Recent Submissions

 • ” Det begynte allerede i barnehagen”. En bacheloroppgave om mobbing i barnehagen. 

  Hilsen, Janicke Vilnes (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Forskning viser at mobbing er et fenomen som gjelder barn i barnehagen på lik linje med barn i skolen, og barnehagene har en samfunnsoppgave i å forebygge dette. Mitt ønske med denne oppgaven var å få et innblikk ...
 • Ser du jeg snakker til deg? Kommunikasjon med barn og anerkjennelse av barns følelser i barnehagen. 

  Østmo, Hege (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Innhold: Denne oppgaven omhandler kommunikasjon med barn, og ulike måter man arbeider med å anerkjenne toddlerne i barnehagen. Overordnede dokumenter omhandler viktigheten med anerkjennelse, og hvilke rammefaktorer ...
 • Kjønnsroller og omsorg. 

  Kilde, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven undersøker om barnets kjønn har en innvirkning på den omsorgen de voksene i barnehagen viser barnet. Belyst av problemstillingen "Vil barnets kjønn spille inn på hvordan de voksne viser omsorg ...
 • Barns integritet og kartlegging. 

  Husås, Anita Renee Efraimsen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet barns integritet og kartlegging, der jeg har valgt å fokusere på barna i kartleggingssituasjonen. For å finne ut av min problemstilling: Hvordan kan barnehagelæreren bruke ...
 • De stille barna. 

  Løken, Maria Kjensmo (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Tema i denne oppgaven er de stille barna. Jeg har gjennom intervjuer i tre ulike barnehager undersøkt hva som kjennetegner stille barn og hvordan man kan legge til rette for at de får medvirke i barnehagen. Formålet ...
 • Å plutselig bli stor. Om overgangen fra småbarnsavdeling til avdeling for store barn. 

  Motrøen, Monika (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om utfordringene barn møter i overgangen mellom småbarnsavdeling og avdeling for store barn, og hvordan barnehagen ivaretar barnas behov for omsorg og tilknytning. Antall voksne halveres og ...
 • Forståelser av barns medvirkning. 

  Fonsdal, Hedda (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven søker etter forståelser av begrepet barns medvirkning og hvordan dette praktiseres. Ved å bruke kvalitativ metode har jeg gjennom intervju innhentet datamateriale fra barnehagefeltet. De tre ...
 • Mobbing i barnehagen. 

  Sømåen, Anita (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Oppgaven undersøker hvilke kunnskaper barnehagelærere har om mobbing. Den undersøker spesielt deres definisjon av mobbing og hvordan de arbeider forebyggende med mobbing i de ulike barnehagene. Jeg presenterer teori ...
 • Inkludering og de stille barna. 

  Østmo, Siv (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg jobbet ut fra problemstillingen min: Hvordan oppfatter barnehagepersonalet begrepet inkludering, og hvordan overføres denne kunnskapen til arbeidet med de stille barna? Jeg har belyst teori ...
 • Tidlig stimulering av barns ordforråd. 

  Strandum, Anette (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Å utvikle et rikt ordforråd i barnehagen er viktig for barns utvikling og læring på mange områder, både her og nå og i et fremtidsrettet perspektiv. Denne oppgaven tar for seg tidlig stimulering av barns ordforråd, ...
 • Barnehagen som læringsarena. 

  Dokken, Linda Kristiansen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på barnehagen som læringsarena opp mot problemstillingen: Hvordan vil et stadig økende fokus på barnehagen som læringsarena kunne påvirke mitt arbeid med læring ...
 • Fysisk aktivitet i barnehagen. 

  Berg, Marthe Veidahl (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for at barn i alderen 2-3 år kan oppnå helsedirektoratets anbefalinger om minimum 60 minutter fysisk aktivitet ...
 • Det er et troll! 

  Karlsen, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven, med utgangspunkt i barns lek og læring i naturen, forsøkes det å finne svar på problemstillingen «Hvordan er pedagogisk leders syn på naturens potensiale for lek og læring, og hva er fire barns ...
 • Tilvenning for ettåringene i barnehagen. 

  Nyborg, Jannecke (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven retter jeg fokus mot hvilke faktorer som kan bidra til en god tilvenning for ettåringene i barnehagen. Antallet av ettåringer som starter i barnehagen er økende og med det øker behovet for en ...
 • Barnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning. 

  Skogen, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, ...
 • Små barns forhandlinger gjennom lek i barnehagen. 

  Bergestuen, Heidi (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan barnehagepersonalet kan forholde seg til de yngste barnas forhandlinger om hvem som er innenfor og utenfor i leken. Jeg har valgt å begrense aldersgruppen til 2-3 åringer. ...
 • Bli med ut og lek. 

  Larsen, Ranja (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I dagens samfunn er det et økt fokus på hva lek betyr for barna i barnehagen. Og hva er lek i barnehagen? Jeg vil med denne oppgaven ta for meg, hvordan personalet kan være den aktive voksne i barnas frilek ute. ...
 • Tilrettelagt omsorg i overgangen mellom småbarnsavdelig og storbarnsavdeling. 

  Reinemo, Mai-Ly (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg. Oppgaven omhandler viktigheten av at personalet i barnehagen tilrettelegger god omsorg for hele barnegruppen samt hvert enkelt barn i overgangen fra småbarnsavdeling til ...
 • Du og jeg, for evig og alltid. Vennskap mellom barn, og hvordan personalet kan være med å påvirke dette. 

  Flindrum, Gry (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Vennskap mellom barn i barnehagen er et lite belyst tema innenfor pensum for barnehagelærerutdanningen. Dette er noe jeg anser som viktig, så denne oppgaven tar for seg vennskap mellom barn og hvordan personalet ...
 • Likestilling i barnehagen. Diskursanalyse av utvalgte årsplaners arbeid med likestilling. 

  Bjørge, Caroline Asskildt (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Jeg har i denne oppgaven valgt ut to årsplaner og undersøkt hvordan disse barnehagene ut ifra det de skriver i deres årsplan arbeider med likestilling. Jeg har sett på hvilke diskurser som ser ut til å være rådende ...

View more