Recent Submissions

 • Tilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag. 

  Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26345, Research report, 2014-09-25)
  Butare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og ...
 • Effect of lifting the sweeps on bottom trawling catch efficiency on the Northeast arctic cod trawl fishery 

  Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26220, Research report, 2014-07-01)
  Fuel consumption and environmental concerns have led bottom trawlers fishing for cod (Gadus morhua) in the Barents Sea to use semi-pelagic doors. However, this change may affect fish herding and consequently the catch ...
 • Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter 

  Westavik, Harry; Misimi, Ekrem (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26112, Research report, 2014-05-12)
  Det ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ...
 • Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri 

  Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26335, Research report, 2014-09-23)
  Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til ...
 • Low salt products Final report 

  Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26260, Research report, 2014-07-07)
  Salt (NaCl) is the world's most established food additive, because of its excellent preservative effects, the sensorial properties and the increased food processability. In the European countries, 75-80% of salt we consume ...
 • Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020 

  Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26222, Research report, 2014-08-06)
  Analysen gir rekrutteringsaktører, utdanningsinstitusjoner og bedrifter i sjømatnæringen en oversikt over kompetanse- og arbeidskraftbehov per i dag og framover mot 2020. Kompetanse- og arbeidskraftbehovet sees opp mot ...
 • Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk 

  Erikson, Ulf Gøran; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26092, Research report, 2014-04-30)
  Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept ...
 • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

  Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
  Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
 • Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy 

  Grimsmo, Leif; Kjølås, Frode Håkon; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26250, Research report, 2014-06-20)
  Hovedmålet for FoU-prosjektet har vært å utvikle og å teste ut en helhetlig løsning for automatisk bedøving og bløgging av fisk spesielt tilpasset de utfordringer som snurrevadflaten har med store fangster i forhold til ...
 • Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien 

  Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Asheim, Bjørn Terje (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26255, Research report, 2014-08-08)
  SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vii inngå i det faglige grunnlaget ...
 • Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø. 

  Føre, Heidi Moe; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26269, Research report, 2014-08-19)
  Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i ...
 • Ny teknologi for kystfiske, runddorging etter torsk, hyse, sei og makrell. 

  Vollstad, Jørgen (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26254, Research report, 2014-08-05)
  I perioden 1-3 april 2014 ble det utfort forsøk med en ny type fiskeredskap for kystflåten, en runddorg som kunne fiske mye dypere enn den tidligere runddorga fiskerne kjenner til. Etter erfaring fra et tidligere tokt i ...
 • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

  Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;2017:00303, Research report, 2017-09-18)
  SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
 • TEKSET - Innovasjon for settefisk 2014 Sammendrag av innspill mottatt fra strukturerte diskusjoner under TEKSET 2014 

  Forås, Eskil; Aspaas, Stian (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26184, Research report, 2014-06-17)
  TEKSET - Innovasjon for settefisk ble i 2014 arrangert for første gang og hadde som målsetting å bli en arena der aktører i den norske settefisknæringen drøftet dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til ...
 • OC2017 A-069 - Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk 

  Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Digre, Hanne (SINTEF Ocean;OC2017 A-069, Research report, 2017-03-15)
  Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende ...
 • OC2017 A-092 - Sjøkart mot 2050 - Tiltak for utvikling av biologisk baserte marine næringer mot 2050 

  Almås, Karl Andreas; Ratvik, Ingeborg (SINTEF Ocean;OC2017 A-092, Research report, 2017-04-07)
  NTVA, DKNVS og SINTEF utarbeidet i 2012 perspektivanalysen "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050". Rapporten viser at det i 2050 forventes en samlet omsetningsverdi fra de biologisk baserte næringene (fiskeri, ...
 • 2017:00369 - Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Meines april 2017 

  Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte; Øye, Elling Ruud (SINTEF Ocean;2017:00369, Research report, 2017-09-21)
  Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. ...
 • Overpumping av makrell (Ill) Effekt pa fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014 

  Digre, Hanne; Tveit, Guro Møen; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26559, Research report, 2014-12-18)
  Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. ...
 • Norsk marin ingrediensindustri Struktur, økonomi og utviklingstrekk 2007 - 2013 

  Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26402, Research report, 2014-11-02)
  Omsetningstallene for norsk marin ingrediensindustri viser rekordhøy total omsetning i 2013. Brutto omsetning passerte 8,5 Mrd. kroner i 2013. Industrien samlet har ikke lenger samme veksttakt som i årene 2007 - 2010. ...
 • Estimating the Physical Behaviour of Seine Ropes for Evaluating Demersal Seine Fishing Reporting on experiments in the flume tank 

  Madsen, Nina; Herrmann, Bent; Hansen, Kurt; Aarsæther, Karl Gunnar (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26520, Research report, 2014-11-28)
  Demersal Seining is an active fishing method which is based on seine ropes and a seine net. The seine ropes and net are laid out on the fishing ground in a way that they encircle an aggregation of fish. Because the area ...

View more