Recent Submissions

 • Lettuce-produced hepatitis C virus E1E2 heterodimer triggers immune responses in mice and antibody production after oral vaccination 

  Clarke, Jihong; Paruch, Lisa; Dobrica, Mihaela-Olivia; Caras, Iuliana; Tucureanu, Catalin; Onu, Adrian; Ciulean, Sonya; Stavaru, Crina; van Eerde, André; Wang, Yanliang; Steen, Hege; Haugslien, Sissel; Petrareanu, Catalina; Lazar, Catalin; Popescu, Costin-loan; Bock, Ralph; Dubuisson, Jean; Branza-Nichita, Norica (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The hepatitis C virus (HCV) is a major etiologic agent for severe liver diseases ( e.g . cirrhosis, fibrosis and hepatocellular carcinoma). Approximately 140 million people have chronic HCV infections and about 500 000 die ...
 • Overvåking av tilløpsbekker til Flagstadelva og Finsalbekken 2017/2018 

  Greipsland, Inga; Haaland, Ståle Leif; Stabell, Trond (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-18)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 5 elver og bekker i Hamar kommune i perioden 1. august 2017 til 1.mai 2018. Det ble tatt månedlige vannprøver som ble analysert for totalnitrogen (TN), totalfosfor ...
 • Melding om årsveksten 2017 – Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

  Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;, Research report, 2017-06-16)
  Vekstsesongen 2017 ble preget av kald vår med sein vekststart og uvanlige store nedbørsmengder utover i vekstsesongen. Det var god vekst og avlingene så ut til å bli store. De svært våte forholdene gjorde innhøstingsforholdene ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2017 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-14)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene ...
 • Vegetasjon og beite i Rennebu - sør 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging i sørdelen av Rennebu kommune. Samla areal var 219 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Østfold, 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Østfold. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
 • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 og 2017 

  Blystad, Dag Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-11)
  Pærevisnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Pærevisnesjuke forårsakes av fytoplasma, små veggløse bakterier som lever i silvevet i planter Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist ...
 • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2017. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
  Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i norge, men er ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2017 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Virus i jordbær 2017. Resultater fra OK-programmet. 

  Blystad, Dag Ragnar; Spetz, Carl (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-11)
  Det ble sommeren 2017 gjennomført et kartleggingsprogram for å undersøke om importert plantemateriale av jordbær kunne være infisert av virus. Det ble tatt ut stikkprøver i jordbærfeltene hos utvalgte bærprodusenter som ...
 • Rapport for OK-program Xanthomonas arboricola pv. pruni. Sesong 2017. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO-RAPPORT;, Research report, 2018-03-26)
  Bakterien Xanthomonas arboricola pv. pruni kan gi stor skade i planter av Prunus slekten, især plomme. Bakterien har ikke vært påvist i Norge før man begynte med systematisk kartlegging. Målsettingen for programmet i 2017 ...
 • Impacts of droughts and extreme temperature events on gross primary production and ecosystem respiration: a systematic assessment across ecosystems and climate zones 

  von Buttlar, Jannis; Zscheischler, Jakob; Rammig, Anja; Sippel, Sebastian; Reichstein, Markus; Knohl, Alexander; Jung, Martin; Menzer, Olaf; Arain, M. Altaf; Buchmann, Nina; Cescatti, Alessandro; Gianelle, Damiano; Kiely, Gerard; Law, Beverly; Magliulo, Vincenzo; Margolis, Hank; McCaughey, Harry; Merbold, Lutz; Migliavacca, Mirco; Montagnani, Leonardo; Oechel, Walter; Pavelka, Marian; Peichl, Matthias; Rambal, Serge; Raschi, Antonio; Scott, Russell L.; Vaccari, Franceso P.; van Gorsel, Eva; Varlagin, Andrej; Wohlfahrt, Georg; Mahecha, Miguel (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Extreme climatic events, such as droughts and heat stress, induce anomalies in ecosystem–atmosphere CO2 fluxes, such as gross primary production (GPP) and ecosystem respiration (Reco), and, hence, can change the net ecosystem ...
 • Jordtemperatur og spredning av husdyrgjødsel - Utredning av om jordtemperatur kan brukes som skranke for spredning av husdyrgjødsel på eng i Farsund kommune 

  Nordskog, Berit; Bakken, Anne Kjersti; Hole, Halvard (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
  Spredning av husdyrgjødsel er regulert med faste datoer for første og siste spredetidspunkt. Disse datoene er satt for store deler av landet, og det er ingen geografisk differensiering etter lengde på vekstsesongen. Farsund ...
 • Vegetasjon og beite på Sødorpfjellet 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-04-27)
  Norsk institutt for bioøkonomi har vegetasjonskartlagt 61 km² på Sødorpfjellet i Nord-Fron kommune. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laga vegetasjonskart og ...
 • Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner 

  Uleberg, Eivind; Dalmannsdottir, Sigridur (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-12)
  Klimaendringer vil ha stor påvirkning på fremtidig landbruksproduksjon i Norge og tilpasning vil være nødvendig både for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer som følger av det nye klimaet. Klimaprojeksjoner fram ...
 • Vegetasjon og beite i beiteområdet til Marsjødrifta beitelag 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-22)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging av beiteområdet til Marsjødrifta beitelag i Folldal kommune. Samla areal var 114 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i ...
 • Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes 

  Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-14)
  Norsk institutt for bioøkonomi har utført egetasjonskartlegging av et område på 41 km² i Bodø kommune i Nordland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laget ...
 • Håndbok i registrering av livsmiljøer i Norge. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold 

  Baumann, Camilla; Gjerde, Ivar; Blom, Hans H.; Sætersdal, Magne; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik; Løken, Beate; Ekanger, Ivar (Report, 2002)
  Håndboka består av heftene: Bakgrunn og prinsipper (Hefte 1) - Livsmiljøer i skog (Hefte 2) - Instruks for registrering 2001 (Hefte 3) - Veileder for rangering og utvelgelse 2002 (Hefte 4)
 • Revidert skjøtselsplan for slåttemark for Dølan, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt truet ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. NIBIO, ved Synnøve Nordal Grenne, fikk i 2017 ...
 • Revidert skjøtselsplan for slåttemark for Raudmyrdalen, Malvik kommune, Sør-Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-05)
  Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt truet ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og ble i 2011 utvalgt naturtype (UN) med en viss beskyttelse gjennom lov om Naturmangfold. NIBIO, ved Synnøve Nordal Grenne, fikk i 2017 ...

View more