Nye registreringer

 • Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring 

  Berg, Helen; Zanaboni, Paolo; Alnes, Rigmor Einang (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Bakgrunn for denne pilotstudien er nasjonale føringer om satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Hensikten var å få kunnskap om hvilke erfaringer bruker og fagpersonale fikk ved innføring av videokommunikasjon ...
 • Interprofessional Learning Through Shadowing in Rehabilitations Department: A Qualitative Study of the Student´s Placement in Hospital Setting 

  Almås, Synnøve Hofseth; Nilsen, Halvard Knut; Spjutøy, Randi; Vasset, Frøydis Perny (Journal article, 2017)
  Interprofessional collaborative learning (IPL) is a requirement in health and social education, primary in student placements. This study explored IPL as shadowing with seven participants at a department of physical medicine ...
 • Livet etter akutt myokardinfarkt 

  Nilsen, Elin Marie Løvold; Aspehaug, Mali Seljebø (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan pasienter som blir rammet av akutt myokardinfarkt, erfarer å mestre livet etter at de er skrevet ut fra sykehuset. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan vi som ...
 • Barns psykososiale behov ved kreftbehandling 

  Skog, Kamilla Borvik; Kloster, Liv Katrin (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudie var å øke kunnskapen om barn i aldersgruppen 6-12 år, med tanke på hvordan de mestrer psykososiale behov under en kreftbehandling på sykehus. Metode: I denne studien har vi ...
 • Barn på sykehus 

  Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
 • Kvinners erfaringer etter behandling av cancer mammae 

  Kile, Solveig Berg; Bank, Karoline (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Brystkreft er den kreftformen som forekommer hyppigst blant kvinner i Norge. Omtrent hver 11. norske kvinner over 20 år blir rammet, men forekomsten er høyest hos kvinner over 50 år. Risikoen for å få brystkreft ...
 • Utfordringer ved hjemmebasert palliativ omsorg - fra et sykepleieperspektiv 

  Aam, Ingeborg; Lianes, Ina-Karen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det er et betydelig antall mennesker som dør hvert år av sin kreftdiagnose. Sannsynligheten er stor for at sykepleierne møter disse palliative pasientene i arbeidslivet. Det å gi palliativ omsorg i pasientens ...
 • Sjukepleiar sine haldningar til rusavhengige pasientar 

  Bakke, Heidi Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Etter at Rusreformen kom i 2004, har menneske med rusproblem fått same rettar til behandling og naudsynt helsehjelp som andre pasientgrupper. Sjølv om det har vore auka merksemd kring ruslidingar dei siste åra, ...
 • Erfaringer med nyoppdaget diabetes type 1 

  Hollevik, Ida; Adolfsen, Maiken Svanem (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Norge ligger på topp med svært høy forekomst av diabetes type 1. Hvert år får over 300 barn under 15 år diagnosen. Hensikt: Å undersøke barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldres erfaringer når ...
 • Barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse og/eller rusproblem 

  Holsvik, Karina Hånes; Worren, Nina-Kristine Myren (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I Norge lever omkring 450 000 barn 0-18år i familie der minst en forelder har en psykisk lidelse og/eller rusproblem. Dette temaet ble valgt fordi vi ønsket økt kunnskap om temaet, og få en bedre forståelse for ...
 • Effekten av musikkterapi på utagerende atferd hos pasienter med demens 

  Sunde, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I Norge i dag er det over 70 000 personer som har en slags form for demens, i tillegg til at ca. 10 000 nye personer får sykdommen hvert år. Tallene kan være usikre da det finnes ca. 25 000-30 000 personer som ...
 • Pårørendes erfaringer i palliativ fase 

  Bjørdal, Jeanette Busch; Falldalen, Anne-Berit Tayech (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvilke erfaringer pårørende til palliative kreftpasienter har fra møte med sykepleieren på sykehuset. Dette kan gi kunnskap om hvordan sykepleier kan ivareta pårørende i en slik ...
 • Underernæring på sykehjem 

  Søvik, Frida Helen Tryggestad; Renland, Regine Waagaard (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Underernæring på sykehjem er et alvorlig folkehelseproblem som har vært knyttet til en betydelig økning i risikoen for dødelighet og sykelighet (WHO, 2005). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke ...
 • Kols, mestring og angst 

  Gjørven, Tore Andreas Alme; Mæhlum, Vegard Grødem (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Angst er en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med kols. Helsepersonell som er i kontakt med pasienter med kols må alltid være oppmerksom på dette. Sykepleiere og leger som behandler pasienter med kols er for ...
 • Barn som pårørende til foreldre med kreft 

  Rødal, Marthe Austnes; Hansen, Martine Tårnes (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å finne ut hvilke behov for informasjon og støtte barn i alderen 6-12 år har, når en forelder har en alvorlig somatisk sykdom. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk etter ...
 • Hvordan kan sykepleier bistå i å lindre depresjon hos voksne palliative kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten. 

  Sørum, Tonje; Wæge, John Martin Belsvik (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Depresjon blant kreftpasienter er svært vanlig, og påvirker pasientens behandling, livskvalitet og mentale, fysiske og sosiale tilstand. Sykepleier er svært involvert i den palliative behandlingen av kreftpasienter ...
 • Forebygging av depresjon i sykehjem 

  Jøsokbakke, Martine Breivik; Markussen, Kamilla Jankila (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I denne studien ønsker vi å belyse gode sykepleietiltak for forebygging av depresjon hos pasienter i sykehjem. Depresjon hos pasienter i sykehjem kan være vanskelig å oppdage fordi det ofte er den fysiske funksjonen ...
 • "Tidlig identifisering av sepsis, fra et sykepleierperspektiv". 

  Molnes, Veronika Kipperberg; Langerud, Synnøve (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: 7000 personer får sepsis årlig i Norge, samtidig som det viser seg at forekomsten er økende. Tidlig identifisering av sepsis kan bidra til å redusere komplikasjonsrisikoen og bedre prognosen for pasienten. Hensikt: ...
 • "Innenfor fire vegger". Pasienters erfaringer med isolering - en systematisk litteraturstudie 

  Kvamme, Eilen; Garli, Malene Skutvik (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgaven har til hensikten å belyse hvordan pasienter med en MRSA-infeksjon erfarer isolering i sykehus. Dette for å oppnå økt kunnskap blant helsepersonell, slik at de på en bedre måte kan tilrettelegge for at ...
 • Foreldre som pårørende til barn med kreft 

  Gran, Ulrikke Tandberg; Heggen, Kaia Loe (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan foreldre til barn med kreft mestrer dagliglivet. I tillegg få økt kunnskap om hvordan sykepleier kan hjelpe foreldrene med dette. Metode: Det er blitt ...

Vis flere