Nye registreringer

 • MeSH snakker norsk i 2013! (Poster) 

  Aasen, Sigrun Espelien; Skjerdal, Åse Sofie; Rutgerson, Katrine (Conference object, 2013-01-25)
 • MeSH speaks Norwegian in 2013! (Poster) 

  Aasen, Sigrun Espelien; Skjerdal, Åse Sofie; Rutgerson, Katrine (Conference object, 2012-10-11)
  MeSH (Medical Subject Headings) will soon be available in Norwegian. This is made possible through a collaboration between Norwegian institutions, medical librarians and experts within health, science and terminology. The ...
 • The Norwegian Electronic Health Library - open access, collaboration and sharing. (Poster) 

  Aasen, Sigrun Espelien (Conference object, 2012-07-04)
 • Helsa løs på nettet 

  Veimo, Marit Arnesen; Aasen, Sigrun Espelien (intervjuobjekt); Eli Kristoffersen (intervjuobjekt) (Chronicle, 2012-01-07)
 • Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av forskning og erfaring 

  Bakke, Toril; Udness, Ellen; Harboe, Ingrid (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
  NORSK: Læringsnettverk er et verktøy som blir brukt i forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å spre kompetanse på ulike områder og bedre kvaliteten på tjenestene. Kjernen i læringsnettverk er felles ...
 • Kreftrisiko ved folsyretilskudd 

  Pike, Eva; Wien, Tale Norbye; Wisløff, Torbjørn; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
  NORSK: Folsyretilskudd har vært betraktet som trygt. En kombinert analyse fra 2009 av to norske randomiserte kontrollerte kliniske studier med forlenget oppfølgningstid viste imidlertid signifikant økt forekomst av kreft ...
 • Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus 

  Lidal, Ingeborg Beate; Holte, Hilde H; Gundersen, Malene Wøhlk (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
  NORSK: Bakgrunn Betegnelsen ”triage” benyttes ofte om systemer for systematisk hastegradsvurdering for å avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal prioriteres og hvor raskt de vil trenge medisinsk behandling. Systemer ...
 • Kriterier for å vurdere effekten av forebyggende tiltak 

  Denison, Eva Marie-Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Gundersen, Malene (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
  NORSK: Helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret om en oversikt over nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med systematiske oversikter på effekt av forebyggende og helsefremmende tiltak innen primærhelsetjeneste ...
 • Har liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier? 

  Forsetlund, Louise; Eike, Morten Christoph (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-10)
  NORSK: Denne kartleggingen viser hva som finnes av en viss type forskning om eventuell effekt for behandlingskvalitet og ressursbruk av liggetid i sykehus og av behandling på ulike omsorgsnivå, på tvers av pasientkategorier. ...
 • Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse 

  Pike, Eva; Harboe, Ingrid; Ringerike, Tove; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
  NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk januar 2008 i oppdrag fra Diakonhjemmet sykehus å gjøre litteratursøk med sortering over emnet: Legemiddelbehandling hos eldre innlagt for psykisk lidelse. Hovedfokus ...
 • Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuri 

  Lauvrak, Vigdis; Frønsdal, Katrine B; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
  NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble etter forespørsel fra allmennlege Kjell Maartmann-Moe bedt om å vurdere effekten av å teste diabetespasienter for mikroalbuminuri (tilstand med vedvarende små, men ...
 • Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet 

  Ringerike, Tove; Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-10)
  NORSK: Det er kjent at pasienter har utviklet legemiddelavhengighet etter lovlig bruk av vanedannende legemidler (anxiolytika, analgetika, og hypnotika). Dette kalles av noen for ”lavdose-avhengighet”. Begrepet er ikke ...
 • Profylaktisk behandling av cluster hodepine - litteratursøk 

  Kornør, Hege; Harboe, Ingrid; Linnestad, Kristin Kamilla; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
  NORSK: Dette litteratursøket er utført på oppdrag fra Helseøkonomiforvaltningen HELFO. Bestillingen var en oversikt over studier av den forebyggende effekten av prednisolon og andre steroider, og av verapamil, på cluster ...
 • Pasientvolum og kvalitet ved behandling av kreft i magesekken 

  Norderhaug, Inger Natvig; Thurmer, Hanne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
  NORSK: Kunnskapssenteret fikk i april 2008 forespørsel fra Helse Sør-Øst RHF om å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for sammenheng mellom pasientvolum og behandlingskvalitet. Vi har tatt utgangspunkt i SMM-rapport 2/2001 ...
 • Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 

  Nguyen, Khang Ngoc; Helgeland, Jon (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
  NORSK: Bakgrunn og metode Rapporten ”Health at a Glance 2009: OECD Indicators” er nylig utgitt av OECD (www.oecd.org/health/healthataglance). Den viser sammenlikninger av helsesystemer og deres resultater ved en rekke ...
 • Forebygging av nyresvikt 

  Lauvrak, Vigdis (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-03)
  NORSK: I forbindelse med utarbeidelse av Handlingsplan mot nyresvikt ble Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bedt av Helsedirektoratet, avdeling for sykehustjenester, om å finne systematisk oppsummert forskning ...
 • Pasientvolum og kvalitet ved radikal kirurgisk behandling av prostatakreft 

  Norderhaug, Inger Natvig; Thurmer, Hanne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
  NORSK: Dette notatet er en oppdatering av en rapport om pasientvolum og behandlingskvalitet fra 2001, men avgrenset til prostatakreft. Vi har søkt etter nye publikasjoner i Medline frem til august 2008. I denne oppdateringen ...
 • Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøk 

  Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Jeppesen, Elisabeth; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-10)
  NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å finne den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen om komplikasjoner og velbefinnende ved ulike fasterutiner hos eldre, ortopediske pasienter før operasjon, med særlig ...

Vis flere