• Ahangaren Forest Damage Project: Final report, March 2011 

   Thunes, Karl Hilding; Vildanova, Gulusa (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
   The collapse of the Soviet Union in the Central Asian countries has led to enormous challenges for them ensuring a sustainable environment. Weak economies, weak institutions and lack of environmental sciences expertise ...
  • Analyse av tilgjengelige skogressurser på Helgeland i forhold til vern. Konsekvenser for virkestilgang og naturverdier 

   Astrup, Rasmus Andreas; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Nordbakken, Jørn-Frode; Vennesland, Birger (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2009, Research report, 2009)
   Helgeland er i foreliggende rapport definert som kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Bindal, Brønnøy, Hemnes og Rana. Det er 38 utredningsområder som skal vurderes for vern, hvilket tilsvarer 119 090 ha eller 7 % av ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2013 

   Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2013, Research report, 2013)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2014 

   Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) (Miljødirektoratet f.o.m. 1.juli 2013) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet ...
  • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeid i 2012 

   Hylen, Gro; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
   Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
  • Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold -Brukerundersøkelse 

   Gjølsjø, Simen; Wilhelmsen, Gunnar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
  • Comparison of pheromone traps for monitoring of the European spruce bark beetle 

   Galko, Juraj; Økland, Bjørn; Nikolov, Christo; Rell, Slavomír; Kunca, Andrej (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2013, Research report, 2013)
   Six trap models were compared with respect to their ability to capture European spruce bark beetles and technical details in handling and use. All trap models proved to be efficient and gave high captures of beetles during ...
  • Draft pest risk assessment report on the small spruce bark beetle, Ips amitinus 

   Økland, Bjørn Inge; Skarpaas, Olav (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2008, Research report, 2008)
   The current report is a background for a Pest Risk Assessment (PRA) of the bark beetle species Ips amitinus in the PRA area of Norway, following the International Standards for Phytosanitary Measures ISPM 11 (FAO 2004). ...
  • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

   Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
  • Effekter av hogst på huldrestry (Usnea longissima) i Saksumdalen, Lillehammer 

   Storaunet, Ken Olaf; Rolstad, Jørund; Rolstad, Erlend (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2013, Research report, 2013)
   Huldrestry (Usnea longissima) er en epifyttisk hengelav kategorisert som sterkt truet på Rødlista fordi det de siste 10-årene er registrert en betydelig bestandsreduksjon. I 2005-2006 gjennomførte vi undersøkelser av ...
  • Effekter av insekticidene Merit Forest og Karate Zeon på gnag og planteutvikling 

   Kohmann, Ketil; Hanssen, Kjersti Holt; Ødegården, Vebjørn (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2009, Research report, 2009)
   Rapporten tar for seg effekten av insekticidene Karate Zeon og Merit Forest på snutebillegnag og planteutvikling hos granplanter. Forskjellige konsentrasjoner av midlene (1, 2 og 3 % bruksløsning) ble testet ved både ...
  • Ekstern evaluering av Programmet för odlad mångfald, POM 

   Asdal, Åsmund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2013, Research report, 2013)
   Rapporten inneholder en evaluering av Program för odlad mångfald halvveis i programperioden, som varer fra 2010 til 2015. Evalueringen har vurdert programmets innretning, organisering, gjennomføring og måloppnåelse samt ...
  • Energipotensialet fra skogen i Norge 

   Gjølsjø, Simen; Hobbelstad, Kåre (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2009, Research report, 2009)
   Denne oppdragsrapporten er utarbeidet for å få en oversikt over energipotensialet fra skogen i Norge. Grunnlaget for dataene er Landskogtakseringens materiale samt Marklunds funksjoner for beregning av greiner, topper og stubber.
  • Environmental status and challenges in and around the Fergana Valley, Central Asia 

   Arnoldussen, Arnold (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;18/2010, Research report, 2010)
   In 2004 the Terrestrial Environmental Monitoring Project in Central Asia (TEMP-CA) was established. The project will be closed in 2010. In the project, financed by the Ministry of Foreign Affairs, Kyrgyzian, Tajik, Uzbek ...
  • En vurdering av utvalgte skogtiltak - innspill på veien mot Lavutslippssamfunnet 2050 

   Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel; Gizachew, Belachew; Clarke, Nicholas; Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2015)
   Miljødirektoratet utarbeidet i 2014 et kunnskapsgrunnlag for hvordan vi kan omstille Norge til et lavutslippssamfunn (Miljødirektoratet 2014). I rapporten ble en rekke tiltak i skog beskrevet. Denne rapporten er en del av ...
  • Evaluering av RMP-2006. Kulturlandskapstiltak 

   Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Lågbu, Roar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
   Denne evalueringen av kulturlandskapstiltakene i Regionale Miljøprogram (RMP) er utført på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Rapporten er en evaluering av RMPs organisering med hensyn på kulturlandskapstiltak. ...
  • Gampedalen i Sigdal - En skoghistorisk rekonstruksjon med vekt på skogbrann 

   Rolstad, Jørund; Rolstad, Erlend; Storaunet, Ken Olaf (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;20/2010, Research report, 2010)
   Rapporten gir en oppsummering av skogshistorikken de siste 500 år i Gampedalen, Sigdal. Hovedvekten er lagt på å dokumentere historiske skogbranner, og hvordan disse har bidratt til å forme dagens skogbilde. Resultatene ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2008 

   Økland, Bjørn; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro; Krokene, Paal (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2008, Research report, 2008)
   Økningen i barkbillebestandene siden 2002 fortsetter. Alle fylker unntatt ett viser oppgang i 2008; og noen fylker på Østlandet har nær en fordobling fra fjoråret. Økningen settes i sammenheng med de varme somrene, hvor ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2009 

   Økland, Bjørn Inge; Christiansen, Erik; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2009, Research report, 2009)
   Barkbillenivået i Trøndelag og Nordland har vært økende siden 2002 og er nå høyere eller like høyt som flere fylker i Sør-Norge. En kombinasjon av store vindfellinger og enda høyere temperaturer i fremtiden kan tenkes å ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2010 

   Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Christiansen, Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;21/2010, Research report, 2010)
   Etter en økning av barkbillenivået over flere år viser fellefangstene for 2010 en gjennomgående nedgang for hele landet. Dette kan trolig forklares med en våtere og kjøligere sesong sammenlignet med de foregående årene. ...