Nye registreringer

 • «Norsk laksenærings konkurranseevne» – En komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge 

  Kjesbu, Erland; Liabø, Lars; Pettersen, Ivar (NILF Rapport;2005-3, Research report, 2005-11)
  Havbruksnæringene i Chile og Norge er relativt nye næringer. Begge land har hatt en sentral rolle i utviklingen av en mer global havbruksnæring og er i dag dominerende i hver sine primære markedsområder for oppdrettslaks, ...
 • Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon 

  Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar (NILF Rapport;2005-4, Research report, 2005-12)
  Ofte får gardbrukere erfare at produksjon og inntekt ikke blir som en hadde tenkt seg på forhånd. En gardbruker har aldri full kontroll over de tallrike faktorene som påvirker drifta, og usikre framtidige konsekvenser ...
 • Marknadstilpassing gjennom nye kontraktsformer i jordbruket 

  Hegrenes, Agnar; Borgen, Svein Ole (NILF Rapport;2005-2, Research report, 2005-09)
  Bakgrunnen for prosjektet er at ein ser at forholdet mellom primærprodusentar og foredlings- og omsetningsleddet, som lenge var relativt stabilt, endrar seg. Desse endringane kan påverke bruken av kontraktar. Hovudformålet ...
 • International Trade and Guidelines on Equivalence and Mutual Recognition 

  Elvestad, Christel; Veggeland, Frode (NILF Rapport;2005-1, Research report, 2005-08)
  The purpose of the report is to provide an overview of international guidelines dealing with the application of equivalence and mutual recognition as trade facilitating tools, focusing on the main aspects and application ...
 • Risikoreduksjon av bruk av plantevernmidler – En samfunnsmessig konsekvensanalyse 

  Refsgaard, Karen; Veidal, Asbjørn; Netland, Jan; Stenrød, Marianne (NILF Rapport;2006-5, Research report, 2006-05)
  Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kostnadseffektive strategier å redusere skadevirkninger på helse og miljø som bruk av plantevernmidler medfører. Bakgrunnen for prosjektet er skissert i Landbruks- og ...
 • Trade Facilitation through Equivalence and Mutual Recognition: The EU Model 

  Veggeland, Frode (NILF Rapport;2006-3, Research report, 2006-04)
  This report explores how equivalence and mutual recognition have been applied by the European Union (EU) in order to facilitate trade. The EU is of particular interest in this area because it has been in the forefront ...
 • En prognosemodell for engrossalg av kjøtt, fjørfe og egg 

  Gustavsen, Geir Wæhler (NILF Rapport;2006-4, Research report, 2006-05)
  Etterspørselen etter kjøtt, fjørfe og egg blir som de fleste ikke-varige forbruksgoder bestemt hovedsaklig av utviklingen i priser og inntekter. Når prisen på en kjøttvare går ned i forhold til andre varer som konsumentene ...
 • Operasjonalisering av multifunksjonalitet i modellsystemet CAPRI 

  Mittenzwei, Klaus; Fjellstad, Wendy Jane (NILF Rapport;2006-6, Research report, 2006-06)
  Det multifunksjonelle jordbruket produserer ikke bare mat, men også fellesgoder som matvareberedskap, kulturlandskap, miljøgoder og levende bygder. Dette er ingen ny tankegang, men begrepet «multifunksjonalitet» brukes ...
 • Økt verdiskaping i reinkjøttbransjen 

  Kjuus, Johanne; Svennerud, Mads; Skøyen, Silje; Bergset, Nils Øyvind; Borgen, Svein Ole (NILF Rapport;2006-2, Research report, 2006-05)
  Reindriftsnæringen i Norge er en av de viktigste bærerne av samisk kultur og identitet, og har en stor betydning for det samiske samfunnet både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Reindriftsbransjen ...
 • Bondens marked – en attraktiv markedskanal for nyskapende nisjeprodusenter? Resultater fra en spørreundersøkelse 

  Flaten, Ola; Veidal, Asbjørn; Svennerud, Mads (NILF Rapport;2007-4, Research report, 2007-12)
  Bondens marked er en markedsplass hvor produsenter fra et geografisk avgrenset område selger sine egne produkter, hovedsakelig matvarer, direkte til forbruker. Tilbyderne trenger ikke være gardsbruk, men det må være ...
 • Nordnorsk jordbruk og WTO 

  Mittenzwei, Klaus; Stornes, Ole Kristian (NILF Rapport;2007-6, Research report, 2007-11)
  De pågående WTO-forhandlingene som startet i Doha i 2001 er det mest tydelige eksemplet på internasjonaliseringen av norsk jordbruk og jordbrukspolitikk. Denne prosessen begynte for alvor på begynnelsen av 1990-tallet med ...
 • Rammebetingelser og konkurranseevne for akvakultur. En sammenligning mellom Chile, Skottland og Norge 

  Liabø, Lars; Nystøyl, Ragnar; Pettersen, Ivar; Vang, Tor Arne; Veggeland, Frode (NILF Rapport;2007-3, Research report, 2007-05)
  Ulike naturlige forutsetninger, tilgang på arbeidskraft og politiske rammebetingelser har bidratt til at Chile har en kostnads- og markedsmessig fordel, Norge et stort vekstpotensial og ledende teknologimiljø, og Skottland ...
 • Norsk frukt og grønt 2007 

  Dæhlen, Guro; Pettersen, Ivar (NILF Rapport;2007-5, Research report, 2007-10)
  Norsk frukt- og grøntsektor har som en betydelig del av norsk jordbruk, gjennomgått relativt gjennomgripende omstilling. Endringene i dagligvarehandelen har fått store konsekvenser for struktur, organisering og ...
 • Spill om næring: Strategier for omstilling i matindustrien 

  Pettersen, Ivar; Kjuus, Johanne (NILF Rapport;2008-2, Research report, 2008-04)
  Norsk matsektor blir i økende grad internasjonalisert. Sektoren har stor og voksende marin mateksport, økende import, en stor del konkurranseutsatt foredlingsindustri og stadig strammere internasjonale forpliktelser rundt ...
 • Facilitación del Comercio mediante la Equivalencia y el Reconocimiento Mutuo: el modelo de la UE 

  Veggeland, Frode (NILF Rapport;2007-2, Research report, 2007-04)
  Este informe explora como fueron aplicadas por la Unión Europea la equivalencia y el reconocimiento mutuo para facilitar el comercio. Por haber estado internacionalmente a la vanguardia en el empleo de estos instrumentos, ...
 • Matsektoren i Norge og EU. Status og utviklingstrekk 

  Rustad, Lars Johan (NILF Rapport;2008-5, Research report, 2008)
  EU innførte det produksjonsuavhengige enkeltbrukstilskuddet i årene 2005–2007. Dette var en radikal tilskuddsomlegging. Strukturutviklingen har i hele etterkrigstiden gått sin gang i retning færre og større enheter. ...
 • Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon. Sammenligning av havbruk og jordbruk. 

  Hegrenes, Agnar; Lien, Gudbrand; Bergfjord, Ole Jakob; Flaten, Ola; Tveterås, Ragnar; Asheim, Leif Jarle (NILF Rapport;2008-4, Research report, 2008-06)
  Denne rapporten er et sammendrag av resultater fra det strategiske forskningsprogrammet «Risikoeksponering og risikohandtering i matproduksjon – sammenligning av havbruk og jordbruk». Hovedmålene for programmet var å: 1 ...
 • Dokumentasjon av Jordmod: Modellbeskrivelse og analyser 

  Mittenzwei, Klaus; Gaasland, Ivar (NILF Rapport;2008-3, Research report, 2008)
 • Dagligvarehandel og mat 2008 

  Pettersen, Ivar (NILF Rapport;2008-1, Research report, 2008-02)
  Norsk dagligvarehandel lever av å formidle mat og andre dagligvarer til norske forbrukere. Dagligvarehandelen er således med på å prege forbrukernes hverdag og bidrar i betydelig grad til norsk verdiskaping. Verdien av ...
 • Tilslørt, virksom og treffsikker. Evaluering av Bygdeutviklingsordningen 

  Pettersen, Ivar; Hval, Julie Nåvik; Eriksen, Lars Øystein; Storstad, Oddveig; Vik, Jostein (NILF Rapport;2009-4, Research report, 2009-02)
  Bygdeutviklingsordningen - BU-ordningen - har virkemidler for å styrke investeringene i landbruksbaserte næringer. Lønnsomheten i alle landbruksbaserte næringer gir grunn til å frykte mangelfull fornyelse av produksjonsapparatet. ...

Vis flere