Recent Submissions

 • Permaskjørt A3–fullskala feltforsøk Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm 

  Frank, Kevin; Gansel, Lars Christian; Lien, Andreas Myskja (Research report, 2013)
  Påvirkningene av et skjørt på strømbildet rundt en oppdrettsmerd ble testet og dokumentert i fullskala. Selve skjørtet skal skjerme mot lakselus og er en presenning som går ned til 5 m dybde (Permaskjørt) rundt hele merden. ...
 • Identification of Bacteria Infecting Ixodes ricinus Ticks by 16S rDNA Amplification and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 

  Tveten, Ann-Kristin; Sjåstad, Knut Kåre (Journal article, 2011)
  Ticks harbor a complex microbial population, which they acquire while feeding on a variety of mammalians and birds. Zoonotic diseases transferred by ticks are an increasing problem and have become a burden to the community. ...
 • Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen 

  Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Wolff, Robert; Carvajal, Ana Karina (Research report, 2013)
  Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. ...
 • The Phe362Tyr mutation conveying resistance to organophosphates occurs in high frequencies in salmon lice collected from wild salmon and trout 

  Fjørtoft, Helene Børretzen; Besnier, Francois; Stene, Anne; Nilsen, Frank; Bjørn, Pål Arne; Tveten, Ann-Kristin; Finstad, Bengt; Aspehaug, Vidar; Glover, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The parasitic salmon louse, and its resistance to chemical delousing agents, represents one of the largest challenges to the salmon aquaculture industry. We genotyped lice sampled from wild salmon and sea trout throughout ...
 • Establishing procedures for 16S metagenomics analysis of urine. 

  Eriksen, Rebecca Malene Storheim; Brygmann, Elise; Bråten, Karoline Mo (Bachelor thesis, 2017)
  Metagenomics is a fairly new field with many different approaches, and the need for establishing good procedures is existent. Recently, metagenomics has been used in research regarding resident flora in urine from healthy ...
 • E-læring i mikrobiologi 

  Overå, Cecilie Renate; Agbna, Nazar Guma Mohamed; Ahmadzai, Rohollah (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven er et bachelorprosjekt som er laget på bakgrunn av et ønske fra både lærere og studenter om et mer variert læringstilbud. Oppgaven inneholder både en visuell del i form av filmer, og en skriftlig del, i form ...
 • Svartider på laboratoriet - en kvalitetsindikator 

  Dyrkorn, Ida Kristin; Lervåg, Ida Marie; Balseth, Linda Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven tar for seg forløp og svartider ved medisinsk biokjemi ved Molde sjukehus, og vurderer dette opp mot etablerte kvalitetsindikatorer. Det er sett på prøver til seks ulike analyser tatt av pasienter ved sykehuset. ...
 • Hvordan vil vaskemetoden til prototypen, «Duz», stille seg mot vanlig håndvask med hensyn på evnen til å redusere bakteriemengde? 

  Leknes, Elise Kalland; Krogh, Bodil Helen (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven er en sammenligning mellom den tradisjonelle metoden for håndvask og en ny innovasjon innen håndvasker, DUZ, som mulig passer bedre til et moderne samfunn, hvor besparelse av vann og utslipp av såpe står ...
 • Etablering av PCR analyser til fenotyping av Escherichia Coli 

  Pedersen, Even; Knudsen, Thomas Soleim (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å optimalisere to PCR metoder, for å kunne skille mellom ulike typer E. coli. Metodene er etablert men de har ikke vært 100% spesifikk frem til nå (1, 2, 3). Vår hensikt er å kunne etablere ...
 • Transfusjon utenfor sykehuset 

  Tran, Anne Thuyet Bang; Rove, Camilla Kjennbakken; Khalaf, Hanan Abdulridha (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar for seg følgende problemstilling; Hvordan blir transfusjon av blodkomponenter utført utenfor sykehuset ved primærhelsetjenesten? Hensikten med denne oppgaven var å finne ut hvordan det er mulig med ...
 • Stimulering til proliferasjon av B-lymfocytter in vitro med flowcytometrisk påvisning 

  Godø, Solveig Norunn; Sætreås, Ruth Helene; Trapata, Karolina Barbara (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med oppgaven er å undersøke hvilke kombinasjoner av immunologiske faktorer som fører til proliferasjon in vitro ved å benytte perifert blod. Oppformering av B-lymfocytter er et viktig redskap innen mange områder ...
 • Etabelering av referanseområde for venøs blodgass 

  Stokke, Bente; Yohanathan, Jeyanthi; Kunaratnam, Sagana (Bachelor thesis, 2017)
  Målet med denne prosjektoppgaven var å etablere et referanseområde for parameterne pH, pCO2, pO2, HCO3- og BE i venøs blodgass, med hovedfokus på parameteren pCO2. Dette ble etterspurt av de ansatte ved Kristiansund sykehus, ...
 • En undervisning opplegg: Leukemi 

  Fursova, Diana Lvovna (Bachelor thesis, 2017)
  Målet med denne oppgaven var å utarbeide et pedagogisk materiell om leukemier, lærestoff med læringsformer som PowerPoint- presentasjon til forelesninger, poster til laboratorierom og læretekst til hematologi permen i MLT ...
 • Optimalisering av metode for bestemmelse av fettsyrer i blodplasma ved hjelp av gasskromatografi. 

  Frøysa, Benedikte Pedersen; Lysgård, Carina (Bachelor thesis, 2017)
  Målet med denne oppgaven har vært å optimalisere en metode for å kunne bestemme fettsyrer i blodplasma ved hjelp av gasskromatografi. Fettsyrene ble omdannet til fettsyremetylestere før separering og kvantifisering på ...
 • α-Amylase og kortisol som biomarkører for stress 

  Bergstrøm, Tiril Sofie Bjørkbom; Zapffe, Hallvard; Reitan-Hagen, Robert Kristian (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med denne oppgaven er å finne ut om α-amylase er en biomarkør som kan måle stress i spytt, og om hvordan den korrelerer med stresshormonet kortisol. Kortisol og α-amylase er begge indikatorer på stress, og finnes ...
 • En sammenlignende studie av atlantisk laks og regnbueørret i ulike merder på samme lokalitet. 

  Flo, Vegard Øvstetun; Flo, André Vanehagen (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven belyser et tema som har blitt viet lite oppmerksomhet i oppdrettsnæringen og sammenligner atferd og lusenivå til økologisk laks og regnbueørret i gravitasjonsutspilte merdsystemer. Arbeidet ble gjort ut fra ...
 • The mechanism (Phe362Tyr mutation) behind resistance in Lepeophtheirus salmonis pre-dates organophosphate use in salmon farming 

  Kaur, Kiranpreet; Besnier, Francois; Glover, Kevin; Nilsen, Frank; Aspehaug, Vidar Teis; Fjørtoft, Helene Børretzen; Horsberg, Tor Einar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The salmon louse is an ectoparasitic copepod of salmonids in the marine environment, and represents a global challenge to salmon aquaculture. A major issue is the reliance of the industry on a limited number of chemicals ...
 • Nutritional and functional Properties of fishemal produced from fresh by-Products of cod (Gadus morhua L.) and saithe (Pollachius virens) 

  Ween, Ola; Stangeland, Janne Kristin; Fylling, Turid Standal; Aas, Grete Hansen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Fresh by-products of whitefish such as cod and saithe is processed to fishmeal (FM) on-board seagoing Norwegian trawlers. The aim of this study was to document the properties of whitefish FM (WFM) protein with respect to, ...
 • Renskefiskens adferd i naturlig miljø og merd. 

  Fylling, Alice Danielle Røyset; Bøe, Renate Rimstad; Hagen, Guro Mette (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven gjør rede for rensefiskens atferd i naturlig miljø og i merd, sett i velferdssammenheng. Oppgaven omhandler artene rognkjeks og berggylt, der rognkjeks blir mest vektlagt. Hensikten er å se om miljøet i merd ...
 • Opptak av mikroplast i hoppekrepsen Acartia tonsa. 

  Hjertholm, Johannes; Eikestad, Karoline Nielsen (Bachelor thesis, 2016)
  Forurensning fra mikroplast er en forholdsvis ny miljøutfordring. Det er et stort forskningsbehov for å kartlegge påvirkninger av mikroplast på økosystemer. I denne oppgaven undersøkes opptak av mikroplast og alger i ...

View more