Show simple item record

dc.contributor.advisorAambakk, May Britt
dc.contributor.advisorVestgarden, Lisbeth Alnes
dc.contributor.authorHoel, Marita Flisnes
dc.contributor.authorAxelsen, Thea Dobrodenka
dc.date.accessioned2016-10-19T10:08:39Z
dc.date.available2016-10-19T10:08:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416329
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse foreldres erfaringer i møte med helsepersonell på sykehus da deres barn lå for døden.nb_NO
dc.description.abstractMetode: Denne oppgaven baserer seg på en systematisk litteraturstudie. Vi har gjort systematiske litteratursøk i tre ulike databaser og inkludert totalt 8 forskningsartikler, derav 4 kvalitative og 4 review-artikler.nb_NO
dc.description.abstractResultat: I studiene kommer det fram at foreldrene har ulike erfaringer i møte med helsepersonellet. Felles for alle studiene er at foreldrene trekker fram kommunikasjon, informasjon, følelsemessig støtte og støtte i foreldrerollen da de skulle beskrive hva de så på som avgjørende for hvilke erfaringer de satt igjen med.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: De viktigiste funnene i forhold til konsekvensen for sykepleie er å kjenne til foreldrenes erfaringer og hva de synes var viktig før barnet døde. I tillegg må en ha kunnskaper om kommunikasjon, krise og vise medmenneskelighet for å kunne ivareta foreldrene. Dette belyser viktigheten av videre forskning på dette området for kunne belyse sykepleiers perspektiv. På den måten kan man utforske mer hvilke faktorer som er viktig i arbeide med å ivareta foreldre som pårørende fra to ulike perspektiv og hvilke faktorer som påvirker sykepleiers holdninger og handlinger i møte med foreldrene.nb_NO
dc.description.abstract***nb_NO
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to identify parents experience with healthcare professionals in hospitals, when their child is dying.nb_NO
dc.description.abstractMethods: This thesis is based on a systematic literature review. We have made systematic searches in three different databases and included a total of 8 research studies, 4 qualitative and 4 review articles.nb_NO
dc.description.abstractResults: The studies identifies that the parents have different experiences when interacting with healthcare professionals. Common for all studies are that parents cites communication, information, emotional support and support in the parenting role, when they were describing what they saw as crucial for the experiences they were left with.nb_NO
dc.description.abstractConclusion: The major findings in that nurses need to have knowledge about parents' experiences and what they thought was important before the death of their child. In addition, one must have knowledge of communications, crisis and show compassion. This highlights the importance for further research in this area to also illuminate the nurse's perspective. In this way we can explore factors that are important when cooperating with parents, from two different perspectives and the factors that influence nurse's attitudes and actions in meeting with parents.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectForeldrenes opplevelsernb_NO
dc.subjectHelsepersonellnb_NO
dc.subjectPårørende: foreldrenb_NO
dc.subjectDøende barnnb_NO
dc.titleForeldre som pårørende til døende barn.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge