Recent Submissions

 • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeiding på flate arealer – 2014-2017 

  Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;3(31) 2017, Research report, 2017-12)
  Tre år med resultater fra Kjelle ruteforsøk viser store forskjeller i tap av jord og nærings¬stoffer mellom år. I årene med mest nedbør og de største tapene av jord- og næringsstoffer, ble de laveste gjennomsnittlige tapene ...
 • Conifer Stored Resources and Resistance to a Fungus Associated with the Spruce Bark Beetle Ips typographus 

  Lahr, Eleanor C.; Krokene, Paal (Journal article; Peer reviewed, 2013-08-13)
  Bark beetles and associated fungi are among the greatest natural threats to conifers worldwide. Conifers have potent defenses, but resistance to beetles and fungal pathogens may be reduced if tree stored resources are ...
 • Vegetasjon og utmarksbeite i Vingelen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Tolga kommune 

  Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;13/2009, Research report, 2009)
  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2008 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Røsberg, Ingvald; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/09, Research report, 2009-10)
  Året 2008 var et stort skadeår for lauvtrær, der 21,5 % av bjørketrærne var angrepet og skadet av insekter. Fjellbjørkemåleren sto alene for 17,6%. Heggspinnmøll fortsatte sine herjinger på Østlandet og i Trøndelag der de ...
 • Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2008-2010 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden (Dokument fra Skog og landskap;01/2009, Research report, 2009)
  Husdyrgenetiske ressurser er et avgjørende grunnlag for biologisk mangfold hos husdyr. Husdyrgenetiske ressurser er husdyra som produserer mat og andre produkter vi mennesker har bruk for og husdyra som brukes i avlsarbeidet ...
 • Bruk av snutebillemidler i norske skogplanteskoler - en spørreundersøkelse 

  Hanssen, Kjersti Holt (Dokument fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
  Gransnutebiller (Hylobius abietis) er et problem i norsk skogbruk, fordi de gnager bark av unge gran- og furuplanter og forårsaker skader og avgang i foryngelsene de første årene etter hogst. Intensiteten i angrepene varier ...
 • Kartografi for AR5 

  Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Dokument fra Skog og landskap;03/2009, Research report, 2009)
  Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”KARTOGRAFI FOR AR5, Norsk institutt for skog og landskap, 13. november 2006”. Det er lagt til 3 nye tegnforklaringer. ...
 • Tilbakeblikk - dokumentasjon av norske landskap i endring 

  Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (Glimt fra Skog og landskap;08/09, Research report, 2009)
  Norge var blant de første landene som underskrev den europeiske landskapskonvensjonen, og det første landet til å ratifisere eller godkjenne den. Konvensjonen slår fast at alle typer landskap er viktige for enkeltmenneskene, ...
 • Fjelledelgran – viktig med norsk foredlet frø til juletrær 

  Skage, Jan-Ole; Haugse, Steinar; Johnskås, Odd Ragnar; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;10/09, Research report, 2009)
  Det plantes årlig om lag 60 millioner juletrær av edelgran i Europa, hvorav hovedtyngden er av arten nordmannsedelgran. De siste årene har forskere i Europa og Nord-Amerika vurdert juletrepotensialet til et stort antall ...
 • Tredrepende barkbiller i Europa og Nord-Amerika - Hva om de møtes på samme kontinent? 

  Økland, Bjørn Inge (Glimt fra Skog og landskap;06/09, Research report, 2009)
  Det er granbarkbillen (Ips typographus) som står for de største barkbilleutbruddene i Europa. For tiden har den omfattende utbrudd i Slovakia, og de siste utbruddene i Sør-Norge på 1970-tallet påførte næringen et tap i ...
 • Økologiske konsekvenser av hogstavfall til bioenergi 

  Hanssen, Kjersti Holt; Clarke, Nicholas (Glimt fra Skog og landskap;03/09, Research report, 2009)
  Regjeringen har som mål å øke bruken av bioenergi med 14 TWh innen 2020, altså omtrent en dobling av dagens nivå. Hogstavfall er en viktig ressurs for å nå dette målet. Men et intensivt uttak av hogstavfall kan påvirke ...
 • Økonomien i jordbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1998- 2007. Tabellsamling 2003 2007 

  Sjelmo, Otto; Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2009-1, Research report, 2009)
  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med i overkant av 900 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med knapt 150 bruk. I ...
 • Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge 

  Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Viten fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009-03)
  Økologisk kunnskap for et utvalg av introduserte bartrær er sammenstilt som et grunnlag for senere risikovurderinger. Bartreslagene har blitt plassert inn i såkalte profilskjema for å kunne vurdere hvorvidt deres egenskaper ...
 • Intensiv skogovervåking i 2008. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/09, Research report, 2009-06)
  Intensive forest monitoring in 2008. Results from ICP Forests Level 2 plots in Norway
 • Vekst, produksjon og klimarelaterte skader i fem proveniensforsøk med gran (Picea abies L. Karst.) på Østlandet 

  Granhus, Aksel; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;5/09, Research report, 2009-06)
  I denne rapporten er sammenstilt resultater for tilvekst, produksjon og skader i fem storruteforsøk på Østlandet med ulike norske og mellomeuropeiske provenienser av vanlig gran (Picea abies (L.) Karst.). Feltene er fulgt ...
 • Applying Typology Analyses to Management Issues: Deer Harvest and Declining Hunter Numbers 

  Andersen, Oddgeir; Wam, Hilde K; Mysterud, Atle; Kaltenborn, Bjørn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014-09)
  In both North America and Europe, deer populations are increasing and hunter participation is decreasing. This generates concern for our future ability to control deer populations. Information on hunter typologies can help ...
 • Effects of nano-sized zero-valent iron on DDT degradation and residual toxicity in soil: a column experiment 

  El-Temsah, Yehia; Oughton, Deborah Helen; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013-07)
  Background and aims Nanoscale zero-valent iron (nZVI) application is a promising technology for degradation of chlorinated contaminants in soil. Plants also play an important role in soil remediation and nZVI should not ...
 • Flowering physiology and cold resistance of Potentilla palustris (L.) Scop., a wild relative of the strawberry 

  Heide, Ola M.; Sønsteby, Anita (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  Environmental control of growth and flowering and the freezing tolerance of two Norwegian populations of Potentilla palustris (L.) Scop. were studied under controlled environment conditions. Under short day (SD; 10 h) ...
 • Energipotensialet fra skogen i Norge 

  Gjølsjø, Simen; Hobbelstad, Kåre (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2009, Research report, 2009)
  Denne oppdragsrapporten er utarbeidet for å få en oversikt over energipotensialet fra skogen i Norge. Grunnlaget for dataene er Landskogtakseringens materiale samt Marklunds funksjoner for beregning av greiner, topper og stubber.
 • Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Buskerud 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2009, Research report, 2009)
  Mål og metode: I denne rapporten for Buskerud presenteres materiale som er samlet inn i forbindelse med etableringen av et arealregnskap for Norge med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Materialet ...

View more