Show simple item record

dc.contributor.authorHolmboe, Olafnb_NO
dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesennb_NO
dc.contributor.authorHelgeland, Jonnb_NO
dc.date.accessioned2009-01-18T13:59:45Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:23Z
dc.date.available2009-01-18T13:59:45Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:23Z
dc.date.issued2008-05nb_NO
dc.identifier.citationPasOpp-Rapport fra Kunnskapssenteret 2/2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-177-3nb_NO
dc.identifier.issn1890-1565nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378072
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Høsten 2006 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som mottar et tilbud fra barneog ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge. Totalt har 7906 foresatte svart på en rekke spørsmål om sine erfaringer med tilbudet. Undersøkelsen har en svarprosent på 46 og representativiteten er tilfredsstillende. Det er utarbeidet tre rapporter fra undersøkelsen: den foreliggende rapporten med hovedresultater, en metoderapport og en rapport med institusjonsresultater. De foresatte rapporterte i hovedsak positive erfaringer med de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene. Resultatene er oppsummert i tre hovedområder som handler om behandlerne, informasjon/ medbestemmelse og utbytte. De nasjonale resultatene på disse hovedområdene varierte fra 59 for informasjon/ medbestemmelse til 75 for behandlerne, på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best mulige resultat. Utbytte får en skår på 72. Blant emner som ikke inngikk i hovedområdene var det varierende resultat. For eksempel svarte 43 prosent av de foresatte at de ventet ganske lenge eller altfor lenge for å få et tilbud ved poliklinikken. Til sammen 65 prosent mente de hadde blitt tilbudt et passende antall timer ved poliklinikken. På spørsmål om behandlerne samarbeidet godt med andre instanser mente 47 prosent at de opplevde dette i stor eller svært stor grad. Foresatte i alle helseregioner hadde stort sett positive tilbakemeldinger, og det var små forskjeller mellom helseregionene. Helse Øst skåret signifikant bedre enn gjennomsnittet av de andre regionene på hovedområdene behandlere og informasjon/ medbestemmelse. Helse Midt-Norge hadde derimot en signifikant dårligere skåre enn gjennomsnittet av de andre helseregionene på hovedområdet behandlere. Også mellom de ulike helseforetakene er det små forskjeller, og få signifikante forskjeller. Det samme mønsteret gjør seg gjeldende her som i de nasjonale resultatene; behandlerne kommer best ut i alle helseforetakene, mens informasjon/medbestemmelse får det svakeste resultatet. Hovedområdet utbytte plasserer seg mellom disse to for alle helseforetakene. På alle hovedområder var det stor spredning i resultat mellom de ulike poliklinikkene, størst spredning på informasjon/ medbestemmelse, hvor beste gjennomsnitt var 68 og dårligste 48. Det var imidlertid få signifikante forskjeller mellom poliklinikkene og landssnittet på alle de tre hovedområdene. 2 De foresatte rapporterer altså gode erfaringer med poliklinikkene. Best tilbakemelding får behandlerne ved poliklinikkene, mens informasjon/medbestemmelse får dårligst tilbakemelding, og er det området med størst forbedringspotensial.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: During the autumn of 2006 the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services conducted a survey of the next-of-kin of children and adolescents receiving outpatient psychiatric service. In total, 7906 next-of-kin responded to questions about their experiences with the service. The survey had a 46% response rate and representativeness was satisfactory. Three reports are available; the present report with main results, a methods report, and a report describing results by institutions. Next-of-kin report mainly positive experiences with the outpatient service. The results are aggregated in three main dimensions describing therapists, information/ involvement, and outcome. On a scale from 0 to 100, where high scores are favourable, national level results varied from 59 for information/ involvement to 75 for therapists. For outcome the score was 72. The results varied among topics that were not included in the dimensions. For example: 43% answered that they waited too long or far too long for the service; 65% answered that the number of consultations offered were appropriate; and, 47% perceived to a large or very large extent that the co-operation between the therapists and other organisations was good. Scores were generally positive across all of the Regional Health Authorities and the differences between the regions are small. The Eastern Region scored significantly higher than the mean of the remaining regions on the therapist and information/ involvement dimensions. Scores for the therapist dimension for Central Region were significantly lower than the mean of the remaining region. There were few statistically significant differences when comparisons were made at trust level. The results varied between the different outpatient clinics for all the dimensions. The largest variation was for information/ influence, with a score range from 48 to 68. However, there were few statistically significant differences between single outpatient clinics and the national mean for the three dimensions.nb_NO
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-Rapporten
dc.relation.ispartofseries2/2008en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/2014.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshChilden
dc.subject.meshAmbulatory Careen
dc.subject.meshEfficiency, Organizationalen
dc.subject.meshPsychiatric Nursingen
dc.subject.meshCommunity Mental Health Servicesen
dc.subject.meshPublic Healthen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleForesattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006 Resultater fra en nasjonal undersøkelseno
dc.title.alternativeSurvey of parents to children receiving care at district psychiatric services for children and young people. National results.en
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin319832
dc.contributor.departmentNorwegian Knowledge Centre for the Health Services, PO Box 7004, St, Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record