Recent Submissions

 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge 

  Bjerketvedt, Jan; Hansen, E (NIBIO Rapport;3(102) 2017, Research report, 2017)
  Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge». Eier av prosjektet har vært Norges Skogeierforbund og NORSKOG. Faglig ansvarlig har vært NIBIO ved forsker ...
 • Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler 

  Zimmer, Katrin; Flindall, Ona; Gobakken, Lone Ross; Nygaard, Marius (NIBIO Rapport;3(98) 2017, Research report, 2017-08)
  En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden ...
 • Analyse av skogstrukturer registrert i landsskogtakseringen – Sluttrapport fra prosjektet «Viktige strukturer i norsk skog» 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(96) 2017, Research report, 2017-07-17)
  I denne rapporten gis en oversikt over hvordan skog med fleretasjet bestandsstruktur er fordelt innen like arealkategorier i norsk skog. Vi har også sammenstilt data for å belyse om sjiktning i skog overlapper med forekomst ...
 • Lokal mat og lokale spisesteder - Resultater fra intervju med et utvalg spisesteder, leverandører og spisegjester på Helgeland 

  Høberg, Eva Narten; Ljunggren, Elisabet Carine; Jørstad, Mariell; Forsland, Benedicte; Roaldsen, Ingrid (NIBIO RAPPORT;3(97) 2017, Research report, 2017-07-18)
  Forbrukernes interesse for lokal mat er stadig økende. Dette gjenspeiles bl.a. i økt omsetningstall for lokal mat. Halvparten av norske turister sier samtidig at lokale mat- og drikkeopplevelser er viktige når de reiser i ...
 • Fagskole for lokal mat, videreforedling og matopplevelser 

  Høberg, Eva Narten; Forsmo, Rolf Jøran (NIBIO RAPPORT;3(58) 2017, Research report, 2017-07-06)
  Kompetansekravet for å svare på markedets forventninger knyttet til matproduksjon, foredling, tilberedning og servering, er sammensatt og sterkt tverrfaglig. Dette henger sammen med at forbrukerendringer de siste par tiår ...
 • Veiledning til praktisk kadaversøk med hund - – Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap 

  Steinvik, Nils; Mathisen, Jonny; Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(13) 2017, Others, 2017-06)
 • Genetisk variasjon mellom norske populasjoner av eik - Resultater fra forsøk i Norge og Danmark 

  Skrøppa, Tore; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hansen, Jon Kehlet (NIBIO Rapport;3(69) 2017, Research report, 2017-06-20)
  Et forsøk med sommer- og vintereik fra 14 populasjoner fra Borre i nord til Mandal i sør, i tillegg til tre danske frøkilder, ble etablert på Kaldvell, Aust-Agder, i 2001. De samme materialene ble plantet på fem ...
 • Klimagassutslipp fra torvproduksjon i Norge - Metode, datagrunnlag og utslippfaktorer benyttet i klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon (UNFCCC) 

  Søgaard, Gunnhild; Økseter, Roar; Borgen, Signe Kynding (NIBIO Rapport;3(78) 2017, Research report, 2017-05-30)
  Klimagassutslipp knyttet til torvuttak er en del av Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon (UNFCCC), og rapporteres i sektoren arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk (LULUCF-sektoren). Norge har valgt å ...
 • Hønsehauken i skog- og kulturlandskap (2013-2016) 

  Rolstad, Jørund; Finne, Mats Haneborg; Wegge, Per (NIBIO Rapport;3(72) 2017, Research report, 2017-05-16)
  Hønsehauken er oppført som "nær truet" (NT) i Norsk Rødliste for Arter 2015. Det antas at arten påvirkes negativt av skogbruk fordi skogsdrift forringer jakthabitat, tilgang på byttedyr, og tilgjengelige reirplasser. Den ...
 • Landsskogtakseringens feltinstruks 2017 

  Viken, Knut Ole (NIBIO Bok;3(5) 2017, Research report, 2017-05)
  FORMÅL Landsskogtakseringen er et omfattende og landsdekkende informasjonssystem for skog basert på utvalgskartlegging. Man skal gjennom 11. landstakst få fram viktige utviklingstrekk ved våre skoger, og dekke samfunnets ...
 • Tapsårsaker hos sau i Nykirke utmark 2016 

  Hansen, Inger; Kolbjørnsen, Øyvor; Hamnes, Inger Sofie; Bråten, Sverre Einar (NIBIO Rapport;2(122) 2016, Research report, 2017-04-21)
  Beitesesongen 2016 ble det gjennomført en tapsundersøkelse i tre sauebesetninger tilhørende Nykirke beitelag i Modum kommune. Formålet med prosjektet var å kartlegge dødsårsaker hos sau i et tapsutsatt skogsbeite, med ...
 • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

  Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
  Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
 • Skogskjøtsel av ask 

  Andreassen, Kjell (NIBIO POP;3(7) 2017, Others, 2017-02)
  Ask har et samlet volum på ca 3 millioner m3 i Norge, men utgjør bare 1 % av lauvtreressursene i landet. Treslaget er likevel en verdifull ressurs som brukes til mange spesialprodukter siden den har gode styrkeegenskaper, ...
 • Statistikk over skogforhold og- ressurser i Nord-Trøndelag. Landsskogtakseringen 2012–2016 

  Tomter, Stein Michael; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(57) 2017, Research report, 2017-04-07)
  Takseringen av Nord-Trøndelag i perioden 2012-2016 inngår som et ledd i Landsskogtakseringens landsomfattende takstomdrev. Registreringene i Nord-Trøndelag er basert på 1876 permanente prøveflater som er lagt ut over fylket ...
 • Genetisk variasjon i ask 

  Tollefsrud, Mari Mette; Myking, Tor (NIBIO POP;3(5) 2017, Others, 2017-02)
  De norske askeskogene er en nordlig utløper av større askeskoger i Europa som spredte seg nordover etter siste istid. Vi har undersøkt genetisk variasjon i ask (Fraxinus excelsior) og funnet at asken i Norge fulgte en ...
 • Resultater fra overvåking av askeskuddsjuke – de unge faller fra, de gamle takler det bedre 

  Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette (NIBIO POP;3(3) 2017, Others, 2017-02)
  Askeskuddsjuke, som forårsakes av en liten, innført begersopp, har i løpet av ca. 10 år spredt seg gjennom mesteparten av askas utbredelsesområde i Norge, fra Østlandet opp til Nordmøre. I 2016 var bare Trøndelag fortsatt ...
 • Muligheter for en forenklet kartlegging av MiS-livsmiljøer i kyststrøk 

  Gjerde, Ivar; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;3(52) 2017, Research report, 2017-03-22)
  I rapporten undersøkes og diskuteres mulighetene for å forenkle MiS-registreringer i kyststrøk med mye krevende terreng i forbindelse med feltregistreringer. Vi benyttet registreringer av MiS i Landsskogtakseringen og ...
 • Skogbehandling langs kraftlinjer. Teorigrunnlag 

  Solberg, Svein; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Søvde, Nils Egil; McInnes, Harold (NIBIO Rapport;3(65) 2017, Research report, 2017-04-19)
  Trefall på linjene forårsaket av vind og snø er et stort og økende problem for nettselskapene. En endring av skogbehandlingen kan redusere dette problemet. En langsiktig oppbygging av stabil skog bør gjøres der det i dag ...

View more