Now showing items 1-20 of 126

  • "Med mobilen i lomma": pårørendes erfaringer når en av deres nære dør 

   Midtbust, May Helen; Lykkeslet, Else; Skovdahl, Kirsti (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt ...
  • Barn og foreldres erfaringer når et barn blir nydiagnostisert med diabetes mellitus type 

   Olsen, Lillian Wangberg; Hagen, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: I Norge har 28 000 nordmenn diabetes, deriblant får 300 barn årlig denne diagnosen i Norge. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes, noe som gjør at det bør bli økt fokus på sykdommen. Hensikt: ...
  • Diabetes type 2 : å mestre en ny livssituasjon 

   Stene, Annlau; Thillaiampalam, Shobena (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten er å belyse hva pasienter med diabetes type 2 opplever er viktig sykepleie for at de skal kunne mestre sin nye livssituasjon. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler. ...
  • Underernæring på sykehjem : hvordan kan en sykepleier forebygge underernæring hos pasienter på et sykehjem? 

   Heerdt, Marielle van (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Flere studier har vist at ca. 60% av pasientene på norske sykehjem er underernærte eller er i risiko for å utvikle underernæring. Underernæring kan føre til mange plager som muskelsvakhet, infeksjoner, dårligere ...
  • En litteraturstudie om postoperativ smertelindring, fra et sykepleierperspektiv 

   Lindseth, Guro Hove (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: 2 av 3 pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep mottar utilstrekkelig postoperativ smertelindring. Inadekvat smertelindring fører til mindre velvære, medfører negative konsekvenser for pasienten som kan ...
  • En litteraturstudie om forebygging av traumatisk stress hos sykepleiere 

   Ellingsæther, Karl-Erik; Lystad, Nina Lilleaas (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan vi kan forebygge stressreaksjoner hos sykepleiere etter traumatiske hendelser. Dette vil kunne bedre sykepleiernes helse og sikre en bedre omsorg til ...
  • Barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldre 

   Høigård, Ingrid Tajet; Iversen, Lise Sofie (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Hvert år blir 300 norske barn under 15 år diagnostisert med diabetes type 1. Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av barnediabetes, og antall nye tilfeller har fordoblet seg de siste 30 årene. Hensikt: ...
  • Når mamma eller pappa er syk i tankene sine : barns opplevelser fra å vokse opp med en psykisk syk mor eller far 

   Greve, Ina Killingrød (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn for tema: Norsk lov pålegger helsepersonell å bidra til å dekke det behovet for informasjon og oppfølging mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Likevel blir ...
  • "Hvordan pasienter med kreft opplever at omsorgen blir ivaretatt hos sykepleier" 

   Klungsøyr, Iselin Stenersen (Bachelor thesis, 2015)
   Tittel: ”Hvordan pasienter med kreft opplever at omsorgen blir ivaretatt hos sykepleier" Bakgrunn for tema: Kreft rammer alle aldersgrupper, men risikoen øker med alderen. Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter ...
  • Barn og ungdom som pårørende 

   Ulvestad, Anette Mekvik; Eriksen, Nathalie Ulvestad (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre ...
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder 

   Brudevoll, Astrid Eiken; Abrahamsen, Iselin Seljeseth (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan kommunikasjon og informasjon kan bidra til økt mestring hos barn i alderen 6-12 år, som er pårørende til kreftsyk forelder. I tillegg til å få mer ...
  • Mesring, livskvalitet og mening i hverdagen hos pasienter med amyotrofisk lateral sklerose 

   Johansen, Bianca (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten for studien er å belyse hvordan pasienter med amyotrofisk lateral sklerose mestrer utfordringene som følger med denne sykdommen, slik at de klarer å opprettholde livskvalitet og oppleve mening i ...
  • Ungdom som pårørende 

   Skjelbostad, Sigrid; Lianes, Simone (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Vi vil i litteraturstudien belyse hvordan ungdom mestrer en hverdag som er preget av å ha en forelder som er kreftsyk. Ved den nye lovendringen om barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten fra 2010, mener vi dette ...
  • Yrkesrelatert stress hos sykepleiere i spesialisthelsetjenesten : en systematisk litteraturstudie 

   Jørgensen, Benedicte Gran; Lorgen, Sandra Østborg (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere i spesialisthelsetjenesten erfarer yrkesrelatert stress. Metode: Studien er en systematisk litteraturstudie som er basert på åtte forskningsartikler (tre ...
  • Hvordan erfarer hjemmeboende kreftpasienter i palliativ fase sine smerter? 

   Ekroll, Sandra; Dalhus, Silje Skjelten (Bachelor thesis, 2015)
   I Løpet av de siste 10 årene har det vært en stor økning i personer som mottar hjelp i sitt hjem. Mange av de som mottar hjelp er pasienter med kreft, noen av disse er pasienter som ikke kan helbredes. En av de utfordringene ...
  • Ektefeller til personer med demens 

   Flø, Caroline; Hatløy, Hanne (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn lever i dag med demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det flere som får demens. Over 30 000 av disse personene bor hjemme og de fleste ...
  • Tidspress i helsevesenet 

   Ose, Beate Myrseth; Georges, Saskia Elisabeth (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Sykepleiere i dagens helsevesen er under stadig økende krav til effektivisering (Olsvold 2010). Det økte kravet kan medføre tidspress som igjen kan skape negativ påvirkning av sykepleierens utøvelse av sykepleie ...
  • "Patients experiences with challenges due to schizophrenia and what they need to cope in everyday life". 

   Nedreberg, Emily Ingina (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å undersøke hva voksne schizofrene pasienter opplever som utfordringer, og hva de trenger for å mestre hverdagen. Metode: Systematisk litteraturstudie, der jeg har analysert åtte vitenskapelige artikler ...
  • Barn og ungdom som pårørende til en kreftsyk forelder 

   Brunstad, Iselin; Kolvik, Nora Toftnes (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse barn og ungdoms erfaringer ved å ha en kreftsyk forelder som er under behandling i spesialisthelsetjenesten. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Vi ...
  • Kommunikasjon med den kreftsyke pasienten 

   Hummelvoll, Marika Moseng; Jønland, Andrea Midtbø (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Årlig rammes et stort antall mennesker av kreftsykdom i Norge. Så mange som 175.000 nordmenn ble diagnostisert med en eller annen kreftsykdom i 2011. At så mange personer rammes stiller utfordrende krav til ...