Recent Submissions

 • Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 

  Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve Nordal; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;3(120) 2017, Research report, 2017-11-03)
  NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet en ny metodikk utviklet for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF). 39 ruter a 500x500 meter ble kartlagt sommeren 2017 og 33 ...
 • Plantevernmidler i grunnvann. Forprosjekt automatisert overvåking i faste forsøksfelt. 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;3(1) 2017, Research report, 2017-10-25)
  Gjennom et forprosjekt finansiert gjennom «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, 2016 – 2020» har NIBIO utredet og beskrevet mulig framtidig overvåking av plantevernmidler i grunnvann i faste forsøksfelt. ...
 • E18 Bommestad – Sky. Opptak av siltgardiner ved Farriseidet og i Farriskilen. Overvåking av partikkelspredning 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;3(11) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen overvåket NIBIO turbiditet i Farrisvannet ved Farriseidet i forbindelse med opptak av siltgardiner i regi av JVF – Joint Venture Farris Bru, ANS. Undersøkt område var ved Farris Øst, der ...
 • Forest soil carbon changes from measurements and models - Site-specific comparisons and implications for UNFCCC reporting 

  Dalsgaard, Lise; Lange, Holger; Kjønnaas, O. Janne (NIBIO Rapport;3(114) 2017, Research report, 2017-10-18)
  For å verifisere beregningsmetoder og modeller for endringer av karbonlagre i skogsjord brukt i UNFCCC rapporteringen er det behov for data fra jordprøver med gjentak over tid og der prøvetakingsmetoder er konsistente. I ...
 • Multiparameteranalyse av feltkarakteristika og vannkjemi i leirvassdrag. Underlag for fastsettelse av miljømål i henhold til vannforskriften 

  Greipsland, Inga; Skarbøvik, Eva; Barneveld, Robert (NIBIO Rapport;3(110) 2017, Research report, 2017-10-13)
  Rapporten gir resultatene av en multiparameteranalyse av vannkjemi (næringsstoffer og suspendert sediment) og om lag 20 ulike feltkarakteristika i leirvassdrag. Korrelasjonsmatrisene viser at det i overveiende grad er ...
 • Tilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam 

  Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport;3(116) 2017, Research report, 2017-10-19)
  Denne rapporten viser resultater fra vekstforsøk hvor plantetilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam fra Bokerøya og Skådevika (Flekkefjord) renseanlegg ble undersøkt. I tillegg viser rapporten resultater for slammets ...
 • Restaurering av myr på Smøla 2011 - 2015. Effekter på vegetasjon og klimagassutslipp 

  Weldon, Simon Mark; Grønlund, Arne (NIBIO Rapport;2(51) 2016, Research report, 2016-04-30)
  Rapporten viser resultatene fra vegetasjonsundersøkelser og klimagassutslipp på et prøvefelt for restaurering av dyrket myr som er tatt ut av drift. Tidligere dyrking av hatt effekt på vegetasjonen i lang tid. Etter 35 år ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2015 

  Hauken, Marit (NIBIO Rapport;3(44) 2017, Research report, 2017-03-03)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Environmental monitoring of the archaeological deposits at Øvregaten 19, Bergen. Concluding report 2013-2017 

  Bergersen, Ove; Nytrøen, Thor Endre; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;3(101) 2017, Research report, 2017-10-12)
  This concluding report contains all the monitoring data collected in the course of five years, from Jan. 2013 to Aug. 2017 from the protected archaeological deposits at Øvregaten 19, Bergen. The deposits had high contents ...
 • Oppfølging grønne tak fra Fremtidens byer, 2016 

  Hanslin, Hans Martin; Johannessen, Birgitte Gisvold (NIBIO Rapport;2(140) 2016, Research report, 2016-12-18)
  Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering. I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger ...
 • Kartlegging av fosfor i jord rundt Tunevannet 

  Øgaard, Anne K. Falk; Pedersen, Rikard (NIBIO Rapport;2(26) 2016, Research report, 2016-02-26)
  Formålet med dette prosjektet var å framskaffe mer kunnskap om fosforinnholdet i jorda i områder rundt Tunevannet. Lett tilgjengelig fosfor (P-AL og vannløselig fosfor) i jorda ned til 1 meters dyp ble undersøkt i 13 ...
 • Miljøovervåking av arkeologiske kulturminner fra middelalderen på tomten Munkehaugsveita i Trondheim. Statusrapport per september 2016 

  Bergersen, Ove (NIBIO Rapport;2(17) 2016, Research report, 2016-12-14)
  Forundersøkelsen med jordkjemisk analyse viste at de fleste kulturlag hadde gode bevaringsforhold på tomten i Munkehaugsveita i Trondheim. Kulturlagene overvåkes i 5 år fra 2015-2020. Ett år etter installert overvåkingsutstyr, ...
 • Overvåking av vannkvalitet i Haldenvassdraget 2016/2017 

  Greipsland, Inga (NIBIO Rapport;3(109) 2017, Research report, 2017-09-25)
  The report presents results from monitoring of nine rivers and creeks in the Halden Watershed in the period 1 May 2016 to 1 May 2017. Water samples were collected every 14th day and analysed for total phosphorous (TP) and ...
 • Planering og jordflytting – Utførelse og vedlikehold 

  Hauge, Atle; Haraldsen, Trond (NIBIO Bok;3(4) 2017, Research report, 2017-09)
  (Forord) Denne veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og Fylkesmennene i Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Nord-Trøndelag. Dette er fylker med mye bakkeplanering, og fylkesmennene ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Tindved – en vekst for fremtiden? 

  Røen, Dag; Bárcena, Teresa G. (NIBIO Rapport;3(103) 2017, Research report, 2017-09-01)
  Tindved (Hippophae ramnoides L.) er en sterkt grenet, tornet busk hjemmehørende i tempererte regioner av Europa og Asia som produserer næringsrike orange/gule frukter. Den har viktige funksjoner som næringskilde og som ...
 • Effekt av buffersoner - på vannmiljø og andre økosystemtjenester 

  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;3(14) 2017, Research report, 2017-05-15)
  Det er gjennomført et omfattende litteraturstudium som omfatter renseeffekter i buffersoner, og prosesser og faktorer som påvirker disse, samt kanterosjon langs elver og bekker og kantsoners mulige bidrag til flomdemping. ...
 • Metanpotensialer fra ulike biomasser i Oslo og RBAs nærområde 

  Linjordet, Roar (NIBIO Rapport;3(90) 2017, Research report, 2017-06-23)
  Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (Oslo EGE) har et biomasseprosjekt som har til formål å øke material- og energigjenvinning i Oslo. Ut fra en energibetraktning er det først og fremst papp (dampeksplodert eller ...
 • E18 Bommestad – Sky. Risikovurdering av deponering av bunnrenskemasser på Langemyr 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;2(58) 2016, Research report, 2016-04-25)
  Utbyggingsprosjektet E18 Bommestad – Sky har deponert bunnrenskemasser (BRM) fra tunneldriving på massedeponiet ved Langemyr i henhold til definert prosedyre med prøvetaking og kontroll av innkjørte masser. Prosedyren ...
 • Miljøovervåkingsprogram ved Torp Sandefjord lufthavn. Resultater for kalenderåret 2015 

  Roseth, Roger; Tveiti, Geir; Johansen, Øistein (NIBIO Rapport;2(21) 2016, Research report, 2016-02-05)
  Gjennom 2015 ble det brukt 69 tonn glykol (100 %) til flyavising ved Torp Sandefjord lufthavn. For baneavisingsmidler ble det brukt 16,5 tonn formiat. Sammenlignet med tidligere år var det et lavt forbruk av både fly- og ...

View more