Recent Submissions

 • Fosforstatus på dyrka mark i Vansjø-Hobølvassdraget. Basert på jordprøver i perioden 1990 – 2008. 

  Kværnø, Sigrun (Bioforsk rapport;5(73) 2010, Research report, 2010-05-05)
  Rapporten presenterer kartlagt fosforstatus i jord i Vannområde Morsa i Akershus/Østfold. Vansjø-Hobølvassdraget med delfelter og Kystbekker Morsa med delområder er behandlet hver for seg. Statistiske analyser er basert ...
 • Skjøtselsplan for Ness, Hamarøy kommune 

  Aune, Sigrun; Bär, Annette (Bioforsk rapport;5(34) 2010, Research report, 2010-02-15)
  Skjøtselsplanen for Ness i Hamarøy kommune gir en beskrivelse av vegetasjonen og kommer med faglig funderte anbefalinger for restaurering og skjøtsel. Den baserer seg på feltbefaring med vegetasjonskartlegging i september ...
 • Konsekvensanalyse av omlegging til økologisk matproduksjon i Rogaland 

  Øgaard, Anne Falk; Ebbesvik, Martha (Bioforsk rapport;5(79) 2010, Research report, 2010-05-12)
  Reduksjon i tap av næringsstoffer til miljøet er et viktig mål for økologisk landbruk. Et mål om kretsløp tilpasset lokale forhold med minst mulig import av gjødsel og fôr gjør det sannsynlig at overskuddet av næringsstoffer ...
 • Fosfor i avfallsbaserte produkter - kjemisk beskrivelse av avløpsslam, kompost og kjøttbenmel 

  Bøen, Anne (Bioforsk rapport;5(63) 2010, Research report, 2010-04-08)
  Denne rapporten dokumenterer fosforinnholdet i ett kjøttbenmelprodukt, 6 kompostprodukter, 3 slamprodukter og jordprøver fra 4 lokaliteter før og etter tilførsel av slam. Analysemetodene som er benyttet er utviklet for å ...
 • Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 

  Wartiainen, Ingvild; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bergsvåg, Mari; Aarnes, Siv; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;5(72) 2010, Research report, 2010)
  I 2009 ble det for femte år på rad samlet inn ekskrementer og hårprøver fra brunbjørn gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. I tillegg ble det samlet inn vevsprøver fra døde bjørner. Innsamlingen i 2009 ...
 • Overvåking Vansjø/Morsa 2008-2009. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2008 til oktober 2009 

  Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk rapport;5(12) 2010, Research report, 2010-02-01)
  Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø, seks innsjøer oppstrøms i nedbørfeltet, tilførselselver og – bekker, samt Mossesundet i perioden 16. oktober 2008 – 15. oktober 2009. I alt ble 19 elve-/bekkestasjoner, ...
 • Sårbarhetsanalyse Vega. Status og utfordringer for ferdsel i forhold til vegetasjonens sårbarhet 

  Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;5(68) 2010, Research report, 2010-03-30)
  Det ble gjennomført en sårbarhetsanalyse på de seks viktigste besøkspunktene i Vegaøyan verdensarvområde for å se på status og utfordringer for ferdsel i forhold til vegetasjonens sårbarhet. Dette ble gjort ved feltregistreringer ...
 • Driftsomstilling i rovviltområder 

  Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;5(51) 2010, Research report, 2010-03-29)
  Denne rapporten gir en vurdering av erfaringer og holdninger til driftsomstilling som et tiltak i spesielt utsatte rovviltområder. Vi har tatt utgangspunkt i en skriftlig spørreundersøkelse av informanter som jobber eller ...
 • Fosfor i avløpsslam – fraksjonering og plantetilgjengelighet 

  Bøen, Anne (Bioforsk rapport;5(62) 2010, Research report, 2010-04-08)
 • Kostar hjorten meir enn han smakar? Del 1: berekning av kostnad og nytteverdi av hjort i Eikås storvald i Jølster 

  Thorvaldsen, Pål; Øpstad, Samson; Aarhus, Arve; Meisingset, Erling L.; Austarheim, Åsmund; Lauvstad, Hans; Mo, Magnus (Bioforsk rapport;5(59) 2010, Research report, 2010-03-15)
  Hovudmålsetjinga med prosjektet ”Kostar hjorten meir enn han smakar?” er å utvikle metodar for å berekne inntekter og utgifter som hjorten representerer for den enkelte grunneigar, og samla innafor eit avgrensa område ...
 • Jordbrukets arealavrenning i Vestfold 2008 

  Turtumøygard, Stein; Eggestad, Hans; Borch, Håkon (Bioforsk rapport;5(46) 2010, Research report, 2010-11-24)
  Som ledd i arbeidet med FMVE’s samlede forurensingsregnskap er det beregnet tilførsler av fosfor og nitrogen fra jordbruksarealer i Vestfold. Erosjonsmodellen GIS avrenning fra Bioforsk er benyttet til beregning av ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2009. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Bioforsk rapport;5(33) 2010, Research report, 2010-02-15)
  I 2009 var det sorter av følgende arter med i prøvingen: Timotei, engsvingel/ raisvingel/ strandsvingel, engelsk (flerårig) raigras, rødkløver og italiensk- og westervoldsk raigras. Totalt var det 43 sorter i prøving, ingen ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2009. A. Sorter som er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Bioforsk rapport;5(32) 2010, Research report, 2010-02-15)
  I 2009 var det sorter innen artene timotei, engsvingel, strandsvingel, rødkløver og westervoldsk (ettårig) raigras som var ferdig testet. I alt 12 sorter var ferdig testet og av disse er 6 anbefalt godkjent; 1 timotei, 2 ...
 • Kjekjøtt til Tromsømarkedet 

  Finnes, Odd (Bioforsk rapport;5(49) 2010, Research report, 2010-03-04)
  En sammenhengende verdikjede med lønnsomhet i alle ledd er en forutsetning for å kunne levere kjekjøtt til Tromsømarkedet.
 • Biorest basert på avfall sortert etter Ludvikametoden" til landbruksformål" 

  Briseid, Tormod; Haraldsen, Trond (Bioforsk rapport;5(39) 2010, Research report, 2010-02-15)
 • Evaluation of turfgrass varieties for use on Scandinavian golf greens, 2007-2010. Results from the sowing year 2007 and the two first green year 2008 and 2009 

  Molteberg, Bjørn; Aamlid, Trygve; Thorvaldsson, Gudni; Enger, Frank; Tangsveen, Jan; Pettersen, Trond (Bioforsk rapport;5(5) 2010, Research report, 2009-12-31)
  This report gives results from the sowing year 2007 and the two first green years 2008 and 2009 in a project evaluating turfgrass varieties for use on Scandinavian golf greens. The total project period is 2007-2010.
 • Miljøiftighet av nanosilane 

  Joner, Erik (Bioforsk rapport;5(21) 2010, Research report, 2010-02-02)
 • Rapport fra hageblåbær-fagtur til Danmark, 4. og 5. august 2011 

  Havstad, Lars T.; Opstad, Nina (Bioforsk rapport;6(94) 2011, Research report, 2011-08-25)
  I forbindelse med oppstart av prosjektet 'Hageblåbær på Agder' ble det arrangert fagtur til Danmark 4. og 5. august 2011. Til sammen seksten dyrkere, rådgivere og forskere var med på turen, hvor besøk hos tre blåbærdyrkere ...
 • Organic and conventional public food procurement for youth in Norway 

  Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;5(110) 2010, Research report, 2010-08-05)
  Young consumers are an important target group, because habits are established at young age. Hence, introducing children to organic food in public settings such as schools may be an efficient way to increase the consumption ...
 • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

  Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk rapport;5(66) 2010, Research report, 2010-03-22)
  Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...

View more