Recent Submissions

 • Kartlegging av tæringsskader på fiskebåter bygget i aluminium 

  Farstad, Arne; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;STF80 A99007, Research report, 1999-10-20)
  Original fra arkiv Scannet  PDF   Rapporten beskriver den risiko som er forbundet med bruk av betong som ballastmateriale og elektriske anlegg i fiskebåter av aluminium. Det er innhentet uttalelser og drøftet ...
 • Arkitektur for kystsoneutvikling 

  Torsethaugen, Knut (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22423, Research report, 2012-03-01)
  Integrert kystsoneforvaltning er et omfattende område internasjonalt. Det er utviklet en mengde metoder, modeller og framgangsmåter innen ulike sektorer, og det finnes enorme mengder med informasjon. Det er derfor en stor ...
 • Kartlegging av mulige løsninger rundt bruk av nedbrytbare materialer i fiske med garn for å redusere faren for spøkelsesfiske 

  Grimaldo, Eduardo; Rindahl, Lasse; Sistiaga, Manu Berrondo; Langedal, Gjermund; Jensen, Jack; Jørgensen, Bjørn (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21536, Research report, 2012-01-03)
  Tapte fiskeredskap og spøkelsesfiske utgjør et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. Enkelte redskap utgjør en betydelig skjult, uønsket og unødvendig form for beskatning av ressursene, og skaper i tillegg ...
 • Rapport fra tokt på Nordkappbanken med snurrevadbåten "Gunnar K", 18.- 24. mai 2011 

  Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21827, Research report, 2012-03-26)
  Forskningstoktet ble qjennomført med kombinasjonsfartøyet "Gunnar K" av Myre (N-246-Ø) eid av Kristoffersen Fiskebåt AS i perioden 19. - 23. mai. Alle halene skjedde i et begrenset område øst av Nordkapp. Utfyllende ...
 • Havbruksnæringen i Møre og Romsdal - En verdiskapingsanalyse 

  Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Johansen, Ulf; Bull-Berg, Heidi; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22785, Research report, 2012-05-15)
  Havbruksnæringen skaper betydelige verdier i Møre og Romsdal Analysen gir en beskrivelse av den totale betydningen av havbruksnæringen i Møre og Romsdal målt i verdiskaping og sysselsetttng basert på siste tilgjengelige ...
 • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

  Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22357, Research report, 2012-02-21)
  Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
 • Brukerkrav Krevende maritime operasjoner DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

  Torsethaugen, Knut; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22355, Research report, 2012-02-21)
  Denne rapporten beskriver brukerkrav og anbefalinger til beslutningsstøttesystemer for sikre og effektive maritime operasjoner. Det omfatter systemer for aktører knyttet til planlegging og qjennomføring av maritime operasjoner ...
 • Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi 

  Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22559, Research report, 2012-03-21)
  Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Karakterisering av svarthinne hos atlanterhavstorsk (Gadus morhua L.) og stillehavstorsk (Gadus macrocepha/us L.)" i regi av FHFs Faggruppe konvensjonell og er finansiert av ...
 • "State of the art" innen teknologi, FoU og dagens drift av RSW-anlegg for pelagisk flåte 

  Nordtvedt, Tom Ståle; Fossum, John André; Heide, Mats Augdal; Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Ladam, Yves (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22121, Research report, 2012-01-31)
  RSW kjøling i den pelagiske flåten Vi ser her på tidligere utført arbeid innen tankdesign og kjøleprinsipper for RSW anlegg om bord. Søkelyset rettes også mot nybygg i næringen, og andre sektorer med lignede utfordringer.
 • Vektestimering av enkeltfisk ombord 

  Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22527, Research report, 2012-03-12)
  Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - ...
 • Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter 

  Sandberg, Merete Gisvold; Lien, Andreas Myskja; Sunde, Leif Magne; Størkersen, Kristine Vedal; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22528, Research report, 2012-03-29)
  Dette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som ...
 • Stort lakseanlegg på Trøndelagskysten 

  Torsethaugen, Knut (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22424, Research report, 2012-03-06)
  Med utgangspunkt i dagens kunnskapsstatus har en belyst og analysert fordeler, ulemper og utfordringene for næring, forvaltning og forskning knyttet til det å etablere et gigantanlegg for laks i Froan pa Trøndelagskysten ...
 • Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge 

  Henriksen, Kristian; Jensen, Østen; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22832, Research report, 2012-03-30)
  Rapporten er utformet basert på gjennomgang av eksisterende åpen og tilgjengelig litteratur på temaet doble nøter, samt telefonintervjuer med interessenter. Hovedkonklusjonen er at dobbel not av standard multifilament ...
 • Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør. 

  Slagstad, Dag; Knutsen, Øyvind (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23092, Research report, 2012-05-25)
  Prosjektet "Strømmodellering av området Malangen Sør" har som hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I ...
 • Teknologibehov for lønnsom bearbeiding av fryst hvitfisk i norsk fiskeindustri Teknologisk status og teknologibehov i norsk fiskeflåte og hvitfiskindustri, råstoffkvalitet og nye produkter 

  Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 23114, Research report, 2012-06-18)
  Produktmulighetene for mye av den fisken som fryses om bord i norske fiskefartøyer begrenses på grunn av redusert kvalitet på råstoffet. Denne fisken går derfor til Asia for arbeidskraftsintensiv produksjon av dobbeltfryste ...
 • Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp 

  Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Thorenfeldt, Unn Karin; Kroksæter, Anders; Kristensen, Terje; Malmin, Olav Kåre (SINTEF Rapport;2017:00031, Research report, 2017)
 • Four Norwegian Zero Emission Pilot Buildings – Building Process and User Evaluation 

  Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;30, Research report, 2017)
  About ZEB The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), Norway (www.zeb.no), funds the research work presented in this report. ZEB is a national centre dedicated to research, innovation, and implementation within ...
 • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

  Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
  Omfang Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
 • Casebeskrivelser av fire norske ZEB pilotbygg – byggeprosess og brukerevaluering 

  Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;31, Research report, 2017)
 • Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender 

  Moum, Anita; Høilund-Kaupang, Halvard; Olsson, Nils; Bredeli, Martin (SINTEF Fag;45, Research report, 2017)
  Forord. Denne rapporten oppsummerer Fase 1 og 2 i en kartlegging av status og trender på feltet "industrialisert byggeprosess". Innholdet er utredet av forskere ved SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. ...

View more