Recent Submissions

 • Bunting av vegkantvirke. Produktivitet og økonomi 

  Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;01/2012, Research report, 2012)
  Hovedutfordringen ved transport av heltre og hogstavfall er lav utnyttelse av lastekapasiteten til lassbærere, tømmerbiler eller andre transportmidler. Per i dag blir to metoder nyttet for å øke utnyttelsesgraden til ...
 • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2011 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2012, Research report, 2012)
  Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2011 registrert en nedgang i kronetetthet i forhold til året før. Dette er første året med synkende kronetetthet etter tre sesonger på rad med en tydelig ...
 • Vegetasjon og beite kring Dalsbygda og Os. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Os kommune 

  Rekdal, Yngve (Rapport fra Skog og landskap;19/2012, Research report, 2012)
  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
 • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap. Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

  Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Rapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
  Tema for denne rapporten er tilstand og endringer i jordbrukets kulturlandskap i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Rapporten består av et kort sammendrag og en mer detaljert del hvor det i større grad ...
 • State of Forest Genetic Resources in Norway 

  Skrøppa, Tore (Rapport fra Skog og landskap;03/2012, Research report, 2012)
  Forests and wooded land cover 39 % of the land area of Norway and productive forest amounts to 8.3 million hectares. Two conifer species, Picea abies and Pinus sylvestris, dominate the forest area; they cover 71 % of the ...
 • Import av tømmer og andre treprodukter som innførselvei for fremmede insekter, sopp og planter - trendanalyse av importstatistikk 

  Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Often, Anders; Solheim, Halvor; Flø, Daniel (Rapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
  Import av tømmer og andre treprodukter kan bringe fremmede arter av insekter, sopp og planter som kan gi store skadeeffekter om de etableres i Norge. I verden kan det vises til flere eksempler på at import av nye arter med ...
 • Systemanalyse av ti forsyningskjeder for skogsflis basert på heltrevirke 

  Belbo, Helmer; Talbot, Bruce; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;21/2012, Research report, 2012)
  I dette studiet sammenlignes 10 ulike forsyningskjeder for flisproduksjon basert på heltrevirke fra ungskog og kulturlandskap. Alle kjedene starter med felling av virke i bestand og slutter hos sluttforbruker (dvs flislager ...
 • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
  I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
 • 3Q feltkontroll av flybildetolking. 2. omdrev, 2004-2008 

  Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
  I første omdrev av 3Q ble det utarbeidet årlige feltkontroll-rapporter, men det ble av økonomiske årsaker ikke prioritert å utarbeide en samlet rapport med totaldata fra hele Norge. Derfor presenterer vi ikke her en detaljert ...
 • Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norske skoger 

  Søgaard, Gunnhild; Eriksen, Rune; Astrup, Rasmus Andreas; Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
  I en bærekraftig skogforvaltning er det mange hensyn som må balanseres. Mange av disse hensynene er formelt ivaretatt i lovverk og forskrifter og gjennom miljøsertifisering. Skogbruksloven med tilhørende forskrifter er ...
 • Lønnsomhet ved ulike skogskjøtselstiltak i ytre kyststrøk 

  Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra Skog og landskap;08/2012, Research report, 2012)
  Ved bruk av en stokastisk modell er det beregnet sannsynlighet for å oppnå ulike nivåer av økonomisk avkastning ved forvaltning og bruk av arealer i kyststrøk. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i innsamlede data fra ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2011 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra Skog og landskap;18/2012, Research report, 2012)
  I 2011 var det en nedgang i helsetilstanden hos bartrær, og hos gran ble det observert en del toppskranting og avdøing i hogstklasse 3 og 4. Vi registrerte få insekt- og soppskader på gran der 1 % av trærne var angrepet, ...
 • Barkvalitet i nobeledelgran 

  Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Rapport fra Skog og landskap;04/2012, Research report, 2012)
  For å få kunnskap om barkvalitet på nobeledelgran til pyntegrønt, har det vore etablert og følgd i alt 13 feltforsøk på Sør- og Vestlandet, frå 1982 og fram til i dag. Åtte felt er proveniensforsøk, og fem felt er avkomforsøk ...
 • Flisfyring i Nord-Trøndelag 2012. Brukerundersøkelse 

  Belbo, Helmer; Fisknes, Geir (Rapport fra Skog og landskap;16/2012, Research report, 2012)
  Bruken av bioenergi er i stadig utvikling, og både internasjonal og nasjonal politikk tilsier at denne utviklingen vil fortsette i tiden som kommer. I Nord Trøndelag er det per i dag 80 flisfyringsanlegg utenom skogsindustrien ...
 • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 

  Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
  Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, linjeelement, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken ...
 • SAT-SKOG. Et skogkart basert på tolking av satellittbilder 

  Gjertsen, Arnt Kristian; Nilsen, Jan-Erik (Rapport fra Skog og landskap;23/2012, Research report, 2012)
  SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og -7. Bildene sammenstilles med prøveflater fra ...
 • Vegetasjon og beite i Husfjorden og Straumdalen. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Hammerfest kommune 

  Haugen, Finn-Arne (Rapport fra Skog og landskap;09/2012, Research report, 2012)
  Norsk institutt for Skog og landskap har kartlagt vegetasjonen i Husfjorden og Straumdalen (17 km²) som ligger på østsida av Sørøya i Hammerfest kommune. Kartlegginga er gjort etter Skog og landskap sin instruks for ...
 • Arealstatistikk: Eiendommer og utmark 

  Lågbu, Roar; Aune-Lundberg, Linda; Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Strand, Geir-Harald (Rapport fra Skog og landskap;14/2012, Research report, 2012)
  I denne rapporten er snaumark, myr, uproduktiv skog, vann og breer omtalt som utmark. Disse arealene, som totalt dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge, utgjør en betydelig ressurs. Bruksområdene for disse arealene ...
 • Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk 

  Asdal, Åsmund (Rapport fra Skog og landskap;04/2013, Research report, 2013)
  Rapporten Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk fokuserer på faktorer som begrenser genetisk mangfold / sortsmangfold i norsk ...
 • Pyntegrønt i edelgran. Klippemetodar og barproduksjon 

  Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Skage, Jan-Ole (Rapport fra Skog og landskap;06/2012, Research report, 2012)
  For å få meir kunnskap om barproduksjon på nobeledelgran og andre edelgraner til pyntegrønt, har det vore gjennomført i alt åtte feltforsøk på Vestlandet. I desse forsøka inngår artane nobeledelgran, nordmannsedelgran, ...

View more