Viser treff 1-20 av 766

  • Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect 

   Alsos, Inger Greve; Ehrich, Dorothee; Eidesen, Pernille Bronken; Solstad, Heidi Merethe; Westergaard, Kristine Bakke; Schonswetter, Peter; Tribsch, Andreas; Birkeland, Siri; Elven, Reidar; Brochmann, Christian (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Long-distance dispersal (LDD) processes influence the founder effect on islands.We use genetic data for 25 Atlantic species and similarities among regional floras to analyse colonization, and test whether the genetic founder ...
  • Skjøtselsplan og bevaringsmål for Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag 

   Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Thingstad, Per Gustav; Ødegaard, Frode; Falkdalen, Ulla (Bioforsk Rapport;, Research report, 2011)
   Rapporten gir forslag til skjøtselsplan for Ørin naturreservat i Verdal kommune, Nord-Trøndelag. Området ble vernet som et spesialområde for tindvedkratt og strandeng i 1993. Ørin naturreservat har internasjonal Ramsar-status ...
  • Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of Central Norway 

   Eldøy, Sindre Håvarstein; Davidsen, Jan Grimsrud; Thorstad, Eva Bonsak; Whoriskey, Frederick G.; Aarestrup, Kim; Næsje, Tor; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Rikardsen, Audun H.; Arnekleiv, Jo Vegar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The vertical behaviour of 44 veteran sea trout Salmo trutta (275–580 mm) in different marine fjord habitats (estuary, pelagic, near shore with and without steep cliffs) was documented during May–February by acoustic ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2017)
  • Bridging the Gap between Fisheries Science and Society: Exploring Fisheries Science as a Social Activity 

   Bailey, Jennifer L.; Liu, Yajie; Davidsen, Jan Grimsrud (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Much has been written about the poor relations between fisheries scientists and lay people, but the experience of two field biologists suggests that good relations can exist and have a positive impact on the exchange of ...
  • To valmue-arter på Svalbard, og litt om fjell- og polarvalmuer 

   Solstad, Heidi; Eidesen, Pernille Bronken; Little, Lorna; Elven, Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Morphological investigations confirm that there are two species of Papaver in Svalbard: P. dahlianum and P. cornwallisense. The two most distinctive diagnostic characters are the number of stamens and the length of papillae ...
  • Faglig grunnlag for handlingsplan for mnemosynesommerfugl Paranassius mnemosyne 

   Aagaard, Sunniva M.D.; Ødegaard, Frode; Hanssen, Oddvar; Aagaard, Kaare (NINA rapport;678, Research report, 2011)
   Mnemosynesommerfugl er i Norge kun kjent fra sørvendte rasmarker på Vestlandet fra Sunndalen til Gudvangen. Arten har en livskraftig bestand fordelt på flere atskilte populasjoner i dette området og har således en naturlig ...
  • Verdifull kystlynghei i Nord-Trøndelag. Sammenstilling av eksisterende kunnskap og supplerende kartlegging 

   Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Vesterbukt, Per; Moen, Asbjørn (Bioforsk Rapport;, Research report, 2013)
   Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om kystlyngheilokaliteter i Nord-Trøndelag og resultater fra supplerende ny kartlegging i kommunene Vikna, Nærøy og Flatanger
  • Kartlegging av sjøørret i habitatområde ved utløpet av Stjørdalselva, Nord-Trøndelag og konsekvensanalyse av tre utfyllingsalternativer 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Daverdin, Marc (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Research report, 2017)
   Avinor ønsker å ta i bruk Langøra Sør (Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag) og vannmiljøet rundt for flyplass-formål. Området omfatter det meste av gjenværende elvedelta og strandområder i Stjørdalsvassdraget, dvs. utløpet ...
  • Revision of the Australian Sphaerodoridae (Annelida) including the description of four new species 

   Capa, Maria; Bakken, Torkild (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   A revision of the complete sphaerodorid (Sphaerodoridae, Annelida) collections housed in the three major Australian museums (The Australian Museum, Museum and Art Gallery of the Northern Territory and Museum Victoria) has ...
  • Ramsarområdet Tautra med Svaet: Respons hos vannfugl og bunndyrfauna på bruåpningen i veimoloen ut til Tautra 

   Thingstad, Per Gustav; Bakken, Torkild; Stokland, Øystein (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2015)
   Tautra ligger i Trondheimsfjorden i Frosta kommune, Nord-Trøndelag. Øya er 3,5 km lang og opptil 1 km bred, og har et areal på ca. 1700 dekar. Svaet er det vidstrakte og grunne sjøområdet ...
  • Polychaetes from Jan Mayen (Annelida, Polychaeta) 

   Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon Anders; Oug, Eivind; Cochrane, Sabine; Moen, Toril Loennechen; Solbakken, Beata Elisabeth Borowiec (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   A thorough literature review has been undertaken to establish the first complete account of polychaetes recorded from the area around the volcanic island of Jan Mayen. The annotated checklist lists 121 species-level taxa, ...
  • Bishop Gunnerus as a naturalist: His impact on biodiversity research today 

   Bakken, Torkild; Fremstad, Eli; Aagaard, Kaare (Chapter, 2011)
   Bishop Gunnerus started his work as naturalist as soon as he arrived in Trondheim. In a pastoral letter to his clergymen he instructed them to collect specimens and information on natural history in their parishes. ...
  • The importance of herbivore density and management as determinants of the distribution of rare plant species 

   Speed, James David Mervyn; Austrheim, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Herbivores are often drivers of ecosystem states and dynamics and in many situations are managed either as livestock or through controlled or exploitative hunting of wild populations. Changes in herbivore density can affect ...
  • Bestandsovervåking og skjøtselsplan for mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyne 

   Ødegaard, Frode; Hanssen, Oddvar; Aagaard, Kaare (NINA rapport;676, Research report, 2011)
   Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) er i Norge kun kjent fra sørvendte rasmarker på Vestlandet fra Sunndalen i Møre og Romsdal til Gudvangen i Sogn og Fjordane. Artens forekomst i Norge er fordelt på flere atskilte ...
  • Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Barton, David Nicholas; Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Järnegren, Johanna; Sandlund, Odd Terje (NINA rapport;292, Research report, 2007)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er et behov fra DN og NVE om å gi en naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk vurdering av miljømålfastsetting i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Miljømålet i SMVF er godt økologisk ...
  • Rogn, osp og selje-Har de en framtid i norsk natur? 

   Solberg, Erling Johan; Myking, Tor; Austrheim, Gunnar; Bøhler, Fredrik; Eriksen, Rune; Speed, James David Mervyn; Astrup, Rasmus Andreas (NINA rapport;806, Research report, 2012)
   Rogn, osp og selje finnes i alle deler av landet, men med varierende tettheter. Ospa er mest vanlig i kystnære områder i sørøst-Norge, mens rogn og selje er mere jevnt fordelt over hele landet. Artene er særmerket av kort ...
  • Dendrochronological analysis of 19 Norwegian grain chests 

   Thun, Terje; Svarva, Helene Løvstrand (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Nineteen Norwegian grain chests made of Scots pine (Pinus sylvestris L.) were analyzed by measuring tree-ring widths on photographs and scanned pictures. Seventeen of the chests were successfully dated by dendrochronology. ...
  • Gytebestandsmål for laksebestander i Norge 

   Hindar, Ketil; Diserud, Ola; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Jensen, Arne J.; Uggedal, Ola; Jonsson, Nina; Sloreid, Svein Erik; Arnekleiv, Jo V.; Saltveit, Svein Jakob; Sægrov, , Harald; Sættem, Leif Magnus (NINA rapport;226, Research report, 2007)
   Denne rapporten gir forslag til gytebestandsmål for laks (Salmo salar) i 80 viktige laksevassdrag i Norge. Vassdragene er valgt ut på bakgrunn av at de er definert som – eller vurdert som – nasjonale laksevassdrag. Vi har ...
  • BIOKLASS. Klassifisering av økologisk status i norske vannforekomster - elver. Forslag til bunndyrindeks for definisjon av Vanndirektivets fem nivåer for økologisk status 

   Bongard, Terje; Aagaard, Kaare (NINA rapport;113, Research report, 2006)
   bunndyr, midt-norge, vanndirektivet, økologisk status, benthic freshwater invertebrates, index, biomonitoring, water frame directive