Recent Submissions

 • Hvor ble det av pasienten i samarbeidsavtalene? 

  Brekk, Åge; Kirchhoff, Ralf (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  Nøkkelord: samhandlingsreformen, brukermedvirkning, iverksetting, samarbeidsavtaler. Keywords: The Coordination Reform, user participation, implementation, service agreements.
 • Samhandlingsreformen i Norge 

  Grimsmo, Anders; Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid (Journal article, 2015)
  Samhandlingsreformen ble innført i Norge 1.1.2012 og kan beskrives som en koordinerings- og retningsreform, hvor økonomiske, juridiske, orga-nisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det ...
 • Aktvitieter tilrettelagt for personer med diagnosen demens på institusjon, for å ivareta og bekrefte den enkeltes identitet. 

  Olsen, Solveig Nelli Bjermeland; Våle, Elin Gjerjordet (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Tallet på eldre personer over 65 år stiger jevnlig, samtidig skjer det også en kraftig økning av demensrammede. I Norge er det om lag 70 000 personer som har diagnosen. Av erfaring blir de sittende mye i ro, ...
 • Sykepleiers rolle: mestring og multipel sklerose. 

  Hansen, Andrea Fjeld; Rimstad, Maria Lervik (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleier kan bidra til i gi økt mestring hos pasienter med multiple sklerose med lettere funksjonssvikt.
 • Livskvalitet hos eldre. 

  Ness, Solveig Mari; Endresen, Malin Skog (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Innenfor sykepleievitenskap har begrepet livskvalitet fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette medfører et behov for helhetlig forståelse, tilnærmning og et behov for å få fram pasientens egen opplevelse av ...
 • Sjukepleiarar si erfaring med palliativ omsorg til kvinner med brystkreft i heimen. 

  Aarflot, Anika Karen Sandholt; Dahl, Malin Remø (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikta med oppgåva vår er å setje søkjelys på eit tema som er blitt meir aktuelt dei siste åra. Død i heimen hjå kreftsjuke pasientar har blitt meir normalt, og fleire ynskjer dette alternativt. Sjølv om overlevingsraten ...
 • Nyutdannede sykepleieres erfaringer i møte med arbeidslivet. 

  Jørgensen, Rakel; Andersen, Henriette Kristin (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan nyutdannede sykepleiere erfarer møtet med helsetjenestens hverdag. Vi skal se nærmere på hvordan det er å jobbe som sykepleier det første året etter endt utdannelse.
 • Best mulig forberedt - evaluering av simulatorbasert samtrening i intensiv sykepleie 

  Vadset, Tove B.; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Kirchhoff, Ralf (Research report, 2016)
  Hovedmålsettingen med prosjektet er at studenter som tar videreutdanning i intensiv sykepleie ved NTNU i Ålesund, skal bli bedre forberedt til praksis gjennom simulering og samtrening med intensivsykepleiere på sykehuset. ...
 • Kreftpasientens opplevelse av verdighet i hjemmesykepleien. 

  Ringås, Synnøve Saksvik; Mikalsen, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Vi synes det er viktig å ha et fokus på dette temaet, da stadig flere blir rammet av kreft og vil trenge palliativ omsorg i hjemmet. Det vil føre til at det trengs flere dyktige sykepleiere i hjemmetjenesten.
 • What factors are important when Coping with New-Onset Epilepsy? A systematic litteratur review with focus on Adolescents. 

  Bjerkvik, Therese Flø; Årsheim, Sandra Nystøl (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven var å tilegne oss mer kunnskap om hvordan ungdom med nyoppdaget epilepsi kan mestre diagnosen.
 • En verden i endring - samhandling mellom ikke-vestlige innvandrere og sykepleiere. 

  Andreassen, Marit (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for tema: Sykepleiere opplever i økende grad møte med andre kulturer. Innvandring til Norge har økt med det dobbelte på bare ti år. Dette stiller nye krav til sykepleiere. Menneskers bakgrunn, kultur og erfaringer ...
 • Kreftpasientar sine erfaringar i møte med sjukepleiar 

  Bjørnestad, Kristine (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Gjennom utdanninga lærer vi korleis å utøve kvalitet i sjukepleia, likevel står det ikkje alltid til pasientane sine erfaringar (Van der Elst et al., 2013). Sjukepleiaryrket botnar i mennesket og deira føresetnadar. ...
 • Barn som pårørende. 

  Nesje, Sissel; Haugen, Caroline Sylte (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvilke erfaringer barn av en kreftsyk forelder har, hvordan disse barna mestrer situasjonen de er i, og hvilke konsekvenser dette kan ha for sykepleie.
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom og mestring i hverdagen. 

  Staurset, Helene Iversen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: KOLS har blitt et folkehelseproblem og det er mer enn 250 000 personer som lider av sykdommen i Norge. I løpet av få år antas det at sykdommen vil være verdens tredje hyppigste dødsårsak. Det er grunnleggende at ...
 • Kreftfri, men bare halve jobben er gjort. 

  Skogvik, Katrine; Magerøy, Marion Emilie (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien var å undersøke og avdekke sentrale erfaringer hos kreftoverlevere fra 19 år og oppover, med tanke på kreftsykdommen, behandlingen og tiden etter endt behandling.
 • Merket for livet 

  Kolsvik, Karoline Hagen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: På verdensbasis trenger 11 millioner mennesker medisinsk behandling, grunnet brannskader. Brannskader kan føre til både fysiske og psykiske konsekvenser for pasienten, og det å mestre disse konsekvensene kan bli ...
 • Barn som pårørende til kreftsyke foreldre. 

  Båtvik, Ronja Renate; Frøystad, Liv-Hilde Aarseth (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Hensikten med litteraturstudien var å få et overblikk over hvilke erfaringer barn i aldersgruppen 6-12 år har i forbindelse med kommunikasjon, når mor eller far har fått kreft.
 • Hvordan oppleves det å være pårørende til pasienter med amyotrofisk lateral sklerose og hvordan kan situasjonen mestres? 

  Andersen, Victoria; Lillebø, Julianne (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Bakgrunnen for valg av tema er at vi ønsker å belyse utfordringene pårørende til pasienter med Amyetrofisk lateral sklerose (ALS) opplever. Både i praksis og gjennom vårt studieløp har vi møtt pasienter med ALS, ...
 • Sykepleiers utfordringer i palliativ omsorg til hjemmeboende kreftpasienter. 

  Alvestad, Siri; Tullut, Iselin Hildre (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn: Hvert år rammes et økt antall mennesker av kreftsykdom. Flere ønsker å dø hjemme i kjente omgivelser med nære og kjære rundt seg. Dette sammen med Samhandlingsreformen, som sier at pasienter skal skrives ut av ...
 • Pårørendes reaksjoner og oppfølgingsbehov i akuttfasen etter plutselig død eller alvorlig traume - en systematisk gjennomgang av litteraturen. 

  Gøncz, Arne (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikt: Denne oppgaven tar sikte på å belyse pårørendes reaksjoner på at en person som står de nært blir utsatt for et alvorlig traume og/eller plutselig død, samt hvilke behov de har i akuttfasen og hvordan sykepleier ...

View more