Recent Submissions

 • Planering og jordflytting – Utførelse og vedlikehold 

  Hauge, Atle; Haraldsen, Trond (NIBIO Bok;3(4) 2017, Research report, 2017-09)
  (Forord) Denne veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og Fylkesmennene i Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Hedmark og Nord-Trøndelag. Dette er fylker med mye bakkeplanering, og fylkesmennene ...
 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Holdninger til elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Resultater fra en landsdekkende spørreundersøkelse 

  Hind, Liv Jorunn; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;9(97) 2014, Research report, 2014)
  Bioforsk ønsket mer kunnskap om den sosiale og kulturelle effekten av å introdusere elektroniske hjelpemidler i reindrifta. Vi presenterte derfor en spørreundersøkelse med mål om å kartlegge reindriftas holdninger til slike ...
 • Skogen i Norge. Statistikk over skogforhold og skogressurser i Norge registrert i perioden 2005-2009 

  Granhus, Aksel; Hylen, Gro; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2012, Research report, 2012)
  Norsk institutt for skog og landskap utgir nå sjette utgave av ”Statistikk over skogforhold og –ressurser i Norge”. Landsskogtakseringen har et landsdekkende nett av permanente fl ater som registreres over en femårsperiode. ...
 • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

  Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
  Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
 • Statistikk over skogforhold og skogressurser i Troms. Landsskogtakseringen 2005-2009 

  Andreassen, Kjell; Eriksen, Rune; Tomter, Stein Michael; Granhus, Aksel (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
  Skogarealet i Troms omfatter 88 % lauvtredominert skog, der 77 prosentpoeng er bjørkeskog med mer enn 70 % bjørk. Grandominert skog utgjør 4 %, mens 6 % er furudominert skog. Ca 2 % er hogstklasse 1 med uspesifisert treslag. ...
 • Effekt av små snauflater og avstand til kant på frekvens av tørrgran og vindfall i Oslo og Akershus 

  Solberg, Svein; Granhus, Aksel; Bjørkelo, Knut (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2012, Research report, 2012)
  Bakgrunnen for denne rapporten er dels indikasjoner på mer vind- og tørkeskader i eldre granskog i oslo og akershus, og dels de ekstra utfordringene slike skader gir for skogbehandlingen i oslomarka med de restriksjoner ...
 • Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær. Femte prosjektfase for perioden 2010-2011 

  Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2012, Research report, 2012)
  Norsk Juletre – rådgiving juletre og pyntegrønt har i samarbeid med Det norske Skogfrøverk på Hamar og Norsk institutt for skog og landskap i Fana deltatt i prosjektet «Utvikling av plantemateriale av fjelledelgran (Abies ...
 • Bunting av vegkantvirke. Produktivitet og økonomi 

  Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;01/2012, Research report, 2012)
  Hovedutfordringen ved transport av heltre og hogstavfall er lav utnyttelse av lastekapasiteten til lassbærere, tømmerbiler eller andre transportmidler. Per i dag blir to metoder nyttet for å øke utnyttelsesgraden til ...
 • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater fra den landsrepresentative skogovervåkingen i 2011 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Hylen, Gro (Rapport fra Skog og landskap;11/2012, Research report, 2012)
  Hos alle de overvåkete treslagene, gran, furu og bjørk, ble det i 2011 registrert en nedgang i kronetetthet i forhold til året før. Dette er første året med synkende kronetetthet etter tre sesonger på rad med en tydelig ...
 • Vegetasjon og beite kring Dalsbygda og Os. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Os kommune 

  Rekdal, Yngve (Rapport fra Skog og landskap;19/2012, Research report, 2012)
  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
 • Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap. Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 

  Stokstad, Grete; Puschmann, Oskar (Rapport fra Skog og landskap;13/2012, Research report, 2012)
  Tema for denne rapporten er tilstand og endringer i jordbrukets kulturlandskap i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Rapporten består av et kort sammendrag og en mer detaljert del hvor det i større grad ...
 • State of Forest Genetic Resources in Norway 

  Skrøppa, Tore (Rapport fra Skog og landskap;03/2012, Research report, 2012)
  Forests and wooded land cover 39 % of the land area of Norway and productive forest amounts to 8.3 million hectares. Two conifer species, Picea abies and Pinus sylvestris, dominate the forest area; they cover 71 % of the ...
 • Import av tømmer og andre treprodukter som innførselvei for fremmede insekter, sopp og planter - trendanalyse av importstatistikk 

  Økland, Bjørn; Børja, Isabella; Often, Anders; Solheim, Halvor; Flø, Daniel (Rapport fra Skog og landskap;10/2012, Research report, 2012)
  Import av tømmer og andre treprodukter kan bringe fremmede arter av insekter, sopp og planter som kan gi store skadeeffekter om de etableres i Norge. I verden kan det vises til flere eksempler på at import av nye arter med ...
 • Systemanalyse av ti forsyningskjeder for skogsflis basert på heltrevirke 

  Belbo, Helmer; Talbot, Bruce; Kjøstelsen, Leif (Rapport fra Skog og landskap;21/2012, Research report, 2012)
  I dette studiet sammenlignes 10 ulike forsyningskjeder for flisproduksjon basert på heltrevirke fra ungskog og kulturlandskap. Alle kjedene starter med felling av virke i bestand og slutter hos sluttforbruker (dvs flislager ...
 • Intensiv skogovervåking i 2011. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar (Rapport fra Skog og landskap;17/2012, Research report, 2012)
  I 2011 inngikk seks flater i den intensive skogovervåkingen der utviklingen av skogøkosystemet i Norge blir fulgt. Disse flatene inngår i det nasjonale ”Overvåkingsprogram for skogskader”, og de er også en del av det ...
 • 3Q feltkontroll av flybildetolking. 2. omdrev, 2004-2008 

  Engan, Gunnar (Rapport fra Skog og landskap;05/2012, Research report, 2012)
  I første omdrev av 3Q ble det utarbeidet årlige feltkontroll-rapporter, men det ble av økonomiske årsaker ikke prioritert å utarbeide en samlet rapport med totaldata fra hele Norge. Derfor presenterer vi ikke her en detaljert ...
 • Snutebilleundersøkelsen 2010 - Hedmark og Oppland 

  Hanssen, Kjersti Holt (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2012, Research report, 2012)
  Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse om skader i skogplantefelt etter gnag fra gransnutebille (Hylobius abietis). Til sammen 154 foryngelsesfelt på Sør- og Østlandet ble undersøkt, de fleste på høsten 2010, ...

View more