• Attraktivitetsbarometeret. Hvordan måle regional bostedsattraktivitet 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Research report, 2010-06-30)
   l dette notatet dokumenterer vi metoder og viser resultater fra forskningen som Telemarksforsking de siste årene har gjort på variasjoner i stedlig attraktivitet mellom kommuner og regioner i Norge. Den viktigste indikatoren ...
  • Er tettsteder mer attraktive? 

   Storm, Hanna Nyborg; Vareide, Knut (Working paper, 2010-11-22)
   I dette notatet har vi undersøkt om kommuner med sterke tettsteder er mer attraktive for bosetting. Vi har definert attraktivitet som et områdes evne til å trekke til seg innflytting, gitt utviklingen i områdets arbeidsmarked. ...
  • Måling av attraktivitet. Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-07-10)
   I dette notatet har vi gjort rede for metoder for måling av attraktivitet i norske kommuner og regioner. Telemarksforsking utarbeidet en ny programteori for attraktivitet for KRD (KMD siden høsten 2013) i begynnelsen av ...
  • Reisen til Indre Østfolds framtid. Rapport fra et scenarioprosjekt 

   Kobro, Lars Ueland (Working paper, 2011-06-14)
   Offentlig planlegging i Skandinavia foregår i et samspill mellom to tradisjoner som vi for enkelthets skyld kan kalle ekspertplanlegging og kommunikativ tradisjon. Det første kapittelet i denne rapporten gjør rede for ...
  • Stedsinnovasjon. Nytte eller smykke? - Et begrep på leting etter innhold 

   Kobro, Lars Ueland (TF-notat 10/2011, Working paper, 2011-06-24)
   Notatet er en populærvitenskapelig gjennomgang av innovasjonsbegrepet sett i sammenheng med stedsutvikling. Notatet drøfter om tiltak på stedsnivå kan oppfylle betingelsene for å kunne kalle noen stedsutviklingstiltak for ...
  • Stedskvalitet og attraktivitet. En litteraturgjennomgang 

   Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2010-12-22)
   I dette notatet ser vi på noe av den internasjonale litteraturen som analyserer stedskvalitet og steders attraktivitet. Vi har i sett på hvordan begrepet stedskvalitet er brukt og presentert ulike teoretiske perspektiver, ...