• Alderdom og demens nå – og i framtiden? 

   Fodstad, Hjørdis; Schumacher, Aud (Journal article, 2009)
   Vi forteller om den gradvise forandringen våre mødre har gått igjennom, fra å være aktive samfunnsborgere til å bli pleietrengende og demente i sykehjem. Fortellingene rommer både gode og noen vonde erfaringer, sett med ...
  • A stronger collective voice for people with dementia 

   Williamson, Toby (Report, 2012)
   The Dementia Engagement & Empowerment Project (DEEP) var et ettårig prosjekt knyttet til å øke brukermedvirkningen blant mennesker som var rammet av demens i England. Prosjektet besto av flere deler: • Kartleggingsundersøkelse, ...
  • Being central to decision making means I am still here!: The essence of decision making for people with dementia 

   Fetherstonhaugh, Deirdre; Tarzia, Laura; Nay, Rhonda (Journal article, 2013)
   The ability to make choices and decisions, and to have those decisions upheld, is central to self-determination. For people living with a diagnosis of dementia, however, it can be difficult to remain involved in decision ...
  • Brukermedvirkning i demensomsorgen – En oppsummering av kunnskap 

   Sørly, Rita (Oppsummering;nr 7;, Peer reviewed, 2017)
   Denne oppsummeringen gir et innblikk i brukermedvirkning i demensomsorgen i, eller med relevans for, norske forhold. Det er ikke gjort et skille mellom demensomsorg i hjemmetjenesten og demensomsorg i institusjoner. ...
  • Brukerråd og pårørendesamarbeid i sykehjem. Pilotprosjekt i brukermedvirkning i Kristiansund kommune. 

   Ukjent forfatter (Learning object, 2013)
   Kristiansund kommune ved Rokilde sykehjem har deltatt som pilot på nnsatsområdet riktig legemiddelbruk i sykehjem. I en videreføring av dette har sykehjemmet ønsket å prioritere brukermedvirkning for å bedre pasientsikkerheten ...
  • Citizenship in action: the lived experiences of citizens with dementia who campaign for social change 

   Bartlett, Ruth (Journal article, 2014)
   This article examines the experiences of citizens with dementia who campaign for social change, with a particular focus on the effects of campaigning on citizenry identity and psycho-emotional well-being. In diary-interviews, ...
  • Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia 

   Kousa, Kirsti; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil (Journal article, 2016)
   Hensikten med denne studien var å undersøke endring og kontinuitet i engasjement i livet til mennesker med demens. Ideen om meningsfylte aktiviteter er ofte brukt i sykepleieforskning, men få studier har blitt utført på ...
  • Crafts as Memory Triggers in Reminiscence: A Case Study of Older Women with Dementia 

   Pöllänen, Sinikka Hannele; Hirsimäki, Reetta Marja (Journal article, 2014)
   This case study explored the benefits of crafts as memory triggers in reminiscence sessions with older women in residential care who had severe symptoms of dementia and had enjoyed crafting as a leisure activity during ...
  • Decision-Making, Personhood and Dementia : Exploring the Interface 

   O'Connor, Deborah; Purves, Barbara; Downs, Murna (Book, 2009)
   Boka omhandler brukermedvirkning og demensomsorg. Retten til å medvirke i egen behandling er utfordrende når et menneske rammes av demens. Denne boka tar særlig opp tema som samtykkekompetanse.
  • DEEP: the engagement, involvement and and empowerment of people with dementia in collective influencing 

   Litherland, Rachael; Williamson, Toby (Journal article, 2013)
   Purpose – The purpose of this paper is to discuss the mapping processes and lessons learned in a project to scope the user involvement activity of groups of people with dementia across the UK. Design/methodology/approach ...
  • Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse- utfordringer ved behandling og forskning 

   Nordhus, Inger Hilde; Skjerve, Arild; Aasen, Henriette Sinding (Journal article, 2006)
   Dementia, decisional capacity and the right to self-determination: Challenges in treatment and research: – Loss or reduction of decisional capacity is often an inevitable consequence of Alzheimer disease and other progressive ...
  • Demensguiden 

   Solheim, Kirsti (Book, 2015)
   Forlagets omtale: Boken er totalt revidert, men har beholdt sitt grunnpreg; den er fortsatt en førstehjelpsbok til bruk i møte med personer med demens. Hovedbudskapet i boken er at helsearbeidere må ha kjennskap til ...
  • Demens og livskvalitet 

   Strand, Nina; Wogn-Henriksen, Kjersti (Journal article, 2013)
   Hvordan er livet når sammenhengen mellom ord og virkelighet blir skjør, og man ikke spontant gjenkjenner familie og venner? Kjersti Wogn-Henriksen spurte dem det gjelder.
  • Demensomsorgen I Sykehjem – Metodebok 

   Mjanger, Irene; Krokeide, Anita; Bergflødt, Trond Eirik (Book, 2016)
   Metodeboken samler kunnskap om demens til nytte for dem som arbeider med pasientgruppen. Den beskriver prinsipper for miljøbehandling som skal være praksis i Bergen kommunes sykehjem. Det er en demensomsorg preget av ...
  • Demensomsorgens ABC 

   Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse (Learning object, 2007)
   ABC-opplæring ABC-opplæringen er virksomhetsintern kompetanseutvikling for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper og halvårlige ...
  • Demensplan Tromsø kommune 2012-2015 

   Ukjent forfatter (Others, 2012)
   Demensplan for Tromsø kommune viser hvordan omsorgen for personer med demenssykdom og deres pårørende skal være i planperioden. Demensomsorgen må være i kontinuerlig utvikling, og den foreliggende planen vil være utgangspunkt ...
  • Dementia in the family 

   Ulstein, Ingun (Doctoral thesis, 2007)
   Å være pårørende til personer med demens er forbundet med økt risiko for stressrelaterte helseplager. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse anbefaler kartlegging av pårørendes situasjon i forbindelse med ...
  • Dementia toolkit. Information for staff. Collaborative Project. Working together to improve care for older people 

   South West Yorkshire Mental Health NHS Trust (Others, 2008)
   Veilederen er rettet mot hjelpere som arbeider med mennesker med demens og deres pårørende. Veilederen er delt inn i 8 kapitler, som omhandler følgende tema: hvordan redusere stress for den som er rammet av demens, ...
  • Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten 

   Hanssen, Helene; Sommerseth, Rita (Journal article, 2015)
   The Significance of Family relations to Informal Carers’ Needs in interaction with Health Services. This article is based on a study aiming to explore informal carers’ needs and experiences in their contact with health ...
  • Den langsomme sorgen: psykiske reaksjoner hos ektefeller til personer som utvikler Alzheimers sykdom 

   Nordtug, Bente (Learning object, 2003)
   Heftet bidrar til å kaste lys over hva som skjer i et parforhold når en demenssykdom rammer den ene. Forfatteren har intervjuet åtte personer som har levd sammen med ektefellene sine fra 40 til 60 år. Sykdomsforløpene hadde ...