Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Marius
dc.date.accessioned2015-12-07T09:47:41Z
dc.date.available2015-12-07T09:47:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367161
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Hensikt: Hensikten med denne kvalitative studien er gjennom seks fokusgruppeintervjuer, bestående av 22 lærere som underviser i kroppsøving fra 5 – 7 klasse i Elverum, å få økt kunnskap i hvordan kroppsøvingslærerne legitimerer kroppsøvingsfaget, med et spesielt blikk for forståelsen kroppsøvingslærerne har for helse. Denne studien kan derfor være nyttig i et videre arbeid med utvikling av kroppsøvingsfaget, og fagets mulighet for å fremstå som en helsefremmende arena. Teori: Studien har en teoretisk forståelsesramme som hovedsakelig er basert på Arnolds læring i ulike bevegelsesdimensjoner, og Antonovskys salutogenetiske teori. Disse teoriene har blitt brukt som rammeverktøy for å forstå lærernes ulike utsagn. Metode: Denne kvalitative studien har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming som danner grunnlaget for prosessen. Rådataene er hentet gjennom seks fokusgruppeintervjuer, bestående av 22 lærere som utøver kroppsøving fra 5. – 7. klasse i Elverum. Analysen som har blitt benyttet i denne studien er en innholdsanalyse som er inspirert av Giorgi, og modifisert av Malterud. Hovedfunn: Resultatene i denne studien viser en ensidig forklaring på kroppsøvingsfagets legitimering, hvor hovedfokuset har vært sentrert mot et aktivitetsfokus. Arnolds dimensjoner gjennom og om bevegelse var sterkt fremhevet av kroppsøvingslærerne. Kroppsøvingsfagets legitimering, fra lærerens side, bærer preg av objektive målsetninger som er rettet mot kroppen, fysisk sett. Aktivitetsforklaringer var helt klart rettet mot elevenes helse, og kan sees i sammenheng med den stadig økende inaktiviteten som har nådd vestlige land. Kroppsøvingslærerens helseforståelse var på mange måter lik deres legitimering, og gjenspeiler fokuset som er rettet mot den objektive kropp. Derfor synes det å være en forståelse for at helse, sett fra lærerens side, gjenspeiler den patogenetiske tankegangen, jamfør Antonovskys helseteori. Nøkkelord: Kroppsøvingslærere, formålet med kroppsøving, legitimering, helse og helsefremmende arena.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Purpose: The purpose of this qualitative study is through six focus group interviews, consisting of 22 teachers, who teaches physical education from 5.-7. class in Elverum, to gain much more knowledge of how physical education teachers legitimize physical education, with a special glance for the understanding physical education teachers have about health. This study may be useful in further work to develop a better understanding of physical education, and the possibility of the subject to emerge as a health promotion arena. Theory: The study has a theoretical framework of understanding, which mainly is based on Arnolds learning in various dimensions, and Antonovskys salutogenetic theory. These theories has been used as a framework to understand the teacher's various statements. Methods: This qualitative study has a phenomenological hermeneutical approach that makes the basic platform of the process. The data has been collected through six focus group interviews, consisting of 22 teachers who teaches physical education from 5.-7. Class in Elverum. The analysis that has been used in this study is content analysis inspired by Giorgi, and modified by Malterud. Key Findings: The results of this study clearly shows an unilateral explanation of the legitimation of physical education, where the focus was centered on activity. Arnolds dimensions through and about movement is strongly emphasized by physical education teachers. The physical education was legitimized, from the teacher's side, and is characterized by objective goals that are aimed at the physical body. Activity explanations was clearly aimed at the student`s health, and can be seen in the context of the increasing inactivity that has reached Western countries. Physical education teacher`s health understanding was in many ways similar to their legitimation, and reflects a focus that directly is turned towards the objective body. Therefore, there seems to be an understanding of health, from the teacher's side, that is reflected against the pathogenetic mindset, cf. Antonovskys health theory. Keywords: PE teachers, the purpose of physical education, legitimization, health promotion and health arena.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectkroppsøvingslærenb_NO
dc.subjectleitimeringnb_NO
dc.subjectsalutogenesenb_NO
dc.subjectpatogenesenb_NO
dc.subject.meshCommunity Medicine
dc.subject.meshPhysical Education and Training
dc.subject.meshSchools
dc.subject.meshCausality
dc.subject.meshQuality of Life
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshHermeneutics
dc.subject.meshFocus Groups
dc.subject.meshPublic Health
dc.title«Kroppsøving! det er jo et aktivitetsfag» : En studie av kroppsøvingslærerens legitimering av kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.title.alternative«Physical education! It`s an activity subject» : A study of physical education teacher legitimation of physical education.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel