Recent Submissions

 • Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 

  Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve Nordal; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;3(120) 2017, Research report, 2017-11-03)
  NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet en ny metodikk utviklet for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF). 39 ruter a 500x500 meter ble kartlagt sommeren 2017 og 33 ...
 • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

  Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
  The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
 • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

  Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
 • Arealbarometer for Nord-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-17, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Nord-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Sør-Trøndelag fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-16, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Sør-Trøndelag fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Handbok for driftsplanlegging 2016/2017 

  Hovland, Ivar (NIBIO Bok;2(6) 2016, Report, 2016)
  (Forord) Formålet med denne handboka er å samle på ett sted de data som en oftest får bruk for når en arbeider med kalkyler, planlegging og økonomisk rådgivning i landbruket. Boka er inndelt i hovedkapitlene planlegging, ...
 • Støy, bolig og næring. Verdi- og næringsulemper i støyutsatt jordbruk på Ørland 

  Pettersen, Ivar (NIBIO Rapport;3(111) 2017, Research report, 2017-10-02)
  Since the decision to locate the main Norwegian air fighter base at Ørland, prolonged discussions of compensation to farmers for increased noise levels have taken place. This study is commissioned by the local authorities ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland 

  Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(106) 2017, Research report, 2017-10-02)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et areal-regnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sør-Trøndelag 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(105) 2017, Research report, 2017-09-19)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg 

  Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Framstad, Erik (NIBIO Rapport;2(55) 2016, Research report, 2016)
  Rapporten foreslår og drøfter metode for en nasjonal arealrepresentativ overvåking av naturtyper basert på klassifikasjonssystemet Natur i Norge (NiN). Aspekter som omhandles er: Kunnskapsbehov ved kartlegging og overvåking; ...
 • Bevaringsverdige norske storferaser [plakat] 

  Sæther, Nina (Others, 2017)
 • Økonomien i spesialisert kjøttproduksjon på storfe - resultater fra regnskapsanalyser 

  Asheim, Leif Jarle; Hansen, Øyvind; Paulsen Rye, Siv Karin (NIBIO RAPPORT;3(104) 2017, Research report, 2017-09-04)
  Prosjektet «Økt storfekjøttproduksjon» er et samarbeid mellom Nortura og NIBIO (tidligere NILF). Nortura er prosjekteier, og Norturas hovedmål for prosjektet er økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. NIBIO har ansvaret ...
 • Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite – Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite 

  Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport;3(100) 2017, Research report, 2017-08-30)
  Som følge av en mer aktiv rovviltforvaltning de siste 20-30 årene har konflikten mellom rovvilt og sau på utmarksbeite økt betraktelig i forhold til tidligere. I noen tilfeller blir det drept så mye sau og lam på utmarksbeitet ...
 • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanayse av fire tiltak 

  Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(85) 2017, Research report, 2017-08-30)
  The research team has investigated social costs of four measures aiming to reduce climate gas emissions from Norwegian agriculture: 1. Produce biogas from manure, 2. Substitute plant based products and fish for cattle meat, ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

  Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
  Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
 • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
  Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...

View more