• Langsiktige effekter etter tynning i plantefelt med sitkagran (Picea sitchensis Bong. Carr.) i Vest-Norge 

   Øyen, Bernt-Håvard (Rapport fra skogforskningen;11/01, Research report, 2001)
  • Fra flyplass til grønne parker. Håndbok for massehåndtering på Fornebu 

   Haraldsen, Trond Knapp; Pedersen, Per Anker (Jordforsk rapport;57/01, Research report, 2001-07-10)
  • Verdikjedevurdering i Hordaland 

   Haukås, Torbjørn; Knutsen, Heidi; Rye, Rolf (NILF Notat;2006-5, Research report, 2006-01)
   På oppdrag frå Landbruksavdelinga i Hordaland, har NILF utført verdikjedevurdering for to av satsingsområda omtalt i rundskriv av 15. juli 2004 frå Landbruks- og matdepartementet, «Utarbeiding av regionale strategier for ...
  • Mål, virkemidler og forslag til suksesskriterier i norsk landbrukspolitikk 

   Nordlund, Anders; Bergset, Nils Øyvind; Sørensen, Ann-Christin (NILF Notat;2006-2, Research report, 2006-02)
   Formålet med notatet er å sette opp en del suksesskriterier ut fra de målsettinger som er satt for landbrukspolitikken, slik at en senere kan evaluere hvilke effekter landbrukspolitikken har for aktører i verdikjeden for ...
  • Melding om årsveksten 2005. Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

   Wågbø, Ola; Hjukse, Oddmund (NILF Notat;2006-4, Research report, 2006-03)
  • Birøkt i Nord-Norge og på Vestlandet 

   Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2006-3, Research report, 2006-03)
  • Gjødslingspraksis, anbefalinger og risiko for næringsstofftap. Resultater fra to nedbørfelt i JOVA-programmet 

   Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;1(25) 2006, Research report, 2006-03-14)
   I to av nedbørfeltene i overvåkingsprogrammet Jord og vannovervåking i landbruket (JOVA) er gjødslingspraksis vurdert ut fra anbefalt gjødsling til oppnådd avling. Det ene feltet har korn som dominerende vekst, mens det ...
  • Trade Facilitation through Equivalence and Mutual Recognition: The EU Model 

   Veggeland, Frode (NILF Rapport;2006-3, Research report, 2006-04)
   This report explores how equivalence and mutual recognition have been applied by the European Union (EU) in order to facilitate trade. The EU is of particular interest in this area because it has been in the forefront ...
  • Verpehøner frå bur til lausdrift 

   Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2006-8, Research report, 2006-04)
   Denne utgreiinga er utført på oppdrag frå Mattilsynet. Formålet med utgreiinga har vore (1) å estimere investerings- og driftskostnader ved nybygg av bursystem og lausdriftssystem for verpehøns, og (2) å estimere kostnader ...
  • Prisutjevning melk – kontroll for andre halvår 2005 

   Bergset, Nils Øyvind; Svennerud, Mads (NILF Notat;2006-7, Research report, 2006-04)
   Systemet med etterkontroll og etterregning er basert på Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 som ble endret 10.06.05 med ikrafttredelse 01.07.05, og det er forskriften slik den ...
  • Risikoreduksjon av bruk av plantevernmidler – En samfunnsmessig konsekvensanalyse 

   Refsgaard, Karen; Veidal, Asbjørn; Netland, Jan; Stenrød, Marianne (NILF Rapport;2006-5, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kostnadseffektive strategier å redusere skadevirkninger på helse og miljø som bruk av plantevernmidler medfører. Bakgrunnen for prosjektet er skissert i Landbruks- og ...
  • En prognosemodell for engrossalg av kjøtt, fjørfe og egg 

   Gustavsen, Geir Wæhler (NILF Rapport;2006-4, Research report, 2006-05)
   Etterspørselen etter kjøtt, fjørfe og egg blir som de fleste ikke-varige forbruksgoder bestemt hovedsaklig av utviklingen i priser og inntekter. Når prisen på en kjøttvare går ned i forhold til andre varer som konsumentene ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæring i Trøndelag 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-9, Research report, 2006-05)
   Hovedmål for dette prosjektet har vært å finne den økonomiske verdiskapingen og sysselsettingen i tilleggsnæringer i trøndelagsfylkene. Målet har også vært å se på hvilke driftsformer innen tilleggsnæringer som er av størst ...
  • Automatiske melkingssystemer – en gjennomgang av internasjonal forskning og status i Norge 

   Kjesbu, Erland; Flaten, Ola; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2006-6, Research report, 2006-05)
   I automatiske melkingssystemer (AMS) er melkinga fullstendig automatisert. Systemene med enkeltbokser kan melke besetninger på opptil 50-70 kyr med inntil 3 melkinger per dag. Det er også utviklet flerbokssystemer, samt ...
  • Eksportstøtte i landbruksforhandlingene i WTO 

   Søyland, Viil; Bergset, Nils Øyvind; Mittenzwei, Klaus (NILF Notat;2006-13, Research report, 2006-05)
   I avtalen om subsidier og utjevningsavgifter i WTO heter det at en subsidie foreligger dersom staten eller de offentlige myndighetene bidrar økonomisk ved: direkte pengeoverføringer, at innbetalinger frafalles, bidrag til ...
  • Forprosjekt Tilleggsnæringer – avklaring av driftsgranskingenes representativitet for mindre bruk 

   Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Øyen, Bjørg Vandvik; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-10, Research report, 2006-05)
   Fra 2001-2004 gikk nær en femdel av antallet bruk i 2001 ut av tilskuddsregisteret hos Statens landbruksforvaltning (SLF). Brukene var små, og avgangen størst innen driftsformer med relativt lav andel av tilleggsnæringer. ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Nord-Trøndelag 

   Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav (NILF Notat;2006-11, Research report, 2006-05)
   Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målsetting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan ...
  • Økt verdiskaping i reinkjøttbransjen 

   Kjuus, Johanne; Svennerud, Mads; Skøyen, Silje; Bergset, Nils Øyvind; Borgen, Svein Ole (NILF Rapport;2006-2, Research report, 2006-05)
   Reindriftsnæringen i Norge er en av de viktigste bærerne av samisk kultur og identitet, og har en stor betydning for det samiske samfunnet både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Reindriftsbransjen ...
  • Tollkvoter i landbruksforhandlingene i WTO 

   Bergset, Nils Øyvind; Mittenzwei, Klaus; Søyland, Viil; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2006-12, Research report, 2006-05)
   Formålet med dette notatet er å belyse mulige effekter av økte tollkvoter på det norske markedet med bakgrunn i de pågående forhandlingene i WTO. En tollkvote er definert som en toll i to lag. I en gitt periode (gjerne ett ...
  • Operasjonalisering av multifunksjonalitet i modellsystemet CAPRI 

   Mittenzwei, Klaus; Fjellstad, Wendy Jane (NILF Rapport;2006-6, Research report, 2006-06)
   Det multifunksjonelle jordbruket produserer ikke bare mat, men også fellesgoder som matvareberedskap, kulturlandskap, miljøgoder og levende bygder. Dette er ingen ny tankegang, men begrepet «multifunksjonalitet» brukes ...