• Alt som kan gjøres, skal gjøres 

   Jenssen, Jeanett (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven omhandler hvilke sykepleiefaglige og etiske problemstillinger som oppstår i møte med en pasient som ønsker aktiv dødshjelp, og hvordan man som sykepleier kan møte denne pasienten på en god og forsvarlig ...
  • «Au! Jeg har vondt!» Kommunikasjon og smertebehandling til pasienter med en opioidavhengighet 

   Hovda, Sindre (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   I denne oppgaven ser jeg på hvordan sykepleieres kommunikasjon og relasjon med opioidavhengige pasienter kan bidra i den smertelindrende behandlingen disse pasientene får som følge av en akutt smertetilstand. Oppgaven ...
  • Barn som pårørende 

   Evjen, Vilde Kvåle (Bachelor thesis, 2018)
   Målet med oppgaven er å gi sykepleiere kunnskap om hvordan de kan ivareta barn i alderen 6-10 år som pårørende av en alvorlig psykisk syk forelder, og gjennom samtale bidra til deres opplevelse av sammenheng. Med sammenheng ...
  • Blodsmitte fra pasient til helsepersonell. En drøfting av retningslinjer og gjeldende praksis for forebygging av smitte 

   Dahl, John Philip (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   Bakgrunn: Min interesse for smitte, smitterisiko og egensikkerhet har skapt en nysgjerrighet rundt temaet forebygging av blodsmitte til helsepersonell. Sykepleiere bruker for eksempel sjelden hansker ved innleggelse av ...
  • Borte bra, men hjemme best? 

   Fauskanger, SIlje (Bachelor thesis, 2017)
   Hjemmesykepleien i Norge er preget av tidspress og mange utfordringer. Når en palliativ kreftpasient ønsker å dø hjemme er det avgjørende at pårørende stiller opp. Det å være omsorgsgivere er imidlertid krevende for ...
  • Demensomsorg ved akutt sjukdom 

   Drabløs, Pernille (Bachelor thesis, 2018)
   Denne litteraturstudien vil ta føre seg fag- og forskingslitteratur. I lys av Henderson sin sjukepleieteori vil valt litteratur drøftast og tolkast for å svare på problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar ivareta pasientar ...
  • Den gode relasjonen – eit utgangspunkt for meining! 

   Eikeberg, Silje Steig (Bachelor thesis, 2016)
   Depresjon er eit av dei vanlegaste helseproblema blant eldre. Mange av dei eldre deprimerte på sjukeheim, ser ikkje lenger meininga med livet. I oppgåva blir det drøfta korleis sjukepleiaren kan hjelpe pasienten til å ...
  • Den motiverende samtalen 

   Grøndahl, Ninni Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Forekomsten av diabetes type 2 har eksplodert de siste årene, antallet nordmenn som rammes har firedoblet seg bare de siste 50 årene. Pasienter med diabetes type 2 har hyperglykemi. Hyperglykemi kan til en viss grad reguleres ...
  • Det gode møtet og den trygge relasjonen. Korleis kan sjukepleiar vere tilstede for kreftsjuke kvinner med dårlig prognose? 

   Ulstein, Maria (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   I helsevesenet er det svært viktig at pasienten blir ivaretatt og møtt på ein verdig og respektfull måte av sjukepleiar. Eg meiner at sjukepleie i seg sjølv er ein kjærleikserklæring, der ein viser nestekjærleik til ...
  • Eggstokkreft og mestring. Hvordan kan sykepleier bidra til at kvinner som får eggstokkreft mestrer sin nye livssituasjon? 

   Sæle, Amalie (Bachelor thesis, 2016)
   I denne besvarelsen har jeg sett på hvordan sykepleier kan bidra til at kvinner med eggstokkreft kan mestre sin nye livssituasjon. Besvarelsen er ett litteraturstudium, der det er blitt brukt fagbøker, forskningsartikler ...
  • Eit lite lys i mørket 

   Eikeland, Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgåva tek for seg på kva måte sjukepleiaren kan bruke kommunikasjon i møtet med den deprimerte pasienten. Sjukepleiaren sitt mål for kommunikasjonen skal vere å hjelpe pasienten til å skape meining i kvardagen. ...
  • En ny sjanse. Hvordan kan sykepleier motivere hjertepasienter til fysisk aktivitet under og etter et rehabiliteringsopphold? 

   Kysnes, Bjarte (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   Flere og flere overlever i dag hjerteinfarkt, og behovet for rehabilitering og forebygging av nye infarkt er større. Sykepleier har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer og forebygger sykdom. Det å motivere pasienter ...
  • "En pille for alt som er ille?" 

   Krokeide, Aleksander (Bachelor thesis, 2014-12-22)
   Temaet for denne oppgaven har bakgrunn i et ubehag knyttet til manglende kunnskap om hvilke legemiddelrelaterte problemer en lang medikamentliste kan føre med seg. Ved utlevering av medikamenter til geriatriske pasienter ...
  • En rettferdig sykepleie. 

   Schmidt, Carina (Bachelor thesis, 2018)
   Pasienter med rusmiddelavhengighet blir stigmatisert i samfunnet, også i somatisk sykepleie på sykehus. Tre forskningsspørsmål reises; 1.Vil stigmatisering redusere verdighet i pasient-sykepleie forholdet? 2. Fører ...
  • «Er det fortsatt rom for omsorg?» 

   Mandujano, Maria Vårvik (Bachelor thesis, 2018)
   Problemformulering: Hvordan kan sykepleierens opplevelse av moralsk stress reduseres, slik at sykepleieren kan ivareta seg selv, sine etiske verdier og den helhetlige pasientomsorgen?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, ...
  • Ernæring, ikke bare mat 

   Velsvik, Anne Kristin Viseth (Bachelor thesis, 2015-12-22)
  • Ernæring, mer enn kostsammensetning 

   Frøyland, Martha Tomoe (Bachelor thesis, 2015-12-22)
  • Ernæring – ein nøkkel til livet 

   Kvamme, Solbjørg (Bachelor thesis, 2017)
   Halvparten av borna under fem år på Madagskar er utsett for kronisk underernæring. For mange blir konsekvensane som følgjer livsvarige i form av hemma utvikling av kropp og hjerne. Som eit av verdas fattigaste land, er ...
  • Et valg for livet- sykepleie til pårørende som står ovenfor avgjørelsen om organdonasjon 

   Sælen, Linn-Therese (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: På grunn av økende livsstilsykdommer som hypertensjon og diabetes blant befolkningen er det også et stadig økende behov for organdonorer. Regjeringen har som mål at man skal ha 30 donasjoner per 1 million innbyggere ...