Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørvik, Else Hennie
dc.contributor.authorMartinsen, Stig-Morten
dc.date.accessioned2016-09-16T08:11:42Z
dc.date.available2016-09-16T08:11:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407720
dc.descriptionFordypningsoppgave i kreftsykepleie, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I perioden 2005-2014 var det i Norge 27416 nye tilfeller av cancer pulm, og kakeksi sees svært hyppig hos pasienter i palliativ fase, og forekommer ved 50-85% av langkommende avanserte kreftsykdommer. Opptil 20% av dødsfall hos kreftpasienter skyldes kakeksi. Hensikt: Å tilegne oss økt kunnskap om ivaretagelsen av pasienter med kakeksi, og kunne nyttiggjøre denne kunnskapen i møte med kakektiske pasienter i palliativ fase. Problemstilling: Hvordan kan kreftsykepleier i hjemmebasert omsorg bidra til å begrense utvikling av kakeksi, når en pasient i tidlig palliativ fase er hjemmeboende og utfordres med respirasjonsbesvær som følge av cancer pulm? Metode: Oppgaven er bygd opp som en litteraturstudie og bygger i hovedsak på skriftlige kilder, som baseres på allerede eksisterende teori og forskning, i tillegg til vår erfaringsbaserte kunnskap. Funn/diskusjon: Kakeksi er et multifaktorielt syndrom, og i tråd med den palliative kulturen, er det nødvendig med en helhetlig tilnærming. Konklusjon: For at kreftsykepleier kan bidra til å begrense utviklingen av kakeksi i pasientens hjem, konkluderer vi med at kreftsykepleier bør ta utgangspunkt i pasientens situasjon, med en situasjonsbetinget tilnærming.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): Background: During the period 2005-2014 there were in Norway 27416 new cases of lung cancer, and cachexia is seen very frequently in patients in palliative phase, and occurs 50-85% in cases with advanced cancer. Up to 20% of cancer patients die due to cachexia. Purpose: To acquire more knowledge about the management of patients with cachexia, and how to utilize this knowledge towards a cachectic patient in palliative phase. Problemstilling: How can an oncology nurse in home care help to limit the developement of cachexia, when a patient in early palliative phase is living at home and is challanged with respiratory distress caused by lung cancer? Metode: The paper is designed as a literature study and are mainly based on written sources, witch are based on existing theory and research, in addition to our experience-based knowledge. Funn/diskusjon: Cachexia is a multifactorial syndrome, and with the palliative culture, it requires a holistic approach. Konklusjon: How the oncology nurse can assist to limit the developement of cachexia in the patient own home, we conclude that oncology nurse should base the patient`s situation, on a situational approach.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkreftsykepleienb_NO
dc.subjecthjemmeboendenob
dc.subjectliving at homeeng
dc.subject.meshkreftsykepleier
dc.subject.meshpalliativ pleie
dc.subject.meshkakeksi
dc.subject.meshlungekreft
dc.subject.meshlungesvulster
dc.subject.meshoncology nursingeng
dc.subject.meshpalliative careeng
dc.subject.meshcachexiaeng
dc.subject.meshlung cancereng
dc.subject.meshlung neoplasmseng
dc.titleDen kakektiske pasienten i eget hjemnb_NO
dc.title.alternativeThe cachectic patient in their own homenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber61 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel