ISSN 1894-2466

Recent Submissions

 • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

  Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
  Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
 • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

  Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (Sintef Notat;24, Research report, 2017)
  Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
 • BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere 

  Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene; Thomsen, Judith (SINTEF Notat;21, Research report, 2017)
  Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt. Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens ...
 • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

  Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research report, 2016)
  Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...
 • Synergier mellom energieffektivitet og universell utforming i oppgradering av flerboligbygg 

  Kjølle, Kari Hovin; Hauge, Åshild Lappegard; Wågø, Solvår Irene (SINTEF Notat;18, Research report, 2016)
  Hva skal til for at boligselskaper utnytter sjansen til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og lettere tilgjengelige boliger ved oppgradering av bygningene? Rapporten sammenfatter tidligere casestudier ...
 • Robuste boliger i Melhus kommune 

  Woods, Ruth; Verstad, Tor Ingar Skjelvan; Gullbrekken, Lars; Høyland, Karin; Nesje, Arne Jan (SINTEF Notat;20, Research report, 2016)
  Denne rapporten sammenfatter erfaringene fra "Robuste boliger i Melhus kommune", et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og SINTEF Byggforsk, støttet av Husbanken. Hensikten har vært å utvikle helsefremmende, ...
 • Revitaliserende oppgradering av boliger. En eksempelsamling 

  Wågø, Solvår Irene; Haase, Matthias; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;17, Research report, 2016)
  SINTEF vil inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.
 • Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

  Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin (SINTEF Notat;7, Research report, 2013)
  REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en bakgrunnsrapport for ...
 • Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica (SINTEF Notat;5, Research report, 2013)
  REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
 • Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

  Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research report, 2014)
  Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...
 • Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming 

  Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin (SINTEF Notat;7, Research report, 2013)
 • Er smått alltid godt i demensomsorgen? Kunnskapsstatus om botilbud 

  Haugan, Gørill; Woods, Ruth; Høyland, Karin; Øyvind, Kirkevold (SINTEF Notat;16, Research report, 2015)
 • Presentasjon av casestudier i REBO 

  Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;6, Research report, 2013)
  REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. I denne rapporten beskrives studier av ...
 • Rimelige boliger for vanskeligstilte : Fase 3 - "Åfjordmodellen" 

  Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;9, Research report, 2013)
  Rapporten beskriver "Åfjordmodellen", et pilotprosjekt hvor rimelige boliger for vanskeligstilte bygges av elever i nært samarbeid mellom videregående skole og kommunen. Modellen bygger på erfaringer fra "Blakstadmodellen".
 • UPGRADE – Veileder for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg 

  Mellegård, Sofie Elisabet; Svensson, Anna (SINTEF Notat;11, Research report, 2014)
  En helhetlig, stegvis gjennomgang av hvordan man bør gå fram for å få til en ambisiøs energioppgradering. Temaer som inngår i veilederen er tilstandsanalyser, mulighetsstudier, kostnadsanalyse, støtteordninger og beskrivelser ...
 • Solfangervegg – potensialstudie : Yttervegg i betong med innstøpte gummislanger – resultater av modellering 

  Haase, Matthias; Andresen, Inger (SINTEF Notat;14, Research report, 2015)
  Rapporten viser beregninger av energiutbyttet fra solfanger integrert i betongvegg for å produsere varmtvann. Fem bygningstyper er analysert. Ut fra solstråling og systemvirkningsgrader er det beregnet hvor store ...
 • Forbedring av lydisolasjonen i trebjelkelag – Bjerkeløkkja 

  Homb, Anders (SINTEF Notat;15, Research report, 2015)
  Prosjektet viser at det er mulig å forbedre lydisolasjonen til helt enkle bjelkelag betydelig med valg av optimale forbedringstiltak. Beregninger og målinger før og etter tiltak viser dette i tilknytning til tunet Bjerkeløkkja, ...
 • Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE – Evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1 

  Thomsen, Judith; Svensson, Anna; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;13, Research report, 2014)
  Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes. Husene ble bygd av Fjogstadhus. I undersøkelsen ble det målt total energibruk, innetemperatur, luftfuktighet ...
 • Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme 

  Hauge, Åshild Lappegard; Sørnes, Kari; Godbolt, Åsne Lund; Kristjansdottir, Torhildur; Sørensen, Åse Lekang; Fredriksen, Eyvind (SINTEF Notat;10, Research report, 2014)
  Hovedresultatene fra prosjektet «Suksessfaktorer for solvarme» Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om solvarmeanlegg i Norge gjennom å samle brukererfaringer fra syv private solvarmeanlegg i Oslo-området.
 • Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO 

  Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;3, Research report, 2013)
  REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten er en av flere delrapporter ...

View more