Recent Submissions

 • Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag. 

  Svalheim, Ellen; Sickel, Hanne (NIBIO Rapport;3(155)2017, Research report, 2017-05-14)
  Denne rapporten oppsummerer arbeidet med innhenting av historiske data om tradisjonell ferdsel og bruk av utmarka i Steinsetbygda (Valdres) og i Sandsvær (Kongsberg). Arbeidet er et delprosjekt av hovedprosjektet "Biologisk ...
 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2016 

  Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO RAPPORT;4(63) 2018, Research report, 2018-05-03)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2007-2016. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Grønnsaker og tilhørighet: parsellhager gir sunn mat og trivsel 

  Eiter, Sebastian; Veen, Esther J. (NIBIO POP;4(13)2018, Journal article, 2018-05)
  Parsellhager er ettertraktet av mange. Dyrkere får ‘dobbelt’ utbytte av hagen sin i form av fersk frukt og grønt, og sosialt fellesskap. De minst ressurssterke dyrkerne er de som profiterer mest.
 • Jorda i Troms 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(12) 2018, Others, 2018-04)
  Under Troms’ spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over utbredelsen ...
 • Jorda i Nordland 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
  Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
 • Jorda i Sogn og Fjordane 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
  På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
 • Jordsmonnkartlegging – Beskrivelse av metoder for klassifisering og avgrensning av jordsmonn 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald (NIBIO RAPPORT;4(12) 2018, Research report, 2018-03-01)
  NIBIO utfører kartlegging av jordsmonn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Kartleggingen inngår i et langsiktig nasjonalt program som tar sikte på å dekke alt fulldyrka og overflatedyrka areal. Per 2017 er om ...
 • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

  Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
  Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
 • Jorda i Hå - Jordsmonnets egenskaper 

  Solbakken, Eivind (NIBIO POP;4(7) 2018, Others, 2018-03)
  I sandige vindavsetninger ved kysten, i mektige moreneavsetninger innover i landet, i myr og grunnere morene mellom koller og berg har jordsmonnet i Hå utviklet seg. Jordsmonnet er grunnlaget for den aktive jordbruksnæringa i Hå.
 • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
  Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...
 • Strategiplan for Genbanken for verpehøns 2018-2027 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Kathle, Jessica; Brekke, Cathrine; Groeneveld, Linn F; Berg, Peer; Cathle, Jessica (NIBIO RAPPORT;4(28) 2018, Research report, 2018-03-06)
  Strategiplanen oppsummerer Genbanken for verpehøns sitt samfunnsoppdrag de neste ti årene som vurderes å ha tre hovedkomponenter; 1) Sikre genetikken i den eneste norske hønserasen jærhøna og de fire verpehønslinjene som ...
 • Status og endringer i jordbrukslandskapet. Østlandets lavlandsbygder og Østlandets skogstrakter 

  Stokstad, Grete; Pedersen, Christian (NIBIO RAPPORT;3(146) 2017, Research report, 2018-03-01)
  Rapporten tar for endring og status i jordbrukets kulturlandskap på Østlandet først og fremst etter 2005. Utviklingen i lavlandsbygdene på Østlandet og skogstraktene på Østlandet er sammenlignet. Områdene har hatt noe ulik ...
 • Jorda i Lesja. Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(6) 2018, Others, 2018-03)
  For mye og for lite vann preger både historien til og bruken av jorda i Lesja. Flom og tørke, drenering og vanning er noen av utfordringene for landbruket i kommunen. I jakten på stadig bedre løsninger gir jordsmonndata ...
 • Jorda i Lesja - Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(5) 2018, Others, 2018-03)
  Lesja har et tørt innlandsklima. Samtidig har Lesja mye vann, både i Lågen, i sideelver og i innsjøer. Mye av jordsmonnet i kommunen bærer preg av denne kombinasjonen. Løsmasser er avsatt og påvirket av vann, mens det tørre ...
 • 3Q Instruks for flybildetolking – Instruksversjon 2011 

  Engan, Gunnar; Bentzen, Frode (NIBIO Rapport;3(123) 2017, Research report, 2018-02-12)
  Siden forrige trykking av 3Q-instruks for flybildetolking, rapport 08/2004, er tolkingsinstruksen vært gjennom omfattende endringer, og en ny revidert samlende 3Q-instruks for flybildetolking på trykt papir har vært ...
 • Kalveklassifisering og kalveslaktetilskudd for reinkalv 

  Nebell, Ingunn; Rustad, Lars Johan; Pettersen, Ivar; Røe, Morten; Walland, Finn (NIBIO Rapport;4(11) 2018, Research report, 2018-02-07)
  Klassifiseringssystemet EUROP ble innført for slakterein i 2015. Dette skulle stimulere reineierne til å levere slaktedyr med god kjøttfylde og med økt inntjening av den enkelte rein. Effektene av kalveslaktetilskuddet er ...
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2016. Trendar og utvikling 2007-2016 Tabellsamling 2012-2016 

  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;4(17) 2018, Research report, 2018-02-12)
  Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2016 

  Hansen, Øyvind (NIBIO RAPPORT;4(2) 2018, Research report, 2018-02-12)
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2016 

  Berger, Marius; Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi (NIBIO RAPPORT;4(16) 2018, Research report, 2018-02-12)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Vestlandsfylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant ...
 • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2016 

  Rye, Siv Karin Paulsen; Staven, Kjell; Vasseljen, Jostein (NIBIO RAPPORT;4(15) 2018, Research report, 2018-02-12)
  Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2016, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2007 til 2016. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...

View more