Recent Submissions

 • Musikk som omsorg 

  Lihaug, Nathalie Vinje (Bachelor thesis, 2017)
  På hvilken måte kan musikk bedre hverdagen til demente med agitert atferd? Oppgaven er en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og egne erfaringer, som videre er drøftet opp mot tre ...
 • Psykoedukasjonens betydning for bedringsprosessen 

  Flaten, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan psykoedukasjon påvirke bedringsprosessen til pasienter med bipolar lidelse? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der forskning og faglitteratur knyttes sammen for å svare på problemstil ...
 • Smertefullt diabetes fotsår, den glemte byrden 

  Hansen, Live Hartveit (Bachelor thesis, 2017)
  En vanlig senkomplikasjonen for diabetes er diabetes fotsår. Med et økende antall personer som får diagnosen diabetes vil det være viktig å belyse de utfordringene som kan oppstå ved denne typen senkomplikasjon (Skafjeld, ...
 • Pasientens opplevelse av hverdagen etter hjertestans 

  Bøe, Malin Løvik (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Kartlegge hvilke psykiske reaksjoner som kan oppstå som følge av en hjertestans, for å øke sykepleiers forståelse av denne pasientgruppens behov. Problemstilling: Hvilke psykiske reaksjoner kan oppstå etter ...
 • Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming 

  Milde, Håkon (Bachelor thesis, 2016-06)
  Formål: Formålet med oppgaven er å belyse hvordan skjerming oppleves for pasientene innlagt på psykiatrisk sykehus. Fokuset vil være på holdninger til og bruken av skjerming. Det er også lagt vekt på hvordan skjerming som ...
 • Håpets betydning for mestring 

  Brommeland, Kristine (Bachelor thesis, 2016-06)
  Bakgrunn: Over 30.000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i 2014, og det diagnostiserer dobbelt så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden. Dette er en pasientgruppe man som sykepleier kan møte på mange ...
 • Sepsis - Bedre føre var enn etter snar 

  Haugland, Hanne A.; Steen, Elise M. (Bachelor thesis, 2016-06)
  Problemstilling: Hvilken betydning har kliniske observasjoner for å tidlig oppdage sepsis? Metode: Dette er en litteraturstudie basert på pensumlitteratur og selvvalgt litteratur som er drøftet opp mot resultater fra ...
 • Selvskading: Fra krise til kontroll 

  Dahl, Iselin Straus (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Problemstilling: ”Hva påvirker bedring hos selvskadere innlagt i døgnpost”? Metode: Dette litteraturstudiet baserer seg på pensumslitteratur, forskningsartikler og selvvalgt litteratur. Forskning som er benyttet er en ...
 • Betydning av familiearbeid for pasienter med schizofreni 

  Glesnes, Marthe (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Det psykososiale miljøet rundt mennesker som lider av schizofreni kan ha stor betydning for pasientens sykdomsforløp. Pårørende kan igjennom psykoedukativt familiearbeid være en ressurs i pasientens hverdag og bidra til ...
 • Motivasjon til fysisk aktivitet hos pasientar med depresjon 

  Nordal, Lena Agledal (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Bakgrunn: Val av tema er basert på den stadig aukande forekomsten av depresjon, eigne interesser for temaet og erfaringar gjort i praksis. Depresjon medfører stor lidelse både for den som er ramma, og dei nærmaste rundt. ...
 • Musikk for det engstelige sinnet. En intervensjon hos hjerteinfarktpasienten på sykehus 

  Andersen, Erik (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Bakgrunn: Angst er et vanlig problem hos pasienter som gjennomgår hjerteinfarkt, og er forbundet med en økt risiko for komplikasjoner. Problemstilling: Kan musikk bidra til redusert angst hos pasienter som gjennomgår ...
 • Motivasjon til livsstilsendring 

  Molde, Sunniva (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Kvardagsvanane i dagens samfunn er endra i form av mindre fysisk aktivitet og meir næringstette måltid og snacks. Resultatet er ei utbreidd utvikling av overvekt og fedme med påfølgjande vektrelaterte sjukdomar, blant anna ...
 • Barn som pårørende 

  Seim, Katrine (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Problemstilling: Kan informasjon bidra til økt mestring hos barn av kreftsyke foreldre? Metode: Det er blitt gjort en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskningsartikler. ...
 • Se en gang til 

  Sæle, Tina-Marie (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Problemstilling: Hvordan fremme samhandling med den demente pasient på sykehjem? Formål: Å sette fokus på ulike måter å samhandle med pasienter med demens. Videre å få frem den nære fine kontakten og relasjonen som kan ...
 • Fødselsdepresjonens betydning for barnets utvikling 

  Madsen, Maline (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  De tidlige opplevelsene til sped- og småbarn viser seg å ha betydning for den videre utviklingen til barnet. Da mor er barnets nærmeste tilknytningsperson, vil mors psykiske helsetilstand også ha betydning for barnets ...
 • Informasjon til pasienter med hjerteinfarkt 

  Dahle, Helene (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Formål: Å undersøke om informasjonen som blir gitt til pasienter med hjerteinfarkt er tilstrekkelig for at pasientene kan gjenoppta vanlig hverdagsliv etter utskrivelse fra sykehus. Problemstilling: Er informasjonen som ...
 • Møtet med den rusavhengige pasient på sykehus – Holdninger blant sykepleiere 

  Skaar, Alva Ådland (Bachelor thesis, 2013-06-04)
  Formål: Å undersøke hvordan holdninger blant sykepleiere kan ha innvirkning på den rusavhengige pasients smertelindring, hva som er sykepleiers yrkesetiske og lovpålagte ansvar i møtet med pasienten, samt den rusavhengige ...
 • Mot en håpefull praksis. 

  Christensen, Cecilie (Bachelor thesis, 2013-06-04)
  Sammendrag: Oppgaven redegjør for begrepet håp mot pasienter i psykisk helsevesen. Den er basert på litteraturstudie som metode, og er skrevet på bakgrunn av utvalgt forskning, fagartikler og faglitteratur. Den viser hvor ...
 • KOLS og depresjon - fysisk aktivitet som tiltak – en sykepleiers ansvar i det helsefremmende arbeidet. 

  Viksund, Birgitte (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Formål: Å undersøke om fysisk aktivtitet kan ha effekt på depresjon hos KOLS pasienter, hva som er sykepleiers rolle og ansvar, statens mål i fremtiden og hvordan pasientene kan motiveres for tiltakene. Problemstilling: ...
 • Barn som pårørende. 

  Molland, Nadia Margrethe (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Mål for oppgaven er å undersøke hvordan barn mestrer mors bipolare lidelse for å fremme implementering av teori til praksis. Oppgaven er en litteraturstudie som omhandler kvalitativ forskning. Faglitteratur er supplementert ...

View more