Recent Submissions

 • Sikkerhet og autonomi i norsk luftfart utfordringer og muligheter 

  Evjemo, Tor Erik (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Norsk luftfart er internasjonal og blir påvirket av globale bransjetrender og teknologisk utvikling. Luftfartstilsynet poengterer at flysikkerhetsarbeid fremover vil innebære å opprettholde dagens positive sikkerhetsstatistikk ...
 • Støykartlegging for Bergen lufthavn, Flesland. I henhold til retningslinje T-1442/2016 

  Randeberg, Rolf Tore; Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er ...
 • Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune 

  Olsen, Herold; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden. Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for ...
 • Støyutredning Notodden flyplass Tuven 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Det er utarbeidet støysonekart for en framtidig utvidelse av Notodden Flyplass Tuven i henhold til retningslinje T-1442/2016. Beregningene av flystøy er utført med NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ...
 • Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgsutfordringer 

  Grut, Lisbet; Berntsen, Karin (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø ...
 • Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte 

  Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Fag;53, Research report, 2018)
  Prosjektet "Virkemidler som virker – innovasjon, markedsendring og grønt skifte" (kortform VIRKSOMT) er et toårig prosjekt finansiert gjennom kompetansetilskuddsordningen til Husbanken. Prosjektet har hatt som målsetting ...
 • Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling Identifisering av behov – workshop og intervjuer 

  Venås, Christoffer; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;32, Research report, 2018)
  Formålet med dette notatet er å oppsummere funnene fra det grunnleggende arbeidet i deloppgave 1.2. Den første store oppgaven var å gjennomføre en workshop med alle prosjektpartnerne og med en bredt sammensatt gruppe ...
 • Dagslys i rehabiliterte boliger 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Gruner, Michael (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
  Målsetningen med prosjektet er å finne svar på hvordan rehabilitering påvirker dagslysnivået og hvordan dagslysforhold påvirker energibehovet. Kompetansetilskuddet skal gå til å evaluere dagslysforhold i tre case-bygninger, ...
 • Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

  Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
  Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
 • Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 

  Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2018:01161, Research report, 2018)
  Innlandet har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli Norges bioøkonomiregion. Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenarioprosess med deltakelse fra et knippe nøkkelaktører fra bioøkonomien ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns – Travel behaviour, housing and location preferences 

  Mata, Iratxe Landa; Engebretsen, Øystein; Barlindhaug, Rolf (SINTEF Fag;56, Research report, 2018)
  The objective of this report is to provide a state-of-the-art review on relevant existing studies that could be used as a background for tool development and guidelines in the EE settlement project. The report investigates ...
 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 

  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Ådnanes, Marian; Lassemo, Eva; Kalseth, Jorid (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette ...
 • 30 tonns utslippsfri gravemaskin. Teknologistatus, kartlegging og erfaringer 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Suul, Jon Are Wold; Sundseth, Kyrre; Ødegård, Anders; Mellegård, Sofie Elisabet; Azrague, Kamal; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Ianssen, Christina (SINTEF Fag;52, Research report, 2018)
  Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere en prototyp for en utslippsfri 30 tonns beltegravemaskin. Hensikten med prosjektet er å utvikle en slik maskin fra et konseptdesign til et kommersielt ...
 • Flystøysoner for Båtsfjord lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Båtsfjord lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter 11442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med ...
 • Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland 

  Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kalseth, Jorid (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne rapporten handler om hvordan de ulike landene har bygget opp systemer for oppfølgingen av sykmeldte, og er en første tilnærming til grundigere komparative analyser av sykefravær. For å forstå oppfølgingsregimene, er ...
 • Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr 

  Øien, Knut; Sklet, Snorre; Hauge, Stein; Schjølberg, Per (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring ...
 • Flystøysoner for Hasvik lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Hasvik lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • Flystøysoner for Namsos lufthavn. Støysoner etter T-1442/2016 

  Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Namsos lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, blanda trafikk. Støysoner etter 11442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
  Norges Luftsportforbund har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for Kjeller flyplass for to scenarier med kortere rullebane enn i dag og trafikk med blanding av historiske fly, elektriske fly og annen småflytrafikk. ...

View more