Recent Submissions

 • Distribution and ecology of Trichocolea tomentella in Norway 

  Rydgren, Knut; Stabbetorp, Odd Egil; Blom, Hans H. (Journal article; Peer reviewed, 2012-01-24)
  The liverwort Trichocolea tomentella is known from 65 localities in southern Norway. Almost half of these are in Hordaland county in Western Norway. T. tomentella has been observed at many localities (42%) in the last ...
 • Sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder i Norge 

  Alfredsen, Gry; Sandland, Knut Magnar; Gjølsjø, Simen; Gobakken, Lone; Bergseng, Even (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-04)
  Økende etterspørsel etter bioenergi, biodrivstoff og andre biobaserte produkter, har gitt økt interesse for utnyttelse av sekundærråstoff fra trebaserte verdikjeder. Denne rapporten kartlegger hvilke sekundærråstoff som ...
 • Fremmede skadelige karplanter i kulturlandskapet og områdebasert prioritering av tiltak – sammenstilling av kunnskap 

  Daugstad, Kristin; Thorvaldsen, Pål; Bele, Bolette; Bär, Annette; Fløistad, Inger; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
  I rapporten er tilstanden med hensyn til forekomst av fremmede skadelige karplanter (FSK) i naturtypene sanddynemark, åpen grunnlendt kalkmark, kulturmarkseng, kystlynghei og høstingsskog gått gjennom. Resultatene viser ...
 • Ugraskontroll i kommunale grøntanlegg uten bruk av kjemikalier 

  Sæbø, Arne; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
  Klepp municipality ordered a report on how to manage weed control in urban green areas without use of chemical methods. Measures need to be taken already in the planning and in the establishment phase, when soils should ...
 • Intercomparison of regional-scale hydrological models and climate change impacts projected for 12 large river basins worldwide—a synthesis 

  Krysanova, Valentina; Vetter, Tobias; Eisner, Stephanie; Huang, Shaochun; Pechlivanidis, Ilias; Strauch, Michael; Gelfan, Alexander; Kumar, Rohini; Aich, Valentin; Arheimer, Berit; Chamorro, Alejandro; van Griensven, Ann; Kundu, Dipangkar; Lobanova, Anastasia; Mishra, Vimal; Plötner, Stefan; Reinhardt, Julia; Seidou, Ousmane; Wang, Xiaoyan; Wortmann, Michel; Zeng, Xiaofan; Hattermann, Fred F. (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  An intercomparison of climate change impacts projected by nine regional-scale hydrological models for 12 large river basins on all continents was performed, and sources of uncertainty were quantified in the framework of ...
 • Langsiktig feltforsøk i skog ved NIBIO 

  Andreassen, Kjell; Allen, Micky; Hanssen, Kjersti Holt; Kvaalen, Harald; Støtvig, Stig (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-30)
  For å kunne utvikle kunnskapsbaser for forskning innen en bærekraftig forvaltning av skog og skogbruk, er det viktig å ha skogforsøk og å ta vare på de langsiktige feltforsøk i skog som NIBIO i dag forvalter. Rammebetingelser ...
 • Trefall over kraftlinjer: Hvor er risikoen størst? 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Solberg, Svein (Journal article, 2018-06)
  Trefall på kraftlinjer utgjør en betydelig risiko for strømforsyningen. Digitale kartdata sammen med risikomodeller kan hjelpe nettselskapene til å finne særlig utsatte nettstrekninger, og prioritere skogbehandling der.
 • Helikoptertopping og -kvisting av trær langs kraftlinjer 

  Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Bergseng, Even; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
  Kapping og beskjæring av tretopper langs kraftlinjer med sag fra helikopter reduserer risikoen for trefall på kraftlinja og kan være et kostnadseffektivt tiltak med få ulemper for skogeier. Topping eller kvisting med ...
 • Skjøtselsbelter i ungskog langs kraftlinjer 

  Bergseng, Even; Solberg, Svein; Innes, Harold Mc (Journal article, 2018-06)
  Mange steder langs kraftlinjene står skogen i dag upleid og tett, og med liten styrke til å tåle vind og snø utgjør den en betydelig risiko for trefall på linjene. Ett av tiltakene for å redusere denne risikoen er å etablere ...
 • Snøskader på trær langs kraftledninger 

  Solberg, Svein; Tajet, Helga Therese Tilley (Journal article, 2018-06)
  Årsaken har vært store snøfall, med våt snø og til dels i kombinasjon med vind. Det var én episode i november 2016, og flere liknende hendelser vinteren 2017-2018. Det har hovedsakelig vært bøyde trær og trær med topp- ...
 • Trebehandling - Innovasjon, metoder og trender 

  Treu, Andreas; Dalen, Lars Sandved; Gobakken, Lone; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Others, 2018)
  I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...
 • Landsskogtakseringens feltinstruks 2018 

  Viken, Knut Ole (NIBIO BOK;4(6) 2018, Research report, 2018)
 • The environmental impacts of wood compared to other building materials 

  Hill, Callum Aidan Stephen; Zimmer, Katrin (NIBIO RAPPORT;4(56) 2018, Research report, 2018-04-25)
  Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å: ...
 • Ealu biebman 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;4(9) 2018, Others, 2018)
  Ealu biebman váttis doaibmadilálašvuođaid oktavuođas, dahje bargguid oktavuođas nu og čohkkedettiin ja jođidettiin.
 • Tilleggsfôring av reinsdyr 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(43) 2017, Others, 2017-12)
  Tilleggsfôring av reinen under vanskelige driftsmessige situasjoner, eller som del av driftsopplegget under samling og flytting av reinflokken.
 • Kontroll av Landsskogtakseringens prøveflatetakst 2013, 2014 og 2016 

  Viken, Knut Ole (NIBIO RAPPORT;4(6) 2018, Report, 2018)
  Det ble utført kontrolltakst av Landsskogtakseringens permanente prøveflater i 2013, 2014 og 2016. Et utvalg av variablene som registreres på flatene ble sammenlignet, og resultatene er omtalt i denne rapporten. Generelt ...
 • Genetisk variasjon mellom og innen norske populasjoner av hengebjørk (Betula pendula) 

  Skrøppa, Tore; Kohmann, Ketil (NIBIO Rapport; 4(3) 2018, Report, 2018-01)
  Frøpartier ble samlet inn fra 15 trær i hver av 17 populasjoner av hengebjørk (Betula pendula) i fem fylker på Østlandet. Feltforsøk for å teste forskjeller mellom populasjoner ble plantet på 14 lokaliteter på Østlandet, ...
 • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

  Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
  I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
 • Vurdering av biologisk mangfold i Neptunelva og Skoleelva – Vurdering av elevne i forbindelse med regulering til videre mulig næringsutnyttelse 

  Aspholm, Paul Eric (NIBIO Rapport;3(135) 2017, Research report, 2017-11-24)
  Neptunelva har vært sterkt regulert i omtrent 20 år. Demningen fanger alt vann i elva, så ved sterk tapping og frost-tapping vil man kunne tørrlegge elva i lavvannsperiodene på senvinter og sommer. Elva fra demningen og ...
 • Resultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2016 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(159) 2017, Research report, 2017-12-22)
  I denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen for foryngelse i 2016. Datagrunnlaget omfatter 1 038 foryngelsesfelt som er kontrollert i felt av kommunal skogbruksmyndighet, der det enkelte felt er trukket ...

View more