Now showing items 1-20 of 163

  • Analyse av næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon Kvam 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-10)
   Kvam har hatt nedgang i antall arbeidsplasser, mens resten av landet har hatt kraftig vekst de siste ti årene. Nedgangen har rammet basisnæringene i Kvam, særlig kommunens industri og landbruk. Hovedårsaken til nedgangen ...
  • Anvendelse av programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 3 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-18)
   Dette notatet omhandler mulige anvendelser av den nye programteorien for attraktivitet. Programteorien kan danne grunnlag for resultat- og effektstudier av prosjekter og tiltak, både på lokalt nivå og for det distriktspolitiske ...
  • Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Attraktivitetsbarometeret 2011 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-01-25)
   Attraktivitetsbarometeret er en metode for å måle hvilke geografiske områder som er attraktive som bosteder. Sammenhengen mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst er utgangspunktet for attraktivitetsbarometeret, og ...
  • Byregionen Volda-Ørsta. Utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygaard, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Working paper, 2015)
   Kommunane Volda og Ørsta vurderer å gå saman om å danne den fjerde byen i Møre og Romsdal. Denne rapporten handlar om kva moglegheiter og utfordringar ei slik satsing kan føre med seg for byområdet Volda-Ørsta på den ...
  • Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Haukeland, Per Ingvar; Jervan, Bård (Research report, 2013-08-27)
   Rapporten går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra ...
  • Eid. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Eid har hatt nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen siden 2007. Det har blitt færre arbeidsplasser både i næringslivet og i offentlig sektor. Når vi analyserer arbeidsplassutviklingen i Eid de siste ti årene, ser vi ...
  • Er tettsteder mer attraktive? 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010-11-22)
   I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. ...
  • Forslag til ny programteori for attraktivitet. Milepelsnotat 2 

   Vareide, Knut; Kobro, Lars Ueland; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-04-21)
   I dette notatet er det utformet et forslag til ny programteori for attraktivitet. Forslaget er i stor grad basert på den forståelse av attraktivitetsbegrepet som framkommer i norsk regionalutvikling, men satt inn i et ...
  • Halsa kommune. En samfunnsanalyse 

   Nygaard, Marit Owren; Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut (Working paper, 2013-12-20)
   Halsa kommune har hatt fraflytting over lengre tid, samt nedgang i arbeidsplasser. Analysen i prosjektet viser hvordan forhold knyttet til bosted og arbeid henger sammen, mens den prosessuelle delen av prosjektet har bidratt ...
  • Hurum. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-02-18)
   Utviklingen i Hurum er analysert med hensyn til næringsutvikling, demografi, innovasjon i næringslivet og attraktivitet og utdanningsnivå.
  • Høyanger. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Høyanger ble sterkt preget av nedleggelsen av Fundo i 2009, og trer tydelig fram når utviklingen i arbeidsplasser, næringsutvikling og befolkning skal beskrives i tall i denne rapporten. Utviklingen i 2012 ...
  • Kvalsund. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Kvalsund svinger. Kommunen har hatt perioder med sterk befolkningsvekst, sterk befolkningsnedgang, samt vekst og nedgang i næringslivet med få års mellomrom. Befolkningsvekst og arbeidsplassvekst har heller ...
  • Måling av attraktivitet. Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-07-10)
   I dette notatet har vi gjort rede for metoder for måling av attraktivitet i norske kommuner og regioner. Telemarksforsking utarbeidet en ny programteori for attraktivitet for KRD (KMD siden høsten 2013) i begynnelsen av ...
  • Næringsanalyse Drangedal 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 9/2005, Working paper, 2005)
   Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Drangedal med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Drangedal er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i ...
  • Næringsanalyse for Akershus : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (Arbeidsrapport 40/2008, Working paper, 2008)
  • Næringsanalyse for Akershus 2009 : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 43/2009, Working paper, 2009-11-12)
   Akershus er nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Akershus har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy ...
  • Næringsanalyse for Gjøvikregionen : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 1/2009, Working paper, 2009-01-15)
   Befolkningsutviklingen er den aller viktigste indikatoren for regional utvikling. Gjøvikregionen har en befolkningsnedgang som plasserer regionen som nummer 49 av 83 regioner. Det er litt under middels av regionene i landet. ...
  • Næringsanalyse for Innherred : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 2/2009, Working paper, 2008-11-30)
   Innherred har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som plasserer regionen som nummer 33 av 83 regioner. Befolkningsveksten i Innherred skyldes først og fremst høy innvandring og positiv fødselsbalanse. Netto ...