Recent Submissions

 • Skadeinsekter i oljevekster 

  Thöming, Gunda; Strand, Einar; Waalen, Wendy (Journal article, 2018-06)
  Angrep av skadeinsekter kan ha store konsekvenser for avlingen av oljevekstene. I dette temaarket omtales de viktigste skadeinsektene
 • Trefall over kraftlinjer: Hvor er risikoen størst? 

  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Solberg, Svein (Journal article, 2018-06)
  Trefall på kraftlinjer utgjør en betydelig risiko for strømforsyningen. Digitale kartdata sammen med risikomodeller kan hjelpe nettselskapene til å finne særlig utsatte nettstrekninger, og prioritere skogbehandling der.
 • Melding om årsveksten 2017 – Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

  Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;, Research report, 2017-06-16)
  Vekstsesongen 2017 ble preget av kald vår med sein vekststart og uvanlige store nedbørsmengder utover i vekstsesongen. Det var god vekst og avlingene så ut til å bli store. De svært våte forholdene gjorde innhøstingsforholdene ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2017 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-14)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene ...
 • Vegetasjon og beite i Rennebu - sør 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging i sørdelen av Rennebu kommune. Samla areal var 219 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Østfold, 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Østfold. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
 • Vegetasjon og beite på Sødorpfjellet 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-27)
  Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 61 km² på Sødorpfjellet i Nord-Fron kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og ...
 • Vegetasjon og beite i beiteområdet til Marsjødrifta beitelag 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-22)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging av beiteområdet til Marsjødrifta beitelag i Folldal kommune. Samla areal var 114 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i ...
 • Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes 

  Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-14)
  Norsk institutt for bioøkonomi har utført egetasjonskartlegging av et område på 41 km² i Bodø kommune i Nordland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laget ...
 • Frøspredning av naturengplanter i utmark gjennom historisk ferdsel og bruk -Som grunnlag for bevisst bruk av lokalt og regionalt frømateriale i dag. 

  Svalheim, Ellen; Sickel, Hanne (NIBIO Rapport;3(155)2017, Research report, 2017-05-14)
  Denne rapporten oppsummerer arbeidet med innhenting av historiske data om tradisjonell ferdsel og bruk av utmarka i Steinsetbygda (Valdres) og i Sandsvær (Kongsberg). Arbeidet er et delprosjekt av hovedprosjektet "Biologisk ...
 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i 2016 

  Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO RAPPORT;4(63) 2018, Research report, 2018-05-03)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2007-2016. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Grønnsaker og tilhørighet: parsellhager gir sunn mat og trivsel 

  Eiter, Sebastian; Veen, Esther J. (NIBIO POP;4(13)2018, Journal article, 2018-05)
  Parsellhager er ettertraktet av mange. Dyrkere får ‘dobbelt’ utbytte av hagen sin i form av fersk frukt og grønt, og sosialt fellesskap. De minst ressurssterke dyrkerne er de som profiterer mest.
 • Jorda i Troms 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(12) 2018, Others, 2018-04)
  Under Troms’ spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over utbredelsen ...
 • Jorda i Nordland 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
  Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
 • Jorda i Sogn og Fjordane 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
  På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
 • Jordsmonnkartlegging – Beskrivelse av metoder for klassifisering og avgrensning av jordsmonn 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Nyborg, Åge Arild; Svendgård-Stokke, Siri; Strand, Geir-Harald (NIBIO RAPPORT;4(12) 2018, Research report, 2018-03-01)
  NIBIO utfører kartlegging av jordsmonn på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Kartleggingen inngår i et langsiktig nasjonalt program som tar sikte på å dekke alt fulldyrka og overflatedyrka areal. Per 2017 er om ...
 • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

  Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
  Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
 • Jorda i Hå - Jordsmonnets egenskaper 

  Solbakken, Eivind (NIBIO POP;4(7) 2018, Others, 2018-03)
  I sandige vindavsetninger ved kysten, i mektige moreneavsetninger innover i landet, i myr og grunnere morene mellom koller og berg har jordsmonnet i Hå utviklet seg. Jordsmonnet er grunnlaget for den aktive jordbruksnæringa i Hå.
 • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
  Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...
 • Strategiplan for Genbanken for verpehøns 2018-2027 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Kathle, Jessica; Brekke, Cathrine; Groeneveld, Linn F; Berg, Peer; Cathle, Jessica (NIBIO RAPPORT;4(28) 2018, Research report, 2018-03-06)
  Strategiplanen oppsummerer Genbanken for verpehøns sitt samfunnsoppdrag de neste ti årene som vurderes å ha tre hovedkomponenter; 1) Sikre genetikken i den eneste norske hønserasen jærhøna og de fire verpehønslinjene som ...

View more