Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidtflå, Elisabethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:26:53Z
dc.date.available2014-12-19T12:26:53Z
dc.date.created2011-06-30nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier428541nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241413
dc.description.abstractMasteroppgave gjør rede for teori og praksis for oppretting av høyere ordens skall element i FEDEM, ved å oppdatere og tilgjengeliggjøre en allerede eksisterende implementasjon. I særlig grad behandler den de forskjellige rutinene i koden, bakgrunnsinformasjon for 4 noders skall element og testprogrammet som er skrevet for å kvalitetssikre koden. Da elementet skal testes og sammenlignes med tilsvarende element i NX-Nastran, samt de eksisterende skallelementene i FEDEM. Masteroppgaven dokumenterer også teori og bruk av element slik at dette enkelt kan integreres i Fedem sin teori - og programdokumentasjon. Første del omhandler bakgrunnen for oppgaven, den nødvendige metodologien og en grundig beskrivelse av de formler og metoder som er brukt under kode skrivingen. Det neste kapittelet presenterer nødvendige verktøy som FEDEM, Fortran og NASTRAN. Dette danner dermed grunnlaget for neste del hvor selve prosessen beskrives i detalj. Kode rutine for kode rutine. Deretter følger kapittelet som behandler testing av programkoden og nødvendigheten av denne testen. Diskusjonskapittelet avslutter oppgaven, og konkluderer med at koden for 4 noder skall element i bunn og grunn er ferdig, og at dette er et nyttig verktøy for behandling av mer komplekse strukturer. Diskusjonskapittelet går også inn på testprogrammet som er en nødvendighet i forhold til å kvalitetssikre koden og å unngå små, men fatale feil. Det også et viktig poeng at oppgaven har avviket noe fra beskrivelsen. Dette ble bestemt i samråd med veileder da vi fant ut at det var bedre å fokusere oppgaven på å reimplementere et nytt lavere ordens skall element, istede for å fokusere på et høyere ordens, da dagens løsning ikke er "up to date."  nb_NO
dc.description.abstractThe master thesis gives account of theory and practice for the creation of higher-order shell element FEDEM by updating and making an already existing implementation accessible. In particular, it treats the different routines in the code, background information for a 4 node shell element and tests the application that is written to ensure the quality of the code. The item will be tested and compared with the corresponding element of NX Nastran as well as the existing shell elements in FEDEM. The thesis also documents the theory and use of the item so that it can easily be integrated in Fedem Technology As' theory - and application documentation. The first part deals with the background for the task, the necessary methodology and a thorough description of the formulas and methods that are used during the code writing. The next chapter presents the necessary tools that are used; FEDEM, Fortran and NASTRAN. This forms the basis for the next section where the process is described in detail. Then comes a chapter dealing with the testing of the program code and the necessity of this test. The discussion chapter finishes the thesis and concludes that there is much that can be done further, but that the code for 4 node shell element basically is finished, and that this is a useful tool for treatment of more complex structures. The chapter also goes into the test program that is a necessity in terms of quality of code and to avoid small but fatal mistake.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleImplementering av høyereordens skallelement i Fedemnb_NO
dc.title.alternativeImplementation of a higher – order shell element in Fedemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel