Show simple item record

dc.contributor.authorBakkalia, Synne Merete
dc.contributor.authorFeddersen, Malene K.J.
dc.date.accessioned2016-06-29T09:53:18Z
dc.date.available2016-06-29T09:53:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394555
dc.description.abstractBærekraftig utvikling er et dagsaktuelt tema for virksomheter som ønsker å øke sin langsiktige overlevelsesevne. Dagens forbruk av fornybare og ikke-fornybare ressurser, sammen med forurensende miljøutslipp og en økende verdens befolkning, er utfordringer vi i dag og i fremtiden vil være tvunget å forholde seg til. Selv om bærekraftig utvikling har fått økende oppmerksomhet, er det fremdeles mange virksomheter som ennå ikke ser potensialet i en slik utvikling. Mange forskere mener at vi allerede har gått forbi punktet der vi kan hindre denne uforsvarlige utviklingen. Avhandlingens problemstilling er basert på grunnlag av dette, og formulert på følgende måte: "Hvordan forholder internasjonale virksomheter seg til bærekraftig utvikling?" Virksomheters forhold til bærekraftighet undersøkes ved å se på kunnskap, holdning og atferd, der vi ser om virksomhetenes holdninger og atferd varierer med nivå av kunnskap. På grunn av manglende empirisk litteratur relatert til hvordan virksomheter imøtekommer og håndterer bærekraftighet, har vi valgt å undersøke dette. Ved bruk av en kvalitativ metodetilnærming og eksplorerende tverrsnittdesign undersøker vi virksomheters forhold til bærekraftig utvikling. Utvalg av informanter er foretatt strategisk, hvor vi ved bruk av dybdeintervjuer har snakket med seks internasjonale virksomheter antatt å bli påvirket av miljøkritiske ressurser og bærekraftig utvikling. Vi ser at alle virksomhetene har et grunnleggende kunnskapsnivå relatert til bærekraftig utvikling. Vi finner en sammenheng mellom virksomhetenes kunnskapsnivå og deres holdning og atferd. Virksomhetenes holdning og atferd til bærekraftig utvikling og deres endringsvilje viser seg å være mindre hos virksomheter med lavere kunnskapsnivå. Vi ser også en variasjon i virksomhetenes holdning til bærekraftige krav og reguleringer. Enkelte virksomheter ser fordelene ved å ligge foran denne utviklingen og handler derfor proaktivt, andre forholder seg kun til de kravene og reguleringene som blir stilt til deres virksomhet og gjør lite utover dette for å bidra til en bærekraftig utvikling. Alle virksomhetene i vårt utvalg påpekte imidlertid at myndighetenes rolle som pådriver er udiskutabel. Krav og reguleringer fra myndighetene blir respektert, implementert og fulgt opp. Videre viser det seg at alle virksomhetene vet hva bærekraftig utvikling innebærer, men få vet hvordan de skal håndtere utfordringene. Flere av funnene kan relateres til eksisterende litteratur. Vi kommer tilslutt med forslag i avhandlingens implikasjoner til hvordan virksomheter i større grad kan benytte strategiske verktøy, innovasjon og organisasjonslæring i sin imøtekommelse av bærekraftig utvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbærekraftig utviklingnb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectatferdnb_NO
dc.subjectimøtekommelsenb_NO
dc.subjectstrategiske verktøynb_NO
dc.subjectstudieindøknb_NO
dc.titleInternasjonale virksomheters forhold til bærekraftig utvikling - Kunnskap, holdning og atferdnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVII, 120nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record