Recent Submissions

 • Tilstandsbeskrivelse av norske jordbruksregioner ved bruk av statistikk 

  Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Fjellstad, Wendy Jane; Hofsten, Johnny; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;17/2004, Research report, 2004-10-15)
  3Q-programmet for overvåking av jordbrukets kulturlandskap har avsluttet sitt første omdrev og her rapporterer vi 3Q-statistikken for de ti norske jordbruksregionene. Vi forklarer hvordan jordbruksregionene er avgrenset ...
 • Norske jordbrukslandskap - en inndeling i 10 jordbruksregioner 

  Puschmann, Oskar; Hofsten, Johnny; Elgersma, Anne (NIJOS-rapport;13/1999, Research report, 1999-06-01)
  I 1998 fikk Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) i oppdrag av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet å igangsette og gjennomføre et program for tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets ...
 • Test av MSFI-metoden - Nøyaktighetsanalyse på datasett for Østfold og Hobøl 

  Gjertsen, Arnt Kristian; Eriksen, Rune (NIJOS-rapport;02/2004, Research report, 2004-12-23)
  NIJOS har analysert nøyaktigheten til en metode for flerkilde skogressurskartlegging (MSFI). MSFI bruker prøveflatedata fra Landsskogtakseringen, DMK, og et satellittbilde. Prøveflatene brukes som kalibreringsdatasett og ...
 • Microbial biogas production from hydrolysis lignin: Insight into lignin structural changes 

  Mulat, Daniel Girma; Dibdiakova, Janka; Horn, Svein Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Background: The emerging cellulosic bioethanol industry will generate huge amounts of lignin-rich residues that may be converted into biogas by anaerobic digestion (AD) to increase the output of energy carriers from the ...
 • Elevational treeline and forest line dynamics in Norwegian mountain areas - a review 

  Bryn, Anders; Potthoff, Kerstin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Purpose Treelines and forest lines (TFLs) have received growing interest in recent decades, due to their potential role as indicators of climate change. However, the understanding of TFL dynamics is challenged by the complex ...
 • Undersøkelse av antibiotikaresistensmarkørgenet nptII i norsk natur. Analyserapport: Forekomst av antibiotikaresistensmarkørgenet neomycin fosfotransferase II (nptII) i prøver fra 12 ville arter fra Norge 

  Forfang, Kristin; Hagen, Snorre; Elameen, Abdelhameed; Fløystad, Ida; Eiken, Hans Geir (NIBIO Rapport;4(100) 2018, Research report, 2018-08-15)
  Undersøkelse av antibiotikaresistensmarkørgenet neomycin fosfotransferase II (nptII) i prøver fra 12 ville arter fra Norge I et prosjekt fra Miljødirektoratet har vi testa for tilstedeværelse av nptII genet i 219 prøver ...
 • Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway 

  Rypdal, K.; Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hoem, B.; Tomter, Stein Michael; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;11/2005, Research report, 2005-09)
  Intergovernmental Panel on Climate Change under the UN finalised in 2004 the report “Good Practice Guidance for Estimating and Reporting of Emissions and Removals from Land Use, Landuse Change and Forestry”. The present ...
 • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge 1989-2004 

  Hylen, Gro; Larsson, John Y. (NIJOS-rapport;1/2005, Research report, 2005-01-21)
  NIJOS har ansvaret for den landsrepresentative skogovervåkingen under det nasjonale Overvåkningsprogram for skogskader. Denne rapporten gir en oversikt over sunnhetstilstanden til bar- og bjørketrær i landets skogareal for ...
 • Forslag til ny modell for detaljert arealressurskart - AR5 

  Bjørdal, Inge; Bjørkelo, Knut; Flemsæter, Frode; Moum, Svein Ola; Rekdal, Yngve (NIJOS dokument;09/2005, Research report, 2005-02-14)
  Dokumentet gjev ei tilråding for innhald i eit nytt arealressurskart, AR5, som skal erstatta digitalt markslagskart.
 • 3Q - Endringer i jordbrukets kulturlandskap i Østfold, Oslo/Akershus og Vestfold - Tema Arealstruktur 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;12/05, Research report, 2005-12-01)
  NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker ...
 • DNA fra en celle er nok for å finne råteseoppen! 

  Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor (Glimt fra skogforskningen;4-2005, Others, 2005)
  Skogforsk har utviklet en svært følsom metode for å påvise skadelige sopper i trær og trevirke. Dette kan bli viktig i kampen mot rotkjuke, som koster skognæringen i Europa 6-7 milliarder kroner årlig, og mot andre skadelige ...
 • Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner 

  Puschmann, Oskar (NIJOS-rapport;10/2005, Research report, 2005-12-13)
  Siden 1989 har NIJOS arbeidet med utviklingen av et nasjonalt referansesystem for landskap. Dette er et hierarkisk system med inndeling av landet i 45 landskapsregioner og 444 underregioner. Med utgangspunkt i underregionene ...
 • Vegetasjon og beite kring Håmmålsfjellet - Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/2005, Research report, 2005-05-01)
  Kring Håmmålsfjellet i Os og Tolga kommunar, er det vegetasjonskartlagt eit areal på 219 km². 2/3 av arealet ligg i snaufjellet, resten i bjørkeskogbeltet og litt i barskogen. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system ...
 • Arealrekneskap for Noreg - Fjellet i Hedmark 

  Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIJOS-rapport;06/05, Research report, 2005-03-03)
  Prosjektet ”Arealrekneskap for Noreg” har som mål å gje ein nasjonal dokumentasjon av arealdekke, arealbruk, vegetasjon og naturtypar i Noreg. Eit av tiltaka er ei utvalskartlegging av arealressursar. Den praktiske metoden ...
 • Barkfunksjon for sagtømmer av gran og furu til bruk i hogstmaskiner 

  Nybakk, Erlend; Steffenrem, Arne (Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning;;2/05, Research report, 2005-05-14)
  Barkfunksjonene som benyttes i hogstmaskinene i dag, ble laget for fratrekk av barkvolum ved oppgjørsmåling på sagbrukene. De var ikke tiltenkt brukt til aptering av tømmerstokken ved kappeprosessen på hogstmaskiner. Likevel ...
 • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

  Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Glimt fra skogforskningen;1-2005, Others, 2005)
  Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
 • Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester 

  Ljosland, Mette Margrethe; Bjørkelo, Knut; Skøien, Svein (NIJOS dokument;21/2005, Research report, 2005-03-17)
  Overgang til internettbasert distribusjon av kartinformasjon medfører nye utfordringer for informasjonsleverandørene. Geoportaler utnytter de tekniske mulighetene for å sammenstille karttema fra ulike kilder, men lykkes i ...
 • Bevaring av genressurser. Fôrplanter i gamle enger og beiter 

  Svalheim, Ellen; Asdal, Åsmund; Hauge, Leif; Marum, Petter; Ueland, Jørgen (Others, 2005)
 • Instruks for kulturminneregistrering i AR18×18 

  Stensgaard, Kari; Strand, Geir-Harald (NIJOS dokument;56/2005, Research report, 2005)
  Dette er første utkast til instruks for kulturminneregistrering ved utmarkskartlegging. Denne er prøvd ut i feltsesongen i 2005. Formålet er å utarbeide forventningsrett statistikk for kulturminner i utmark. Nøkkelord:Ku ...
 • Barlind og kristtorn - små trær med stor betydning 

  Myking, Tor (Others, 2005)
  Barlind (Taxus baccata) og kristtorn (Ilex aquifolium) har en lang og mangslungen felles historie med oss mennesker i nord. Nedtegnelser om artene fi nnes allerede i norrøn mytologi, og mannedrap, kreftbekjempelse og dekor ...

View more