Now showing items 40-54 of 54

  • Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner 

   Kobro, Lars Ueland; Borg, Marit; Karlsson, Bengt; Vike, Halvard (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;16, Report, 2019)
   Recovery på banen, er en studie finansiert av Oslofjordfondets kvalifiseringsstøtte. Studien har hatt som formål å avklare noen grunnleggende spørsmål ved gatelagsfotball, for så å se om de foreløpige svarene kan danne ...
  • Reformasjon i 500 år : Rapport fra seminar i Tønsberg 2. - 3. november 2017 

   Sauvage, Eva (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;, Report, 2018)
   Reformasjons- og Luther-jubileet i 2017 ble markert over hele verden men særlig i Europa. Også Høg-skolen i Sørøst-Norge (som nå er blitt Universitetet i Sørøst-Norge – www.usn.no) markerte dette jubi-leet med et faglig ...
  • Ringeriksregionen rigget for vekst : Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16 

   Aasnæss, Steinar; Grønseth, Bjørn Ove; Gjerdalen, Kjetil (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;5, Research report, 2016-09-20)
   Rapporten viser at regionen har gode forutsetninger for å skape regional vekst gjennom økte investeringer som følge av Ringeriksbanen og ny E16. Rapporten bygger på en gjennomgang av aktuell litteratur, intervju med et 20 ...
  • Skolekonserter og ledelse 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;7, Research report, 2017)
   Denne artikkelen handler om et utviklingsarbeid innen fagområdet «musikk og ledelse». Studenter i en musikkutdanning og barneskoleelever var fordelt på fire band som spilte konserter på tre skoler. Elevene hadde fått ...
  • Statlige rammevilkår på ramme alvor. Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst 

   Kobro, Lars Ueland; Røtnes, Rolf; Eggen, Fernanda Winger; Skar, Cathrine (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;14, Research report, 2017-11-13)
   Rapporten er resultatet av ett år med forskning, etterspurt av tre departementer. Hovedfokuset har vært å identifisere barrierer mot sosial innovasjon i den norske velferdsstaten og gi forslag til hva slags innsats som vil ...
  • Stay cool : temperature changes and biological responses in hydropower-regulated northern stream systems 

   Heggenes, Jan; Alfredsen, Knut; Brittain, John E.; Adeva Bustos, Ana; Huusko, Ari; Stickler, Morten (Publication series from University College of Southeast Norway;21, Research report, 2018-01-17)
   In the seasonal climates of northern Europe and North America, water temperature variations are ecologically challenging for aquatic organisms in natural streams. In winter, low water temperature and ice conditions becall ...
  • Tillitsmodellen : hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18 

   Eide, Tom; Gullslett, Monika; Nilsen, Etty; Dugstad, Janne; Eide, Hilde (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;4, Report, 2018)
   Bakgrunn, prosess og antagelser For å møte fremtidens utfordringer når det gjelder hjemmebaserte helsetjenester på en god måte er det behov for innovasjon og fornyelse. Formålet med prosjekt Tillitsmodellen har vært å ...
  • Tillitsmodellen – erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune 

   Eide, Tom; Nilsen, Etty; Gullslett, Monika Knudsen; Aaberge, Amund H.; Eide, Hilde (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;13, Research report, 2017-06-22)
   Tillitsmodellen skal utfordre bestiller/utfører-modellen. Forprosjektet som denne studien er en del av skulle prøve ut nye modeller for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og gis større ansvar for tjenestene til ...
  • Undersøkelser av ungfisk til ørret og laks i Tinnelva ved Tinfos, Telemark, høst 2017 

   Heggenes, Jan (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;23, Research report, 2018-04-12)
   Elvestrekningen i Tinnelva på 1600 m fra Tinfos naturlig oppvandringshinder) og ned til innløp Heddalsvann har siden 2001 blitt undersøkt for å få et kvantitativt mål på rekruttering av ungfisk, særlig ørret. Ørekyte, ...
  • Undervisningskommune i skolehelsetjeneste : delt kunnskap mellom helsesøsterstudenter i utdanning og helsesøstre 2011 – 2013 

   Teige, Anne-May (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;19, Research report, 2017-12-12)
  • Ungdom og bibliotek i Re kommune : en kvalitativ undersøkelse av ungdommers bruk og opplevelse av det lokale folkebiblioteket 

   Tvedten, Sigrunn; Rønningen, Katrine (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;2, Research report, 2016)
   Alle ungdommene har kjennskap til biblioteket, og har benyttet det i oppveksten. Ungdommen vi snakket med assosierer i hovedsak biblioteket med bøker og utlånsfunksjonen. Ingen hadde noen forestillinger om biblioteket ...
  • Utbildning, lärande, forskning : en evalueringsstudie - delrapport 1 

   Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter; Barstad, Kristin (Report, 2019)
   Den svenske regjeringen ga i Regeringsbeslut III:4 (090317) Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet og Karlstads universitet følgende oppdrag: Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Göteborgs ...
  • Utsmykning i Berkely kirke 2016 

   Thorsnes, Tollef (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;10, Research report, 2017)
  • Å lære rollen og lærerrollen 

   Runsjø, Pål (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;9, Research report, 2017)
   I artikkelen diskuterer jeg et utviklingsarbeid med en musikkforestilling med 10 lærerstudenter. Musikkforestillingen ble spilt for over 300 elever i 5-7. klasse på tre skoler. Den het «Hvor vil du gå» og hadde som ...
  • Åpen dør : Arbeid med grunnleggende ferdigheter i videregående skole : Sluttrapport 

   Wikstøl, Eva Augestad (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;9, Report, 2018)
   Åpen dør er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge som har fokusert på arbeid med grunnleggende ferdigheter i Vg1-klasser ved en studiespesialiserende linje og en byggefaglinje ...