Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Bengt
dc.date.accessioned2017-03-31T13:09:02Z
dc.date.available2017-03-31T13:09:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436506
dc.description.abstractBakgrunn Den Norske Turistforening (DNT) har i perioden 2010 til 2012 iverksatt prosjektet Turresepten (TR). Hovedmålsettingen er å videreføre og videreutvikle nye lavterskeltilbud til personer som er henvist til, har gjennomført eller er i sluttfasen av sin kommunale aktivitesresept-periode og andre som ønsker en livsstilsendring. Motivasjonen av deltakerne til en helsebringende livsstil skal skje gjennom regelmessig turaktivitet med ønske om at deltakerne på lengre sikt kommer inn i ordinære aktivitetstilbud i DNT. Problemstilling Hensikten med studien er todelt. En vil belyse om TR er et lavterskeltibud og om deltakelsen gir varig fysisk aktivitet. Dernest ønsker en å beskrive og evaluere bruken og nytten et utvalg av deltakere har av TR. Studien utforsker hvordan organiseringen og innholdet i TR har betydd for deltakernes opplevelse av egen helse og fysisk aktivitet og hvilke elementer i deltakelsen i TR som innvirker på overnevnte forhold Metode To lokalforeninger i DNT ble valgt ut i gjennomføringen av evalueringen. En lokalforening i henholdsvis en land- og en bykommune ble valgt ut. Deltakerne i studien, i alt 21 stykker, deltok først i en kvantitativ spørreundersøkelse. Deretter ble det gjort et tilfeldig utvalg hvor i alt 13 personer deltok i tre ulike fokusgruppeintervjuer. Analysene er gjort både kvalitativt og kvantitativt. Funn De samlete funn i studien er fremstilt gjennom denne kvantitative og den kvalitative delstudien. I denne kvantitative delstudien knyttes funnene til kjønn, alder, sosiale forhold, tilknytning til DNT, rekruttering til TR, helseproblemer, samt faktorer knyttet til motivasjon og deltakelse. I den kvalitative delstudien er funnene relatert til temaområdene deltakelse og deltakere, helse og sosialitet, turer og samtaler samt rekruttering og nye tilnærminger. Konklusjon 1. TR fremstår som et lavterskeltilbud i form og innhold til personer henvises eller selv ønsker fysisk aktivitet, 2. Deltakelse i TR bidrar til varig fysisk aktivitet og naturopplevelser for deltakerne, 3. De sentrale motivasjonsfaktorene for start deltakelse i TR er ønsket om å gjøre det til en varig aktivitet, ta ansvar for egen helse og kunne øke egen fysiske aktivitet i samvær med andre, 4. De sentrale opplevelsesfaktorene for deltakelse i TR er å mosjonere og være i fysisk aktivitet og få en bedret helse i samvær med andre, og 5. Det er sentralt å se nærmere på forhold knyttet til rekruttering,målgrupper og samarbeid med offentlige og private institusjoner knyttet til konseptet TR.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerudnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSFPR-forskningsrapport; 1-2012
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.titleTURRESEPTEN 2010-2012 - en forskningsbasert evalueringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record