Recent Submissions

 • Straff eller omsorg? Pasienter og pleiepersonells syn på skjerming 

  Milde, Håkon (Bachelor thesis, 2016-06)
  Formål: Formålet med oppgaven er å belyse hvordan skjerming oppleves for pasientene innlagt på psykiatrisk sykehus. Fokuset vil være på holdninger til og bruken av skjerming. Det er også lagt vekt på hvordan skjerming som ...
 • Håpets betydning for mestring 

  Brommeland, Kristine (Bachelor thesis, 2016-06)
  Bakgrunn: Over 30.000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i 2014, og det diagnostiserer dobbelt så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden. Dette er en pasientgruppe man som sykepleier kan møte på mange ...
 • Sepsis - Bedre føre var enn etter snar 

  Haugland, Hanne A.; Steen, Elise M. (Bachelor thesis, 2016-06)
  Problemstilling: Hvilken betydning har kliniske observasjoner for å tidlig oppdage sepsis? Metode: Dette er en litteraturstudie basert på pensumlitteratur og selvvalgt litteratur som er drøftet opp mot resultater fra ...
 • Selvskading: Fra krise til kontroll 

  Dahl, Iselin Straus (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Problemstilling: ”Hva påvirker bedring hos selvskadere innlagt i døgnpost”? Metode: Dette litteraturstudiet baserer seg på pensumslitteratur, forskningsartikler og selvvalgt litteratur. Forskning som er benyttet er en ...
 • Betydning av familiearbeid for pasienter med schizofreni 

  Glesnes, Marthe (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Det psykososiale miljøet rundt mennesker som lider av schizofreni kan ha stor betydning for pasientens sykdomsforløp. Pårørende kan igjennom psykoedukativt familiearbeid være en ressurs i pasientens hverdag og bidra til ...
 • Motivasjon til fysisk aktivitet hos pasientar med depresjon 

  Nordal, Lena Agledal (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Bakgrunn: Val av tema er basert på den stadig aukande forekomsten av depresjon, eigne interesser for temaet og erfaringar gjort i praksis. Depresjon medfører stor lidelse både for den som er ramma, og dei nærmaste rundt. ...
 • Musikk for det engstelige sinnet. En intervensjon hos hjerteinfarktpasienten på sykehus 

  Andersen, Erik (Bachelor thesis, 2014-06-03)
  Bakgrunn: Angst er et vanlig problem hos pasienter som gjennomgår hjerteinfarkt, og er forbundet med en økt risiko for komplikasjoner. Problemstilling: Kan musikk bidra til redusert angst hos pasienter som gjennomgår ...
 • Motivasjon til livsstilsendring 

  Molde, Sunniva (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Kvardagsvanane i dagens samfunn er endra i form av mindre fysisk aktivitet og meir næringstette måltid og snacks. Resultatet er ei utbreidd utvikling av overvekt og fedme med påfølgjande vektrelaterte sjukdomar, blant anna ...
 • Barn som pårørende 

  Seim, Katrine (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Problemstilling: Kan informasjon bidra til økt mestring hos barn av kreftsyke foreldre? Metode: Det er blitt gjort en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskningsartikler. ...
 • Se en gang til 

  Sæle, Tina-Marie (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Problemstilling: Hvordan fremme samhandling med den demente pasient på sykehjem? Formål: Å sette fokus på ulike måter å samhandle med pasienter med demens. Videre å få frem den nære fine kontakten og relasjonen som kan ...
 • Fødselsdepresjonens betydning for barnets utvikling 

  Madsen, Maline (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  De tidlige opplevelsene til sped- og småbarn viser seg å ha betydning for den videre utviklingen til barnet. Da mor er barnets nærmeste tilknytningsperson, vil mors psykiske helsetilstand også ha betydning for barnets ...
 • Informasjon til pasienter med hjerteinfarkt 

  Dahle, Helene (Bachelor thesis, 2013-06-13)
  Formål: Å undersøke om informasjonen som blir gitt til pasienter med hjerteinfarkt er tilstrekkelig for at pasientene kan gjenoppta vanlig hverdagsliv etter utskrivelse fra sykehus. Problemstilling: Er informasjonen som ...
 • Møtet med den rusavhengige pasient på sykehus – Holdninger blant sykepleiere 

  Skaar, Alva Ådland (Bachelor thesis, 2013-06-04)
  Formål: Å undersøke hvordan holdninger blant sykepleiere kan ha innvirkning på den rusavhengige pasients smertelindring, hva som er sykepleiers yrkesetiske og lovpålagte ansvar i møtet med pasienten, samt den rusavhengige ...
 • Mot en håpefull praksis. 

  Christensen, Cecilie (Bachelor thesis, 2013-06-04)
  Sammendrag: Oppgaven redegjør for begrepet håp mot pasienter i psykisk helsevesen. Den er basert på litteraturstudie som metode, og er skrevet på bakgrunn av utvalgt forskning, fagartikler og faglitteratur. Den viser hvor ...
 • KOLS og depresjon - fysisk aktivitet som tiltak – en sykepleiers ansvar i det helsefremmende arbeidet. 

  Viksund, Birgitte (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Formål: Å undersøke om fysisk aktivtitet kan ha effekt på depresjon hos KOLS pasienter, hva som er sykepleiers rolle og ansvar, statens mål i fremtiden og hvordan pasientene kan motiveres for tiltakene. Problemstilling: ...
 • Barn som pårørende. 

  Molland, Nadia Margrethe (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Mål for oppgaven er å undersøke hvordan barn mestrer mors bipolare lidelse for å fremme implementering av teori til praksis. Oppgaven er en litteraturstudie som omhandler kvalitativ forskning. Faglitteratur er supplementert ...
 • Komplementær behandling ved depresjon 

  Kastrati, Blerta (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Bakgrunn: Depresjon blir omtalt som en av de nye folkesykdommene. Forekomsten av depressive lidelser er høy og det anslås at hver femte person i løpet av sitt liv vil oppleve å få depresjon. Det er økt oppmerksomhet ...
 • Metoder som fremmer god kvalitet i pleien av demente pasienter på sykehjem. 

  Fossdal, Ida (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Antall pasienter med demens vil øke med årene fremover. Det er derfor viktig å benytte gode tilnærmingsmetoder som fremmer demente pasienter kvalitet i pleien. Helsepersonell har behov for kunnskap om dette for å fremme ...
 • Smerter hos pasienter med demens i sykehjem. Betydningen av sykepleierens kunnskaper om smertevurdering og smertebehandling hos denne pasientgruppen. 

  Kolbeinsen, Gun Irene (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Formål med oppgaven: Under mitt første år av sykepleieutdanningen var jeg i praksis på et sykehjem. Der erfarte jeg at pasienter med demens fikk utilstrekkelig smertebehandling. Jeg ønsket derfor å undersøke nærmere hva ...
 • Hva med meg? Barn av psykisk syke 

  Rekevik, Janicke (Bachelor thesis, 2012-09-27)
  Formål: Dette litteraturstudiet er utført for å se på nyere forskning og teori som finnes rundt utfordringene ved å vokse opp med alvorlig psykisk syke foreldre. Sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og muligheten til å ...

View more