Recent Submissions

 • Flystøysoner for Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen Støysoner etter retningslinje T-1442/2016 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Kirkenes lufthavn - Høybuktmoen etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ...
 • Flystøysoner for Krokstad luftsportssenter -Sørum Støysoner etter T1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  SINTEF har fått i oppdrag fra Norges luftsportforbund å utarbeide støysonekart for et mulig framtid ig luftsportssenter ved Krokstad i Sørum. Tre mulige scenario er lagt til grunn for beregningene i denne rapporten. Det ...
 • Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd 

  Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn ...
 • Støyberegning for helikopterlandingsplass på Lovund, Lurøy kommune. Støysoner etter retningslinje T-1442/2016 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Fisher Helgeland har gitt SINTEF Digital i oppdrag å foreta en støyberegning for en planlagt helikopterlandingsplass på Lovund i Lurøy kommune. Beregningen er utført etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016, ...
 • Fordeling av Tolerable Hazard Rates i signalanlegg 

  Løkberg, Ola; Øien, Knut (SINTEF Rapport;, Research report, 2005)
  Jernbaneverket har behov for å sette klare og etterprøvbare sikkerhetskrav til signalanleggene som inngår i jernbanenettet. Dagens krav på utstyrsnivå er under vurdering. Et alternativ er å gå over til å sette krav til ...
 • DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer 

  Line, Maria Bartnes; Bertelsen, Dag Eiliv; Fridheim, Håvard; Hokstad, Per Richard; Kjølle, Gerd Hovin; Røstum, Jon; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Gunhild Åm; Vatn, Jørn (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Prosjektet DECRIS er finansiert av Norges forskningsråd under SAMRISK-programmet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, FFI og NTNU. Prosjektet har utviklet og tilpasset metoder for risikovurdering for kritisk ...
 • Flystøysoner for Sørkjosen lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sørkjosen lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
 • Outdoor and indoor noise in bedrooms. A case study from Oslo 

  Olsen, Herold; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Indoor noise exposure in children's bedroom has been studied by SINTEF Digital. It is a part of the MILPAAHEL project "Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort", at The Norwegian Institute ...
 • Støy fra snøscooterløyper 

  Gjestland, Truls Tormodsønn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Det er gjort feltmålinger av støy fra snøscooterløyper under forskjellige kjøreforhold. Resultatene kan brukes som utgangspunkt for prosjektering av nye løypetraseer. Rapporten gir statistisk maksimumsnivå for støy ved ...
 • Behov knyttet til informasjonssikkerhet i forvaltningen - Prioritering av forventninger og behov knyttet til Difis nyopprettede kompetansemiljø for informasjonssikkerhet 

  Tøndel, Inger Anne; Moe, Nils Brede; Cruzes, Daniela Soares (SINTEF Rapport;, Research report, 2014)
  Denne rapporten kommer med anbefalinger til prioriterte aktiviteter for Difis nyopprettede kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Anbefalingene er gjort på bakgrunn av resultatene fra fire fokusgrupper, samt en ...
 • Årsrapport for 2014 - Senter for Jernbanesertifisering 

  Haugset, Børge; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  Denne rapporten beskriver SINTEF IKT sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2013 og 2014. SINTEF IKT, ved Senter for jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under ...
 • Oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføring 

  Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Mikalsen, Marius (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Rapporten presenterer utfallet av et litteratursøk som har som formål å vise en strukturert oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføringsbransjen, hva som har ...
 • Oppsummering som dokumenterer brukernes behov for et brukerstyrt oppfølgingsverktøy 

  Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Hundseth, Torbjørn (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Denne rapporten beskriver aktiviteter i RRF forprosjektet "Forstudie for brukerstyrt oppfølgingsverktøy - interaktivt, praktisk og selvmotiverende verktøy" assosiert med følgende milepæl og leveranse: M2: Ferdigstilt paper ...
 • Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen 

  Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et ...
 • Planlegging av snøscooterløyper. Praktisk veileder om støy 

  Gjestland, Truls Tormodsønn (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Rapporten beskriver en enkel sjablongmetode for planlegging av snøscooterløyper med hensyn på støy. Det gis minimumsavstand til områder med støyfølsomme bruksformål for ulike terrengforhold. Oppdragsgiver: Snøscooterimportørenes ...
 • Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner 

  Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby; Lauvsnes, Marte; Konstante, Rita (SINTEF Rapport;, Research report, 2015)
  SINTEF ble vinteren 2015 bedt om å gjennomføre en forstudie som skal gi Rauma kommune og Aukra kommune et grunnlag for det videre arbeidet knyttet til å møte et fremtidig utfordringsbilde i de kommunale helse- og ...
 • Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens 

  Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine (SINTEF Rapport;, Research report, 2011)
  Prosjektet Trygge spor – GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens, er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektets oppdragsgivere er Drammen, ...
 • Kartlegging av flystøy rundt Fagernes lufthavn Leirin 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Det er gjennomført flystøyberegninger med NORTIM versjon 3.4 i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøvernedepartementet for Fagernes lufthavn Leirin. Beregningene tar utgangspunkt i trafikken for 2008 og 2009 og en ...
 • Helikopterstøy for alternative reservelandingsplasser for St. Olavs hospital. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2009)
  Det er utført en overordnet støymessig vurdering av alternativer til reservelandingsplass for helikopter som skal levere pasient på St. Olavs hospital. Ut fra den overordnede vurdering er det valgt ut tre alternativer som ...
 • Flystøyberegninger for Hammerfest lufthavn 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2004)
  Det er beregnet støysonegrenser for Hammerfest Lufthavn. Støysonene er beregnet i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM som tar hensyn til topografien ...

View more