Recent Submissions

 • International Trade and Guidelines on Equivalence and Mutual Recognition 

  Elvestad, Christel; Veggeland, Frode (NILF Rapport;2005-1, Research report, 2005-08)
  The purpose of the report is to provide an overview of international guidelines dealing with the application of equivalence and mutual recognition as trade facilitating tools, focusing on the main aspects and application ...
 • The environmental impacts of wood compared to other building materials 

  Hill, Callum Aidan Stephen; Zimmer, Katrin (NIBIO RAPPORT;4(56) 2018, Research report, 2018-04-25)
  Miljøpåvirkning av tre sammenlignet med andre bygningsmaterialer Den norske regjeringen har satt klare mål for å redusere forbruket av fossil energi og klimagassutslipp. Byggsektoren kan bidra for å nå disse målene ved å: ...
 • Jorda i Nordland 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
  Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
 • Jorda i Sogn og Fjordane 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
  På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
 • Plantevernmidler i grunnvann i jordbruksområder. Resultater fra prøvetaking i 2010 - 2012 

  Roseth, Roger (Bioforsk Rapport; 8(46) 2013, Research report; Report, 2013-06-05)
  I perioden 2010 – 2012 har det blitt gjennomført prøvetaking av grunnvannsbrønner i 9 områder i Norge – Klepp, Kongsberg, Grue, Ullensaker/Nannestad, Nesodden, Larvik, Råde, Grimstad og Overhalla. Prosjektet er en videreføring ...
 • Toward a statistical description of methane emissions from arctic wetlands 

  Pirk, Norbert; Mastepanov, Mikhail; López-Blanco, Efrén; Christensen, Louise H.; Christiansen, Hanne H; Hansen, Birger Ulf; Lund, Magnus; Parmentier, Frans-Jan W.; Skov, Kirstine; Christensen, Torben R. (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-23)
  Methane (CH4) emissions from arctic tundra typically follow relations with soil temperature and water table depth, but these process-based descriptions can be difficult to apply to areas where no measurements exist. We ...
 • Overvåking av re-vegetering med sitkagran (Picea sitchensis) etter fjerning av plantasjer i kystlynghei på Troningen 

  Vesterbukt, Per (NIBIO RAPPORT;4(29) 2018, Research report, 2018-03-05)
  Rapporten tar for seg effekter av fjerning av sitkagran i kystlynghei på Troningen i Åfjord kommune. Det ble valgt å se på spredning og frøspiring med sitkagran over to vekstsesonger som respons på skjøtselstiltak i form ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet. Trendar og økonomisk utvikling siste tiåret, 1997-2006. Økonomi og arbeidsforbruk på sortsnivå i fruktdyrkinga. Økologisk mjølkeproduksjon 

  Haukås, Torbjørn; Lyng, Ane Margrethe; Olsen, Anastasia; Ommedal, Rune; Sværen, Jon (NILF Notat;2008-6, Research report, 2008-02)
 • Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk. Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger 

  Kjesbu, Erland; Staven, Kjell; Andresen, Knut; Enget, Siri Lutnæs; Håskjold, Fredrik Mork; Moskvil, Harald (NILF Notat;2008-13, Research report, 2008-05)
  En rekke sentrale aktører innen norsk landbruk står bak forprosjektet «Bedre dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk». Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Felleskjøpet ...
 • Norwegian poultry farmers’ view on animal welfare 

  Skarstad, Guro Ådnegard; Borgen, Svein Ole (NILF Discussion Papers;2007-4, Research report, 2007-10)
 • Risikoreduksjon av bruk av plantevernmidler – En samfunnsmessig konsekvensanalyse 

  Refsgaard, Karen; Veidal, Asbjørn; Netland, Jan; Stenrød, Marianne (NILF Rapport;2006-5, Research report, 2006-05)
  Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere kostnadseffektive strategier å redusere skadevirkninger på helse og miljø som bruk av plantevernmidler medfører. Bakgrunnen for prosjektet er skissert i Landbruks- og ...
 • Mål, virkemidler og forslag til suksesskriterier i norsk landbrukspolitikk 

  Nordlund, Anders; Bergset, Nils Øyvind; Sørensen, Ann-Christin (NILF Notat;2006-2, Research report, 2006-02)
  Formålet med notatet er å sette opp en del suksesskriterier ut fra de målsettinger som er satt for landbrukspolitikken, slik at en senere kan evaluere hvilke effekter landbrukspolitikken har for aktører i verdikjeden for ...
 • Næringsaktivitet på ulike typer landbrukseiendommer 

  Knutsen, Heidi; Olsen, Anastasia; Paulsen Rye, Siv Karin; Sjelmo, Otto; Spissøy, Arild; Stokke, Kristin (NILF Notat;2008-25, Research report, 2008-12)
  Næringsaktivitet på landbrukseiendommer kan deles i tradisjonelt jord- og skogbruk, annen aktivitet som tar utgangspunkt i eiendommens ressurser i form av arealer, bygninger og jord- og skogbruksmaskiner (tilleggsnæring), ...
 • Trade Facilitation through Equivalence and Mutual Recognition: The EU Model 

  Veggeland, Frode (NILF Rapport;2006-3, Research report, 2006-04)
  This report explores how equivalence and mutual recognition have been applied by the European Union (EU) in order to facilitate trade. The EU is of particular interest in this area because it has been in the forefront ...
 • WTO og praktisering av safeguards på landbruksområdet 

  Veggeland, Frode (NILF Notat;2008-19, Research report, 2008-10)
 • Verdiskaping i jordbruket i Aust- og Vest-Agder 

  Lyng, Ane Margrethe; Haukås, Torbjørn; Ommedal, Rune (NILF Notat;2008-11, Research report, 2008-04)
  Hovudmålet for dette prosjektet har vore å finne den økonomiske verdiskapinga frå jordbruk og tilleggsnæringar i jordbruksverksemder. Bakgrunnen for prosjektet er at fylkesmannen frå 2005 fekk eit større ansvar med å ...
 • Karbon i norsk plante- og husdyrproduksjon 

  Bonesmo, Helge Sverre; Sjelmo, Otto (NILF Notat;2008-21, Research report, 2008-10)
  Beregnet karbondioksid (CO2) omdannet til organisk materiale av planter tilknyttet norsk jordbruksproduksjon var i 2005 mer enn 10 Mt. Vegen karbon tar fra CO2 i atmosfæren via organisk stoff og tilbake til CO2 varierer i ...
 • Perspektiver for en norsk kjøttindustri: Sammenligning av struktur i Norden 

  Kjuus, Johanne; Utgård, Jakob; Melhuus, Sigrid Hagerup; Svennerud, Mads (NILF Notat;2008-22, Research report, 2008-11)
  For å forstå forutsetningene for en konkurransedyktig norsk kjøttindustri har vi i dette notatet søkt å belyse kjøttindustriens utvikling i Norge sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark, samt utviklingstrender i et ...
 • En prognosemodell for engrossalg av kjøtt, fjørfe og egg 

  Gustavsen, Geir Wæhler (NILF Rapport;2006-4, Research report, 2006-05)
  Etterspørselen etter kjøtt, fjørfe og egg blir som de fleste ikke-varige forbruksgoder bestemt hovedsaklig av utviklingen i priser og inntekter. Når prisen på en kjøttvare går ned i forhold til andre varer som konsumentene ...
 • Verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæring i Trøndelag 

  Sjelmo, Otto; Stokke, Kristin; Paulsen Rye, Siv Karin; Kjesbu, Erland (NILF Notat;2006-9, Research report, 2006-05)
  Hovedmål for dette prosjektet har vært å finne den økonomiske verdiskapingen og sysselsettingen i tilleggsnæringer i trøndelagsfylkene. Målet har også vært å se på hvilke driftsformer innen tilleggsnæringer som er av størst ...

View more