Recent Submissions

 • Forenkling av MiS-registreringer i felt ved hjelp av prediksjonsmodeller 

  Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad; Nilsen, Jan Erik (NIBIO Rapport;3(122) 2017, Research report, 2017-11-01)
  I rapporten undersøkes mulighetene for å kunne predikere forekomster av MiS-miljøer basert på enkle landskapsvariabler fra kart. Disse variablene er helning, bonitet, høyde over havet og avstand fra vei. Vi bruker oversikt ...
 • Rein som beitedyr i kystlynghei 

  Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
  Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
 • Forest soil carbon changes from measurements and models - Site-specific comparisons and implications for UNFCCC reporting 

  Dalsgaard, Lise; Lange, Holger; Kjønnaas, O. Janne (NIBIO Rapport;3(114) 2017, Research report, 2017-10-18)
  For å verifisere beregningsmetoder og modeller for endringer av karbonlagre i skogsjord brukt i UNFCCC rapporteringen er det behov for data fra jordprøver med gjentak over tid og der prøvetakingsmetoder er konsistente. I ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge 

  Bjerketvedt, Jan; Hansen, E (NIBIO Rapport;3(102) 2017, Research report, 2017)
  Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge». Eier av prosjektet har vært Norges Skogeierforbund og NORSKOG. Faglig ansvarlig har vært NIBIO ved forsker ...
 • Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler 

  Zimmer, Katrin; Flindall, Ona; Gobakken, Lone Ross; Nygaard, Marius (NIBIO Rapport;3(98) 2017, Research report, 2017-08)
  En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden ...
 • Analyse av skogstrukturer registrert i landsskogtakseringen – Sluttrapport fra prosjektet «Viktige strukturer i norsk skog» 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(96) 2017, Research report, 2017-07-17)
  I denne rapporten gis en oversikt over hvordan skog med fleretasjet bestandsstruktur er fordelt innen like arealkategorier i norsk skog. Vi har også sammenstilt data for å belyse om sjiktning i skog overlapper med forekomst ...
 • Lokal mat og lokale spisesteder - Resultater fra intervju med et utvalg spisesteder, leverandører og spisegjester på Helgeland 

  Høberg, Eva Narten; Ljunggren, Elisabet Carine; Jørstad, Mariell; Forsland, Benedicte; Roaldsen, Ingrid (NIBIO RAPPORT;3(97) 2017, Research report, 2017-07-18)
  Forbrukernes interesse for lokal mat er stadig økende. Dette gjenspeiles bl.a. i økt omsetningstall for lokal mat. Halvparten av norske turister sier samtidig at lokale mat- og drikkeopplevelser er viktige når de reiser i ...
 • Fagskole for lokal mat, videreforedling og matopplevelser 

  Høberg, Eva Narten; Forsmo, Rolf Jøran (NIBIO RAPPORT;3(58) 2017, Research report, 2017-07-06)
  Kompetansekravet for å svare på markedets forventninger knyttet til matproduksjon, foredling, tilberedning og servering, er sammensatt og sterkt tverrfaglig. Dette henger sammen med at forbrukerendringer de siste par tiår ...
 • Veiledning til praktisk kadaversøk med hund - – Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap 

  Steinvik, Nils; Mathisen, Jonny; Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(13) 2017, Others, 2017-06)
 • Genetisk variasjon mellom norske populasjoner av eik - Resultater fra forsøk i Norge og Danmark 

  Skrøppa, Tore; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hansen, Jon Kehlet (NIBIO Rapport;3(69) 2017, Research report, 2017-06-20)
  Et forsøk med sommer- og vintereik fra 14 populasjoner fra Borre i nord til Mandal i sør, i tillegg til tre danske frøkilder, ble etablert på Kaldvell, Aust-Agder, i 2001. De samme materialene ble plantet på fem ...
 • Klimagassutslipp fra torvproduksjon i Norge - Metode, datagrunnlag og utslippfaktorer benyttet i klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) 

  Søgaard, Gunnhild; Økseter, Roar; Borgen, Signe Kynding (NIBIO Rapport;3(78) 2017, Research report, 2017-05-30)
  Klimagassutslipp knyttet til torvuttak er en del av Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon (UNFCCC), og rapporteres i sektoren arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk (LULUCF-sektoren). Norge har valgt å ...
 • Hønsehauken i skog- og kulturlandskap (2013-2016) 

  Rolstad, Jørund; Finne, Mats Haneborg; Wegge, Per (NIBIO Rapport;3(72) 2017, Research report, 2017-05-16)
  Hønsehauken er oppført som "nær truet" (NT) i Norsk Rødliste for Arter 2015. Det antas at arten påvirkes negativt av skogbruk fordi skogsdrift forringer jakthabitat, tilgang på byttedyr, og tilgjengelige reirplasser. Den ...
 • Landsskogtakseringens feltinstruks 2017 

  Viken, Knut Ole (NIBIO Bok;3(5) 2017, Research report, 2017-05)
  FORMÅL Landsskogtakseringen er et omfattende og landsdekkende informasjonssystem for skog basert på utvalgskartlegging. Man skal gjennom 11. landstakst få fram viktige utviklingstrekk ved våre skoger, og dekke samfunnets ...
 • Tapsårsaker hos sau i Nykirke utmark 2016 

  Hansen, Inger; Kolbjørnsen, Øyvor; Hamnes, Inger Sofie; Bråten, Sverre Einar (NIBIO Rapport;2(122) 2016, Research report, 2017-04-21)
  Beitesesongen 2016 ble det gjennomført en tapsundersøkelse i tre sauebesetninger tilhørende Nykirke beitelag i Modum kommune. Formålet med prosjektet var å kartlegge dødsårsaker hos sau i et tapsutsatt skogsbeite, med ...
 • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

  Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
  Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
 • Skogskjøtsel av ask 

  Andreassen, Kjell (NIBIO POP;3(7) 2017, Others, 2017-02)
  Ask har et samlet volum på ca 3 millioner m3 i Norge, men utgjør bare 1 % av lauvtreressursene i landet. Treslaget er likevel en verdifull ressurs som brukes til mange spesialprodukter siden den har gode styrkeegenskaper, ...
 • Statistikk over skogforhold og- ressurser i Nord-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2012–2016 

  Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(57) 2017, Research report, 2017-04-07)
  Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 2012-2016 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringene i Nord-Trøndelag er basert på 1876 permanente prøveflater som er lagt ut over fylket ...
 • Genetisk variasjon i ask 

  Tollefsrud, Mari Mette; Myking, Tor (NIBIO POP;3(5) 2017, Others, 2017-02)
  De norske askeskogene er en nordlig utløper av større askeskoger i Europa som spredte seg nordover etter siste istid. Vi har undersøkt genetisk variasjon i ask (Fraxinus excelsior) og funnet at asken i Norge fulgte en ...

View more