Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk. Ønsker du et fysisk eksemplar av våre historiske publikasjoner, ta kontakt med post@nibio.no og send med lenke til ønsket publikasjon.

Collections

Recent Submissions

 • Verdi- og sårbarhetsvurdering i Spjeltfjelldalen. Hemnes kommune, Nordland 

  Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(115) 2011, Research report, 2011-12-01)
  Spjeltfjelldalen i Hemnes kommune ligger naturskjønt til like øst for majestetiske Okstindan. Bioforsk Nord, Tjøtta har utført en verdivurdering og sårbarhetsvurdering for Spjeltfjelldalen, som et av flere prosjektet og ...
 • Skjøtselsplan og bevaringsmål for Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag 

  Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Thingstad, Per Gustav; Ødegaard, Frode; Falkdalen, Ulla (Bioforsk rapport;6(110) 2011, Research report, 2011-10-31)
  Rapporten gir forslag til skjøtselsplan for Ørin naturreservat i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Området ble vernet som et spesialområde for tindvedkratt og strandeng i 1993. Ørin naturreservat har internasjonal Ramsar-status ...
 • Skjøtselsplan for Sør-Åkerøya og omkringliggende øyer. Alstahaug kommune, Nordland. 

  Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas; Bär, Annette (Bioforsk rapport;6(123) 2011, Research report, 2011-12-16)
  Sør-Åkerøya og omliggende øyer ligger sørvest i Alstahaug kommune. Åkerøysundet skiller øya fra Hestøya i vest/nordvest. Sør-Åkerøya ligger innenfor Utvalgt kulturlandskap i jordbruket – Hestøy/Blomsøy/Skålvær. Skjøtselsplanen ...
 • Bruk av Minorga ® 11-1-7 som gjødsel til fôrproduksjon. Resultater fra ett feltforsøk i 2011 

  Havstad, Lars T.; Erøy, Åsmund; Susort, Åge (Bioforsk rapport;6(141) 2011, Research report, 2011-11-25)
  I 2011 ble det utført ett feltforsøk med ettårig (westervoldsk) raigras på Bioforsk Landvik (Grimstad) hvor ulike mengder (0, 5, 10 og 15 kg N/daa) med Minorga-gjødsel fra ’HØST AS’ ble sammenlignet med tilsvarende mengder ...
 • Grov flistalle til storfé 

  Hansen, Inger; Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(118) 2011, Research report, 2011-11-01)
  Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
 • Oppfølging av verneområder. Videreføring av utprøving av overvåkningsmetodikk 

  Bär, Annette; Aune, Sigrun; Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;6(147) 2011, Research report, 2011-12-19)
  I 2011 ble oppfølgingsprosjektet for overvåking i verneområder fra 2010 videreført. Fokuset i 2011 lå på justering av overvåkingsmetodikk etter erfaringer fra året før. Kulturmarkstyper og fjæresonetyper skulle prioriteres. ...
 • Grov flistalle til sau 

  Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lind, Vibeke; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(106) 2011, Research report, 2011-11-01)
  Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
 • Offersøy camping. Konsekvensutredning for naturmiljø 

  Carlsen, Thomas; Hind, Liv Jorunn (Bioforsk rapport;6(117) 2011, Research report, 2011-10-15)
  Foreliggende konsekvensutreding knyttet til naturmiljø for planlagt utvidelse av Offersøy camping i Alstahaug kommune, er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Offersøy camping. Med bakgrunn i registrerte vegetasjonstyper og ...
 • NiN-naturtypekartlegging i utvalgte naturvernområder i Sør-Trøndelag 2011 

  Johansen, Line; Bele, Bolette; Vesterbukt, Per; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve; Aune, Sigrun (Bioforsk rapport;6(146) 2011, Research report, 2011-12-14)
  Sommeren 2011 ble seks ulike verneområder i Sør-Trøndelag kartlagt etter NiN systemet. Verneområdene var Herdalen, Grandefjæra, Litlvatnet, Nordelva, Soløya og Vinnstormyra.
 • Utprøving av NoFence elektronisk gjerde i forhold til dyrevelferd, Prototype 1 

  Henriksen, Britt; Berntsen, Oscar Hovde (Bioforsk rapport;6(95) 2011, Research report, 2011-08-30)
  Denne rapporten er frå dei første kontrollerte utprøvingane på dyr av NoFence elektroniske gjerdesystem, prototype1, utvikla av Oscar Hovde Berntsen. NoFence er eit elektronisk gjerdesystem som skal fungere som eit usynleg ...
 • Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk 

  Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Skøien, Svein; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh; Børresen, Trond; Krogstad, Tore (Bioforsk rapport;6(61) 2011, Research report, 2011-08-31)
  I forbindelse med gjennomføring av vannforskriften er det blitt økt fokus på redusert og endret jordarbeiding som tiltak for å redusere fosfortilførslene fra jordbruket. Tidligere har det vært vekt på jordarbeidingstiltak ...
 • Målretta tilsyn, vokting- og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010 

  Hansen, Inger (Bioforsk rapport;6(14) 2011, Research report, 2011-01-11)
  Vokterhund brukt på inngjerda vår- og høstbeite og på patrulje i utmarka gjennom beitesesongen for øvrig, ble prøvd som forebyggende tiltak i en gaupeutsatt sauebesetning i Krødsherad kommune 2008-2010. Tiltaket eliminerte ...
 • Helhetlig utredning av manøvrering og flombegrensning i Vansjø. Med utkast til fremtidig manøvreringsreglement. 

  Skarbøvik, Eva; Udnæs, Hans Christian; Øgaard, Anne Falk; Eggestad, Hans; Rohrlack, Thomas; Tingvold, Jens Kristian; Drageseth, Turid Anne (Bioforsk rapport;6(63) 2011, Research report, 2011-04-01)
  Rapporten gir resultatet av en utredning om Vansjøs manøvreringsreglement. Et utkast til nytt manøvreringsreglement er gitt. I tillegg er det utført hydrologiske analyser av ulike flomtiltak, resultatene viser bl.a. at en ...
 • Langvarige omløpsforsøk i eng. Evaluering av engforsøk utlagt i 1968 og 1974, med forslag til oppfølging 

  Nesheim, Lars; Stürite, Ievina; Øpstad, Samson (Bioforsk rapport;6(73) 2011, Research report, 2011-07-06)
  For å undersøke langtidsvirkning av ensidig grovfôrproduksjon ved langvarig eng i ulikt omløp, ble det anlagt feltforsøk på tre steder; Særheim (1968), Fureneset (1974) og Svanhovd (1969). Målet var å sammenligne ulike ...
 • Mengd utskilt husdyrgjødsel – vurdering av normtal. Gjennomgang av norske og utanlandske tal for utskiljing av husdyrgjødsel og næringsstoff 

  Nesheim, Lars; Dønnem, Ingjerd; Daugstad, Kristin (Bioforsk rapport;6(74) 2011, Research report, 2011-07-01)
  Talgrunnlaget for dei norske normene for mengd husdyrgjødsel og mengd utskilt næringsstoff er for det meste henta frå ulike granskingar som er gjennomførde på sytti- og åttitalet. Det er liten tvil om at det har skjedd ...
 • Gårdsanlegg for biogass, og aktuelle FoU-aktiviteter. Rapport fra studietur 24.-25. mai 2011, arrangert av nettverket "Gårdsgass Midt-Norge" 

  Løes, Anne-Kristin; Kvande, Ingvar; Fisknes, Geir; Lian, Arve (Bioforsk rapport;6(92) 2011, Research report, 2011-08-22)
  Denne rapporten oppsummerer inntrykk fra en studietur til ulike biogassanlegg og forskningsmiljø på biogass på Østlandet i mai 2011, gjennomført av 14 deltakere fra nettverket Gårdsgass Midt-Norge. Rapporten refererer ...
 • Kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking 

  Serikstad, Grete Lene (Bioforsk rapport;6(108) 2011, Research report, 2011-09-20)
  Kobber er tillatt som plantevernmiddel i økologisk landbruk i EU-forordningen, men er ikke tillatt i økologisk landbruk i Norge. I forbindelse med implementering av ny forordning skal norske myndigheter utarbeide ny forskrift ...
 • Oppfølging av verneområder. Utprøving av overvåkningsmetodikk 

  Carlsen, Thomas; Aune, Sigrun; Bär, Annette (Bioforsk rapport;6(20) 2011, Research report, 2011-02-15)
  Oppfølgingsprosjektet for verneområder er et landsomfattende pilot-/utviklingsprosjekt der det sentrale har vært å prøve ut overvåkning og overvåkningsmetodikk i et utvalg av naturtyper i ulike typer verneområder. ...
 • Fosfor og nitrogen i grøfteavrenning i Figgjoelvas nedbørfelt 

  Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;6(62) 2011, Research report, 2011-05-16)
  Målet i prosjektet som rapporteres her var å få mer kunnskap om fosfor- og nitrogenkonsentrasjonene i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt, og å undersøke om det er noen sammenheng mellom fosforanalysene i toppjorda og ...
 • FJELLFRØ: Oppformering av stedegent frø til restaurering i fjellet. Rapport fra fjerde prosjektår 2010. 

  Aamlid, Trygve; Haugen, Trond Magnus; Kise, Stein; Steensohn, Anne; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;6(44) 2011, Research report, 2011-03-17)
  Frøavl av stedegne planter til restaurering etter inngrep i fjellet kan bli en viktig nisjeproduksjon for norske frøavlere. Mål med prosjekt FJELLFRØ er (1) å samle inn mormateriale, (2) å oppformere dette materialet, (3) ...

View more