Recent Submissions

 • The environmental impacts of wood compared to other building materials 

  Hill, Callum Aidan Stephen; Zimmer, Katrin (NIBIO RAPPORT;4(56) 2018, Research report, 2018-04-25)
  Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å: ...
 • Ealu biebman 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;4(9) 2018, Others, 2018)
  Ealu biebman váttis doaibmadilálašvuođaid oktavuođas, dahje bargguid oktavuođas nu og čohkkedettiin ja jođidettiin.
 • Tilleggsfôring av reinsdyr 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(43) 2017, Others, 2017-12)
  Tilleggsfôring av reinen under vanskelige driftsmessige situasjoner, eller som del av driftsopplegget under samling og flytting av reinflokken.
 • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2013, 2014 og 2016 

  Viken, Knut Ole (NIBIO RAPPORT;4(6) 2018, Report, 2018)
  Det ble utført kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater i 2013, 2014 og 2016. Et utvalg av variablene som registreres på flatene ble sammenlignet, og resultatene er omtalt i denne rapporten. Generelt ...
 • Genetisk variasjon mellom og innen norske populasjoner av hengebjørk (Betula pendula) 

  Skrøppa, Tore; Kohmann, Ketil (NIBIO Rapport; 4(3) 2018, Report, 2018-01)
  Frøpartier ble samlet inn fra 15 trær i hver av 17 populasjoner av hengebjørk (Betula pendula) i fem fylker på Østlandet. Feltforsøk for å teste forskjeller mellom populasjoner ble plantet på 14 lokaliteter på Østlandet, ...
 • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

  Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
  I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
 • Vurdering av biologisk mangfold i Neptunelva og Skoleelva – Vurdering av elevne i forbindelse med regulering til videre mulig næringsutnyttelse 

  Aspholm, Paul Eric (NIBIO Rapport;3(135) 2017, Research report, 2017-11-24)
  Neptunelva har vært sterkt regulert i omtrent 20 år. Demningen fanger alt vann i elva, så ved sterk tapping og frost-tapping vil man kunne tørrlegge elva i lavvannsperiodene på senvinter og sommer. Elva fra demningen og ...
 • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2016 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(159) 2017, Research report, 2017-12-22)
  I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen for foryngelse i 2016. Datagrunnlaget omfatter 1 038 foryngelsesfelt som er kontrollert i felt av kommunal skogbruksmyndighet, der det enkelte felt er trukket ...
 • Hornøya inn i fremtiden. Fugl og folk hånd i hånd 

  Frantzen, Bjørn (NIBIO Rapport;3(163) 2017, Research report, 2017-12-21)
  Rapporten gjør en kort gjennomgang av de forskjellige aktørene på Hornøya før en ved bruk av avisutklipp om aktiviteten på Hornøya kommenterer ueningheter. Det viktigste bidraget i rapporten er knyttet at det gis råd til ...
 • Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv 

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia (NIBIO RAPPORT;3(13) 2017, Research report, 2017-11-20)
  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere ...
 • Forenkling av MiS-registreringer i felt ved hjelp av prediksjonsmodeller 

  Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad; Nilsen, Jan Erik (NIBIO Rapport;3(122) 2017, Research report, 2017-11-01)
  I rapporten undersøkes mulighetene for å kunne predikere forekomster av MiS-miljøer basert på enkle landskapsvariabler fra kart. Disse variablene er helning, bonitet, høyde over havet og avstand fra vei. Vi bruker oversikt ...
 • Rein som beitedyr i kystlynghei 

  Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
  Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
 • Forest soil carbon changes from measurements and models - Site-specific comparisons and implications for UNFCCC reporting 

  Dalsgaard, Lise; Lange, Holger; Kjønnaas, O. Janne (NIBIO Rapport;3(114) 2017, Research report, 2017-10-18)
  For å verifisere beregningsmetoder og modeller for endringer av karbonlagre i skogsjord brukt i UNFCCC rapporteringen er det behov for data fra jordprøver med gjentak over tid og der prøvetakingsmetoder er konsistente. I ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge 

  Bjerketvedt, Jan; Hansen, E (NIBIO Rapport;3(102) 2017, Research report, 2017)
  Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge». Eier av prosjektet har vært Norges Skogeierforbund og NORSKOG. Faglig ansvarlig har vært NIBIO ved forsker ...
 • Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler 

  Zimmer, Katrin; Flindall, Ona; Gobakken, Lone Ross; Nygaard, Marius (NIBIO Rapport;3(98) 2017, Research report, 2017-08)
  En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden ...
 • Analyse av skogstrukturer registrert i landsskogtakseringen – Sluttrapport fra prosjektet «Viktige strukturer i norsk skog» 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(96) 2017, Research report, 2017-07-17)
  I denne rapporten gis en oversikt over hvordan skog med fleretasjet bestandsstruktur er fordelt innen like arealkategorier i norsk skog. Vi har også sammenstilt data for å belyse om sjiktning i skog overlapper med forekomst ...
 • Lokal mat og lokale spisesteder - Resultater fra intervju med et utvalg spisesteder, leverandører og spisegjester på Helgeland 

  Høberg, Eva Narten; Ljunggren, Elisabet Carine; Jørstad, Mariell; Forsland, Benedicte; Roaldsen, Ingrid (NIBIO RAPPORT;3(97) 2017, Research report, 2017-07-18)
  Forbrukernes interesse for lokal mat er stadig økende. Dette gjenspeiles bl.a. i økt omsetningstall for lokal mat. Halvparten av norske turister sier samtidig at lokale mat- og drikkeopplevelser er viktige når de reiser i ...
 • Fagskole for lokal mat, videreforedling og matopplevelser 

  Høberg, Eva Narten; Forsmo, Rolf Jøran (NIBIO RAPPORT;3(58) 2017, Research report, 2017-07-06)
  Kompetansekravet for å svare på markedets forventninger knyttet til matproduksjon, foredling, tilberedning og servering, er sammensatt og sterkt tverrfaglig. Dette henger sammen med at forbrukerendringer de siste par tiår ...

View more