Recent Submissions

 • Kulturmarkseng i Naturindeks – utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning 

  Norderhaug, Ann; Halvorsen, Rune; Johansen, Line; Mazzoni, Sabrina; Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Jordal, John Bjarne; Pedersen, Oddvar (Bioforsk rapport;7(129) 2012, Research report, 2012-08-30)
  Rapporten gir et faglig grunnlag for en helhetlig overvåkning av kulturmarkseng i Norge. Den er basert på to utviklingsprosjekter "Naturindeks: videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for åpent lavland mot 2015" og "Naturindeks: ...
 • Skjøtselsplaner for slåttemark. Fjellgardene, Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke 

  Vesterbukt, Per; Aune, Sigrun (Bioforsk rapport;7(148) 2012, Research report, 2012-11-01)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplaner for 13 lokaliteter med slåttemark i Sunndal kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De 13 lokalitetene ligger innenfor Møre og Romsdal sitt utvalgte kulturlandskap: ...
 • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Skadedyrmidler 

  Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Christiansen, Agnethe (Bioforsk rapport;7(176) 2012, Research report, 2012-12-21)
  Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes ...
 • Revidert og utvidet skjøtselsplan for Melåshøgdene og Landsverk. Gjerstad kommune, Aust-Agder 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(127) 2012, Research report, 2012-10-10)
  De tre eiendommene på Melåshøgdene og Landsverk er naboeiendommer. To av disse Melås, Der fremme (gnr 17 bnr 9) og Landsverk (gnr 18, bnr 1) fikk utarbeid skjøtselsplan i 2007. Dette arealet har fått revidert skjøtselsplan. ...
 • Snegler som skadedyr på planter 

  Andersen, Arild; Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;7(5) 2012, Research report, 2012)
  Snegler er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate tempe-raturer og milde vintre utgjør ...
 • Alvorleg sjukdom funnen på bøk 

  Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;7(1) 2012, Research report, 2012)
  I Bergen, Haugesund, Stavanger og Larvik har vi funne typiske Phytophthora-symptom på bøk (Fagus sylvatica). Ordet Phytophthora tyder planteøydeleggjar (phyto =plante, phthora=øydeleggjar) og skadeorganismar i denne slekta ...
 • Phytopthora alni forårsaker sjukdom på or (Alnus spp) i Norge 

  Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Herrero, Maria; Couanon, Willy; Stensvand, Arne; Børja, Isabella; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;7(12) 2012, Research report, 2012)
  Tidlig på våren i 2012 ble det observert døde og døende trær av gråor i vannkanten langs Årungen i Ås kommune (Akershus). På stammene var det tjærefargede flekker, et symptom som gjerne forbindes med angrep av plantepa¬togene ...
 • Effekt av jordarbeiding på fosfortap 

  Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Grønsten, Heidi Anette (Bioforsk TEMA;7(3) 2012, Research report, 2012)
  Høstpløying og harving før såing har vært den tradisjonelle jordarbeidingsmetoden til kornproduksjon i Norge. Feltforsøk har vist at denne jordarbeidingsmetoden generelt gir større tap av jord og næringsstoffer enn endret ...
 • Vannkraft og vannmiljø 

  Gjemlestad, Lars; Skarbøvik, Eva (Bioforsk TEMA;7(6) 2012, Research report, 2012)
  Bioforsk har bred ekspertise på effekter av vannkraft, blant annet knyttet til sediment-transport, vannkjemi og effekter på fiskebestander. Bioforsk deltar i prosjekter hvor effek¬ter av vannkraftutbygging og muligheten ...
 • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Ugrasmidler 

  Fløistad, Inger; Helgheim, Marit; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten (Bioforsk rapport;7(177) 2012, Research report, 2012-12-20)
  Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av ugrasmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
 • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

  Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
  Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
 • Redusert jordarbeiding og konsekvenser for plantevern 

  Tørresen, Kirsten; Hofgaard, Ingerd; Netland, Jan; Brandsæter, Lars Olav; Brodal, Guro; Elen, Oleif; Ficke, Andrea; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Stenrød, Marianne; Strand, Einar (Bioforsk rapport;7(58) 2012, Research report, 2012-12-31)
  Plogen har tradisjonelt vært viktig for å få et godt såbed, for innblanding av halmrester og gjødsel i jorda, og for god bekjemping av ugras og sjukdommer. Redusert jordarbeiding uten bruk av plogen, gir imidlertid store ...
 • Oppfølging av handlingsplan for slåttemark. Midtveisrapport for perioden 2009 t.o.m. 2011 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(167) 2012, Research report, 2012-02-13)
  Slåttemark er den første naturtypen som fikk utarbeidet egen handlingsplan, og den første kulturavhengige naturtypen som fikk status som utvalgt naturtype gjennom Naturmangfoldloven. Det er i perioden 2009 t.o.m. 2011 ...
 • Fosforgjødsling - betydning for fosforkonsentrasjon i jord og tap til vann 

  Øgaard, Anne K. Falk; Kristoffersen, Annbjørg; Pedersen, Rikard (Bioforsk rapport;7(147) 2012, Research report, 2012-12-01)
  På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er det utredet hvordan fosforgjødsling, påvirker fosforkonsentrasjonen i jord og fosfortapene fra dyrka jord under ulike jordforhold (P-AL, jordtype) og over tid. ...
 • Kartlegging av mulig slåttemark i Nord-Trøndelag 2012 

  Vesterbukt, Per (Bioforsk rapport;7(143) 2012, Research report, 2012-10-15)
  Denne rapporten presenterer kartlegging av 17 kartfestede lokaliteter som antas å kunne være slåttemark på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Lokalitetene er meldt inn for kartlegging av grunneiere og/eller kommuner. ...
 • Communication in a changing world. Increasing the impacts and benefits of scientific research activities. 

  Pedersen, Ragnar; Mork, Marianne; Günther, Morten; Thach, Le Buu; Long, Vu Ngoc (Bioforsk Rapport; 7(73) 2012, Research report, 2012)
  The overall goal is to professionalize and strengthen the disseminating and communicating elements of protected areas in Vietnam in order to increase the impacts of projects, and to establish a set of “best practise” ...
 • Innsamling av frø fra artsrike enger i Bykle, Grimstad og Flekkefjord. Utprøving av metode for innsamling av sams prøver med frø fra Arvesølvområder på Agder 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(170) 2012, Research report, 2012-12-12)
  Sommeren 2011 gjennomførte Arvesølvprosjektet innsamling av frø fra seks artsrike slåtteenger i de tre kommunene Bykle, Grimstad og Flekkefjord. Innsamlingen ble gjennomført på oppdrag for Norsk genressurssenter. Bakgrunnen ...
 • Viroid-sjukdommer i tomat 

  Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Fløistad, Erling; Spetz, Carl (Bioforsk TEMA;7(8) 2012, Research report, 2012)
  Tomato chlorotic dwarf viroid ble nylig påvist i et tomatgartneri i Rogaland. Påvisning av viroid som skadegjører i tomat representerer noe nytt for plantehelsesituasjonen i Norge. Til tross for at dette viroidet ikke står ...
 • Arvesølvprosjektet. En pådriver for det kulturavhengige biomangfoldet 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;7(192) 2012, Research report, 2012-12-31)
  Arvesølvprosjektet har hatt fokus på bevaring og opprettholdelse av kulturavhengig biomangfold. Prosjektet startet som et forprosjekt i Agderfylkene i 2006, og ble utvidet til et hovedprosjekt i 2007. To år senere, i 2009, ...
 • Flendalen beiteområde — Sauehold på inngjerda utmarksbeite i Trysil 

  Todnem, Jørgen; Lunnan, Tor (Bioforsk rapport;7(72) 2012, Research report, 2012-04-04)
  Våren 2008 ble et område på ca. 22 km2 i Flendalen, Trysil kommune, inngjerdet med rovdyravvisende gjerde. Mesteparten av området ligger i fjellskogterreng med små åser eller koller, 700-800 m o.h.. Det vesentlige av ...

View more