Recent Submissions

 • Helsepersonells erfaringer med pasientforløp i kommuner i Vest-Norge 

  Skorpen, Torill; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Health services in Norway have been described as fragmented with weak coordination between different care levels with respect to patient pathways. The Coordination Reform’s aim was to improve patient pathways and strengthen ...
 • Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring 

  Berg, Helen; Zanaboni, Paolo; Alnes, Rigmor Einang (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Bakgrunn for denne pilotstudien er nasjonale føringer om satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Hensikten var å få kunnskap om hvilke erfaringer bruker og fagpersonale fikk ved innføring av videokommunikasjon ...
 • Interprofessional Learning Through Shadowing in Rehabilitations Department: A Qualitative Study of the Student´s Placement in Hospital Setting 

  Almås, Synnøve Hofseth; Nilsen, Halvard Knut; Spjutøy, Randi; Vasset, Frøydis Perny (Journal article, 2017)
  Interprofessional collaborative learning (IPL) is a requirement in health and social education, primary in student placements. This study explored IPL as shadowing with seven participants at a department of physical medicine ...
 • Livet etter akutt myokardinfarkt 

  Nilsen, Elin Marie Løvold; Aspehaug, Mali Seljebø (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan pasienter som blir rammet av akutt myokardinfarkt, erfarer å mestre livet etter at de er skrevet ut fra sykehuset. Dette for å oppnå økt kunnskap om hvordan vi som ...
 • Barns psykososiale behov ved kreftbehandling 

  Skog, Kamilla Borvik; Kloster, Liv Katrin (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudie var å øke kunnskapen om barn i aldersgruppen 6-12 år, med tanke på hvordan de mestrer psykososiale behov under en kreftbehandling på sykehus. Metode: I denne studien har vi ...
 • Barn på sykehus 

  Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
 • Kvinners erfaringer etter behandling av cancer mammae 

  Kile, Solveig Berg; Bank, Karoline (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Brystkreft er den kreftformen som forekommer hyppigst blant kvinner i Norge. Omtrent hver 11. norske kvinner over 20 år blir rammet, men forekomsten er høyest hos kvinner over 50 år. Risikoen for å få brystkreft ...
 • Utfordringer ved hjemmebasert palliativ omsorg - fra et sykepleieperspektiv 

  Aam, Ingeborg; Lianes, Ina-Karen (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det er et betydelig antall mennesker som dør hvert år av sin kreftdiagnose. Sannsynligheten er stor for at sykepleierne møter disse palliative pasientene i arbeidslivet. Det å gi palliativ omsorg i pasientens ...
 • Sjukepleiar sine haldningar til rusavhengige pasientar 

  Bakke, Heidi Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Etter at Rusreformen kom i 2004, har menneske med rusproblem fått same rettar til behandling og naudsynt helsehjelp som andre pasientgrupper. Sjølv om det har vore auka merksemd kring ruslidingar dei siste åra, ...
 • Erfaringer med nyoppdaget diabetes type 1 

  Hollevik, Ida; Adolfsen, Maiken Svanem (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Norge ligger på topp med svært høy forekomst av diabetes type 1. Hvert år får over 300 barn under 15 år diagnosen. Hensikt: Å undersøke barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldres erfaringer når ...
 • Barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse og/eller rusproblem 

  Holsvik, Karina Hånes; Worren, Nina-Kristine Myren (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I Norge lever omkring 450 000 barn 0-18år i familie der minst en forelder har en psykisk lidelse og/eller rusproblem. Dette temaet ble valgt fordi vi ønsket økt kunnskap om temaet, og få en bedre forståelse for ...
 • Effekten av musikkterapi på utagerende atferd hos pasienter med demens 

  Sunde, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I Norge i dag er det over 70 000 personer som har en slags form for demens, i tillegg til at ca. 10 000 nye personer får sykdommen hvert år. Tallene kan være usikre da det finnes ca. 25 000-30 000 personer som ...
 • Pårørendes erfaringer i palliativ fase 

  Bjørdal, Jeanette Busch; Falldalen, Anne-Berit Tayech (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse hvilke erfaringer pårørende til palliative kreftpasienter har fra møte med sykepleieren på sykehuset. Dette kan gi kunnskap om hvordan sykepleier kan ivareta pårørende i en slik ...
 • Underernæring på sykehjem 

  Søvik, Frida Helen Tryggestad; Renland, Regine Waagaard (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Underernæring på sykehjem er et alvorlig folkehelseproblem som har vært knyttet til en betydelig økning i risikoen for dødelighet og sykelighet (WHO, 2005). Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke ...
 • Kols, mestring og angst 

  Gjørven, Tore Andreas Alme; Mæhlum, Vegard Grødem (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Angst er en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med kols. Helsepersonell som er i kontakt med pasienter med kols må alltid være oppmerksom på dette. Sykepleiere og leger som behandler pasienter med kols er for ...
 • Barn som pårørende til foreldre med kreft 

  Rødal, Marthe Austnes; Hansen, Martine Tårnes (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å finne ut hvilke behov for informasjon og støtte barn i alderen 6-12 år har, når en forelder har en alvorlig somatisk sykdom. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk etter ...
 • Hvordan kan sykepleier bistå i å lindre depresjon hos voksne palliative kreftpasienter i spesialisthelsetjenesten. 

  Sørum, Tonje; Wæge, John Martin Belsvik (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Depresjon blant kreftpasienter er svært vanlig, og påvirker pasientens behandling, livskvalitet og mentale, fysiske og sosiale tilstand. Sykepleier er svært involvert i den palliative behandlingen av kreftpasienter ...
 • Forebygging av depresjon i sykehjem 

  Jøsokbakke, Martine Breivik; Markussen, Kamilla Jankila (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I denne studien ønsker vi å belyse gode sykepleietiltak for forebygging av depresjon hos pasienter i sykehjem. Depresjon hos pasienter i sykehjem kan være vanskelig å oppdage fordi det ofte er den fysiske funksjonen ...
 • "Tidlig identifisering av sepsis, fra et sykepleierperspektiv". 

  Molnes, Veronika Kipperberg; Langerud, Synnøve (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: 7000 personer får sepsis årlig i Norge, samtidig som det viser seg at forekomsten er økende. Tidlig identifisering av sepsis kan bidra til å redusere komplikasjonsrisikoen og bedre prognosen for pasienten. Hensikt: ...
 • "Innenfor fire vegger". Pasienters erfaringer med isolering - en systematisk litteraturstudie 

  Kvamme, Eilen; Garli, Malene Skutvik (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Oppgaven har til hensikten å belyse hvordan pasienter med en MRSA-infeksjon erfarer isolering i sykehus. Dette for å oppnå økt kunnskap blant helsepersonell, slik at de på en bedre måte kan tilrettelegge for at ...

View more