Nye registreringer

 • Design and pilot testing of a dietary assessment methodology for children at school 

  Hansen, Mette; Laursen, Rikke Pilmann; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;4(150) 2009, Research report, 2009-11-05)
  Background: Nutrition‟s impact on an individual‟s health and sustainable consumption of food are issues that have long been on both the public and political agenda but are often viewed as two separate debates. This is ...
 • Pupils’ Conception of Organic Foods and Healthy Eating in School 

  Andersen, Stine; Burkal, Anna; Olsen, Malene Falster; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;5(37) 2010, Research report, 2010-01-25)
  Adult habits, including unhealthy eating patterns, are largely established during a person´s childhood and early youth. In this connection, public schools are important health promoting platforms due to their potential for ...
 • Organic and conventional public food procurement for youth in Denmark – a national overview 

  Hansen, Stine Rosenlund; Nielsen, Thorkild; Kristensen, Niels Heine (Bioforsk rapport;5(113) 2010, Research report, 2010-08)
  This report is a mapping of the activities within public procurement of organic food for youth in Denmark, with a special focus on school meals. In Denmark, it is voluntary whether local municipalities or schools arrange ...
 • Finsk landrase i norsk saueavl 

  Våbenø, Arne (Bioforsk rapport;7(31) 2012, Research report, 2012-02-13)
  For å øke fruktbarheten hos norsk sau ble finsk landrase importert og utprøvd i kryssing med norske raser fra 1967-76. Det er gitt et sammendrag av forsøksresultata og presentert beregninger fra den første tida finsk sau ...
 • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

  Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
  I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...
 • A comparative study of the implementation of organic food in school meal systems in four European countries 

  Nielsen, Thorkild; Nölting, Benjamin; Kristensen, Niels Heine; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;4(145) 2009, Research report, 2009-11-10)
  Based on national reports from Denmark, Finland, Italy and Norway, describing the school meal systems and to which extent organic food is integrated there, this report identifies differences between the four countries and ...
 • Organic school meals in three Danish municipalities 

  He, Chen; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;4(66) 2009, Research report, 2009-01-19)
  In order to prevent children and young people from becoming obese, healthier eating patterns are urgent. Organic school meals may be an effective strategy to provide healthy food to children. The purpose of this study was ...
 • Organic and conventional public food procurement for youth in Italy 

  Spigarolo, Roberto; Sarti, Valerio; Giorgi, Giulio (Bioforsk rapport;5(109) 2010, Research report, 2010-08)
  This report describes the political organisation and policies about public organic procurement in Italy, especially within school catering, and how organic products are utilized in this sector. The report is produced within ...
 • Constellations of public organic food procurement for youth 

  Nölting, Benjamin; Løes, Anne-Kristin; Strassner, Carola (Bioforsk rapport;4(7) 2009, Research report, 2009-01-19)
  The research project “innovative Public Organic food Procurement for Youth” (iPOPY) combines a multitude of national and disciplinary perspectives: a necessary condition for a holistic understanding of public organic food ...
 • Kostnadseffektiv høstkorndyrking uten pløying på erosjonsutsatt jord 

  Riley, Hugh; Bakkegard, Mikkel (Bioforsk rapport;4(48) 2009, Research report, 2009-04-24)
 • Langtidsstudier og overvåking av flueblomst (Ophrys insectifera) i Kjeksvikaområdet i Nærøy 

  Nilsen, Liv S.; Moen, Asbjørn (Bioforsk rapport;4(172) 2009, Research report, 2009-12-03)
  Kjeksvika-området har flere natur- og vegetasjonstyper og arter som er trua eller sjeldne. Dette gjelder flere typer av kystlynghei, rike enger og rikmyr. Og det gjelder trua arter, der spesielt flueblomst (Ophrys insectifera) ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skuterudbekken 2005 

  Pengerud, Annelene; Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;1(173) 2006, Research report, 2006-12-21)
  Overvåkingen av Skuterudbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1993. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skas-Heigre kanalen 2005 

  Molversmyr, Åge; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;1(184) 2006, Research report, 2006-12-21)
  Overvåkingen av Skas-Heigre kanalen inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Hotrankanalen 2005 

  Pengerud, Annelene; Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;1(179) 2006, Research report, 2006-12-21)
  Overvåkingen av Hotrankanalen inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1992. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Timebekken 2005 

  Pengerud, Annelene; Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans Olav; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;1(182) 2006, Research report, 2006-12-21)
  Overvåkingen av Timebekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbru-ket (JOVA) og har pågått siden 1992. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavren-ning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Vinningland 1998-2005 

  Pengerud, Annelene; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;1(183) 2006, Research report, 2006-12-21)
  Overvåkingen av grøfteavrenning i Vinningland småfelt inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1998. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning.
 • GIS i avløp for Haldenvassdraget 

  Turtumøygard, Stein; Blankenberg, Anne-Grete Buseth (Bioforsk rapport;1(140) 2006, Research report, 2006-12-20)
  Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Haldenvassdraget. Vassdraget er sterkt eutrofiert som følge av næringsstofftilførsel, særlig fosfor. Avløp fra spredt ...
 • Sporstoffer i sigevann- utslipp fra deponi i små nedbørfelt: betydningen av hydrologi for utslipp, nedbrytning og transport 

  Haarstad, Ketil; Snilsberg, Petter (Bioforsk rapport;1(107) 2006, Research report, 2006-11)
  Sigevann fra 3 avfallsfyllinger er analysert for sportstoffer, og sammenholdt med målinger i resipient, og avrenning er sigevannets andel i avrenningen vurdert.
 • Beitekartlegging på Tjongsfjordhalvøya 

  Eilertsen, Svein (Bioforsk rapport;1(170) 2006, Research report, 2006-12-04)
  Den 7. september 2006 ble det gjennomført befaring av utmarksbeitene på Tjongsfjordhalvøya. Hensikten med befaringen var å kartlegge utmarksarealene og foreta en vurdering av områdets bærekapasitet for sau (antall sau/dekar ...
 • Fra kartlegging til oppfølging 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;1(66) 2006, Research report, 2006-05-01)
  Prosjektet ”Fra Kartlegging til oppfølging” har sett på forvaltning og virkemiddelbruk av de biologisk verdifulle arealene i kulturlandskapet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse som landbruksansvarlig i 26 kommuner ...

Vis flere