Recent Submissions

 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Hedmark, 2011. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(6) 2019, Research report, 2019-01)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Hedmark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Bevaring av skogtregenetiske ressurser 

  Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Rapport;5(8) 2019, Research report, 2019-01)
  Bevaringsplanen for skogtregenetiske ressurser fra Norsk genressurssenter gir status for eksisterende bevaringsarbeid og definerer behov for framtidig bevaring for å sikre genetisk variasjon i skogtrær i Norge. Genetisk ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Oppland, 2011. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(7) 2019, Research report, 2019-01)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Oppland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2017 

  Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;5(2) 2019, Research report, 2019-01)
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2017 

  Kristiansen, Berit (Research report, 2018)
  Kort om undersøkinga Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruk utgjer ein viktig del av ...
 • Kjøttfe på utmarksbeite 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;4(157) 2018, Research report, 2018-12)
  For prosjektet "Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr", er det i denne rapporten gjeve omtale av utmarksbeitekvalitet og ymse tilhøve kring utmarksbeitebruk for 16 beiteområde for kjøttfe. Buskapane er spreidt frå ...
 • DRAINIMP – Økonomi i drenering 

  Haukås, Torbjørn; Berger, Marius (NIBIO Rapport;4(5) 2018, Research report, 2018-12)
  There has been low level of drainage activity in Norway for since the mid-1980. Every year about 5,000 hectares were drained, which is below half the size compared with the decade before. More wet summers combined with the ...
 • Tilstand i foryngelsesfelt. Analyse basert på data fra Resultatkartleggingen, Landsskogtakseringen og Økonomisystem for skogordningene (ØKS) 

  Granhus, Aksel; Breidenbach, Johannes; Eriksen, Rune; Gjertsen, Arnt Kristian; Solberg, Svein (NIBIO Rapport;4(159) 2018, Research report, 2018-12-28)
  Denne rapporten sammenstiller informasjon om tilstand og utviklingstendenser for foryngelse i skog, med utgangspunkt i data fra Resultatkartleggingen, Landsskogtakseringen og Økonomisystem for Skogordningene (ØKS). Oppdraget ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Møre og Romsdal 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;4(141) 2018, Research report, 2018-12)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Utslippsreduksjoner i norsk jordbruk. Kunnskapsstatus og tiltaksmuligheter. 

  Bardalen, Arne; Rivedal, Synnøve; Aune, Anders; O`Toole, Adam; Walland, Finn; Silvennoinen, Hanna Marika; Sturite, Ievina; Bøe, Frederik; Rasse, Daniel; Pettersen, Ivar; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;4(149) 2018, Research report, 2018-12-04)
  Sammendrag: Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over tiltakspotensiale for tiltak som jordbruket kan iverksette for å redusere klimagassutslipp. Det er tiltak innen dagens produksjonsystemer og struktur som er vektlagt. ...
 • Beitebruk i ulvesona 

  Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;4(121) 2018, Research report, 2018-12)
  Utmarksbeite med frittgående sau er så godt som avviklet i de delene av ulvesona hvor det forekommer ulv. Resultatet er både driftsavvikling og økt hjemmebeite. I ulvesona i Østfold, Akershus og Oslo er det økt beite på ...
 • Estimating the Permeability of Naturally Structured Soil From Percolation Theory and Pore Space Characteristics Imaged by X-Ray 

  Koestel, John; Dathe, Annette; Skaggs, Todd H.; Klakegg, Ove Mindor; Ahmad, Muhammad Arslan; Babko, Maryia; Giménez, Daniel; Farkas, Csilla; Nemes, Attila; Jarvis, Nicholas (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-30)
  The saturated hydraulic conductivity of soil, Ks, is a critical parameter in hydrological models that remains notoriously difficult to predict. In this study, we test the capability of a model based on percolation theory ...
 • Klimagassregnskap for arealbrukssektoren i Oslo: aktuelle arealbruksoverganger, klimagassutslipp og tiltak 

  Søgaard, Gunnhild; Bjørkelo, Knut (NIBIO Rapport;4(155) 2018, Research report, 2018-12)
  Arealbrukssektoren i klimagassregnskapet omfatter utslipp og opptak knyttet til arealbruk og arealbruksendringer. Kommunene har en viktig rolle i klimaarbeidet, og besitter mange av virkemidlene som må benyttes for å ...
 • Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2018 

  Knutsen, Heidi (NIBIO Bok;4(12) 2018, Research report, 2018-11)
 • Verdsetting av eiendeler i norsk pelsdyrhold 

  Kårstad, Signe; Hovland, Ivar; Pettersen, Ivar (NIBIO Rapport;4(136) 2018, Research report, 2018-12)
  I denne rapporten er verdi på varige eiendeler i pelsdyrholdet beregnet i 2017 og i 2024, se kapittel 3. Ved å benytte saldoavskrivning er verdi på varige driftsmidler i 2024 beregnet til å ligge på rundt 124 til 148 ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Buskerud, 2011 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;4(106) 2018, Research report, 2018-09)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Buskerud. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Akershus og Oslo, 2011 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;4(105) 2018, Research report, 2018-09)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Akershus og Oslo. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. ...
 • Handbok for driftsplanlegging 2018/2019 

  Hovland, Ivar (NIBIO BOK;4(10) 2018, Research report, 2018-10)
 • Annen næringsinntekt på norske gårdsbruk – liten, men viktig 

  Stornes, Ole Kristian (NIBIO POP;4(25) 2018, Others, 2018)
  Noen gårdbrukere driver næringsvirksomhet utenfor gårdsdrifta som ikke er basert på brukets jordbruksressurser. Lønnsomheten er jevnt over høyere i slik annen næringsvirksomhet enn i selve jordbruket.
 • Pelsdyrhold avviklet i perioden 2011 ‐ 2016. Hvorfor skjedde det og hva er inntektskilde i dag? 

  Rustad, Lars Johan; Ring, Paul Henrik (;NIBIO rapport 4(119) 2018, Research report, 2018-12)
  Tidligere pelsdyroppdrettere er intervjuet om hvorfor de sluttet med pelsdyr og hvilke inntektskilder de har i dag. Høy alder er viktigste forklaring og alderspensjon viktigste inntektskilde i dag. Også negativ omtale av ...

View more