Recent Submissions

 • Field screening of waterlogging tolerance in spring wheat and spring barley 

  Sundgren, Tove; Uhlen, Anne Kjersti; Waalen, Wendy; Lillemo, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-29)
  Improved waterlogging tolerance of wheat and barley varieties may alleviate yield constraints caused by heavy or long-lasting precipitation. The waterlogging tolerance of 181 wheat and 210 barley genotypes was investigated ...
 • Soppsjukdommer i oljevekster 

  Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar; Waalen, Wendy (NIBIO POP;4(18) 2018, Others, 2018-06)
  For å unngå store avlingstap på grunn av sjukdommer, bør det gå 6 – 8 år mellom hver gang det dyrkes oljevekster på et skifte.
 • Consumer cohorts and the demand for meat and dairy products 

  Gustavsen, Geir Wæhler; Rickertsen, Kyrre (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Over their life course, people change their consumption habits when prices, income, tastes or nutritional needs change. The time period during which an individual grew up is often reflected in his or her consumption of ...
 • Faba Bean Cultivation – Revealing Novel Managing Practices for More Sustainable and Competitive European Cropping Systems 

  Karkanis, Anestis; Ntatsi, Georgia; Lepse, Liga; Fernández, Juan A.; Vågen, Ingunn Molund; Rewald, Boris; Alsina, Ina; Kronberga, Arta; Balliu, Astrit; Olle, Margit; Bodner, Gernot; Dubova, Laila; Rosa, Eduardo; Savvas, Dimitrios (Journal article; Peer reviewed, 2018-08-02)
  Faba beans are highly nutritious because of their high protein content: they are a good source of mineral nutrients, vitamins, and numerous bioactive compounds. Equally important is the contribution of faba bean in maintaining ...
 • Vitality and in vitro pollen germination of different ‘Oblačinska’ sour cherry clones 

  Aksic, Milica Fotiric; Cerovic, Radosav; Rakonjac, Vera; Bakic, Ivana; Colic, Slavica; Meland, Mekjell (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Vitality of pollen, in vitro pollen germination and pollen tube growth (pollen tube length and pollen tube growth rate) were investigated in Oblačinska sour cherry in order to determine the differences between clones which ...
 • Successful reestablishment of golf greens following winter damages – Final Report 

  Waalen, Wendy; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-05)
  A number of factors such as low soil temperature, desiccation and thatch can be serious limiting factors for the successful reestablishment of golf greens following winter damages. The rate of germination and seedling root ...
 • Fremmede skadelige karplanter i kulturlandskapet og områdebasert prioritering av tiltak – sammenstilling av kunnskap 

  Daugstad, Kristin; Thorvaldsen, Pål; Bele, Bolette; Bär, Annette; Fløistad, Inger; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07-02)
  I rapporten er tilstanden med hensyn til forekomst av fremmede skadelige karplanter (FSK) i naturtypene sanddynemark, åpen grunnlendt kalkmark, kulturmarkseng, kystlynghei og høstingsskog gått gjennom. Resultatene viser ...
 • Fosforgjødsling til korn bestemt av P-AL 

  Kristoffersen, Annbjørg; Øgaard, Anne Falk (Journal article, 2018-06)
  I Norge brukes P-AL-verdier som mål på jordas innhold av plantetilgjengelig fosfor. P-AL-nivå i jord bør ligge mellom 5-7 for å sikre gode avlinger med minst mulig risiko for tap av fosfor til miljøet. Ved P-AL over 14 er ...
 • Dyrking og bruk av korn i Nord-Norge 

  Halland, Hilde; Thomsen, Mette; Dalmansdottir, Sigridur (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-07)
  Denne rapporten har fokus på dyrking og bruk av bygg i Nord-Norge. Innholdet er basert på kunnskapen som er generert gjennom det Nord-Atlantiske samarabeidsprosjektet Northern Cereals 2015-2018. I tillegg til kunnskap om ...
 • Etablering av våroljevekster 

  Abrahamsen, Unni; Waalen, Wendy; Strand, Einar; Henriksen, Trond Maukon; Brodal, Guro; Thöming, Gunda (Journal article, 2018-02)
  En rekke forhold har betydning for en vellykket etablering av oljevekster; jordart, jordarbeiding, frøkvalitet, sådybde, såmengde, tilgang til næring, temperatur og nedbør etter såing og angrep av skadedyr.
 • Skadeinsekter i oljevekster 

  Thöming, Gunda; Strand, Einar; Waalen, Wendy (Journal article, 2018-06)
  Angrep av skadeinsekter kan ha store konsekvenser for avlingen av oljevekstene. I dette temaarket omtales de viktigste skadeinsektene
 • Strategiar i mjølke- og kjøttproduksjon 

  Hegrenes, Agnar; Urset, Vegard (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-02-26)
  Formålet med denne rapporten var å samanlikne lønsemda i enkelte driftsopplegg for mjølke- og kjøttproduksjon. Analysen er avgrensa til Oslo, Akershus og Hedmark fylke. Det er to hovudspørsmål: Kva kan ein maksimalt betale ...
 • Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner 

  Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-12)
  Klimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram ...
 • Revidert skjøtselsplan for slåttemark for Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt truet ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. NIBIO, ved Synnøve Nordal Grenne, fikk i 2017 ...
 • Revidert skjøtselsplan for slåttemark for Raudmyrdalen, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-05)
  Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt truet ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. NIBIO, ved Synnøve Nordal Grenne, fikk i 2017 ...
 • Skjøtselsplaner for slåttemark, Aunli og Øverli , Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-05)
  Denne rapporten beskriver skjøtselsplaner for slåttemark for Aunli og Øverli, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke. Skjøtselsplanene er utarbeidet i samsvar med Handlingsplan for slåttemark på oppdrag fra grunneier og ...
 • Oversikt over arealer med «potensiell kystlynghei» og «potensiell sitkagran» i Leka kommune - En tolking av digitalt tilgjengelig informasjon, AR 5 og «Norge i bilder» som kartgrunnlag, i Leka kommune 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-05)
  NIBIO har utført et oppdrag for Leka kommune der hensikten var å gi en oversikt over arealer med den sterkt trua naturtypen kystlynghei og den fremmede arten sitkagran begrenset til Leka kommune. Rapporten gir en oversikt ...
 • Fosforgjødsling på arealer med meget høye fosforverdier - Landbruksrådgivingens forhold til gjødslingsanbefalingene 

  Bechmann, Marianne; Øgaard, Anne Falk; Veidal, Asbjørn (NIBIO Rapport; 4(71) 2018, Research report, 2018-05-30)
  Høye P-AL-verdier i jorda utgjør en betydelig forurensningsrisiko for vann og vassdrag. Det er derfor viktig å redusere P-AL-nivået der dette er unødvendig høyt ved å gjødsle med mindre fosfor enn det som tas ut med ...
 • Forskingshistoria for Løken Forskingsstasjon 1918-2018 

  Eltun, Ragnar; Daugstad, Kristin; Fystro, Gustav; Lunnan, Tor; Marum, Petter; Sickel, Hanne; Todnem, Jørgen (NIBIO RAPPORT;4(69) 2018, Research report, 2018-05-23)
  Denne rapporten presenterer forskingshistoria for Løken forskingsstasjon 1918-2018 med fokus på forskingsoppgåver i desse 100 åra. Viktige arbeidsområde har vore sortsutvikling og dyrkingsteknikk for aktuelle vekstar i ...
 • Reviderte skjøtselsplaner for slåttemark: Klevberg og Arneberg. Stranda kommune, Møre og Romsdal fylke 

  Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-16)
  Rapporten inneholder revidering av skjøtselsplaner for verdifull slåttemark på Klevberg og Arneberg i Stranda kommune. Lokalitetene innehar verdi A som følge av arealstørrelse, tilstand og artsmangfold. Klevberg har i ...

View more