Er en enklere og oftere kortere rapportform til oppdragsgiver, gjerne for prosjekt med mindre arbeidsomfang enn det som ligger til grunn for NINA Rapport. Rapportserien benyttes også til framdriftsrapporter eller foreløpige meldinger til oppdragsgiver. ISSN: 2464-2797

Recent Submissions

 • Hjortevilt på Nyhamna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak. 

  Stokke, Sigbjørn (NINA Kortrapport;77, Research report, 2017)
  Stokke, S. 2017. Hjortevilt på Nyhavna. Estimering av bestanden våren 2017 og mulige bestandsregulerende tiltak. – NINA Kortrapport 77. 16 s. A/S Norske Shell sitt landanlegg på Nyhamna ble i 2012 permanent innegjerdet. ...
 • Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder 

  Jensås, Jan Gunnar; Ulvan, Eva Marita; Bremset, Gunnbjørn; Havn, Torgeir Børresen (NINA Kortrapport;69, Research report, 2017)
  Jensås, J.G., Ulvan, E.M., Bremset, G. & Havn, T.B. 2017. Habitatrestaurering i Eira. Forslag til handlingsplan med prioritering av tiltaksområder. - NINA Kortrapport 69, 21 sider + vedlegg. I mars 2015 og oktober 2015 ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2016 

  Ugedal, Ola; Saksgård, Laila M.; Næsje, Tor F.; Thorstad, Eva B. (NINA Kortrapport;74, Research report, 2017)
  Ugedal, O., Saksgård, L.M., Næsje, T.F. & Thorstad, E.B. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva 2016. – NINA Kortrapport 74. 44 s. Altaelva er ei av Norges beste elver for sportsfiske etter laks. Stortinget vedtok ...
 • Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016 

  Ulvund, Kristine; Dijk, Jiska van; Hamre, Øyvind (NINA Kortrapport;67, Research report, 2017)
  Ulvund, K., van Dijk, J., Hamre, Ø. 2017. Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016. NINA Kortrapport 67. 17 s. Oteren er klassifisert som sårbar (VU) i den norske rødlista (Henriksen og Hilmo 2015) og arten ...
 • Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

  Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;79, Research report, 2017)
  Saksgård, R. 2017. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 79, 15 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...
 • Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 

  Wold, Line C. (NINA Kortrapport;63, Research report, 2017)
  Wold, L.C. 2017. Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 - NINA Kortrapport 63, 21 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i deler av Jutulhogget naturreservat (vest). Det ble utplassert to ...
 • Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner 

  Johnsen, Stein Ivar; Brabrand, Åge (NINA Kortrapport;78, Research report, 2017)
  Stein I. Johnsen & Åge Brabrand 2017. Vurdering av konsekvenser for fisk ved endrede fyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner - NINA Kortrapport 78. 14 s. + vedlegg I 2011 ble reguleringskonsesjonene for Tesse revidert ...
 • NiN i ferskvann - Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriftene 

  Dervo, Børre K.; Erikstad, Lars; Blumentrath, Stefan; Nygård, Magnus (NINA Kortrapport;68, Research report, 2017)
  To elvestrekninger i Gudbrandsdalslågen i Sel kommune i Oppland, en elvestrekning i Surna i Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal, en elvestrekning i Søndre Land kommune i Oppland og innsjøen Femunden i Sør-Trøndelag ...
 • Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk 

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar (NINA Kortrapport;75, Research report, 2017)
  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for ...
 • Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. 

  Svenning, Martin-Arne (NINA Kortrapport;81, Research report, 2017)
  Svenning, M-A. 2017. Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. - NINA Kortrapport 81, 23 s. Resultatene fra elektrofisket i Reisaelva de siste årene viser at estimert årlig ...
 • Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016 

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint (NINA Kortrapport;80, Research report, 2017)
  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av ...
 • Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser 

  Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne (NINA Kortrapport;72, Research report, 2017)
  Aarrestad, P.A., Blom, H., Brandrud, T.B., Johansen, L. Lyngstad, A., Øien, D-I. og Evju, M. 2017. Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. – NINA Kortrapport 72. 72 s. I ...
 • Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - Resultater 2016 

  Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn (NINA Kortrapport;73, Research report, 2017)
  Overvåkingsprogrammet ”Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann” er en videreføring av programmer som delvis startet som det såkalte ”Forskref”-programmet finansiert av det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
 • Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016 

  Endrestøl, Anders; Berggren, Kai (NINA Kortrapport;71, Research report, 2017)
  Endrestøl, A. og Berggren, K. 2017. Sommerfugler samlet på Bygdøy i Oslo kommune i 2016. - NINA Kortrapport 71. 26 s. Bygdøy er lokalisert innerst i Oslofjorden, og har derfor godt klima (med milde vintre og høye ...
 • Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteratur-studie 

  Stokke, Bård G.; May, Roel; Bevanger, Kjetil; Nygård, Torgeir (NINA Kortrapport;66, Research report, 2017)
  Stokke, B. G., May, R., Bevanger, K. og Nygård, T. 2017. Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie. - NINA Kortrapport 66. 24 s. Verdens energiforbruk øker i takt med behov fra ...
 • Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak 

  Magerøy, Jon H.; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Kortrapport;70, Research report, 2017)
  Magerøy, J.H. og Larsen, B.M. 2017. Elvemusling i Vassbotnbekken og Møllebekken, Birkenes kommune, Aust-Agder: Bestandsstatus og bevaringstiltak. – NINA Kortrapport 70. 28 s. Forekomsten av og forholdene for elvemusling ...
 • Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto 

  Erikstad, Lars; Kaur, Manjot (NINA Kortrapport;62, Research report, 2017)
  Erikstad, L. og Kaur, M. 2017. Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto - NINA Kortrapport 62. 31 s. Gjennom systemet NiN som ble lansert i versjon 2.0 i 2015 er det etablert ...
 • Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking 

  Bruteig, Inga; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens (NINA Kortrapport;39, Research report, 2016)
  Bruteig, I. E., Dahle, S., Endrestøl, A., Fossøy, F., Hanssen, O., Often, A., Staverløkk, A., Westergaard, K. B. og Åström, J. 2016. Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. – NINA Kortrapport ...
 • Havørna i Troms og Steigen 2016 

  Johnsen, Trond V.; Bustnes, Jan Ove; Gylseth, Aasmund; Svalbjørg, Gunnar (NINA Kortrapport;65, Research report, 2017)
  Johnsen, T.V., Bustnes, J. O., Gyldset, A. og Svalbjørg, G. (2016). Havørna i Troms og Steigen 2016. - NINA Kortrapport 65. 12 s. Dette prosjektet tar sikte på å skaffe ny informasjon om helsetilstanden til hekkebestanden ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016 

  Sandlund, Odd Terje; Heggberget, Tor G.; Pettersen, Oskar; Saksgård, Laila; Sjursen, Aslak (NINA Kortrapport;58, Research report, 2017)
  Sandlund, O.T., Heggberget, T.G., Pettersen, O., Saksgård, L., Sjursen, A. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016. - NINA Kortrapport 58. 19 s. Fiskebestanden i Vekteren er i god tilstand, ...

View more