Recent Submissions

 • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Telemark 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2008, Research report, 2008)
  Etableringen av et arealregnskap for Norge skjer med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. 48 av utvalgsflatene i undersøkelsen ligger i Telemark. Disse områdene utgjør en liten, men likevel statistisk ...
 • Markslagstatistikk. Dyrka og dyrkbart areal 

  Strand, Geir-Harald; Bekkhus, Rolf (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2008, Research report, 2008)
  Norge har 10 903 km2 dyrka mark per 1.1.2008. Av dette er 8 695 km2 fulldyrka. Det resterende omfatter 1 828 km2 innmarksbeite og 379 km2 overflatedyrka mark. I tillegg til den dyrka marka har landet ytterligere 12 342 km2 ...
 • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Buskerud 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
  Mål og metode: I denne rapporten for Buskerud presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...
 • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Agder 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2010, Research report, 2010)
  Mål og metode: I denne rapporten for Agder presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet omfatter ...
 • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Nordland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

  Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Tomter, Stein Michael; Viken, Knut Ole; Astrup, Rasmus Andreas (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2011, Research report, 2011)
  Skogarealet i Nordland er dekket av 62 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 29 %, mens 8 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...
 • Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert i perioden 2005-2009 

  Granhus, Aksel; Hylen, Gro; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2012, Research report, 2012)
  Norsk institutt for skog og landskap utgir nå sjette utgave av ”Statistikk over skogforhold og –ressurser i Norge”. Landsskogtakseringen har et landsdekkende nett av permanente fl ater som registreres over en femårsperiode. ...
 • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Troms. Landsskogtakseringen 2005-2009 

  Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
  Skogarealet i Troms omfatter 88 % lauvtredominert skog, der 77 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 4 %, mens 6 % er furudominert skog. Ca 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert treslag. ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Troms 

  Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
  Mål og metode: I denne rapporten for Troms presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etableringa av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet omfatter ...
 • Den totale biomassen av trær i Norge. En tabellsamling 

  Løken, Øivind; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Eid, Tron Haakon (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2012, Research report, 2012)
  Bruken av bioenergi vil øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av årlig bruk fra 14 TWh i 2008 til 28 TWh i 2020. For å nå målet om en økning med 14 TWh innen 2020 vil skogen ...
 • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Sogn og Fjordane. Landsskogtakseringen 2005-2009 

  Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
  Skogarealet i Sogn og Fjordane omfatter 53 % lauvtredominert skog, hvorav 46 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 14 %, mens 31 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med ...
 • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Hordaland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

  Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2013, Research report, 2013)
  Skogarealet i Hordaland er dekket av 43 % lauvtredominert skog, hvorav 21 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 18 %, mens 37 % er furudominert skog og 2 % er hogstklasse 1 med ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Oppland 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2013, Research report, 2013)
  Mål og metode: I denne rapporten for Oppland fylke presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...
 • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Rogaland. Landsskogtakseringen 2005-2009 

  Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2013, Research report, 2013)
  Skogarealet i Rogaland er dekket av 46 % lauvtredominert skog, hvorav 30 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 16 %, mens 35 % er furudominert skog og 3 % er hogstklasse 1 med uspesifisert ...
 • Jordsmonnstatistikk. 012 Drammensvassdraget 

  Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Debella-Gilo, Misganu (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
  En produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Drammensvassdraget. Informasjonskilden for denne ...
 • Jordsmonnstatistikk 002 Glommavassdraget 

  Klakegg, Ove Mindor; Hofmeister, Frauke; Arnoldussen, Arnold (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007)
  En ny produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Glommavassdraget. Informasjonskilden for denne ...
 • Jordsmonnstatistikk. 015 Numedalslågen og Siljanvassdraget 

  Hofmeister, Frauke; Klakegg, Ove Mindor (Ressursoversikt fra Skog og landskap;1/2009, Research report, 2009)
  En produksjonslinje for publisering av jordsmonndata og annen relevant jordbruksstatistikk per vassdragsenhet (REGINE-enhet) er etablert. Her presenteres statistikken for Numedalslågen og Siljanvassdraget. Informasjonskilden ...
 • Jordsmonnstatistikk. Buskerud 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2010, Research report, 2010)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Buskerud. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1987-2001 og i 2006 og 2007, og ...
 • Jordsmonnstatistikk. Telemark 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2010, Research report, 2010)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Telemark, basert på jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket i 1990-1998 og i 2006 og 2007. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
 • Jordsmonnstatistikk basert på utvalgskartlegging. Sammenlikning av statistikk basert på utvalgskartlegging og fullstendig jordsmonnkartlegging 

  Lågbu, Roar (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2007, Report, 2007)
  En videreføring av dagens fremdrift i jordsmonnkartleggingen innebærer at vi først om 40 – 50 år vil ha kartlagt alt jordsmonnarealet i Norge. Ved å gjennomføre utvalgskartlegging i regionene der vi mangler data får vi ...
 • Vegetasjon og utmarksbeite i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (Ressursoversikt fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
  Norsk institutt for skog og landskap har laget en ny ressursoversikt med arealtall for fulldyrka jord og dyrkbar jord. Formålet er å gi et oppdatert bilde av hva som er kartlagt som fulldyrka jord og hva som er kartlagt ...

View more