-15, Research report, 2010-09)
 • Dekningsbidragskalkyler Nord-Norge. 2010/2011 

  Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2010-16, Research report, 2010-12)
  Dekningsbidragskalkyler for 2010/2011 er utarbeidet av NILF, distriktskontoret i Bodø. Kalkylene dekker Nordland, Troms og Finnmark, og er en oppdatering av et kalkyle-hefte som ble gitt ut høsten 2009. Kalkylene er nå ...

View more