Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNybakk, Erlend
dc.contributor.authorJohansen, Mathias
dc.coverage.spatialNorway, Askernb_NO
dc.date.accessioned2016-09-16T09:15:40Z
dc.date.available2016-09-16T09:15:40Z
dc.date.issued2016-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407752
dc.description.abstractDenne masteroppgaven søker kunnskap om innovasjon i offentlig sektor, oppgaven fokuserer på kommunen, hvordan innovasjonsstrategier og samskaping kan fremme innovasjonskapasitet som bidrar til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Det vil i denne sammenheng si evnen til å skape og utnytte nye muligheter, samt redusere barrierer. Kommunens rolle som leverandør av offentlige tjenester er i endring grunnet store og komplekse samfunnsutfordringer. Kommunene blir nå anbefalt å ta en samfunnsutviklerrolle der hele lokalsamfunnet, med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv i fellesskap skal bidra til positiv samfunnsutvikling. Mennesker med ulik erfaringsbakgrunn skal slippe til i utvikling, leveranser og evaluering av offentlige tjenester, samt bidra til å gi impulser til idéskaping og innovasjon i de offentlige tjenestene. Studiet bygger på nyere innovasjonsteorier, hvor design av innovasjonssystemer for samskaping utgjør de viktigste verktøyene for endringer i kommunens oppgaver. Studiet utforsker et case, Asker kommune, en antatt foregangskommune med en bevisst og systematisk innovasjonssatsning. Ut fra dette ble følgende problemstilling utarbeidet: Hva kjennetegner framtidsrettet innovasjon i offentlig sektor? For å besvare problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i eksisterende forskning, fem individuelle dybdeintervjuer, enkel observasjon av sosiale samhandlingsplattformer og Kunnskapssenteret i Asker, samt dokumentanalyse. Intervjuene har fokus på Asker kommunes innovasjonsstrategi, hvordan ulike interessenter opplever sin rolle i innovasjonssystemet og hvordan de opplever at innovasjonskapasiteten kan fremmes med samskaping. Dokumentanalysen besto i hovedsak av å undersøke innovasjonsstrategien, hvordan kommunen vil gjennomføre innovasjonsaktivitetene sine og hvordan de legger til rette for samskaping. Oppgaven har en induktiv tilnærming og kommer avslutningsvis med forslag til tiltak som kan fremme Asker kommunes innovasjonskapasitet. Funnene indikerer at Asker kommune har en strategisk-reflekterende innovasjonsstrategi som bidrar til økt bevissthet om innovasjon, er selvforsterkende og gir økt innovasjonskapasitet. Studiet antyder at Asker kommune har en bevisst og systematisk innovasjonssatsning som med sitt helhetlige og langsiktige perspektiv vil kunne bidra til forbedret samfunnsutvikling. Asker kommunes innovasjonsstrategi er godt forankret i toppledelsen og har fokus på å styrke innovasjonskapasiteten gjennom aktiv bruk av innovasjonssystemet, med fokus på samarbeid, samhandling og samskaping. Asker kommune benytter blant annet verktøy for tjenestedesign, som fremmer brukerorientering og innbyggerinkludering. Hvilket vil kunne gi økt innovasjonsaktivitet, -kapasitet og –resultater. Studiet indikerer at de største utfordringene for kommunesektoren ligger i erfaringsdeling og spredning av gode løsninger, samt tilrettelegging av politisk kontekst. Sammenfattet viser studien at Asker kommune trer fram som foregangskommune innenfor innovasjonssatsing, det er gode muligheter for andre kommuner og forskere å hente inspirasjon, ideer og erfaringer fra Asker kommune om hvordan tilrettelegge for framtidsrettet innovasjon.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis seeks knowledge about innovation in the public sector, tasks focused on the municipality, how innovation strategies and co-creation can promote innovation capacity that creates a positive and sustainable development of the society. In this context, this means the ability to create and exploit new opportunities and reduce barriers. The municipality's role as provider of public services is changing due to large and complex social challenges. Municipalities are now advised to take the role as community developer, where the entire community, where residents, voluntary associations and private businesses jointly contributes to positive social development. People with different experience and backgrounds will contribute to the development, delivery and evaluation of public services, and help to give impetus to creativity and innovation in the public services. The study is based on more recent innovation theories, where the design of innovative systems for co-creation constitutes the most important tools for changes in municipal tasks. The study explores a practical case, Asker Municipality, an estimated pioneer with a deliberate and systematic innovation efforts. From this, the following question prepared: What Characterizes Future Innovation In The Public Sector? To answer this, the thesis will look on existing research, five individual depth interviews, simple observation of social interaction platforms, the Knowledge centre in Asker, and do document analysis. The interviews focus on Asker municipality innovation strategy (2015-2018), how different stakeholders perceive their role in the innovation system and how they think co-creation can promote the municipality’s innovation capacity. Document analysis consisted primarily of examining the innovation strategy, how the municipality will undertake their innovation activities and how they facilitate co-creation. The task has an inductive approach and will conclude by proposing measures to promote Asker municipality's innovation capacity. The findings indicate that the municipality of Asker strategically reflective innovation strategy that contribute to increased awareness of innovation is self-reinforcing and increase innovation capacity. The study indicates that the municipality of Asker has a strategic and systematic innovation effort, with its holistic and long-term perspective may contribute to improved community development. Asker municipality's innovation strategy is firmly rooted in top management and has a focus on strengthening innovation capacity through active use of the innovation system, focusing on cooperation, collaboration and co-creation. Asker Municipality includes using tools such as service design, which promotes user orientation and citizen inclusion. Which could provide increased innovation activity, capacity and results. The study indicates that the biggest challenges for local government lies in knowledge sharing and dissemination of good practices, and the facilitation of political context. Summarized the study shows that the municipality of Asker appears as pioneer in innovation efforts, there are good opportunities for other communities and researchers to find inspiration, ideas and experiences from Asker Municipality on accommodating to future oriented innovation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.subjectKommunenb_NO
dc.subjectInnovasjonsstrateginb_NO
dc.subjectSamskapingnb_NO
dc.titleFremtidsrettet innovasjon i offentlig sektornb_NO
dc.title.alternativeFuture oriented innovation in public sectornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel