Samlinger

Nye registreringer

 • Intet nytt fra Vestfronten – EUs forsvarssamarbeid 20 år 

  Norheim-Martinsen, Per M. (Journal article, 2018)
  20 år er gått siden St-Malo avtalen i 1998 markerte starten på EUs forsvarssamarbeid. Planene lå der allerede i den tentative formuleringen “den eventuelle utviklingen av en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk”, som ble ...
 • Forpliktende eller fleksibelt? – dilemmaer i utforming av et forsvarskonsept 

  Bjerga, Kjell Inge; Saxi, Håkon Lunde (Journal article, 2018)
  Gitt dagens forverrede sikkerhetspolitiske situasjon er det økende behov for et overgripende nasjonalt forsvarskonsept. Det vil legge føringer for hvordan Forsvaret skal anvendes i krise og krig; være styrende for den ...
 • Lederskap, makt og cyber 

  Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Militære operasjoner beskrives som stadig mer komplekse. I denne teksten drøftes cyberdomenet som drivkraft for denne utviklingen. Det argumenteres for at cyberdomenet har betydning for organisering av stridskreftene innen ...
 • Can you teach an old seadog new tricks? Experimental evaluation of BRM training in the commercial fleet 

  Tvedt, Sturle Danielsen; Espevik, Roar; Oltedal, Helle Asgjerd; Fjeld, Guro Persdotter; Mjelde, Frode Voll (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Objective: The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of Crew Resource Management (CRM) training in the commercial shipping fleet – termed Bridge Resource Management (BRM) training. Background: ...
 • Fremtidens autonome ubemannede kapasiteter i Sjøforsvaret 

  Hareide, Odd Sveinung; Relling, Tore; Pettersen, Andre; Sauter, Alexander; Mjelde, Frode Voll; Ostnes, Runar (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Sjøforsvaret har en lang historie med å utnytte ny teknologi for å øke den operative evne. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren økt forståelse av hva autonomi er, og hvordan dette kan nyttiggjøres i Sjøforsvaret. ...
 • An Attack on an Integrated Navigation System 

  Lund, Mass Soldal; Hareide, Odd Sveinung; Jøsok, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018-10)
  Maritime cyber security is emerging as a field as reports of cyber attacks against computerized maritime systems have started arriving. Modern vessels are equipped with computerized systems for navigation employing the ...
 • “The good, the bad or the ugly?” Ei undersøking om betydninga av å oppleve seg som moralsk god i militære operasjonar – og implikasjonar for operativt lederskap 

  Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen ser på betydinga av at operativt personell opplever seg som moralsk gode i utføringa av krevjande oppdrag og operasjonar. Ei slik positiv moralsk sjølvoppleving kan stå under sterkt press i militære ...
 • God under press? En operasjonalisering av moralsk robusthet i krevende operative situasjoner 

  Olsen, Olav Kjellevold; Hystad, Sigurd; Harris, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen prøver å forstå hva som skal til for at et menneske skal klare å handle moralsk i situasjoner preget av kompleksitet, risiko og alvorlige konsekvenser ved feilhandlinger. Artikkelen identifiserer ulike ...
 • Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling 

  Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Forfatterne presenterer en intim opplevelse fra lederutvikling ved Luftkrigsskolen. Bakteppet for undersøkelsen er at militært personell utfordres av sosialpsykologiske mekanismer og kan stå i fare for å miste seg selv i ...
 • Norske militærkodekser 

  Lunde, Nils Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I artikkelen analyseres norske militærkodekser, fra middelalderens hirdmannsed, via den militære troskapsed fra slutten av 1600-tallet til soldatformaningen som erstattet troskapseden fra slutten av 1800-tallet. Ansatser ...
 • Moralisk stress - professionella möten med moraliskt laddade situation 

  Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia; Waaler, Gudmund (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I den här artikeln beskrivs den moraliska stressreaktionens karaktär och hur den påverkas av individuella och kontextuella förhållanden. Vi presenterar ett antal starkt moraliskt stressande situationer som professionell ...
 • Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverkssamfunnet 

  Sæverot, Herner; Torgersen, Glenn-Egil (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Bedrag er et virkemiddel i både krig og fred. Men, for bedre å lære og avsløre bedragets innhold og motiv, trengs spesifikke pedagogiske metoder. Vårt pedagogiske hovedargument i denne artikkelen er for å avsløre et bedrag, ...
 • Moralens rolle i det operative området i lys av klokskap eller praktisk visdom 

  Brunstad, Paul Otto (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen forstår det operative områdets egenart som en liminalsone eller som et grenseområde preget av usikkerhet og kompleksitet. Det unike ved et hvert operativt grenseområde gjør det vanskelig å anvende klare ...
 • Motivasjon til å handle moralsk 

  Manger, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen handler om moralsk motivasjon. Folkerettslige prinsipper, regler og lover beskriver hvordan man skal opptre i operative tjenester, men å opptre moralsk, både innenfor militære-, akuttmedisinske- og andre ...
 • Avstand og nærhet som militæretisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Berntsen, Tor Arne S.; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Soldater er i dag i besittelse av våpensystemer som gjør det mulig for dem å ta liv på stor avstand. I denne studien drøfter vi hvilken betydning avstand og nærhet har for opplevelsen av moralsk stress og moralsk ansvarsfølelse ...
 • Team og moralsk handlekraft 

  Espevik, Roar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I mange sikkerhetskritiske organisasjoner må team ta vanskelige og moralske valg i pressede situasjoner. I artikkelen diskuteres hvilken kompetanse som er nødvendig. Felles moralske mentale modeller holdes frem som en ...
 • Å ta liv i kamp. - En operativ, moralsk og psykologisk utfordring 

  Waaler, Gudmund; Monsen, Rolf Eivind; Larsson, Gerry; Nilsson, Sofia (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  I denne studien kartlegger vi hvordan det oppleves å ta liv i kamp. I forlengelse av det drøfter vi hva som skal til for å bli i stand til å drepe i skarpe operasjoner. Studien viser at soldater ikke opplever moralsk stress ...
 • Organisasjonsrettferdighet: usikkerhet og tillit i kritiske arbeidssituasjoner 

  Enoksen, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Det er økende erkjennelse internasjonalt om viktigheten av at ansatte på ulike arbeidsplasser opplever å bli behandlet rettferdig. I enkelte yrker vil dette være mer avgjørende enn i andre. Målet med artikkelen er å belyse ...
 • Promoting the moral sensitivity of police and military personnel 

  Katsarov, Johannes; Christen, Markus (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  To make good decisions, people must be able to identify the ethical features of a situation, i.e., to notice when and how the welfare of others and ethical values are at stake. In the work of military and law enforcement ...
 • Seksuell trakassering i operative miljøer 

  Matthiesen, Stig Berge; Olsen, Olav Kjellevold (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  Denne artikkelen peker på uønsket seksuell oppmerksomhet, og særlig seksuell trakassering, som en viktig utfordring for Forsvaret som operativ organisasjon. Dette begrunnes både ut fra relativt høye prevalenstall – og ut ...

Vis flere