Recent Submissions

 • “Strategic Deterrence” in the North. Implications of Russian Maritime Defence Planning and Seapower to Norwegian Maritime Strategy 

  Kvam, Ina Holst-Pedersen (Master thesis, 2018)
  Aiming to contribute on research cumulation on Russian military affairs in general and maritime defence planning and seapower in general, the thesis objectives are twofold in exploring Russian maritime defence planning and ...
 • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

  Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
 • Motivasjon til å handle moralsk 

  Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
 • Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
 • Norske militærkodekser 

  Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
 • Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling 

  Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Forfatterne presenterer en intim opplevelse fra lederutvikling ved Luftkrigsskolen. Bakteppet for undersøkelsen er at militært personell utfordres av sosialpsykologiske mekanismer og kan stå i fare for å miste seg selv i ...
 • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

  Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
 • “The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskap 

  Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære ...
 • God under press? En operasjonalisering av moralsk robusthet i krevende operative situasjoner 

  Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd; Harris, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen prøver å forstå hva som skal til for at et menneske skal klare å handle moralsk i situasjoner preget av kompleksitet, risiko og alvorlige konsekvenser ved feilhandlinger. Artikkelen identifiserer ulike ...
 • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

  Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
 • God når det gjelder? Søken etter nye svar på gamle spørsmål 

  Espevik, Roar; Olsen, Olav Kjellevold; Brunstad, Paul Otto; Jacobsen, Jan O.; Krabberød, Tommy; Nissestad, Odd Arne; Waaler, Gudmund (Book, 2018-05)
 • Seksuell trakassering i operative miljøer 

  Matthiesen, Stig Berge; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen peker på uønsket seksuell oppmerksomhet, og særlig seksuell trakassering, som en viktig utfordring for Forsvaret som operativ organisasjon. Dette begrunnes både ut fra relativt høye prevalenstall – og ut ...
 • Team og moralsk handlekraft 

  Espevik, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I mange sikkerhetskritiske organisasjoner må team ta vanskelige og moralske valg i pressede situasjoner. I artikkelen diskuteres hvilken kompetanse som er nødvendig. Felles moralske mentale modeller holdes frem som en ...
 • Å ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Monsen, Rolf Eivind; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress ...
 • Organisasjonsrettferdighet: usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner 

  Enoksen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse ...
 • Promoting the moral sensitivity of police and military personnel 

  Katsarov, Johannes; Christen, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  To make good decisions, people must be able to identify the ethical features of a situation, i.e., to notice when and how the welfare of others and ethical values are at stake. In the work of military and law enforcement ...
 • The use of radar and AIS in anti-collision on a modern IBS in the Norwegian Navy 

  Nyhamn, Steinar (Master thesis, 2013-09)
  Navigation in the littoral waters of Norway is based on long traditions. All naval units spend much time and effort to navigate faster, safer and tactically clever. For decades radar has been the most important tool to ...
 • Realfag og teknologi for marineoffiseren 

  Espevik, Roar; Andreassen, Dagfinn Olaf (Book, 2017)
  Hele utdanningssystemet i Forsvaret har i mange måneder brukt svært mye tid og krefter på Utdanningsreformen, snart får vi høre hva Forsvarssjefen mener. Det som virker sikkert, er at han kan ikke mene noe kostbart: de ...
 • KNM Maud - Sjøforsvarets nye støtte- og logistikkfartøy. En casestudie om fartøyets vedlikeholdsbehov og besetningens vedlikeholdskapasitet 

  Lorentzen, Ann-Mari (Bachelor thesis, 2017-05)
  I 2004 ga Forsvarsdepartementet Sjøforsvaret i oppdrag å etablere et forprosjekt, hvor det ble avklart at det skulle anskaffes en generisk logistikkfartøy som skulle gi støtte både nasjonalt og internasjonalt. Fartøyet ...
 • Sjømakt og sjømilitær utdanning 

  Espevik, Roar; Strømmen, Tor Ivar (Book, 2017)
  Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar ...

View more