Recent Submissions

 • Ivaretagelse av pasientens åndelige og eksistensielle behov 

  Noori, Zeniab (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kreftpasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt i den palliative fasen? Metode Metoden anvendt i oppgaven er litteraturstudium. Jeg har benyttet ...
 • Brystkreft og seksuell helse 

  Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
 • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? 

  Risdalen, Hanne Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? Teoretisk perspektiv: Teoretisk kunnskap om aldersdemens, med fokus på sykdommens symptomer og konsekvenser, samt teori ...
 • Kan det være sepsis? 

  Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter 

  Lunder, Anders Lahn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter Teoretisk perspektiv Teori om depresjon og om fysisk aktivitet diskuteres sammen med motivasjons- og ...
 • Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

  Fredriksen, Karin Margareta Lönn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige ...
 • Sepsis på sykehus 

  Solum, Maria (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier på sengepost bidra til tidlig identifikasjon av sepsis og rask oppstart av behandling?” Formålet er å belyse hvordan sykepleiers kan bidra til forebygge en forverring av tilstanden ...
 • Ivaretakelse av åndelige- og eksistensielle behov i palliativ fase 

  Sørli, Benedicte (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne ...
 • Tilknytning på nyfødt intensiv 

  Overskott, Anette Stokkan (Bachelor thesis, 2017)
  Hvert år fødes det rundt 60 000 barn i Norge, omtrent 4 200 av disse er premature fødsler. Overlevelsen for premature har økt betraktelig. Men studier viser at den høyteknologiske tilnærmingen til nyfødtsykepleie ikke møter ...
 • Kols og angst 

  Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...
 • Relasjonen mellom sykepleier og beboer – en forebyggende funksjon? 

  Bergmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan forholdet mellom sykepleier og beboer bidra til å forebygge depresjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven baserer seg på Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet, satt i forbindelse ...
 • Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

  Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
 • Smertelindring av rusavhengige 

  Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...
 • Vi ser det ikke før vi tror det 

  Vik, Vilde Karoline Brandtsegg (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier, som arbeider på legevakt, observere og vurdere symptomer og tegn hos barn som kan være utsatt for fysisk mishandling? Teoretisk perspektiv Det blir anvendt teorier om sykepleierens ...
 • Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? 

  Andersen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? Teoretisk perspektiv Den teoretiske forankringen i oppgaven er sykepleiers ansvar- og funksjonsområder, ...
 • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

  Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? 

  Bendiksen, Bendik Nestvold (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven anvender Kari Martinsens omsorgsfilosofi som sykepleieteori. ...
 • Et ønske om å bli sett 

  Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...
 • Holdninger over for rusmisbrukere 

  Malm, Jens Aga (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer ...
 • Verdighet i livets sluttfase 

  Salvesen, Cathrine Bjertnes (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til en verdig død hos pasienter med alvorlig grad av demens på sykehjem? Metode I denne litterære oppgaven er teoretisk, forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap benyttet ...

View more