Recent Submissions

 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland 

  Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(106) 2017, Research report, 2017-10-02)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et areal-regnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sør-Trøndelag 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(105) 2017, Research report, 2017-09-19)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg 

  Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Framstad, Erik (NIBIO Rapport;2(55) 2016, Research report, 2016)
  Rapporten foreslår og drøfter metode for en nasjonal arealrepresentativ overvåking av naturtyper basert på klassifikasjonssystemet Natur i Norge (NiN). Aspekter som omhandles er: Kunnskapsbehov ved kartlegging og overvåking; ...
 • Bevaringsverdige norske storferaser [plakat] 

  Sæther, Nina (Others, 2017)
 • Økonomien i spesialisert kjøttproduksjon på storfe - resultater fra regnskapsanalyser 

  Asheim, Leif Jarle; Hansen, Øyvind; Paulsen Rye, Siv Karin (NIBIO RAPPORT;3(104) 2017, Research report, 2017-09-04)
  Prosjektet «Økt storfekjøttproduksjon» er et samarbeid mellom Nortura og NIBIO (tidligere NILF). Nortura er prosjekteier, og Norturas hovedmål for prosjektet er økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. NIBIO har ansvaret ...
 • Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite – Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite 

  Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport;3(100) 2017, Research report, 2017-08-30)
  Som følge av en mer aktiv rovviltforvaltning de siste 20-30 årene har konflikten mellom rovvilt og sau på utmarksbeite økt betraktelig i forhold til tidligere. I noen tilfeller blir det drept så mye sau og lam på utmarksbeitet ...
 • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanayse av fire tiltak 

  Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(85) 2017, Research report, 2017-08-30)
  The research team has investigated social costs of four measures aiming to reduce climate gas emissions from Norwegian agriculture: 1. Produce biogas from manure, 2. Substitute plant based products and fish for cattle meat, ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

  Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
  Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
 • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
  Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • Jordsmonnstatistikk: Sogn og Fjordane 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO RAPPORT;3(94) 2017, Research report, 2017-07-12)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Sogn og Fjordane. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
 • Nøkkeltall om de bevaringsverdige storferasene 2016 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Rehnberg, Anna Caroline (NIBIO RAPPORT;3(95) 2017, Research report, 2017-07-11)
  Alle de bevaringsverdige storferasene har i 2016 en økning i populasjonen fra 2015. Økningen skjer i ammekubestninger, mens antall kyr i mjølkekubestning er stabilt. De to største rasene, sidet trønderfe og nordlandsfe ...
 • Hvordan står det til på setra? Registrering av setermiljøer i perioden 2009–2015 

  Stensgaard, Kari (NIBIO Rapport;3(88) 2017, Research report, 2017-06-30)
  Bruken av setrene har endret seg og seterlandskapet har vært i endring over lang tid. NIBIO har i løpet av sju somre gjennomført en undersøkelse av setermiljøer spredt rundt i landet. Rapporten viser, gjennom bilder og ...
 • Vegetasjon og beite i Øye og kringliggande fjellområde 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;3(54) 2017, Research report, 2017-05-05)
  Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 78 km² i Øye i Vang kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og to avleia temakart ...
 • Genetisk variasjon mellom norske populasjoner av eik - Resultater fra forsøk i Norge og Danmark 

  Skrøppa, Tore; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hansen, Jon Kehlet (NIBIO Rapport;3(69) 2017, Research report, 2017-06-20)
  Et forsøk med sommer- og vintereik fra 14 populasjoner fra Borre i nord til Mandal i sør, i tillegg til tre danske frøkilder, ble etablert på Kaldvell, Aust-Agder, i 2001. De samme materialene ble plantet på fem ...

View more