Recent Submissions

 • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

  Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
  Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
 • Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Femte prosjektfase for perioden 2010-2011 

  Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2012, Research report, 2012)
  Norsk Juletre – rådgiving juletre og pyntegrønt har i samarbeid med Det norske Skogfrøverk på Hamar og Norsk institutt for skog og landskap i Fana deltatt i prosjektet «Utvikling av plantemateriale av fjelledelgran (Abies ...
 • Snutebilleundersøkelsen 2010 - Hedmark og Oppland 

  Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
  Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse om skader i skogplantefelt etter gnag fra gransnutebille (Hylobius abietis). Til sammen 154 foryngelsesfelt på Sør- og Østlandet ble undersøkt, de fleste på høsten 2010, ...
 • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeid i 2012 

  Hylen, Gro; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
  Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
 • Ahangaren Forest Damage Project: Final report, March 2011 

  Thunes, Karl Hilding; Vildanova, Gulusa (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
  The collapse of the Soviet Union in the Central Asian countries has led to enormous challenges for them ensuring a sustainable environment. Weak economies, weak institutions and lack of environmental sciences expertise ...
 • Klimaoptimalt skogbruk. En vurdering av utvalgte skogskjøtseltiltak i Akershus fylke 

  Søgaard, Gunnhild; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2012, Research report, 2012)
  Aktuelle skogskjøtseltiltak er vurdert med hensyn på effekten på karbonlagring og karbonopptak i Akershus. Analysene er basert på areal- og skogdata fra Landsskogtakseringen, og prognoser som framskriver skogtilstanden med ...
 • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Foryngelse og miljøhensyn på 1200 hogstfelt kontrollert i Glåmdalsregionen i perioden 1994 til 2011 

  Granhus, Aksel; Rudi, Per (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
  I denne rapporten presenteres resultater som er framkommet gjennom den årlige resultatkontrollen for skogbruk og miljø i de syv kommunene i Glåmdalsregionen. Kontrollen utføres av kommunal skogbruksmyndigehet og ble første ...
 • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer: forslag til metode 

  Krøgli, Svein Olav; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
  Ved fredning av kulturmiljø legges det stor vekt på helheten og en meningsfylt sammenheng i området, og hvordan dette kan bevares for ettertiden. For å sikre at forvaltningen kan fange opp og vurdere tiltak ved eventuelle ...
 • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2011 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
  I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2011, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 1 018 ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2012 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
  De fleste fylkene i Norge har hatt synkende barkbillenivå i de siste årene og viser også en nedgang i 2012. Nedgangen skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har virket negativt på billenes flukt og formering, men også ...
 • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2012 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2013, Research report, 2013)
  I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2012, som omfatter foryngelseskontroll, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra foryngelseskontrollen er basert på 990 ...
 • Ekstern evaluering av Programmet för odlad mångfald, POM 

  Asdal, Åsmund (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2013, Research report, 2013)
  Rapporten inneholder en evaluering av Program för odlad mångfald halvveis i programperioden, som varer fra 2010 til 2015. Evalueringen har vurdert programmets innretning, organisering, gjennomføring og måloppnåelse samt ...
 • Effekter av hogst på huldrestry (Usnea longissima) i Saksumdalen, Lillehammer 

  Storaunet, Ken Olaf; Rolstad, Jørund; Rolstad, Erlend (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/2013, Research report, 2013)
  Huldrestry (Usnea longissima) er en epifyttisk hengelav kategorisert som sterkt truet på Rødlista fordi det de siste 10-årene er registrert en betydelig bestandsreduksjon. I 2005-2006 gjennomførte vi undersøkelser av ...
 • Heltretørking av bjørk. Syrefelling som metode for reduksjon av fuktighet i en heltrevelt av bjørk i Aumdalen, Tynset 

  Nordhagen, Eirik; Gjølsjø, Simen (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;04/13, Research report, 2013)
  Sommeren 2011 var fuktig på Østlandet. Fylkesmannen i Hedmark ønsket å se på metoder for å redusere fuktigheten i en heltrevelte i Aumlia 770 moh. på Tynset i 2012. Syrefelling er en gammel og kjent metode for å redusere ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2013 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2013, Research report, 2013)
  Sesongen 2013 viser en nedgang i billefangstene sammenlignet med forrige år. Nedgangen for de fleste områdene skyldes trolig at en våt og kjølig sommer har gitt ugunstige betingelser for billenes flukt og formering, men ...
 • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2013 

  Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;07/2013, Research report, 2013)
  Direktoratet for naturforvaltning (DN) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet at overvåkingen av naturtypen skog i ...
 • Comparison of pheromone traps for monitoring of the European spruce bark beetle 

  Galko, Juraj; Økland, Bjørn; Nikolov, Christo; Rell, Slavomír; Kunca, Andrej (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2013, Research report, 2013)
  Six trap models were compared with respect to their ability to capture European spruce bark beetles and technical details in handling and use. All trap models proved to be efficient and gave high captures of beetles during ...
 • Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2012 for noen utvalgte miljøegenskaper 

  Stokland, Jogeir Nicolai; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-03, Research report, 2014)
  Denne rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte skogegenskaper i perioden 1994-2012, hovedsakelig basert på data fra Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i ...
 • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Moum, Svein Ola (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08, Research report, 2014)
  I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for ...
 • Kartlegging av stormskader på skog med ny teknologi 

  Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-2, Research report, 2014)
  Skogbrand forsikring har uttrykt behov for å få oversikt over aktuell ny teknologi for å kartlegge skadeomfang i skog etter store stormkatastrofer. Vi gir en oversikt over de mest aktuelle fjernmålingsbaserte metodene og ...

View more