Recent Submissions

 • 3Q Instruks for flybildetolking – Instruksversjon 2011 

  Engan, Gunnar; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport;3(123) 2017, Research report, 2018-02-12)
  Siden forrige trykking av 3Q-instruks for flybildetolking, rapport 08/2004, er tolkingsinstruksen vært gjennom omfattende endringer, og en ny revidert samlende 3Q-instruks for flybildetolking på trykt papir har vært ...
 • Kalveklassifisering og kalveslaktetilskudd for reinkalv 

  Nebell, Ingunn; Rustad, Lars Johan; Pettersen, Ivar; Røe, Morten; Walland, Finn (NIBIO Rapport;4(11) 2018, Research report, 2018-02-07)
  Klassifiseringssystemet EUROP ble innført for slakterein i 2015. Dette skulle stimulere reineierne til å levere slaktedyr med god kjøttfylde og med økt inntjening av den enkelte rein. Effektene av kalveslaktetilskuddet er ...
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2016. Trendar og utvikling 2007-2016 Tabellsamling 2012-2016 

  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;4(17) 2018, Research report, 2018-02-12)
  Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2016 

  Hansen, Øyvind (NIBIO RAPPORT;4(2) 2018, Research report, 2018-02-12)
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2016 

  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO RAPPORT;4(16) 2018, Research report, 2018-02-12)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
 • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2016 

  Rye, Siv Karin Paulsen; Staven, Kjell; Vasseljen, Jostein (NIBIO RAPPORT;4(15) 2018, Research report, 2018-02-12)
  Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2016, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2007 til 2016. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
 • Jordsmonnstatistikk Norge 

  Lågbu, Roar; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO RAPPORT;4(13) 2018, Research report, 2018-02-08)
  This report presents soil statistics for agricultural land in Norway. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey is done as a sample survey on 0.9 km2 plots, in a predefined 9x9 km2 grid ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2016 

  Kristiansen, Berit (NIBIO BOK;S-106-17, Research report, 2017)
  Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del ...
 • Jordvernkalender 2018 

  Ulfeng, Hege (Others, 2018)
 • Analyse av størrelse, årsaker til og reduksjonsmuligheter for avskoging i Norge 

  Breidenbach, Johannes; Eiter, Sebastian; Eriksen, Rune; Bjørkelo, Knut; Taff, Gregory; Søgaard, Gunnhild; Tomter, Stein Michael; Dalsgaard, Lise; Granhus, Aksel; Astrup, Rasmus Andreas (NIBIO Rapport;3(152) 2017, Research report, 2017-12-14)
  I henhold til det Norske klimagassregnskap leder avskoging til en betydelig del av de nasjonale klimagassutslipp. Målet med denne rapporten er en kartlegging av størrelse og årsaker til avskoging som kan forbedre forståelsen ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2017 

  Knutsen, Heidi (NIBIO BOK;3(10) 2017, Report, 2017)
  (Forord) ...Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NIBIO. Felles for ...
 • Verdisetting og påvirkning av jordbruksareal ved konsekvensanalyser 

  Fadnes, Kjetil Damsberg; Solbakken, Eivind; Seehusen, Till (NIBIO Rapport;3(108) 2017, Research report, 2017-12-12)
  På oppdrag fra Statens vegvesen har NIBIO delt inn jordbruksareal og dyrkbar jord etter den 5-delte verdiskalaen som benyttes i «Håndbok for onsekvensanalyser». Verdiklassifisering av jordbruksareal bygger på jordsmonnkart ...
 • Grunnlag for utvikling av jordvernmål for Jærområdet 

  Fadnes, Kjetil Damsberg; Frydenlund, Jostein; Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO Rapport;4(1) 2018, Research report, 2018-01-10)
  Jæren er en av de mest konsentrerte jordbruksregionene i landet. Samtidig opplever regionen sterk vekst i industri og folketall. Regionen har som følge av dette stått for den største nedbygginga av jordbruksareal de siste ...
 • Kartografi for AR5 

  Bjørkelo, Knut; Nilsen, Anne-Barbi; Frydenlund, Jostein (NIBIO Rapport; 3(153) 2017, Research report, 2018-01-03)
  Denne rapporten gir en oversikt over kartografien som blir brukt for AR5. Symbolene blir levert som fonter (True type) og kan lastes ned fra NIBIO sine nettsider om AR5, under kokebøker for kontinuerlig ajourhold. Rapporten ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nord-Trøndelag 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(139) 2017, Research report, 2017-12-04)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 

  Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve Nordal; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;3(120) 2017, Research report, 2017-11-03)
  NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet en ny metodikk utviklet for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF). 39 ruter a 500x500 meter ble kartlagt sommeren 2017 og 33 ...
 • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

  Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
  The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
 • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

  Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
 • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.

View more