Nye registreringer

 • Jorda i Stavanger - Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(26) 2017, Others, 2017-11)
  Næringslivet i Stavanger handler om mer enn oljeboring og oljefunn. Kommunen har over 14.000 dekar dyrka jord og en aktiv landbruksnæring. I 2016 ble det boret hundrevis av hull på jordene i kommunen. Jordsmonnets viktigste ...
 • Jorda i Stavanger - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(27) 2017, Others, 2017-11)
  Jord er en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til olje blir den likevel ikke brukt opp, så sant vi forvalter den på en bærekraftig måte. Jordsmonndata gir informasjon om jordressursene som hjelper forvaltning, rådgivning ...
 • The cyanomorph of Ricasolia virens comb. nov. (Lobariaceae, lichenized Ascomycetes) 

  Tønsberg, Tor; Blom, Hans H.; Goffinet, Bernard; Holtan-Hartwig, Jon; Lindblom, Louise (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  The cyanomorph and photosymbiodemes are here reported for the first time for Ricasolia virens (With.) H.H. Blom & Tønsberg comb. nov. (≡ Lobaria virens (With.) J.R. Laundon). The cyanomorph of R. virens is dendriscocauloid. ...
 • Carbon castles and insect invaders: dissecting physical defences in conifer stems 

  Krokene, Paal (Journal article; Peer reviewed, 2016)
 • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

  Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
  Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
 • Forenkling av MiS-registreringer i felt ved hjelp av prediksjonsmodeller 

  Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad; Nilsen, Jan Erik (NIBIO Rapport;3(122) 2017, Research report, 2017-11-01)
  I rapporten undersøkes mulighetene for å kunne predikere forekomster av MiS-miljøer basert på enkle landskapsvariabler fra kart. Disse variablene er helning, bonitet, høyde over havet og avstand fra vei. Vi bruker oversikt ...
 • Rein som beitedyr i kystlynghei 

  Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
  Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
 • Erosjon og næringsstofftap fra jordbruksdominerte nedbørfelt. Årsrapport for 2008/09 fra Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) 

  Rød, Line Meinert; Pedersen, Rikard; Deelstra, Johannes; Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans; Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;4(165) 2009, Research report, 2009-03-04)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. I denne ...
 • Bekjempelse av rynkerose (Rosa rugosa)-resultater fra 2009. Utprøving av metodikk (mekanisk og kjemisk) i Rinnleiret naturreservat og Ørin naturreservat i Levanger og Verdal, Nord-Trøndelag 

  Fløistad, Inger; Nilsen, Liv S. (Bioforsk rapport;4(144) 2009, Research report, 2009-11-13)
  Rynkerose (Rosa rugosa) er I sterk spredning langs kysten i Norge. Det er et stort behov for kunnskap om effektiv og målsettet bekjempelse. Denne rapporten tar for seg resultater fra forsøk gjennomført i Rinnleiret ...
 • Uttesting av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse 

  Johansen, Line; Bär, Annette; Wehn, Sølvi; Aune, Sigrun; Blanck, Conrad; Blom, Hans H.; Daugstad, Kristin; Engan, Gunnar; Grenne, Synnøve Nordal; Nordbakken, Jørn-Frode; Thorvaldsen, Pål (NIBIO Rapport;3(120) 2017, Research report, 2017-11-03)
  NIBIO har på oppdrag fra Miljødirektoratet testet en ny metodikk utviklet for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF). 39 ruter a 500x500 meter ble kartlagt sommeren 2017 og 33 ...
 • Bar av edelgranarter til dekorasjon og kransebinding 

  Skage, Jan-Ole; Nyeggen, Hans; Østgård, Åge; Øyen, Bernt-Håvard (Glimt fra Skog og landskap;05/11, Others, 2011)
  Langsiktige klippeforsøk ved Skog og landskap viser at både nobeledelgran og fageredelgran kan produsere mye dekorasjonsbar, mens fjelledelgran og nordmannsedelgran er svakere produsenter. Alle treslagene har imidlertid ...
 • Balansering av klima-, landskaps- og beredskapsmål i norsk jordbrukspolitikk. En analyse basert på Jordmod 

  Mittenzwei, Klaus; Wangsness, Paal Brevik (NILF Discussion Papers;2011-1, Research report, 2011)
  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har foretatt beregninger på effekter av en balansering av ulike mål i norsk jordbrukspolitikk. Analysen er gjennomført basert på beregninger med sektormodellen Jordmod. ...
 • Inntekt, sparing og investering i jordbruket. Driftsgranskingsdata for 1992–2009 

  Hegrenes, Agnar (NILF Notat;2011-16, Research report, 2011)
  Formålet med dette notatet er å gje ei oversikt over utvikling i inntekt, investering og sparing i jordbrukshushald. • Kor mykje er investert i jordbruk og andre eigedelar, og korleis har dette endra seg over tid? • Kor ...
 • Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 

  Solberg, Lars Ragnar; Haukås, Torbjørn (NILF Notat;2011-12, Research report, 2011)
  Undersøkinga er ei vidareføring av prosjektet Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2008.2 Den utvida undersøkinga tar for seg rekneskapsåret 2009, og samanliknar ...
 • Vegetasjon og beite på Hanestadkjølen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Rendalen kommune 

  Rekdal, Yngve (Rapport fra Skog og landskap;04/2011, Research report, 2011)
  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. ...
 • Kartkatalog. Kart/kartlag produsert av Skog og landskap 

  Nilsen, Anne-Barbi (Rapport fra Skog og landskap;02/2011, Research report, 2011)
  Avdeling for Landskapsressurser ved Skog og landskap har det nasjonale ansvaret for kartlegging av naturressursene jordsmonn, landskap, vegetasjon og arealbruk. Informasjon om disse natur-ressursene og avledete temakart ...
 • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

  Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
  The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
 • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

  Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
 • Plantevernmidler i grunnvann. Forprosjekt automatisert overvåking i faste forsøksfelt. 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;3(1) 2017, Research report, 2017-10-25)
  Gjennom et forprosjekt finansiert gjennom «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, 2016 – 2020» har NIBIO utredet og beskrevet mulig framtidig overvåking av plantevernmidler i grunnvann i faste forsøksfelt. ...
 • E18 Bommestad – Sky. Opptak av siltgardiner ved Farriseidet og i Farriskilen. Overvåking av partikkelspredning 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;3(11) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen overvåket NIBIO turbiditet i Farrisvannet ved Farriseidet i forbindelse med opptak av siltgardiner i regi av JVF – Joint Venture Farris Bru, ANS. Undersøkt område var ved Farris Øst, der ...

Vis flere