Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRisan, Lars Grong
dc.date.accessioned2017-03-29T11:11:30Z
dc.date.available2017-03-29T11:11:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436176
dc.description.abstractDenne forskningsrapporten beskriver en studie av elektrisitetsutstillingen på Vitensenteret i Trondheim. Bakgrunnen for studien er at utstillingen virker å være lite besøkt, modellene er gamle og ansatte på Vitensenteret ikke er fornøyd med hvordan elektrisitetslæren formidles til besøkende. Det planlegges å rive ned den nåværende elektrisitetsutstillingen, og bygge en ny som skal ferdigstilles våren 2016. Hensikten med studien er å undersøke hvordan besøkende opplever modellene i den nåværende elektrisitetsutstillingen, og hvordan disse kan bli mer populære blant besøkende. I tillegg fokuseres det på hva besøkende ønsker av utstillingen, og hvordan elektrisitetsutstillingen som helhet kan bli bedre. I studien er det tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke forbedringer kan gjøres med elektrisitetsutstillingen for å gi besøkende økt utbytte av et besøk? Studien har både en kvalitativ- og kvantitativ tilnærming, og triangulerer mellom metodene. Innsamling av datamateriale foregår gjennom observasjoner, spørreundersøkelser og intervjuer. Observasjonene legger grunnlaget for den kvantitative spørreundersøkelsen. Videre går de kvalitative intervjuene i dybden på hovedelementene fra spørreundersøkelsen. Studien konkluderer med at elektrisitetsutstillingen bør endre på måten den formidler kunnskap. Modellene bør i større grad fokusere på å formidle kunnskap på en tilpasset måte slik at besøkende kan lære noe om elektrisitetslæren, uavhengig av forkunnskaper. Dette bør gjøres ved hjelp av nivådelte forklaringsark, hvor besøkende selv kan velge et nivå som er tilpasset deres kunnskapsnivå. For å tiltrekke seg flere besøkende, og gjøre utstillingen mer populær bør modellene ha innslag av nettbrett eller skjermer. Modellene i den nye elektrisitetsutstillingen bør ha en større tilknytning til dagliglivet, og samtidig virke mer moderne. For at besøkende skal få et større utbytte av et besøk i elektrisitetsutstillingen kan modellene gjerne baseres på lek og moro, men besøkende mener samtidig at de bør virke lærerike. Videre bør elektrisitetsutstillingen legge til rette for modeller som stimulerer til utforskning i større grad enn i dag. Det bør være mulig å utforske modellene på ulike nivåer.nb_NO
dc.description.abstractThis research report describes a study of the electricity exhibition at Vitensenteret in Trondheim. The main reason for the study is the small amount of visitors in the exhibition and due to the fact that the exhibition-models seem out-dated and worn. The staff at Vitensenteret is not satisfied with the way phenomena in electricity doctrine is communicated to the visitors. It is decided to rebuild the electricity exhibition, which will be completed in spring 2016. The purpose of the study is to investigate how visitors experience the models in the current electricity exhibition, and how they can become more popular. In addition, the study focus on what the visitors wants from the exhibition, and overall how the electricity exhibition can be improved. The research question for this study is articulated as follows: What improvements can be made with the electricity exhibition to give the visitors increased dividend of a visit? The study uses both qualitative and quantitative methods. The collection of data takes place by means of observations, surveys and interviews. The observation forms the basis for the quantitative survey. Results from the surveys are elaborated in the qualitative interviews. The study concludes that the electricity exhibition should change the way it is conveying knowledge of phenomena by electricity doctrine. The models should focus more at impart knowledge in a customized manner so that visitors can learn something of electricity doctrine regardless of their prior knowledge. A possible solution is a sheet next to the model with explanations of different levels, where visitors can choose a sheet, which is appropriate to their level of knowledge. To attract more visitors, and to make the exhibition more popular among visitors, more models should contain tablets or screens. The models in the future electricity exhibition should also be more related to the visitors’ daily life, and at the same time appear more modern. The result shows that models can be based on games, but visitors wants the models to appear as instructive as well. The electricity exhibition should facilitate models that encourage visitors to explore to a greater extent than today. It should be possible to discover the models at different levels.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVeien mot en ny elektrisitetsutstilling - En studie utført ved Vitensenteret i Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel