Nye registreringer

 • Barn som ikke leker med andre barn. 

  Madsen, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Tema for denne oppgaven er barnehagebarns alenelek. Målsetningen for undersøkelsen er å finne ut hva slags tanker og erfaringer barnehageansatte har, rundt barn som leker alene i barnegruppa. Hvilke årsaker tror ...
 • Omsorg i møte med ett- og toåringene i barnehagen. 

  Lindstrøm, Nina Alfstad (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorgens plass i rutinesituasjoner med ett- og toåringene i barnehagen. Hvordan barnehagelæreren forstår omsorgsbegrepet og hvordan omsorg synligjøres i arbeidet med ett- og ...
 • På hvilke måter jobber barnehagepersonalet med matematikk i planlagte matematiske læringssituasjoner, og hvordan synliggjøres samspillet mellom barn og voksen? 

  Johansen, Sigrid E. (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for bacheloroppgaven er matematikk i barnehagen. Det har blitt mer fokus på matematikk, og en økt satsning på realfag. Gjennom problemstillingen «på hvilke måter jobber barnehagepersonalet med matematikk i ...
 • En god start i barnehagen. 

  Mandt, Jenny Køgel (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Ett- og toåringene er en voksende barnegruppe i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). Viktigheten av god tilvenning blir derfor et sentralt tema i barnehagene fremover. Abrahamsen sier at kunnskap er ...
 • Når ettåringen begynner i barnehagen. 

  Hege Cathrine Sæther, Hege Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven vil se nærmere på hva personalet i barnehagen bør fokusere på når de tar imot både barn og foreldre ved oppstartsperioden i barnehagen. Hvordan det kan legges til rette for at tilvenningen i barnehagen ...
 • Sikkerhet og bruk av naturen. En sammenligning av norsk og tysk barnehagekultur. 

  Benberg, Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven er basert på problemstillingen: Hvilken innflytelse har begrepet sikkerhet på bruk av naturen med de yngste, og i hvilken grad finnes det forskjeller mellom barnehager i Norge og Tyskland? For å ...
 • Omsorg og kompetanse for toddlerne i barnehagen. 

  Engehaugen, Lene Nøkleberg (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan barnehagepersonalet med sin kompetanse kan fremme omsorg for toddlerne, ett- og toåringene, i barnehagen. Det er foretatt en kvantitativ ...
 • Likestilling i barnehagen. En diskursanalyse av utvalgte dokumenters framskriving av menn i barnehagen. 

  Lyons, Sara Equay (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Jeg har lest og analysert tre utvalgte dokumenter som handler om likestilling og menns rolle i barnehagen. Jeg har satt meg kritisk til rådende kjønnsdiskurser, da spesielt til de voksne i barnehagen. Jeg stiller ...
 • Diskurser rundt og usynliggjøring av barn. 

  Løken, Maren (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Gjennom dette studiet har jeg sett på hvordan rådende diskurser er med på å endre de voksnes holdninger og bevissthet rundt egen profesjonsutøvelse opp mot problemstillingen: Kan diskurser rundt læring og atferd ...
 • Naturen og nærmiljøet rundt barnehagen. 

  Ingberg, Ida (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Jeg jobbet meg gjennom oppgaven ut fra problemstillingen min: Hvordan stiller personalet seg til bruken av naturen og nærmiljøet rundt barnehagen? Jeg har belyst teori innen styringsdokumenter, personalet, naturen ...
 • Tilvenning for de yngste barna i barnehagen. 

  Aaslie, Madelaine (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne oppgaven fokuserer på hva som kan bidra til å skape en trygg og god tilvenningsperiode for de yngste barna i barnehagen. Teori fra blant annet Bowlby og Winnicott om tilknytning og overgangsobjekt belyser ...
 • Barnehagelærere og stamming: Erfaringer og oppfatninger. 

  Vernang, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet stamming i barnehagen. Erfaringene og oppfatningene til barnehagelærere er det som blir lagt fokus på, i lys av stamming hos barnehagebarn. Problemstillingen er hvordan ...
 • Kjønn som kompetanse? - om mannlige og kvinnelige barnehagepedagogers praksis. 

  Solstuen, Terje (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven ser på menns underrepresentasjon i barnehagen og i lys av relevant teori om dette forsøker den å se på hvorvidt mannlige pedagoger arbeider forskjellig fra kvinnelige pedagoger. Forfatteren ...
 • Samtalekultur under måltidet i barnehagen. 

  Skau, Nina Elisabeth (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: I min bacheloroppgave ønsker jeg å finne ut hvilke samtalekulturer vi finner i barnehagen under måltidsituasjonene. Jeg vil undersøke hvordan barn inviteres inn i samtaler og hvilke strategier de voksne bruker ...
 • Bokutvalget i barnehagen 

  Riise, Camilla Semb (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å se nærmere på bokutvalget i barnehagen, og hvilke holdninger som ligger til grunn hos pedagogene i barnehagen. I innledningen introduserer jeg til temaet bokutvalget i ...
 • Anerkjennende væremåte i samspill med barnet. 

  Brenna, Rikarda (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er anerkjennende væremåte i relasjonen voksen-barn i barnehagen. Resultatene viser at anerkjennelse handler om respekt og lydhørhet for barnets egne erfaringer og opplevelser, ...
 • De eldste barnas utelek i barnehagen. 

  Nystuen, Randi Synøve (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for min bacheloroppgave er «De eldste barnas utelek i barnehagen». Uteleken ses som en viktig del av den norske barnehagekulturen, og i min oppgave har jeg søkt å finne hvilke kvaliteter denne leken gir barna. ...
 • Ledelsens betydning for ettåringenes oppstart og hverdag i barnehagen. 

  Engen, Gunn-Aase (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Som leder i barnehagen har du ansvar for å kvalifisere og veilede personalet til å se, forstå og møte tilknytningsbehovene hos de yngste barna som en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Er det fokus i barnehagene ...
 • Foreldresamarbeid med minoritetsforeldre i barnehagen. 

  Weymar, Therese (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Mange pedagoger opplever foreldresamarbeidet med minoritetsforeldre som krevende. Dette er en kvalitativ studie om hvordan pedagoger kan bedre samarbeidet med minoritetsforeldre. Oppgaven inneholder ulike teorier ...
 • Kvalitet og ledelse i barnehagen - en organisasjonsutfordring. 

  Vold, Andreas Lund (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Denne oppgaven fokuserer på hvordan ledelse basert på blant annet ytre motivasjon og strenge dokumentasjonskrav kan gi implikasjoner for prosesskvaliteten i norske barnehager. Gjennom analyse av teori og forskning ...

Vis flere