Now showing items 1-20 of 306

  • Gjødslingspraksis, anbefalinger og risiko for næringsstofftap. Resultater fra to nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;1(25) 2006, Research report, 2006-03-14)
   I to av nedbørfeltene i overvåkingsprogrammet Jord og vannovervåking i landbruket (JOVA) er gjødslingspraksis vurdert ut fra anbefalt gjødsling til oppnådd avling. Det ene feltet har korn som dominerende vekst, mens det ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(130) 2007, Research report, 2007-10-30)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2006/07 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) 

   Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Deelstra, Johannes; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;3(20) 2008, Research report, 2008-04-10)
   Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne ...
  • Pesticider i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2007 

   Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Haarstad, Ketil; Kværner, Jens (Bioforsk rapport;3(110) 2008, Research report, 2008-08-28)
   Det ble i 2007 gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge, med det formål å kartlegge forekomst av pesticider i viktige norske grunnvannsforekomster i tilknytning til jordbruksarealer. I hvert område ...
  • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 

   Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Engebretsen, Alexander Melvold; Ludvigsen, Gro Hege; Pedersen, Rikard; Tveiti, Geir; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;3(164) 2008, Research report, 2008-12-16)
   Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
  • Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;4(2) 2009, Book, 2009)
   Bioforsk-konferansen 2009 arrangeres på Rica Park Hotell Sandefjord 4. og 5. februar 2009. Denne boka inneholder sammendrag av 113 av totalt 125 foredrag som blir holdt under konferansen, pluss 12 av 18 vitenskaplige ...
  • Norwegian Scenarios II. Final report from the period 2007/2008 

   Eklo, Ole Martin; Almvik, Marit; Bolli, Randi; Børresen, Trond; Haraldsen, Terje; Haugen, Lars Egil; Holten, Roger; Riise, Gunnhild (Bioforsk rapport;4(187) 2009, Research report, 2009)
   This is a final report for the project Norwegian Scenarios II, part two, that has been performed in collaboration between Bioforsk Plant Health and Plant Protection, The Norwegian University of Life Sciences and the Norwegian ...
  • Binneområder i Sør-Varanger 

   Wartiainen, Ingvild; Andreassen, Rune; Tobiassen, Camilla; Aarnes, Siv; Randa, Rolf; Turtumøygard, Stein; Wikan, Steinar; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;4(189) 2009, Research report, 2009)
   Pasvikdalen i Sør-Varanger kommune har en av de tetteste brunbjørnbestandene (Ursus arctos) i Norge, med jevnlig observasjoner av binner med avkom. Ved å kombinere feltobservasjoner og genetiske data fra perioden 2004-2008 ...
  • Din gård - mange muligheter. Arktisk landbruk 2009 

   Naumann, Ulrike; Finnes, Odd; Haugland, Espen (Bioforsk FOKUS;4(6) 2009, Research report, 2009)
   Konferansen Arktisk Landbruk 2009 ble arrangert 16. – 17. april i Tromsø, som den femte i rekken av konferanser for landbruket i nord og Barentsregionen. Nytt av året er samarbeidet med Nordnorsk landbruksrådgiving, Troms ...
  • Jord- og Plantekultur 2009 - Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2008 

   Strand, Einar; Alm, Halvor (Bioforsk FOKUS;4(1) 2009, Book, 2009)
   Boka Jord- og Plantekultur er en viktig brikke i å formidle de nyeste forsøksresultatene fra forskningen og ut til de ulike brukergruppene. Målsettingen med boka er å gi ut et hendig oppslagsverk for lettvint å finne fram ...
  • Evaluation of the plant growth regulator Primo®MAXX® (trinexapac-ethyl) on Nordic golf courses. Results from the second evaluation year 2008 and recommendations 

   Aamlid, Trygve; Niemelainen, Oiva; Rannikko, Maire; Noteng, Olav; Waldner, Michael; Haugen, Terje; Junnila, Sanni; Pettersen, Trond; Espevig, Tatsiana (Bioforsk rapport;4(4) 2009, Research report, 2009-01-19)
   This report presents second year results and recommendations based on a two year project evaluating the plant growth regulator Primo MAXX® (trineexapac-ethyl) on Nordic golf courses.
  • Kulturavhengig biomangfold i tilknytning til skogvernareal på Nedre Timenes, Kristiansand kommune. Skjøtselsplan 

   Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;4(10) 2009, Research report, 2009-01-26)
   På Nedre Timenes i Kristiansand kommune i Vest Agder er det registrert en rekke kulturminner, og flere verdifulle naturtypelokaliteter med kulturavhengige arter er også registrert. Denne forvaltningsplanen vektlegger driften ...
  • Kasjmirgeit – kulturlandskapspleieren 

   Todnem, Jørgen (Bioforsk rapport;4(32) 2009, Research report, 2009-01-30)
   Denne undersøkelsen bygger på ett beiteforsøk med kasjmirgeit og spælsau, anlagt i Magnilldalen, Tynset kommune. Forsøket ble utført av Bioforsk Øst Sæter i perioden 2001 til 2006. Formålet med prosjektet var å undersøke ...
  • Myrkartlegging i Sømna kommune 

   Carlsen, Thomas (Bioforsk rapport;4(06) 2009, Research report, 2009-01-31)
   Tjueen myrlokaliteter ble kartlagt i Sømna kommune i 2008 av Bioforsk Nord, Tjøtta. De fleste av disse ble befart i to omganger, første gang den 24.-25. juni og deretter 7.-8. august. Ut i fra kriteriene i DNs håndbok 13 ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2008. A. Sorter som er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Bioforsk rapport;4(25) 2009, Research report, 2009-02-01)
   I 2008 var det sorter innen artene timotei, engelsk (flerårig) raigras/hybrid raigras, raisvingel, strandrør, engrapp og italiensk (toårig) raigras som var ferdig testet. I alt 22 sorter var ferdig testet og av disse er ...
  • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2008. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

   Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Bioforsk rapport;4(26) 2009, Research report, 2009-02-01)
   I 2008 var det sorter av følgende arter med i prøvingen: Timotei, engsvingel/ raisvingel/ strandsvingel, engelsk (flerårig) raigras, rødkløver og westervoldsk raigras. Totalt var det 38 sorter i prøving, ingen av disse var ...
  • Overvåking Vansjø/Morsa 2008. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2007 til oktober 2008 

   Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk rapport;4(13) 2009, Research report, 2009-02-01)
   Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø og dens tilførselselver og – bekker i perioden 16. oktober 2007 – 15. oktober 2008. Det var svært høye vannføringer i perioden, med den høyeste observerte vannføringen i ...
  • Engrapp eller raigras ved etablering og resåing av norske fotballbaner. 1. Bakgrunn, metoder og resultater fra etableringsåret 2008 

   Aamlid, Trygve; Molteberg, Bjørn; Nesheim, Lars; Susort, Åge; Pettersen, Trond; Enger, Frank; Tangsveen, Jan; Weiseth, Lasse (Bioforsk rapport;4(24) 2009, Research report, 2009-02-07)
   Denne rapporten beskriver bakgrunn og forsøksmetodikk, samt gir resultater fra etableringsåret 2008 i et nytt fireårig prosjekt med sammenlikning av engrapp og raigras på ’fotballbaner’ anlagt ved Bioforsk Landvik (Grimstad), ...
  • Tapsårsaker hos lam på beite i Ørpen-Redalen, 2007 og 2008 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(19) 2009, Research report, 2009-02-15)
   Tapsårsaker hos lam fra tre besetninger i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad kommune, ble kartlagt somrene 2007 og 2008 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Gaupe var hovedårsak til de høge lammetapene begge ...
  • Skjøtselsplan for Skålvær, Alstahaug kommune 

   Bär, Annette; Hatten, Lise (Bioforsk rapport;4(30) 2009, Research report, 2009-02-16)
   Planen anbefaler å videreføre beiting med sau på den vestre delen av hovedøya og holmene rundt som også beites med sau per i dag. Arealene på østre siden av gjerdet som allerede har blitt slått de siste årene med støtte ...