Nye registreringer

 • Sikkerhet og autonomi i norsk luftfart utfordringer og muligheter 

  Evjemo, Tor Erik (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Norsk luftfart er internasjonal og blir påvirket av globale bransjetrender og teknologisk utvikling. Luftfartstilsynet poengterer at flysikkerhetsarbeid fremover vil innebære å opprettholde dagens positive sikkerhetsstatistikk ...
 • Støykartlegging for Bergen lufthavn, Flesland. I henhold til retningslinje T-1442/2016 

  Randeberg, Rolf Tore; Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er ...
 • Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune 

  Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for ...
 • Støyutredning Notodden flyplass Tuven 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart for en framtidig utvidelse av Notodden Flyplass Tuven i henhold til retningslinje T-1442/2016. Beregningene av flystøy er utført med NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ...
 • Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer 

  Grut, Lisbet; Berntsen, Karin (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø ...
 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 

  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Lassemo, Eva; Kalseth, Jorid (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette ...
 • Flystøysoner for Båtsfjord lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Båtsfjord lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter 11442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
 • Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland 

  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kalseth, Jorid (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne rapporten handler om hvordan de ulike landene har bygget opp systemer for oppfølgingen av sykmeldte, og er en første tilnærming til grundigere komparative analyser av sykefravær. For å forstå oppfølgingsregimene, er ...
 • Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr 

  Øien, Knut; Sklet, Snorre; Hauge, Stein; Schjølberg, Per (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring ...
 • Flystøysoner for Hasvik lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Hasvik lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, blanda trafikk. Støysoner etter 11442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Norges Luftsportforbund har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for Kjeller flyplass for to scenarier med kortere rullebane enn i dag og trafikk med blanding av historiske fly, elektriske fly og annen småflytrafikk. ...
 • Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT) 

  Bakken, Trond; Iversen, Tor 0.; Kvamstad-Lervold, Beate; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen ...
 • Håndbok / metodikk for samskaping og innovasjon i tjenesteutvikling 

  Ramstad, Lone Sletbakk; Aasen, Tone Merethe (SINTEF Rapport;2018:01312, Research report, 2018)
  Denne rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovasjon og samhandling i Inntrøndelag helse- og beredskapshus. Det overordnete målet for arbeidet var å legge grunnlag for samhandling mellom aktørene som skal ha ...
 • RINVE Feasibility Study 2018 

  Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Eleftheriadis, Ragnhild; Knudsen, Ole Øystein; Schulerud, Helene (SINTEF Rapport ( ISSN 1504-9795);2018:00967, Research report, 2018)
  This report summarizes end user needs and supplier capabilities within the "Automation and Robotics for Inspection and Maintenance" (RINVE) Network as identified in an innovation workshop held on the 10th of April 2018 at ...
 • Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag 

  Solem, Anniken; Øyum, Lisbeth (SINTEF Rapport, Research report, 2018)
  Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter ...
 • Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

  Ausen, Dag; Røhne, Mette; Øderud, Tone; Storholmen, Tore Christian B; Eknes, Trine W.; Haslestad, Stine; Sørensen, Elisabeth; Omland, May (SINTEF Rapport, Research report, 2018)
  Fra pilot til drift – tjenestesetting av velferdsteknologi Norske kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestene de nærmeste årene. Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark jobber ...
 • Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette? 

  Buvik, Marte Pettersen; Thun, Sylvi; Øyum, Lisbeth (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Underveisvurderingen av IA-avtalen peker på et betydelig forbedringspotensial i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og at partssamarbeidet kan være en strategi for dette. Formålet med dette forskningsoppdraget har vært ...
 • Universitetsskoleprosjektet i Trondheim(USSiT. Evaluering underveis vår 2018. Versjon 2 

  Stene, Trine Marie; Thøring, Linn (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  USSiT er et prosjekt i samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune med ev varighet 1. september 2015 - 31. desember 2018. Evalueringen er således gjort før prosjektet er sluttført. Mål med USSIT: I ...

Vis flere