Recent Submissions

 • Kvalitet på skogplanter - del 1 

  Fløistad, Inger (Fakta fra Skog og landskap;11/2014, Others, 2014)
  God plantekvalitet er en forutsetning for tilfredsstillende etablering. Dyrkingsteknikk og rutiner i planteskolene påvirker plantekvaliteten, men også mellomlagring og transport frem til planteplassen er sammen med godt ...
 • Økosystemtjenester - gratis men dyrbare. 

  Fjellstad, Wendy Jane; Pedersen, Christian (Fakta fra Skog og landskap;02/2012, Others, 2012)
  Økosystemtjenester er de fordelene vi mennesker får fra naturen. De inkluderer rensing av luft og vann, regulering av klima, bestøvning av jordbruksvekster, nedbryting og omdanning av avfallsstoffer, vedlikehold av jordens ...
 • Jordvern og arealplanlegging 

  Dramstad, Wenche; Mazzoni, Sabrina; Fjellstad, Wendy Jane (Fakta fra Skog og landskap;03/2012, Others, 2012)
  Norge har lite jordbruksareal, bare cirka 3% av norges landareal er fulldyrket mark. Det å ta vare på denne jorda har derfor stått på agendaen i Norge i cirka hundre år. Ettersom ansvaret for arealplanlegging ligger hos ...
 • Gårdsdammer - viktige biotoper. 

  Pedersen, Christian; Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;11/2012, Others, 2012)
  Gårdsdammer er viktige småbiotoper i jordbrukets kulturlandskap. Ofte er det knyttet et spesielt dyre- og planteliv til disse landskapselementene. Av flere grunner har mange av dammene blitt fylt igjen, noe som har hatt ...
 • Endring i jordbruksareal i drift fordelt på jordbruksregioner 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;08/2012, Others, 2012)
  Arealovervåkingsprogrammet 3Q viser en moderat netto avgang av jordbruksareal på 1, 5 prosent over 5 år. Nettotall skjuler imidlertid at det lokalt kan foregå større endringer, og dette varierer over landet. Her vises de ...
 • Endring i jordbruksareal i drift per fylke 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;10/2012, Others, 2012)
  Både avgang og tilgang av jordbruksareal betyr endringer i kulturlandskapet. Netto endring i jordbruksareal over 5 år basert på data fra 3Q viste kun en reduksjon på 1,5 prosent, men i snitt for Norge så utgjør endringsarealet ...
 • Nå teller han deg også - hele landets skogareal kartlagt 

  Tomter, Stein Michael (Fakta fra Skog og landskap;07/2012, Others, 2012)
  Med fullføringen av Landsskogtakseringens takst i Finnmark har Norge for første gang en oppdatert oversikt som omfatter hele landets skogareal.
 • Bygningsmiljøer i jordbrukslandskapet 

  Stensgaard, Kari (Fakta fra Skog og landskap;06/2012, Others, 2012)
  Bygningsmiljøene i landbruket er omfattende og varierte. De inneholder hus for ulik bruk, fra ulike tidsperioder og med ulik regional byggeskikk. Bortimot halvparten av landets fredete bygninger ligger på landbrukseiendommer ...
 • Jordsmonndata for arealplanlegging 

  Svendgård-Stokke, Siri; Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild (Fakta fra Skog og landskap;05/2012, Others, 2012)
  Norge har store arealressurser, men kun en liten del av landet er jordbruksareal. Jordkvalitetskart fra Skog og landskap rangerer jordbruksarealene i tre klasser etter kvalitet for jordbruksdrift. Bruk av jordkvalitetskart ...
 • Jordsmonnkartlegging 

  Olsen, Hilde; Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;12/2012, Others, 2012)
  Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere matjordas egenskaper som ressurs, med tanke på å sikre arealer for matproduksjon. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til ...
 • Nedbygging av jordbruksareal 

  Stokstad, Grete (Fakta fra Skog og landskap;09/2012, Others, 2012)
  Utviding av tun, boligbebyggelse og andre typer bygninger beslaglegger over en fem års periode langt mer jordbruksareal enn det som blir bygd ned av nye veier.
 • Størrelsen på jordstykker 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;01/2012, Others, 2012)
  Vidstrakte jordbruksareal eller mange små jordstykker? Det er store forskjeller i landet vårt. Det kommer av både muligheter for effektivisering av jordbruket, men også naturens fysiske avgrensninger.
 • Grønnsakskart for Vestfold 

  Svendgård-Stokke, Siri; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;2013-04, Others, 2013)
  Det er et mål å øke den samlede matproduksjonen i Norge. Skog og landskap har, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Viken, utviklet kart som viser jordbruksarealets egnethet for dyrking av ulike grønnsaker. Kartene ...
 • Gjengroing i Østlandets kulturlandskap 

  Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;2013-15, Others, 2013)
  Jordbrukets kulturlandskap på Østlandet er i ferd med å gro igjen. Eng-, beite- og grasmarkarealer gror igjen med trær og busker. Dette vil få store konsekvenser for det biologiske mangfoldet som er avhengig av skjøtsel ...
 • Spredning av fremmede arter - amerikamjølke 

  Pedersen, Christian; Engan, Gunnar (Fakta fra Skog og landskap;2013-01, Others, 2013)
  På global skala er spredning av fremmede arter ansett som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Også i Norge er spredning av fremmede arter en stor trussel mot arter og naturtyper. Gjennom karplantedelen av ...
 • Jorda i Agder 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;04/2012, Others, 2012)
  Jorda i Agderfylkene har i det store og hele en god kvalitet. Dette har betydning for allsidighet i jordbruket og forutsigbarheten i matproduksjonen. Dette gjør jordbruksarealene i Agder viktig for framtiden.
 • Et landsdekkende skogkart som gir oversikt over skogressursene 

  Gjertsen, Arnt Kristian (Fakta fra Skog og landskap;03/2013, Others, 2013)
  SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene i Norge og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og 7. Bildene sammenstilles med prø- ...
 • Arealbruksendringer i Sarpsborg og Sandnes fra ca. 1980 til 2003 

  Arnoldussen, Arnold; Eiter, Sebastian; Hofmeister, Frauke (Fakta fra Skog og landskap;05/2013, Others, 2013)
  Regjeringens politikk er å bevare våre beste jordressurser for å sikre framtidig matproduksjon. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har omfang og lokalisering av arealbruksendringer i perioden 1980 - 2003 blitt ...
 • Jorda i Hordaland 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;14/2013, Others, 2013)
  Hordaland er et grasfylke. Det dyrkes gras til slått eller beite på mer enn 95 % av jordbruksarealet. Jordbruksarealet per jordbruksbedrift i Hordaland er kun 126 dekar, mot 222 dekar for landet som hel - het (Statistikkbanken, ...
 • Fulldyrka areal og små jordstykker 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (Fakta fra Skog og landskap;10/2013, Others, 2013)
  Litt over halvparten av arealet med gras ligger på jordstykker som er under 20 dekar, og nesten en fjerdedel av kornarealet ligger på jordstykker under 20 dekar. Å slå sammen jordstykker for å redusere andelen areal på små ...

View more